پایان نامه ارشد با موضوع زنان خانه دار، زنان کارمند، نقد اخلاق، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

بگويد شهردار محترم تهران از چاله چوله ي خيابان ها خبر ندارد؟ پس ايشان چطور فاصله ي دولت سراي خود و شهرداري را طي مي کنند؟ مثلاً با هليکوپتر رفت و آمد مي فرمايند؟ يا دست اندازهاي خيابان از ايشان مي ترسند و ايشان را دست نمي اندازند؟ چطور ممکن است شهردار جوان و تحصيل کرده و کار کشته ي ما که سال ها در تهران زندگي مي کند نداند که اين شهر در زمستان به چه وضعي دچار خواهد شد495؟
ـ مي دانيد که در خصوص فرمايش ايشان (شهردار تهران) دو روايت است، يکي اين که فرموده اند تهران تميز ترين شهر دنياست. ديگر اين که فرموده اند تهران با بهترين شهرهاي اروپا برابري مي کند. بالاخره هر دو روايت درست از آب در آمد. چون اولا تهران يک دوش حسابي گرفت و شسته و رفته و تميز شد و ثانياً شهر را آب برداشت و خيابان ها حکم رودخانه و کانال را پيدا کرد و تهران هم شبيه ونيز و آمستردام شد که هر دو از بهترين شهرهاي اروپا هستند.496
ـ از يکي پرسيدند: اسم شهرداري اول چه بود؟ جواب داد: بلديه. پرسيدند: پس چرا عوضش کردند؟ جواب داد: براي اينکه ديدند چيزي بلد نيست497.
4 ـ 1 ـ 5 مسائل و مشکلات زنان
حالت را بايد منتقد اجتماعي و نويسنده اي دانست که از لحاظ تفکر و شيوه ي نگاه به مسائل بسيار روشن بين و آزاد انديش است، وي در عصري که به زن و مقام او در جامعه چنان که بايد و شايد اهميت داده نمي شده، خواستار احقاق حقوق مسلم و زير پا گذاشته شده ي اين طبقه بوده است. او به خوبي به اجحاف هاي افراد، جامعه و حکومت به زنان آگاه بوده است و چند بار مصداق هايي از اين اجحاف را ذکر و نقد کرده است. البته بايد گفت که اين سخن به اين معنا نيست که حالت مانند افراد يا گروه هايي که با حرارت و گاه افراط در اين زمينه اظهار نظر کرده اند عمل کرده است، بلکه اشاره ي او به بعضي از حقوق اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي و اداري زنان جامعه نشانگر نگاه عميق و همه جانبه ي او به مسائل روز است. البته ذکر اين نکته هم لازم است که اشاره به چنين مواردي در اين آثار کم و محدود است اما به خاطر ارزشي که نگاه و نظر مؤلف در اين باره دارد و باعث نماياندن وضعيت و جايگاه حقوق زن در جامعه ي آن روز شده است؛ اين موارد را هم ذکر کرده ايم.
4 ـ 1 ـ 5 ـ 1 بي توجهي افراد و جامعه به زنان خانه دار
مؤلف در مقاله اي498 زنان خانه دار و نحوه ي برخورد جامعه و حکومت با اين طبقه را موضوع بحث خود قرار داده و عقيده دارد که اين زنان که تعدادشان هم در جامعه بسيار زياد است از نظر مادي و معنوي بايد تحت حمايت جامعه و به خصوص دولت قرار بگيرند. او نداشتن پشتوانه ي مالي مستقل، عدم برخورداري از تسهيلاتي مانند بيمه و ترس مفرط از آينده ي مالي در ميان اين افراد را مطرح کرده و معتقد است که دولت موظف است هزينه و بودجه اي را براي رفع اين نگراني ها اختصاص بدهد.
