پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، مدیریت سود، کیفیت سود، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

بازار فروش محصولات و … تأثیر می‌پذیرد.
جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره 2-1 خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن‌ها مطرح‌شده است.

جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر
تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1393
مهرانی و همکاران
کیفیت سود و ریسک نقدینگی
رگرسیونی
نتایج حاکی از رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد و ریسک نقدینگی می‌باشد.
1393
شاهعلی زاده
مدیریت سود واقعی
تحلیل دوپونت
خالص بازده دارایی‌ها
رگرسیونی
نتايج به‌دست‌آمده حاکی از رابطه مثبت و معنی‌دار بین نسبت دوپونت تعدیل‌شده و اجزای آن با پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها در دوره بلوغ و افول و گردش خالص دارایی‌های عملیاتی در دوره رشد می‌باشد.
1392
حاجیها و مومیوند
كيفيت سود و نقد شوندگی سهام
رگرسيون چندگانه
سرمایه‌گذاران در خريد سهام به ويژگي به‌موقع بودن سود توجه دارند و متغير عدم نقد شوندگي بامتغير مربوط بودن سود به ارزش سهام رابطه دارد و می‌توان نتیجه‌گیری كرد كه سرمایه‌گذاران به اين ويژگي كيفي سود نيز توجه دارند.
1392
انصاری و همکاران
مديريت سود و پیش‌بینی اجزاي سود
رگرسیونی
مديريت سود به‌رغم اين تصور که هميشه کاهنده توان پیش‌بینی است، می‌تواند افزاينده توان پیش‌بینی سود نيز باشد.
1390
دستگیر
کيفيت سود و نقد شوندگی سهام
رگرسیونی
. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در طي دوره مطالعه، بين کيفيت سود مبتني بر پايداري سود و معيارهاي مختلف نقد شوندگی رابطه معنی‌داری وجود نداشته است.
1391
مشکی و همکاران
مديريت سود و پايداری سود
رگرسیونی
نتايج حاکی از اين است که پايداری سود شرکت‌های هموارساز بيش از پايداری سود شرکت‌های غیر هموارساز است.
1390
نیکو مرام و فتحی
کيفيت گزارشگري مالي و پايداري سود
رگرسیونی
تفاوت معناداري بين پايداري سود شرکت‌ها قبل و بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري وجود ندارد يعني استانداردهاي حسابداري بر پايداري سود تأثیرگذار نيست.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1389
کریمی و صادقی
کیفیت سود و پایداري سود
رگرسیونی
نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه نشان می‌دهد که بین کیفیت سود با پایداري سود، هم در رویکرد گذشته‌نگر و هم در رویکرد آینده‌نگر رابطه معنی‌داري وجود دارد.
1389
مراد زاده فرد و همکاران
مالكيت نهادي سهام و مديريت سود
رگرسيون حداقل مربعات
كه در سطح اطمينان 95 درصد بين معيارهاي مديريت سود مبتني بر فعالیت‌های واقعي (جريان نقدي غيرعادي، توليد غيرعادي و هزینه‌های اختياري غيرعادي) و هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقيم وجود دارد.
1388
سياح رزياني
کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی
رگرسیون چند متغیره
نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد.
1388
ساسان مهرانی و بهروز باقری
جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی و مدیریت سود
رگرسیون چند متغیره
به‌طورکلی جریان‌های نقد آزاد شرکت‌ها میتواند به‌عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد و نیز مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد و رشد کم، به‌احتمال‌زیاد اقدام به مدیریت سود مینمایند تا در کوتاهمدت برخی منافع شخصی خود را تأمین کنند.
1387
ولی زاده لاریجانی
مدیریت سود واقعی و عملکرد عملیاتی
رگرسیونی
نتایج پژوهش وی نشان داد بین عملکرد عملیات آتی و مدیریت سود واقعی رابطه معنی‌دار وجود ندارد.
1387
کمالی
اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت و مدیریت سود
رگرسیون چند متغیره
میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکتهایی که به‌تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میگردند تفاوت معناداری ندارند

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
2014
رویچوداری و همکاران
فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی
رگرسیونی
در زمان انتشار سهام، شرکت‌هایی که مدیریت سود واقعی می‌کنند بیش از واقع ارزش‌گذاری می‌شوند. درواقع، مدیریت سود واقعی موجب قیمت‌گذاری غیر عقلایی سهام شرکت‌های مدیریت کننده سود می‌گردد.
2014
چینگ لین و همکاران
سطح افشای و نقدینگی بازار و کیفیت سود
رگرسیونی
نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که نقدینگی بازار برای شرکت‌های با سطوح بالاتری از افشای بهتر است.
2013
قرازی و همکاران
کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی
رگرسیونی
فرضیه تحقیق بیان می‌دارد که رابطه‌ی منفی معناداری بین کیفیت سود و ریسک نقدینگی وجود دارد.
2012
بتاچاريا و همکاران
کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي
رگرسیونی
پايين بودن کيفيت سود باعث افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در شرکت‌های با محیط‌های اطلاعاتي ضعيف می‌شود. آن‌ها همچنين به اين نتيجه رسيدند که هر دو جزء الزامي و اختياري کيفيت سود پايين موجد افزايش عدم تقارن اطلاعاتي هستند.
2012
پروتی و ویگن هافر
ویژگی‌های کیفی سود و بازده مازاد
رگرسیونی
ویژگی‌های مبتنی بر اطلاعات بازار نسبت به بیشتر ویژگی‌های مبتنی بر اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی بازده مورداطمینان بالاتری دارند.
2010
آشاری و همکاران
اندازه، سودآوری صنعت و ملیت و مدیریت سود
رگرسیونی
شرکت‌هایی با سودآوری پایین بیشتر اقدام به مدیریت سود می‌نمایند و همچنین صنعت بر مدیریت سود مؤثر بوده شرکت‌هایی با ریسک بالاتر (صنایع پرخطر) تمایل بیشتری به مدیریت سود دارند.
2009
کیم و چارلیسون
مدیریت هزینه سرمایه و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی
رگرسیونی
هزینهی سرمایه با مدیریت سود واقعی و مدیریت حسابداری سود رابطهی مثبتی دارد،

