پایان نامه ارشد با موضوع س،، ع،، ت،، س:

دانلود پایان نامه ارشد

الزام؛ ج: التزام.
1950. ن: غير.
1951 . الف: في واقع؛ متن مطابق است با: ن، س، ت،ب، د.
1952. ج: + اثبات.
1953. ع، ج: – باب.
1954 . د: کتابت.
1955. ج: – ليکن.
1956. ج: + آن امر.
1957. ع، ج: – همه؛ ن: مراد او هميشه..
1958. س: حسد و کثرت نقض عداوت.
1959. س: + عهد و.
1960. ت: + عنايت.
1961. ن، ت، س: + چنان؛.ع، ج: آن چنان.
1962. ج: نمي يافت.
1963. ع: – به غير.
1964. ت، س: خير.
1965 . ت،د: – الم.
1966 . الف: ملالتها؛ متن مطابق است با: ن، س، ج، ع، د.
1967 . د: + فصل دوّم.
1968. ع: – در.
1969. ن: – تو.
1970. ج: اگر ثمره و نتيجه.
1971 . ت،الف(حاشيه): + وزارت.
1972. ج: – به تو.
1973. ب(حاشيه)، ن، س، ت، ع، ج، د: + تعالي.
1974 . ب(حاشيه)، د: منتج؛ الف، ب: منحج؛ متن قياساً تصحيح شد.
1975 . الف: مفلج؛ ع، د: مفتح؛ ت: مصلح؛ متن مطابق است با: س، ن، ج، ب.
1976. ج: – مثمر.
1977. س: + جوده و.
1978. ج: – بمنه و کرمه؛ ت: + آمين.
1979. د: فصل اسباب وزارت؛ س: – دوّم؛ ن: دوبّم.
.1980 س، ج: در آداب و شرايط وزارت؛ ع:- و شرايط آن.
.1981 ع: – واضح.
.1982 ج: + که.
1983. ج: + باشد.
1984. ج: چندان.
1985. س، ج: – شرايط.
1986. ع: – استقرار.
1987. ج: + را.
1988. س: + دانسته.
1989. ن: معرض.
1990. ج: خدا را.
1991. ن:+ هيچکس از.
1992. ع، ج: حيلت.
1993. ت، ن: امري.
1994. ج: – از.
1995 . د: فاعل.
1996. ت: مقدور.
1997. ت: متعذّر؛ س: مقصودي قدر.
1998. ن: دو.
1999. س، ج: مشقّت.
2000. ج: سال را؛ ن: بي فايده
2001. ت: اختيار.
2002. ت: مردم.
2003 . ب: مناسب؛ ع، ج، س، ن: مناسبت.
2004. ع، ج: يا.
2005. س: يا حسرتي.
2006 . د: حبّ الله.
.2007 ج: – بايد.
.2008 ت: تسويلات.
.2009 ع: چه.
.2010 ج: +که.
2011 . د: تعبّد.
2012 . د: بالله؛ ج: باطل.
.2013 ت: باطله را باز نمايند.
.2014 س، ن، ت: نگاه.
.2015 ج: سنّت.
2016 . د: سپس در.
2017. س، ج: آداب.
2018 . د: خاتم.
2019. ت، س، ج، ع: المرسلين.
2020. ت: جهد.
2021. ن: – خود.
2022. ت: داري.
2023. س: + يافت.
2024. ت، ن: ذمايم.
2025. ج: اعداد آن.
2026. س: دوران.
2027. ع: هر.
2028 . ب: قبيح.
2029. ع، ج: – است.
2030 . ب: تَحلِّي بشيم؛ د: تجلي شيم.
2031. ع: ابدي.
2032. ت، د، س: تروي.
2033. س: پسنديده.
2034. ج: + است.
2035. ج: هلاک و نکال.
2036. س: – حکايت.
2037 . د: و اياد.
2038. ج: اشياع.
2039. ج: جهت.
2040 . ع،ج، ن، س،د: + طيّبه؛ ت: مشرّفه.
2041. س، ج: حاضر.
2042. ع: کرد.
2043. ع: مجمع.
2044. ج: – اين.
2045. ت: – رضا.
2046 . س،ن، ع،د: تركان.
2047 . د: دانا.
2048. ت: شدي.
2049. ع، ج: سواره.
2050. ت: رسيد.
2051. ت، س، ن:کسي.
2052. ع: – امر؛ ت، ن: حکم.
2053. ع: فرموده.
2054. ت: به.
2055. ج: + شدند.
2056 . د: سدره.