ـ به هر صورت کساني که صبح از خانه بيرون مي روند و غروب بر مي گردند تمام زحماتشان به گردن کسي است که خانم خانه دار ناميده مي شود. بله اين خانم هاي خانه دار هستند که تمام کارهاي خانه را بر عهده دارند و بار خانم هاي کارگر و کارمند هم روي دوششان سنگيني مي کند و در برابر تمام زحماتي که متحمل مي شوند اجرشان صفر است499.
ـ بر خلاف خانم هاي کارمند و کارگر، که حقوق مرتب و بيمه و بازنشستگي دارند، خانم هاي خانه دار از تمام اين مزايا محرومند. نه حقوق مرتبي دريافت مي کنند، نه بيمه هستند، نه مستمري بازنشستگي مي گيرند. اصولا بازنشستگي ندارند. تا آخر عمر بايد جان بکنند و نه تنها قدر زحماتشان شناخته نيست، بلکه اصولا وجودشان به چيزي شمرده نمي شود. بچه ها و نوه ها که به تحصيلات خود مغرورند، او را که سنش از آن ها بيشتر است، قديمي و کهنه پرست مي خوانند و مسخره اش مي کنند.
ـ ….. لذا جا دارد که موضوع رفاه و تأمين آتيه ي خانم هاي خانه دار را جداً مورد بررسي قرار دهند و قدم هايي به سود اين طبقه بردارند.500
4 ـ 1 ـ 5 ـ 2 بي توجهي به زنان کارمند و شاغل در ادارات دولتي
همان طور که قبلا هم گفته شد مؤلف در اغلب موراد به مسائل نگاه همه جانبه و موشکافانه دارد. او علاوه بر حمايت از حقوق زنان خانه دار، به مشکلات و نيازهاي زنان کارمند و شاغل هم اشاره کرده است. مهم ترين ضعف دولت در اين زمينه کم بودن دستمزد زنان نسبت به مردان بوده که اين امر باعث سوء استفاده هاي فراوان افراد و کارفرمايان از زنان مي شده است.
همچنين در نظر گرفتن مشاغل بسيار ساده و کم اهميت براي زنان در ادارات و عدم اختصاص رتبه هاي بالا تر به اين افراد هم از مشکلات زنان کارمند به شمار مي رود که مؤلف در چند مورد به اين مسأله اشاره کرده است.
ـ خانمي را مي شناسم که در يکي از وزارت خانه ها بايگاني مي کند، متجاوز از پنج سال است که او به اين کار اشتغال دارد و در اين مدت هر چه کوشيده که او را يک رتبه ترقي دهند کوشش او به جايي نرسيده است. بدين جهت ديگر نا اميد شده و دست و دلش به کار نمي رود.501
ـ ترقي و پيشرفت بانوان در خدمات اجتماعي و اداري بستگي دارد به اينکه مردان به اصل برابري زن و مرد ايمان داشته باشند و چون مرداني که در رأس پست هاي حساس هستند هنوز قلباً به اين حقيقت ايمان پيدا نکرده اند طبيعتا زن و مرد را به يک چشم نگاه نمي کنند و در نظر آن ها فقط جلو افتادن مردان مهم است، عقب ماندن زنان هيچ اهميتي ندارد502 …
4 ـ 2 موضوعات فرهنگي
يکي ديگر از مسائل کلان جامعه که در اين آثار موضوع مورد بحث مؤلف قرار گرفته است، موضوعات و مسائل خاص فرهنگي است. البته مسلم است که موضوعات فرهنگي و اجتماعي به آساني قابل تفکيک از يکديگر نيستند و مسلماً آنچه که در مباحث قبل به عنوان مسائل و معضلات اجتماع ذکر و بيان شد تأثير مستقيم بر روي مسائل فرهنگي داشته و همچنين بالعکس، هر يک از مسائل فرهنگي هم در ديگر مسائل اجتماعي تاثير گذار است. بنابراين مي توان گفت که تفکيک ، دسته بندي و نام گذاري موضوعات و معضلات جامعه صرفا جهت نظم دادن به امور کلي ذکر شده در اين آثار بوده است.
