پایان نامه ارشد با موضوع زنان متاهل، زنان متأهل، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

کارگرفته شود (عليرضانژاد،,78:1383 (Creswell, 1994, p 329-332.

3-2-3- نمونه‌گيري در بخش کيفي
دراين بخش انتخاب افراد براي مصاحبه توسط نمونه‌گيري غيراحتمالي انجام شد. براساس اين روش ابتدا با افرادي در مناطق مورد نظر که‌ شرايط آن‌ها براي مصاحبه مناسب تشخيص داده‌ شد، گفتگو و پس از آن از وي خواسته مي‌شد که افراد ديگري که تمايل به همکاري با اين پژوهش را دارند متناسب با تيپ‌هاي مورد نظر پژوهش، به ما معرفي نمايند. اين نوع نمونه‌گيري به نمونه‌گيري گلوله برفي مشهور است.
در مجموع 16 مصاحبه انجام شد، 2 نفر از زنان مجرد، 2نفر از زناني که به تازگي عقد نموده، 4نفر زنان بي همسر در اثر طلاق، 4 نفر زنان متاهل و 4نفر زنان بي همسر در اثر فوت همسر. همچنين در اين ميان با 3 تن از قضات شاغل در دادگستري کل استان سمنان و 2نفر از سردفتردار ازدواج و 3 وکيل مصاحبه شد. در اين تحقيق مصاحبه‌ها زماني پايان يافته تلقي شد که در چند مصاحبه آخر، اشکال جديدي از اطلاعات را مشاهده ننموديم؛ يعني با توجه به تکراري بودن اطلاعات، نياز به مصاحبه‌هاي بعدي فاقد موضوعيت شد.
نكته ديگر در انتخاب نمونه‌ها، توجه به تيپ‌بندي صورت گرفته در پژوهش بود. در اين پژوهش زنان از خلال دوره‌هاي متفاوت زندگي خود مشاهده مي‌شدند و نيز تاثير مهريه در احساس قدرت آنان نيز مورد توجه بود. لازم به ذکر است که طول زمان مصاحبه از حداقل 45 دقيقه تا حداکثر 5/1 ساعت بود.

ويژگي‌هاي کلي افراد نمونه در بخش کيفي
تعداد فرزند
نحوه ازدواج
مدت ازدواج
سن ازدواج
شغل
تحصيلات
سن
رديف
1 پسر2 دختر
ازدواج سنتي

34 سال
18 سالگي
خانه‌دار
ابتدايي
52
1

ازدواج سنتي – مطلقه
2 سال
26 سالگي
منشي
ليسانس
32
2
1 پسر فوت نموده
تصميم شخصي- مطلقه
5 سال
22سالگي
دفتر دار
فوق ليسانس
40
3
1 پسر
ازدواج سنتي-در حين طلاق
17 سال
19 سالگي
خدماتي دانشگاه
ششم ابتدايي
36
4

ازدواج عاشقانه- مطلقه
3 سال عقد
21 سالگي
خانه‌دار
دانشجو
24
5
1 پسر 1 دختر
ازدواج سنتي -فوت نموده
16 سال
21 سالگي
خانه‌دار
ديپلم
40
6
3 پسر2 دختر
ازدواج سنتي-فوت نموده
25 سال
18 سالگي
خانه‌دار
بيسواد
80
7مجرد
کارشناس آزمايشگاه
ليسانس
25
8
1دختر
تصميم شخصي
4 سال
27 سالگي
کارشناس مطالعات اجتماعي
فوق ليسانس
31
9
2دختر
ازدواج سنتي
12 سال
23 سالگي
خانه‌دار
ليسانس
35
10

ازدواج سنتي
2سال
22 سالگي
ماشين نويس
ليسانس
24
11
4دختر 4 پسر
ازدواج سنتي- فوت نموده
45 سال
16 سالگي
خانه‌دار
بيسواد
75
12

تصميم شخصي- عقد کرده
1 سال
24 سالگي
مسئول دفترخانه اسناد رسمي
ليسانس
25
13
2پسر 1 دختر
ازدواج سنتي- فوت نموده
42 سال
17سالگي
خانه‌دار
بيسواد
81
14

تصميم شخصي- عقد کرده
2سال
24سالگي
خانه‌دار
فوق ليسانس
26
15

مجرد


دانشجو
دانشجو
22
16

قاضي
ليسانس
65
17

قاضي
فوق ليسانس
43
18

قاضي
فوق ليسانس
50
19

سردفتر دار
ليسانس
49
20

سردفتر دار
ديپلم
55
21

وکيل
ليسانس
40
22

وکيل
ليسانس
54
23

وکيل
فوق ليسانس
32
24

در اين مصاحبه‌ها همچنين با 3 نفر قضات دادگاه تجديد نظر دادگستري کل استان سمنان و همچنين با 2نفر سر دفتردار ازدواج و 3 وکيل نيز گفتگو شد و از نظرات و ديدگاه‌هاي آن‌ها استفاده شد.