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
2008
یو
مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی
رگرسیونی
در صورت وجود استانداردهای سخت‌گیرانه، مدیران بیشتر تمایل به دست‌کاری فعالیت‌های واقعی دارند. به‌منظور تحقق اهداف سود، مديران مي‌توانند تا پايان سال صبر كرده و از اقلام تعهدي اختياري براي مدیریت سود استفاده كنند.
2006
کانن چان
ارقام تعهدی و بازده آتی سهام
رگرسیونی
شرکت‌های با ارقام تعهدی بالا، در دوره بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آن‌ها کاهش می‌یابد.
2004
گش و دیگران
کیفیت سود و ضریب واکنش سود
رگرسیونی
شرکت‌های دارای رشد سود توأم با افزایش فروش، از کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت‌های دارای رشد سود توأم با کاهش هزینه برخوردار هستند.
2004
ايسيلي و اوهارا
کيفت سود و عدم تقارن اطلاعاتي
رگرسیونی
کيفيت سود پايين منجر به افزايش عدم تقارن اطلاعاتي می‌شود. آن‌ها در پژوهش خود از اختلاف قيمت پيشنهادي خریدوفروش سهام به‌عنوان معيار عدم تقارن اطلاعاتي استفاده کردند
2001
نیسیم و زیو
تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی
رگرسیونی
تغییرات سود تقسیمی با سطح سودآوری آتی شرکت‌ها رابطه مستقیمی دارد. همچنین آن‌ها به شواهد محکمی، جهت تأیید محتوای اطلاعاتی سود دست یافتند
1993
لیو و تیاگرجن
مدیریت سود و بازده سهام
رگرسیونی
به این نتیجه رسیدند که گروههایی که از رفتار مدیریت سود بالاتری برخوردارند ضریب واکنش سود پایین‌تری دارند

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمعآوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقيق مورداستفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقيق به‌صورت زير بوده است:
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقيق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی ” است.
روش تحقيق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفي انتخاب‌شده است، روش استنتاج در بيان مشاهدات نمونه‌ای، “توصيفي ” و در تعميم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسي به‌عنوان جامعه آماري “تحليلي یا استقرایی ” است.

روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به‌دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
حجم نمونه و کفایت آن
شرکت‌هایي كه اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت 65 شرکت به‌عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره 5 ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه موردنظر 57 شرکت می‌باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را به دست آوردیم. بنابراین حجم نهایی نمونه 285 سال-شرکت بوده است که به‌عنوان داده‌ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده‌شده‌ است.
حجم نمونه موردنظر با استفاده از جدول مورگان به‌دست‌آمده است. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. جدول مورگان درواقع حاصل زحماتی است که Robert v. Krejcie و Daryle w. Morgan کشیده‌اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه‌های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده‌اند.
روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب
به جهت عدم استفاده از متغيرهاي كنترلي در تحقيق، روش نمونه‌گیری در اين تحقيق، روش تصادفي ساده بوده است. بدين منظور جامعه آماري به شرح تعریف‌شده در بند 3-4 با اعداد 1 تا 65 کدگذاری شده و با استفاده از شبیه‌سازی كامپيوتري در اين بازه، 57 عدد انتخاب گرديد. در انتها بر اساس فهرست كدگذاري شرکت‌ها، شرکت‌های متناظر با كدهاي انتخاب‌شده به‌عنوان نمونه تصادفي آماري انتخاب و داده‌هاي خام عملكردي در ارتباط با آن‌ها گردآوري شد.
روش گردآوری داده‌ها
1) روش مطالعه کتابخانه‌ای: از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می‌شود. در این راستا کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های فارسی و انگلیسی موردبررسی و استفاده قرارگرفته است.
2) روش مطالعه اسناد و مدارک: به‌منظور دستیابی به داده‌های موردنیاز برای پردازش فرضیه‌های تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه‌شده شرکت‌ها استفاده‌شده است. در این راستا، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته است.
3) کاوش اینترنتی: برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده‌شده است.
ابزار گردآوری داده‌ها
الف) فیش: برای ثبت و ضبط مطالب به‌دست‌آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه‌ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می‌کند، استفاده‌شده است.
ب) جدول: جهت تلخیص داده‌ها با استفاده از اطلاعات شرکت‌ها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط آن‌ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جداول تلخیص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت سود Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع پیش‌فرض‌ها، انحراف معیار، کیفیت سود، رگرسیون