مسائل و موضوعات فرهنگي و اخلاقي جزء تفکيک ناپذير زندگي مردم در جامعه است و مؤلف نيز که هم واسطه ي نماياندن مشکلات مردم به مسئولين ـ و همچنين خود مردم ـ بوده و هم ، چنان که گفته شد رسالت سنگين آگاهي بخشي به مردم را بر دوش داشته، هر گز از اين مسائل و موضوعات غافل نمانده است. او همچنان که معتقد است هزينه هاي سنگين زندگي ناجوانمردانه بر گرده ي مردم تحميل شده است، از ضعف هاي فرهنگي و اخلاقي مردم نيز غافل نيست و مي توان اينگونه تعبير کرد که او غم نان را تنها غم اساسي مردم نمي داند. او به نيازهاي جسماني و مادي مردم مي پردازد اما نه به اين معنا که منکر روح و معنويت مردم و جامعه باشد. حتي در بسياري از موارد او از ضعف فرهنگ و اخلاق بيشتر گله مند است تا ضعف هاي اقتصادي و معيشتي.
خصيصه ي اصلي حالت که آشکارا در اين آثار نمايان و مشهود است حفظ تعادل و حد وسط در تمام امور است، به طوري که در نحوه ي قضاوت او از مسائل موجود در جامعه هرگز او را اسير افراط يا تفريط نمي بينيم. به همين خاطر هم هست که بايد گفت آثار نثر او نمايانگر آشکار و صادقانه ي اوضاع بحراني آخرين سال هاي قبل از انقلاب است. در واقع او نقد مي کند و طبيعتا به اقتضاي طنز بودن کلامش از اغراق نيز بهره مي گيرد اما صداقت و قضاوت صادقانه را هرگز فراموش نمي کند. ضعف ها و کاستي هاي عميق و انکار ناپذير دولت و حکومت را به چالش مي کشد اما منکر نقش مردم در به وجود آمدن مشکلات در جامعه نيست. به خاطر همين نوع نگاه و قضاوت است که اخلاق در مباحث او پررنگ و آشکار قابل مشاهده است.
او در نقد اخلاق و فرهنگ جامعه مؤلفه هاي زيادي را بيان کرده است، از طرز رفتار و صحبت کردن مردم با يکديگر در خيابان ها گرفته تا نوع پوشش افراد در جامعه و حتي نوع نگاه مردم به زندگي به عنوان موضوعات فرهنگي و اخلاقي از سوي او مطرح شده است و اشاره هاي او به اين نوع از مسائل در اين آثار بسيار زياد است.
بايد گفت که در بعضي از موارد ضعف هاي فرهنگي و کمبود اخلاقي مستقيما مربوط به ضعف دولت و حکومت است و در بعضي از موارد هم اين خود مردم هستند که سبب به وجود آمدن مشکلات اخلاقي و فرهنگي در جامعه شده اند. موضوعات و مسائل فرهنگي را مي توان در شش دسته و عنوان کلي: مسائل مربوط به نظام آموزشي، مسائل مربوط به رسانه هاي جمعي، مسائل مربوط به اعتقادات ديني و مذهبي ، مسائل مربوط به اخلاق در جامعه، مسائل مربوط به فرهنگ عمومي جامعه و مسائل تربيتي دسته بندي کرد.
بديهي است که هر يک از اين عناوين کلي شامل عناوين فرعي و زير شاخه هاي متعدد هستند که به بررسي و ذکر آنها مي پردازيم.
4 ـ 2 ـ 1 مسائل مربوط به نظام آموزشي
بحث آموزش به عنوان اساسي ترين و زير بنايي ترين فعاليت فرهنگي در جامعه مطرح است. افراد از طريق نظام آموزشي به نوعي در معرض دريافت و آموختن مباني اساسي فرهنگي و فکري هستند.