2057 . الف: ظاهراً “كاه” بعداً اضافه شده است؛ ب، د، ن، س: دست؛ ع: – گاه؛ ج: – گاه و.
2058. ج: – ب.
2059. ت: + به جهت.
2060. س، ح: + خلايق؛ ع:+ اکابر.
2061 . د: ساير مردم از يمين و يسار من ايستادند و از براي هر کس؛ ج،ع: کس.
2062. ج: آمد.
2063. ع: + ب.
2064. ت: اين.
2065 . د: برضي.
.2066 س: – زمان.
2067 . د: نمي كرد.
2068. ج: + من.
2069. ع: مي کردم.
2070. ن، ت، س، ج: وجود.
2071. ع: مي نمودم.
2072. ن، ت، س، ج:وجود.
2073. س: – تسکين.
2074. ع: + شبه.
2075. س، ج: رفع.
2076. ن، ت، ع: نمي کند.
2077 . الف: “كاه” بعداً اضافه شده است؛ ب، د، س،ن: دست؛ج: دست مند؛ ع: – گاه.
2078. ع: – بس.
2079. س: + اما.
2080. ج: + مرض.
2081. ع، و، ج: دهشتي.
2082 . د: بد هيکل و؛ ج: هيکل.
.2083 ج: که.
.2084 ج، ع: او.
.2085 ت: – يکي ديگر؛ ع: ديگري.
.2086 ت: ذات.
2087. ج: – او پيدا شد.
2088. ج: آن.
2089. س، ج: – هر يک از ديگري.
2090. ع: – چنان.
2091. ج: معاودت.
2092. ع، ج: – از خواب.
2093. ت، س:- و خداي را شکرها کرد.
2094. ج: + در.
2095. ج: کوشيدم.
2096. ج: کس.
2097. س، ج: + و اين نوبت.
2098. ج، س: نمي گرديدند.
2099. س، ت، ج: نگردم.
2100. ج: – از خوف.
2101. ن: نمي برد.
2102. ج: + نيز.
2103. ج: – که.
2104. ج: – عرضه.
2105. س، ت، ج: – خوش روي و.
2106. ج: – همه.
2107. ج: کردي.
2108. ج: – بنشستي.
2109. ع: يکي.
2110. ج: ايشان.
2111. ج: – آن.
2112. ع: کيانند.
2113. ت: + همه.
2114. ج: + تو بودند.
2115. ج: -و.
2116. ع: نهايت.
2117. ع، ج: + و.
2118. ج: مويّد و.
2119. ج: – و.
2120. ت، س: مکالمت و مصاحبت.
2121. ع، ج: بهجتي.
2122. س، ع: – آن.
2123. س، ج: داد.
2124. ج: آن شب.
2125. ت: خوابي؛ س: – خوابي.
2126. ع: – آن.
2127. ع، ج: خوابم.
2128. ع، ج: بيدار.
2129. ت، س، ج: کردند.
2130 . احتمال نگارنده: خداوندانِ مسندْ .
.2131 ج: مضال.
2132 . ب، ع: خصائل سيّئه؛ ج: سيّئه.
2133. ع، ج: – اصل ديگر.
2134. ع، ج: -و.
2135. ج: الله.
2136. ج: نمود؛ س: تغافل نمي بايد نمود.
2137. ع: – و.
2138. ج: + بايد گردانيد.
2139. ج: + که.
2140 . ع: يا؛ ج: – با.
2141 . الف: علامت نظر گذاشته شده ولي چيزي در حاشيه نيامده است. ب، د، ع، س، ت، ن: مقاصد.
.2142 ج: – چه بر تقدير اين توقّف و تعلّق حصول مقاسد بي سبق تدبير واقع نگشتي.
2143. ج: مدخلي.
2144. ج، ت:+ باشد.
2145. ن: – حکايت.
2146 . ت،د: قزل؛ متن مطابق است با: الف، ب، ع.
2147 . د: فضلويه.
.2148 ج: + را.
.2149 ع: نمود.
2150 . ب، د، ع: نامعدود.
.2151 ج: عصيان.
.2152 ع: سلطان.
2153. ت: مراجعت؛ س: مراجعت جهت رفع فتنه و اطفاء فتنه و اطفاء ضماير فرمودند.
2154. ت: + خود.
2155. ج: – اما.
2156. ج: موجب اجابت او.
2157. ج: – ظاهر.
2158. ج: + کار او.
2159. ت: ان.
2160. ج: – تدارک کار او.
2161. ج: ساخت.
2162. ج: جرئت.
2163. ت: مقارب.
