پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، شهرستان کرمان، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

5-1-2-3 توصيف مولفه حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي ???
5-1-3 توصيف متغير سيستم اطلاعات منابع انساني ???
5-1-3-1 توصيف مولفه تحليل سازماني ???
?-1-3-2 توصيف مولفه بانک داده ???
5-1-3-3 توصيف مولفه مديريت اطلاعات ???
5-1-3-? توصيف مولفه ديدگاه سيستمي ???
5-2 آمار استنباطي ???
5 -2-1 فرضيه‌هاي تحقيق ???
5-?-?-? بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-?-?-? بين گرايش يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-?-?-? بين جو حمايتي يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
?-?-?-? بين حمايت از فرآيند هاي يادگيري فردي و گروهي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-? بحث و نتيجه گيري ???
?-?-? بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
?-?-? بين گرايش يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
?-?-? بين حمايت از فرآيند هاي فردي و گروهي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-? محدوديت هاي تحقيق ???
5-5 پيشنهادات ???
?-?-? پيشنهادات به تحقيقات آتي ???
خلاصه فصل ???

پيوست ها
پيوست الف: فهرست دستگاه هاي اجرائي شهرستان کرمان ???
پيوست ب: پرسشنامه سنجش سبک رهبري دانشي و سيستم اطلاعات منابع انساني ???
پيوست ج : محاسبه روايي پرسشنامه سبک رهبري دانشي ???
پيوست د: سنجش پايايي متغيرهاي پژوهش ???
منابع و ماخذ
منابع فارسي ???
منابع انگليسي ???
چکيده لاتين ???

فهرست جدول ها
جدول 2-1 تفاوت رهبري و مديريت ??
جدول 2- 2 تفاوت رهبر با مدير ??
جدول 2- 3 نمونه اي از جدول ليکرت درباره ويژگي هاي سازمان و عملکرد سيستم هاي مختلف مديريت ??
جدول2-4 رابطه شيوه رهبري و ترکيبات ساخت تکليف و ظرفيت پيرو ??
جدول 2- 5 مدل هنجاري رهبري ??
جدول 2- 6 جانشين هاي رهبري ??
جدول 2- 7 ويژگي عوده رهبران کاريزماتيک ??
جدول 3-1 امتيازبندي سوالات سبک رهبري دانشي و مولفه هاي آن ???
جدول 3-2 امتيازبندي سوالات ميزان به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني و مولفه هاي آن ???
جدول 4-1 توزيع فراواني وضعيت جنسيتآزمودني ها ???
جدول 4-2 توزيع فراواني وضعيت تاهل آزمودني ها ???
جدول 4-3 توزيع فراواني وضعيت ميزان تحصيلات آزمودني ها ???
جدول 4-4 توزيع فراواني وضعيت سابقه خدمت آزمودني ها ???
جدول 4-? توزيع فراواني و درصد فراواني وضعيت سن آزمودني ها ???
جدول 4-? توزيع فراواني متغير سبک رهبري دانشي ???
جدول 4-? توزيع فراواني مؤلفه گرايش يادگيري ???
جدول 4-? توزيع فراواني مؤلفه جو حمايتي يادگيري ???
جدول 4-? توزيع فراواني مؤلفه حمايت از فرآيند هاي يادگيري فردي و گروهي ???
جدول 4-?? آماره هاي توصيفي نمره هاي سبک رهبري دانشي و مؤلفه هاي آن ???
جدول 4-?? توزيع فراواني متغير به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني ???
جدول 4-?? توزيع فراواني مؤلفه تحليل سازماني ???
جدول 4-?? توزيع فراواني مؤلفه بانک داده ???
جدول 4-?? توزيع فراواني مؤلفه مديريت اطلاعات ???
جدول 4-??توزيع فراواني مولفه ديدگاه سيستمي ???
جدول 4-16 آماره هاي توصيفي نمره به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني و مؤلفه هاي آن ???
جدول 4-17 آزمون کلموگروف اسميرنف براي بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي تحقيق ???
جدول 4-18 آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان … ???
جدول 4-19آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين گرايش يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان … ???
جدول 4-20 آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين جو حمايتي يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان … ???
جدول 4-?? آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين حمايت از فرآيند هاي فردي و گروهي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان … ???
جدول 4-?? ضريب همبستگي جزئي بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني با حضور متغير هاي تعديل کننده (سن،جنس،وضعيت تاهل ،ميزان تحصيلات ، سابقه کار) … ???
جدول 4-?? تحليل واريانس مدل رگرسيون بين مؤلفههاي سبک رهبري دانشي (گرايش يادگيري و حمايت از فرآيندهاي يادگيري فردي و گروهي) با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان … ???
جدول 4-?? ضرايب مدل رگرسيون روابط مؤلفههاي سبک رهبري دانشي (گرايش يادگيري و حمايت از فرآيندهاي يادگيري فردي و گروهي) با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان … ???
جدول 5-1 نتايج اجمالي فرضيات ???