دو سازمان آموزش و پرورش و آموزش عالي به عنوان متصديان فرهنگي که مستقيماً تحت نظارت دولت بوده اند امر خطير رواج فرهنگ صحيح در جامعه را عهده دار بوده اند. اما اين دو سازمان هم مثل بسياري از ادارات و بخش هاي دولتي دچار ضعف و کمبودهايي بوده اند که مؤلف به آنها اشاره کرده است.
4 ـ 2 ـ 1 ـ 1 آموزش و پرورش
آن گونه که از مطالب اين آثار بر مي آيد، اساسي ترين نقص نظام آموزش و پرورش عدم تدوين کتب و دروس مفيد براي دانش آموزان بوده است. مؤلف بارها نگاه نمره محور در آموزش و پرورش را نقد کرده و علت بي اطلاعاتي افراد به خصوص نوجوانان را همين طرز نگاه در آموزش مي داند. نحوه ي تدوين کتب درسي طوري بوده که دانش آموز کوهي از اطلاعات مختلف را در ذهن خود تل انبار مي کرده و بعد از ارائه ي امتحان و گرفتن کارنامه و نهايتاً اخذ ديپلم، در جامعه هيچ حرفي براي گفتن نداشته است.
ضعف ديگر نظام آموزش و پروش وجود بعضي از معلم هايي بوده که علاوه بر کم سوادي و بي اطلاعاتي، از نظر اخلاقي و طرز رفتار با دانش آموزان هم دچار ضعف هاي اساسي بوده اند. همچنين بي توجهي به تعليم و تربيت صحيح دانش آموزان در مدارس هم از نکاتي است که مؤلف نقد کرده است.
ـ چيزي نمي گذشت که زن ها و مردها همه دور کرسي لم مي دادند و بچه ها هم معمولا طرف پايين کرسي روي کتاب هاي خود دمر مي شدند و به درس و مشق خود مي رسيدند. اگر تنبلي مي کردند هم از معلم کتک مي خوردند و هم از پدر و مادر، مثل امروز نبود که تنبيهي در کار نباشد و بچه ها از ديو دو سر هم نترسند و درس نخوانند و بعد از پانزده سال مدرسه رفتن ليسانس داشته باشند و سواد نداشته باشند.503
ـ به جاي اينکه ايمان و علاقه به کسب علم داشته باشند و دانش را فقط به خاطر دانشمند شدن و کمال يافتن بياموزند خيال مي کنند که درس خواندن فقط براي نمره گرفتن است. به همين جهت مي بينيد سراسر سال عوض درس دنبال بازي و شيطنت مي روند و فقط يکي دو شب به امتحان مانده کتاب را بر مي دارند و طوطي وار حفظ مي کنند و همين که امتحان دادند و نمره گرفتند، آن چه خوانده بودند از ياد مي برند چون هدف به نظر آن ها همين نمره بوده و به هدف خود هم رسيده اند.504
ـ عباس گفت: يک روز دبير هندسه ي ما قضيه اي را شرح داد. شاگرد پهلو دستي من بلند شد و گفت: آقا ما نفهميديم، دبير گفت: لازم به گفتن نبود. خودم مي دانستم که نفهمي! ….. يک روز ديگر دبير تاريخ طبيعي درس خود را داد و پرسيد: فهميديد؟ عده اي گفتند: نه. گفت : يعني چي؟ درس مرا همه مي فهمند. شما چطور نمي فهميد؟ مگر با آنها فرقي داريد؟…..
پيش خودم فکر کردم که سعدي گفته: لقمان حکيم را پرسيدند: ادب از که آموختي؟ گفت از بي ادبان……، اگر اين طرز ادب آموختن صحيح و عملي باشد مايه ي خوش بيني و اميدواري است، چون فرزندان ما موقعي که فارغ التحصيل شوند بي نهايت مؤدب خواهند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ماشين، تاکسي، خيابان، جمعيت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ مطالعه