2164. ج: – که آن.
2165. ج: – اگر مثمر فايده باشد.
2166. س، ت: نمود.
2167 . الف: جانب به حصانت تبديل شده است؛ ب، د، ع، ج، ن: جانب.
.2168 ت: – آن.
2169 . ب: بايستادند؛ ج: بر اطراف نشدند.
.2170 ع، ج: جازم.
2171 . ب، د: نكنم.
.2172 ج: که.
2173. ت: خواست.
2174. ج: + و.
2175. ج: + را.
2176. س: گردن.
2177. س: – اموال و هدايا ارسال کردند.
2178. ع: کسي.
2179. ج: نمي داند.
.2180 ح: حال.
.2181 ع: ميسر نبوده به محاربه.
.2182 ع: + چگونه.
2183. ع: – چگونه.
2184. ع: شد.
2185. ج: – از متحصنان و مطوطّنان قلعه تحقيق کرده شد.گفتند:در آن شب.
2186. ج: زود؛ ت: +آن؛ ن:+ ش.
2187. ج: + و آنچنان بود که.
2188 . ب: مجموع آبها اباد؛ د: مجموع آبهاي آب انبار؛ ع: مجموع آب انبارها؛ ج: آبهاي بيار؛ ن: انبار.
2189. س، ج: + به زمين.
2190. ج: + و.
2191. ت: شکرانه.
2192. س: شجره.
2193. ت، ن، س، ع، و، ج:چه.
2194. ع، ج: – آن.
2195. س: – ما بين.
2196 . د: بُعد المشرقين.
2197. ج: اتفاق.
2198. س، ت: حسنه.
2199 . د: اين اتّفاقات حسنه تواند بود و اين نظير افتادن شور.
2200. ن: + تاريخ.
2201. س: سنه ستّ و.
2202. ن: – خمسين و.
2203. ج: -به روم.
2204. ع، ج: کرج.
2205 . ن،س،ت،ج،ب: + ملک شاه.
2206. ع: شد؛ ج: گشت.
2207. ج: در آنجا.
2208. ت، ع، ج: ورود.
2209. ج: – و.
2210 . ن،د: کشيش.
2211. ج: اين.
2212. ع، ج: کرج.
2213. ج: – اکثر.
2214. ت: نصاري.
2215. ع: اسوار آن؛ ت: سواران؛ ن: استوار آن.
2216. س، ت، ج: در.
2217. ج: + را.
2218. ج: شاهزاده ملالت بسيار روي.
2219. ج: + در؛ ع: + با.
2220 . د: استغاثه و استعانه.
2221. ع: عسکر.
2222 . د: شمرده؛ ع: + نداشت.
2223. ع: سعي داد.
2224. ت، ع: + که.
2225. ن: به خاطر.
2226. ج: مي شود.
2227. ج: + اگر.
2228. ج: به.
2229 . ن، س، ت، ج،ب، د: خلايق.
2230. ع: نسبتي.
2231. ج: – مناسبتي ندارد و اگر کفايت امور ايشان مثل احوال ساير خلايق.
2232. ج: – و.
2233. ج: جهانيان.
2234. ن: حکم ايشان.
2235. ج: نگشتندي.
2236. ع: روزي.
2237. ع: مقاتله.
2238 . د: فايده؛ ن: حاصلي.
2239 . د: حيرتي.
2240. ج: و.
2241. ج: و.
2242. ع: – ي.
2243. ع، ج: شود.
2244. ع: در.
2245. ج: کردم.
2246. س، ت، ج: و در انديشه بودم.
2247. ج: عظيم؛ ع: + عظيم.
2248. ج: همه.
2249. ت: شد.
2250. ع، ج: حال.
2251 . ب، د، س، ت، ن، ع: + عظيم؛ ج: + به غايت صعوبت.
.2252 ج: نمود.
.2253 ت، ج: که.
.2254 جک و
2255. ع: همه.
2256. ت، ن، س، ع، ج: ديوارها.
.2257 ع: – هم.
.2258 ج: پس.
.2259 ج: ما.
2260 . د: بي تکلّف.
2261. س، ح: – درون.
2262. س، ج: در آمدند.
.2263 ع: – شد.
.2264 ع، ج: کرج.
2265. ت، ع، ج: که.
2266. س، ت، ع، ج: – تا.
2267. ج: – بر.
2268. ج: بلکه.
2269. ع، ج: – بر.
2270. ت، س، ج: اما؛ ع: – در.
2271 . ت،الف(حاشيه): + چرا.
2272. ت: عزّوجل.