فهرست نمودارها
نمودار2-1شبکه مديريت بليک و موتن ??
نمودار 2-2تئوري پيوستار تاننيوم و اشميت. ??
نمودار 2- 3 شيوه رهبري مناسب براي موقعيت هاي مختلف گروه ها ??
نمودار 2- 4خلاصه نگرش مسير – هدف ??
نمودار 2-5 الگوي رهبري مبتني بر موقعيت ??
نمودار2-6 مدل اسناد رهبري ??
نمودار 2-7 سبک رهبري دانش و ابعاد آن ??
نمودار4-1 درصد فراواني وضعيت جنسيت آزمودني ها ???
نمودار4-2 درصد فراواني وضعيت تاهل آزمودني ها ???
نمودار4-3 درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات آزمودني ها ???
نمودار4-4 درصد فراواني وضعيتسابقه خدمت آزمودني ها ???
نمودار4-5 درصد فراواني وضعيت سن آزمودني ها ???
نمودار 4-6 درصد فراواني متغير سبک رهبري دانشي ???
نمودار 4-7 درصد فراواني مؤلفه نگرايش يادگيري ???
نمودار 4-8 درصد فراواني مؤلفه جو حمايتي يادگيري ???
نمودار 4-9 درصد فراواني مولفه حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي ???
نمودار 4-10 هيستوگرام متغير سبک رهبري دانشي ???
نمودار 4-11 هيستوگرام مولفه گرايش يادگيري ???
نمودار 4-12 هيستوگرام مولفه جو حمايتي يادگيري ???
نمودار 4-13 هيستوگرام مولفه حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي ???
نمودار 4-14 نمودار جعبهاي براي مقايسه توزيع سبک رهبري دانشي و مؤلفههاي آن ???
نمودار 4-15? درصد فراواني متغير به کارگيري سيستمهاي اطلاعات منابع انساني ???
نمودار 4-16? درصد فراواني مولفه تحليل سازماني… … ???
نمودار 4-17 درصد فراواني مولفه بانک داده……… ???
نمودار 4-18? درصد فراواني مولفه مديريت اطلاعات … ???
نمودار 4-??? درصد فراواني مولفه ديدگاه سيستمي… ???
نمودار 4-??هيستوگرام متغير به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني? … ???
نمودار 4-?? هيستوگرام مولفه تحليل سازماني? … ???
نمودار 4-?? هيستوگرام مولفه بانک داده? … ???
نمودار 4-?? هيستوگرام مولفه مديريت اطلاعات? … ???
نمودار 4-?? هيستوگرام مولفه ديدگاه سيستمي? … ???
نمودار 4-?? نمودار جعبهاي براي مقايسه توزيع به کارگيري سيستمهاي اطلاعات منابع انساني و مؤلفههاي آن ?… ???
نمودار 4-26 نمودار پراکنش بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان ? … ???
نمودار 4- 27 نمودار پراکنش بين گرايش يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان ? … ???
نمودار 4-28 نمودار پراکنش بين جو حمايتي يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان ? … ???
نمودار 4-29 نمودار پراکنش بين حمايت از فرآيندهاي يادگيري فردي و گروهي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان ? … ???