3-3- بخش کمي
در اين بخش، از روش پيمايش براي شناخت گروههاي بيشتري از زنان جامعه مورد بررسي و کمي ‌کردن تلقي‌ و برداشت متفاوت زنان از تاثير مهريه بر احساس قدرت‌ با توجه به دوره‌هاي مختلف زندگي آن‌ها استفاده شد، در اين بخش براي جمع‌آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره برديم.
از آنجا که در اين پژوهش تاثيرات مهريه بر احساس قدرت زنان، طي دوران زندگي آن‌ها در خانواده مدنظر بود، تيپ اصلي ما زنان بود. بدين معنا که عامل موثر بر احساس قدرت زن ايراني يعني مهريه را در تقابل با دوره‌هاي زندگي مدنظر قرار داديم.
پس با اين توصيف هشت تيپ مختلف از زنان شهري که سطوح متفاوتي را در دوره‌هاي مختلف زندگي نشان مي‌دهند، را به دست آورديم که عبارتند از:
1-زن مجرد شاغل
2- زن مجرد غيرشاغل
3- زن متاهل شاغل
4-زن متاهل غيرشاغل
5- زن بي همسر بر اثر طلاق شاغل
6- زن بي همسر بر اثر طلاق غيرشاغل
7- زن بي همسر بر اثر فوت شاغل
8- زن بي همسر بر اثر فوت غيرشاغل
3-3-1- نمونه گيري
در اين نمونه‌گيري هدف آن بود که فاصله اطمينان از 13% تجاوز نکند و با توجه به ضريب اطمينان مساوي 95% حجم نمونه با استفاده از فرمول مقابل محاسبه شد.

با توجه به جاي‌گذاري مجموعه عناصر، n تقريبا معادل با 230 خواهد بود (سرائي،1372،140-139 و مرکز آمار ايران،1381). اما نظر به اين که اگر چهار تيپ کلي اين مطالعه را به تعداد نمونه را تا 240 افزايش مي‌دهيم و براي اين که عدم تکميل مناسب پرسشنامه‌ها موجب اشتباه نشود تا 250 پرسشنامه تکميل شد؛ ولي با دارا بودن 240 پرسشنامه، نمونه تکميل خواهد بود. لازم به ذکر است که در بين جمعيت زنان متأهل ساکن سمنان، زماني حجم نمونه بيشترين فراواني را خواهد داشت که احتمال شاغل يا شاغل نبودن- که يکي از نکات مورد بررسي ما است- اين بانوان معادل 50درصد باشد. همچنين براي افزايش اعتبار دروني از روش سهميه‌اي براي نمونه گيري استفاده شده ‌است. نمونه‌ها در اين بخش با توجه به تيپ‌هاي دسته بندي شده که تعدادي از آنها از ارگان‌هاي دولتي که شرايط آن را داشتند پرسشنامه تکميل و بخشي هم از طريق معرفي اين افراد که شرايط لازم را جهت پاسخگويي پرسشنامه برخوردار بودند، تکميل شد.

3-3-2- جامعه آماري
جمعيت يا جامعه آماري مجموعه‌اي از واحدهاست که در چيز يا چيزهايي مشترک باشند (سرايي، 1384: 5). تعريف و تعيين حدود جامعه آماري در هر پژوهش کيفي و کمي الزامي است، درمطالعات کمي، حجم نمونه از شرايط و عوامل چندي متأثر است. حجم نمونه در اين بخش از پژوهش، با عنايت به پيش فرض‌هاي زير و توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي تحقيق، بدين ترتيب تعيين شد، جامعه آماري ما در اين پژوهش زنان شهر سمنان بود که با توجه به آخرين داده‌هاي مرکز آمار، 61379 نفر است (مرکز آمار ايران، سالنامه آماري استانداري سمنان، 1388).