2273. ت: را.
2274. ج: + و.
2275. ج: – باشد.
2276. ت: + پادشاه.
2277. ج: – در؛ ج: + نظام.
2278. ج: + و.
.2279 ج: باشند.
2280 . د: استيلاء.
.2281 س، ن، ع، ج: متصوّر.
.2282 ت: داده آن در خاطر و تمکّن عظمت او در باطن.
2283 .س، ن، ب، د: تقرير؛ ج: تقرير.
.2284 ج: + و ظاهر.
2285 . د: – و متمكّن.
2286. ع، ج: تعظيم.
2287 . د: امثال.
2288. س، ن: محقّق.
2289. ع، ج: – و.
2290. ع: + اوّل.
2291. ع: – يکي.
2292. ج: عبادت.
2293. ج: شريکند.
2294. ع: – و.
2295. ج: – زيادت.
2296 . د: دارد.
.2297 ج: و؛ ع: + دوّم.
2298. ج: رعايا و براياي؛ ع: رعايا.
2299. ع: – ملک.
2300. ع: ساهم.
2301. ت: آن.
2302 . ب، د، ج: تحقيق؛ ج: تحقيق.
2303. ج: – به.
2304. ج: – و.
2305. ج: راسخ و ثابت.
2306. ع، ج: و اگر.
2307. ع: باشد.
2308. ع، ج: بل.
2309. ج: او.
2310. ج: به.
2311 . ج: به .
2312 . ج، ن: آسماني.
2313 . ت: اطاعت.
2314 . ج، ت، س، ن: آورد.
2315 . ج: حجاب.
2316 . س، ت، ج: بسيار و.
2317 . ن: الجمله.
2318 . س: وجوه جهتين.
2319 . ب، د، ج، س، ت، ع: ديگري.
2320 . الف(اصل): مملکت؛ د، ت، س، ع: ممکن است.
2321 . د، ج، ع، ت، س، ن: + آن.
2322 . ب، د، ج، ن، س، ع، ت: في الارض است.
2323 . ج: اصدي؛ ت: بيرجندي.
2324 . د: بناني؛ ع: ثاني.
2325 . د: متين.
2326 . س: – فامّا ناصر بتاني از جمله تلامذه او بود و به غايت ذکي و ذهين.روزي خليفه.
2327 . د: گذاشت.
2328 . د، ت: نوشته است.
2329 . ع: ثاني.
2330 . س: – حاضر بود.
2331 . ت: عمل.
2332 . ع، ت، ج: مي کند.
2333 . د، ع: مقابل.
2334 . ن، ع، ت: بود.
2335 . – بتاني حاضر بود و ابن اعلم به دلايلي که در استخراج ضماير اعمالمي کند گفت: بر آن کاغذ نام خداي است جلّ جلاله. بتاني نيز در علامات و ادلّه متأمّل بود بر فور گفت.
2336 . ن، ج، س، ع: همه.
2337 . ع: شان؛ س، ت، ج: + شدّت.
2338 . ع، ج: عزّ شانه.
2339 . ج: پادشاه.
2340 . ن: – دلايلي که استادم مي گويد مرا نيز معلوم شد.و گفتم نام خداي باشد.فامّا آن.
2341 . ج: و گفتم نام پادشاه است و اگر نام خداي بودي.
2342. ن، س: است.
2343 . ع: تربيت.
2344 . ب، د، س، ن، ج، ت، ع: است.
2345 . ت: عقلاً.
2346 . ج: – او.
2347 . ع: اقبال.
2348 . د: – استدلال كرده اند و علامات افعال ربّاني را امارات اوضاع سلطاني او.
2349 . س، ج: نموده.
2350 . د: اعتبار.
2351 . د: اعتقاد بر شدّ و درايت.
2352 . ت: باشد.
2353 . س، ت، ع: اثبات.
2354 . د، ع، ن، س، ج، ت: مشعوف.
2355 . ع: + و.
2356 . س: – و لعب.
2357 . د، ع: رفع.
2358 . الف(اصل): ملامتي.
2359 . ن، ت: + روي.
2360 . ت: – جد و.
2361 . ع: اتّصال يابد که التذاذ.
2362 . د: و ايضاً مي بايد.
2363 . ت: – التذاذ و.
2364 . ب: اجتهاد.
2365 . الف: + علامت؛ ب: + كند.
2366 . ت: بي جهت.
2367 . ج: احراز.
2368 .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع س:، ن:، س،، ت، Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، ضمانت اجراء، شخصیت حقوقی، علوم انسانی