فهرست شکل ها
شکل 2-1 مدل مفهومي تحقيق ???
شکل 2-2مدل تحليلي تحقيق ???

چکيده
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان در سال 1392 مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران و معاونين دستگاه هاي اجرائي به تعداد ??? نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ???نفر در ?? دستگاه اجرائي مي باشد .اين تحقيق از نظر هدف جزو تحقيقات کاربردي و از نظر ماهيت و روش جزو تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. ابزار اندازه گيري دو پرسشنامه “سنجش سبک رهبري دانشي” و پرسشنامه “سنجش سيستم اطلاعات منابع انساني” است که ميزان روايي و پايايي پرسشنامه ها در حد قابل قبولي برآورد شد. ميزان روايي پرسشنامه سبک رهبري دانشي ?? صدم ، ميزان روايي پرسشنامه سيستم اطلاعات منابع انساني ?? صدم ، پايايي سبک رهبري دانشي ?? صدم و پايايي سيستم اطلاعات منابع انساني ?? صدم مي باشد. براي آزمون فرضيات از ضريب همبستگي کندال و اسپيرمن از طريق نرم افزار SPSS انجام گرديد. با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص مي گردد که بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني با حضور متغيرهاي تعديلکننده (سن، جنس، وضعيت تأهل، ميزان تحصيلات و سابقه کار) همبستگي وجود دارد. از اين رو، پيشنهاد مي‌گردد تا مديران و معاونين سازمان ها در انجام کارهاي خود از سيستم اطلاعات منابع انساني استفاده کنند.

واژگان کليدي: رهبري ، سبک رهبري دانشي ، سيستم اطلاعات ، سيستم اطلاعات منابع انساني

مقدمه
پيشرفت صنايع و پديد آمدن تکنولوژي جديد ، قابليت هاي بالايي را در عرصه زندگي امروزي ايجاد کرده است . اين قابليت ها به حدي بوده است که از آن زمان به عنوان انقلابي در زندگي بشر امروز نام مي برند (ثريايي و همکاران ، 2:1385 ).
سيستم اطلاعاتي سيستمي است که داده ها را از واحد هاي مختلف در يافت نموده و توليد اطلاعات مي کند و اطلاعات مربوط، بموقع ، دقيق و شکيل را در اختيار سطوح مختلف مديران جهت تصميم گيري بهينه قرار مي دهد ( مير احمدي ،15:1377) .
سيستم اطلاعاتي مديريت منابع انساني قادر است تا با توليد ، سازماندهي ، نگهداري و توزيع اطلاعات نيروي انساني به مديران سازمان در سطوح مختلف تصميم گيري به عنوان يک ابزار بسيار ارزشمند مورد استفاده قرار گيرد (علوي ، 1:1385 ).
رهبري عبارت است از نفوذ و تاثير گذاري بر افراد است ( اميرکبيري،104:1384 ).
رهبري استفاده از جبر و زور را شامل نمي شود و مديري که براي هدايت فعاليت هاي زير دستانش به زور متوسل مي شود ، اعمال رهبري نمي کند ( قلي پور سليماني، 54:1380).
عزم جامعه را مجموعه مديريت کشور هدايت مي کند و رهبري از نقش هاي مهم مديريت است . در مديريت منظور از رهبري فرا گرد اثر گذاري و نفوذ در رفتار زير دستان براي هدايت آن ها در ايفاي وظايف سازماني است . مدير براي ايفاي وظيفه رهبري، با زير دستان خود ارتباط برقرار مي کند، به سرپرستي آن ها مي پردازد، انگيزه کار و فعاليت در آن ها به وجود مي آورد ،به حل اختلافات آن ها مي پردازد و به اقتضا، تغييراتي در شرايط کار آنان پديد مي آورد . لذا اين کوشش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مالي، شفافيت، نهانكاري Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع پردازش اطلاعات، عرضه و تقاضا، اشتراک دانش