3-3-3- ابزار گردآوري اطلاعات در بخش کمي
در بررسي‌هاي پيمايشي براي گردآوري اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه‌ استفاده مي‌شود. اين ابزار متاثر از ماهيت موضوع و فرضيه‌هاي آن شامل تعدادي سوالات باز، سوالات بسته و يا ترکيبي از آن‌هاست.
نکته مهم در انتخاب جمعيت نمونه، توجه به پيش‌فرض‌هاي هر تحقيق پيمايشي است که بدون وجود آن‌ها عملا تحقيق و پژوهش، حتي اگر با رعايت جزئي‌ترين اصول و موازين تئوري‌هاي آماري باشد، امکان دفاع از نتايج حاصله و تعميم آن براي ما ممکن نخواهد بود. اين سه اصل عبارت‌اند از:
1. مردمي که مورد پرسش قرار مي‌گيرند در خصوص مسئله مورد بررسي اطلاعات کافي دارند.
2. اين مردم حاضر خواهند شد که در فرآيند تحقيق، همکاري کرده و اطلاعات خود را در اختيار تيم تحقيق قرارمي‌دهند.
3. آنان به پژوهشگران اعتماد نموده و در پاسخ به پرسش‌ها، اطلاعات صحيح در اختيار آنان قرار مي‌دهند.
در تكميل پرسشنامه براي جلب اعتماد پاسخگويان ابتدا با توضيح كوتاهي در مورد پژوهش و اهميت ارايه پاسخ‌ درست و دقيق آن‌ها به سوالات پرسشنامه در اجراي بهتر پژوهش يادآوري مي‌شد نوع و کيفيت پرسش‌هاي پرسشنامه، متأثر از بافت تحقيق، و فرضيات آن داراي پرسش‌هاي بسته و باز به‌طور توامان خواهد بود. اين پرسشنامه، توسط خود محقق ساخته شده و از پرسشنامه‌اي که در تحقيق و پژوهش ديگري مورد استفاده قرار گرفته‌، در اين مورد بهره‌برداري نشده ‌است. پرسشنامه بعد از انجام آزمون‌هاي اوليه و رفع مشکلات آن، در اختيار پرسشگران قرار ‌مي‌گيرد تا در بين بانواني که در حوزه آشنايان ايشان قرارداشته و روابط في‌مابين ايشان موجب دستيابي تحقيق به اطلاعات درست را فراهم مي‌آورد، تکميل شود.

3-3-4- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
براي آنكه داده‌هاي تجربي را از حالت يك مجموعه نامنظم و بي‌سامان به‌صورت يك مجموعه نظامدار و متشكل درآوريم، لازم بود آن‌ها را با استفاده از روش‌هايي تلخيص، تنظيم و طبقه‌بندي كنيم و به صورت جدول‌ها و نمودارهاي آماري نمايش دهيم. اين مجموعه جديد كه خود نمايشگر داده‌هاي تجربي نيز هست‏، داده‌هاي آماري خوانده مي‌شود. لذا جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از طريق پرسشنامه‌ها در پژوهش حاضر، از نرم‌افزار آماري SPSS استفاده شد.

3-3-5- روايي و پايايي ابزار اندازه گيري
اعتبار24 ناظر بر ويژگي تکرارپذيري اندازه‌گيري و ثبات در نتايج پژوهش در صورت تکرار آن است؛ يعني اگر عمل اندازه‌گيري در شرايط يکسان (با ابزار اندازه‌گيري و واحدهاي مشاهده‌اي يکسان) در زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف تکرار شود، نتايج اندازه‌گيري مشابه باشند؛ در حقيقت پايايي دلالت بر دقت اندازه‌گيري دارد.
در اين پژوهش از روش پيش‌آزمون آلفاي کرونباخ استفاده کرديم. روش آلفاي کرونباخ يکي از روش‌هاي تحليل پايايي است که براي بررسي سازگاري دروني سوالات پرسشنامه به‌کار مي‌رود. هرچه سوالات و گويه‌هاي يک مقياس اندازه‌گيري با يکديگر سازگارتر باشند، آن مقياس پاياتر است. دامنه تغييرات آلفا بين صفر تا يک است و هرچه‌قدر عدد به‌دست‌آمده به يک نزديک‌تر باشد، مقياس موردنظر از پايايي بيشتري برخوردار است. در پرسشنامه‌ اين پژوهش آلفاي گويه‌هايي که متغير قدرت را مي‌سنجيد، حدودا 83 درصد به دست آمد که بيانگر سطح قابل قبول بسيار بالاي اين سوالات بود.
اما پايايي25 مقياسي است براي قابليت استفاده از روش تحقيق، يعني پاسخ به‌اين سوال که آيا اين روش‌ها واقعا آن چيزي را اندازه‌گيري مي‌کند که هدف بررسي بوده‌است؟ روش‌هاي مختلفي براي بررسي روايي سوالات و شاخص‌هاي يک پژوهش وجود دارد، از جمله اعتبار صوري، اعتبار محتوا، اعتبار معيار(ساروخاني،1377: 138، مينويي‌فر،1389: 90).
در اين پژوهش براي بررسي اعتبار ابزار اندازه‌گيري، از اعتبار محتوايي و صوري استفاده شد. سوالات بي‌ربط حذف و نهايتا سوالات مرتبط با فرضيهها حفظ و پرسشنامه براي پيش آزمون و آزمون نهايي آماده شد.

جدول شماره(3-1): ضريب آلفاي کرونباخ براي مقياس احساس قدرت
زير مقياسهاي احساس قدرت
مقدار آلفاي کرونباخ
مهريه
87/0
تحصيلات
78/0
اشتغال
81/0
طول دوره زندگي
82/0
احساس قدرت در کل
83/0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبکه اجتماعی، انتخاب کالا، تجارت الکترونیک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ادبیات تحقیق، مدل ترکیبی، روش های ترکیبی