پایان نامه ارشد با موضوع روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات، رضایت زناشویی، تعارض زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

عربستان و ترکیه بین 20 تا 75 درصد گزارش شده است و در برخی از مناطق ایران فراوانی آن 6/38 درصد می باشد.
مقدم و همکاران (1385)، در پژوهشی نشان دادند که بین میزان تعارض زناشویی در ازدواج های فامیلی و غیرفامیلی تفاوتی وجود ندارد.
عطاری و همکاران (1385)، در پژوهشی نشان دادند که بین ميزان رضايت زناشويی مردان دارای ازدواج‌ فاميلي و مردان داری ازدواج غير فاميلي تفاوت معنی داری وجود ندارد .
در تحقيقي چلبيانلو (1383)، رابطه بين شادماني ذهني و رضايت زناشويي زوجين را مورد بررسي قرار داد که نتايج نشان داد از ابعاد شادماني ذهني دو بعد رضايت از زندگي به صورت مثبت و عاطفه منفي به صورت منفي توسط رضايت زناشويي پيش بيني شدند.
وزيري (١٣٧٥) در پژوهش خود تحت عنوان : بررسي و مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي در ازدواج‌هاي درون فاميلي و برون فاميلي در شهرستان يزد نشان داد که شغل و درآمد مي‌تواند عامل تاثير گذارنده در ثبات و رضايت ازدواج‌ها باشد در حاليكه اثر گذاري عواملي چون خويشاوندي و همساني فرهنگي در رضایت زناشویی به مراتب كمتر است.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه وتحلیل آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرآیند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می شود. به همین منظور در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغییر های تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد.
3-2- روش تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، مشکلات زناشویی، فرآیندهای شناختی، رویکرد سیستمی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، کارکرد خانواده