پایان نامه ارشد با موضوع ریشه واحد، رگرسیون، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

نوع داده های ترکیبی
F مقید

تعیین نوع روش برآورد
هاسمن

آزمون هم خطی*
پیرسون

معنادار بودن مدل رگرسیون
F

آزمون معنادار بودن ضرایب
آماره T

عدم خودهمبستگی جملات خطا*
دوربین واتسون

آزمون همسانی واریانس خطا*
بارتلت

4-3(.آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول(4-2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای162 پژوهش را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر740 مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات برابر با 33/0 می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-2) مشاهده می شود میانه متغیر کل اقلام تعهدی برابر با 03/0 می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر درصدسهام مالکان نهادی برابر86/16 و برای متغیر بازده تعدیل شده بر اساس اندازه برابر 03/0 است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، درصد سهام مالکان نهادی و متغیر بازده تعدیل شده بر اساس اندازه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب متغیر سود به قیمت برابر با 55/4 – می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر اهرم مالی بیشترین و متغیر درصد سهام مالکان نهادی کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر اهرم مالی بیشترین برجستگی و متغیر درصد سهام مالکان نهادی کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.
جدول (4-2). آمار توصیفی متغیرها
متغیر آماره
میانگین
میانه
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
آماره جارک-برا
احتمال آماره جارک برا
مشاهدات
تعداد شرکتها
TAC
کل اقلام تعهدی
06/0
03/0
98/6
44/0-
30/0
12/16
6/362
4019432
000/0
740
148
Sales-∆Rec∆
تغییرات فروش و ح دریافتنی
16/0
10/0
28/16
48/4-
71/0
08/15
8/344
3631802
000/0
740
148
PPE
ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات
31/0
24/0
004/6
0004/0
31/0
60/8
4/144
1/626282
000/0
740
148
OCF(t+1)
جریان های نقدی عملیاتی سال آتی
90/1
24/0
7/110
77/4-
84/7
82/7
9/82
204441
000/0
740
148
OCF(t)
جریان های نقدی عملیاتی سال جاری
37/1
24/0
36/87
77/4-
43/5
25/8
5/100
301702
000/0
740
148
AR
بازده تعدیل شده بر اساس بازار
11/0-
25/0-
009/7
81/1-
86/0
70/2
09/16
8/6191
000/0
740
148
SAR
بازده تعدیل شده بر اساس اندازه
12- E43/7
003/0-
32/0
12/0-
03/0
34/1
25/11
6/2324
000/0
740
148
AWC
اقلام تعهدی سرمایه در گردش
99/0
06/0
3/123
36/9-
30/6
05/14
8/242
1798413
000/0
740
148
Size
اندازه شرکت
64/13
54/13
81/21
17/1-
01/2
42/1
78/16
7/6108
000/0
740
148
BM
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
60/0
49/0
55/4
29/1-
47/0
03/2
71/13
1/4053
000/0
740
148
EP
نسبت سود به قیمت
13/0
14/0
98/0
79/1-
18/0
55/4-
44/44
3/55529
000/0
740
148
INSOWN
درصد سهام مالکان نهادی
29/75
79/78
100
0
86/16
19/1-
87/4
9/284
000/0
740
148
LEV
اهرم مالی
60/0
59/0
7/20
0001/0
77/0
09/24
66/629
1217999
000/0
740
148

4-4(. آزمون ریشه واحد(مانایی) متغیرهای پژوهش
همانطور که در فصل سوم بیان شد قبل از برآورد مدل و تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل ها گردید. پایایی متغیرهای پژوهش به این معناست که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش بین سال های مختلف ثابت باشد؛ در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.
آزمون مزبور با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش آزمون لوین، لین و چو163 (2002) انجام گردید. در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از 05/0 باشد به احتمال 95 درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی شود.
نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای پژوهش به شرح جدول (4-3) می باشد:
با توجه به نتايج حاصل از جدول(4-3) مشخص گرديد که تمامی متغيّرها در سطح مانا (740 مشاهده) بودند. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 2 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، سریهای زمانی، داده های تلفیقی، داده های سری زمانی Next Entries پایان نامه درمورد متغیر مستقل، دارایی های نامشهود، دارایی ها، مزیت رقابتی