پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، تحریم اقتصادی، ضرایب رگرسیونی

دانلود پایان نامه ارشد

استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101
5-4 موانع و محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

فهرست جداول
عنوان صفحه

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44
(4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
(4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48
(4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49
(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51
(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52
(4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54
(4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56
(4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58
(4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59
(4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61
(4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63
(4-28) ضرایب رگرسیون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، هیات مدیره، مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت سود Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هیئت مدیره، رگرسیون، ضریب همبستگی، تحریم اقتصادی