پایان نامه ارشد با موضوع روان شناسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

جنبه های آن در یک پژوهش و در یک زمان مقدور نیست.
-با توجه به اینکه امتحانات پایه ششم به صورت نهایی برگزار می گردد ، در ابتدای آموزش عدم همکاری والدین ، معلمین و دانش آموزان برای شرکت در جلسات آموزشی مانع بزرگی بود که اجرای جلسات را با دشواری همراه می نمود.
-محدود بودن تحقیقات اثر بخشی وآموزش در زمینه سبک مقابله و کار نشدن ماندگاری این سبک از جمله محدودیت های این پژوهش بود.

5-3- پیشنهادات
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی
– این پژوهش روی سایر نوجوانان در استان های دیگر نیز با بسته های آموزشی مناسب هر گروه اجرا شود.
– با توجه به این که این پژوهش در پایه ششم انجام شد توصیه می شود تا در مقاطع دیگر (دبیرستان) نیز اجرا شود.
– پیشنهاد می شود این تحقیق بر روی پسران کلاس ششم و مقاطع دیگر اجرا شود.
– برگزاری جلسات مشابه ، ویژه اولیای دانش آموزان همزمان با برگزاری جلسات آموزشی آزمودنی ها.

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی
– با توجه به سیر جامعه به سمت پیشرفت وتکامل و سایر وسایر ارتباط جمعی و همچنین وجود مشکلات بلوغ دانش اموزان در این سنین اهم از بی ثباتی عاطفی و تحریف های شناختی و…. با در نظر گرفتن این موضوع که نوجوان وجوان به طور طبیعی با مشکلات و موقعیت های جدیدی روبرو می شود ، آموزش و پرورش می تواند با استفاده از بسته های آموزشی مختلف کتابچه هایی تهیه و در اختیار دانش آموزان گذاشته و در کلاسهای پرورشی و فوق برنامه تدریس شود.
– آموزش خانواده به لحاط دانش تربیتی وروان شناسی از اساسی ترین وجدی ترین اقداماتی است که در جامعه باید به مرحله عمل در آید ، لذا پیشنهاد می شود در این خصوص مراکز مشاور خانواده در همه مناطق واستانها تشکیل گردد که همه ارگان ها از قبیل روحانیت ، مساجد ، آموزش وپرورش ، انجمن اولیا و مربیان ، رادیو وتلویزیون و…. در اداره و برنامه ریزی آن سهیم باشند تا وحدت در سیاستهای تربیتی به وجود آید و خصوصاً خانواده ها از بدو تشکیل ، مورد آموزش وهدایت تربیتی قرار گیرند.
– پر کردن ساعت اوقات فراغت دانش آموزان به نحو مطلوب و آموزش مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان نقش مهمی در سازگاری ویا عدم سازگاری آنان در جامعه دارد.

منابع فارسی
1- آزاد ، حسین ، (1366) ، روان شناسی مرضی کودک ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، صفحه 95
2- آقایوسفی ، علیرضا ، (1378) ، روان درمانگری (بنیانهای نظری وراهبردهای عملی) ، تهران ، انتشارات شهریار.
3-ابراهيمي ، امراله ، صالح زاده ، مريم ، نجفي ، محمدرضا ، (1390). اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر نگرش هاي ناكارآمد در بيماران مبتلا به صرع. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ، دوره ، 19 ، شماره 3 ، صفحه : 387-377
4-ابوالفتحی ، هادی تودار ، سیدرسول ، جعفری ، علیرضا وخلعتبری ، جواد.(1390) بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری مایکنبام در کاهش کمرویی و گوشه گیری اجتماعی کودکان دبستانی شهرستان ابهر. مجله یافته های نو در روان شناسی شماره 18، سال ششم.
5-احدی ، بتول ، ابوالقاسمی ، عباس ، میرزایی ، پری ونریمانی ، محمد(1388). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمرو. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ، شماره 3 ، سال نهم.
6- احمدي ، سيد احمد ، (1380)، مباني مشاوره و راهنمايي‌ ، تهران ، انتشارات سمت.
7-اسداللهی ، ق ، (1373)، بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری – هیجانی و رشد در قبول شدگان و مردودین مقطع ابتدایی در شهر اصفهان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مجله آموزش ودرمان ، شماره 7.
8-اسلامی ، عبداله ، (1381) ، بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده با سبک های مقابله با فشارهای روانی و تفاوت های جنسی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 80-79 ، طرح پژوهش وزارت آموزش وپرورش، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ، شورای تحقیقات.
9- افروز ، غلامعلي.(1376).روان شناسى كمرويى و روش هاى درمان. تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
10- افروز ، غلامعلي ، (1375) ، عزت نفس ، نشریه پیوند.
11-اکبر زاده ، نسرین ، (1376) ، گذر از نوجوانی به پیری ، تهران.
12-امیني ، مهشید ، (١٣٨۵). بررسي روش های مصون سازي در مقابل استرس و كاهش كمرویي وافزایش سازگاري اجتماعي و ارتباط آن پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان شهریار تهران ، پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.
13-ایرانی زاده ، جلال ، (1376) ، برسی تاثیر روش های ابراز وجود در درمان کمرویی میان دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان های شهر یزد ، دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.
14- برانیه ، تا لهوو شارتیه ، ژان ، (1369)، کمرویی وراه های درمان آن ، ترجمه هوشیار ، رزم آزما ، انتشارات سپنج ، چاپ دوم.
15-برزگر ، م ، (1381) ، بررسی تأثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی – رفتاری بر سلامت روانی دبیران مرد دوره متوسطه شهرستان رفسنجان ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
16-برنز ، (1990) ، از حال بد به حال خوب (شناخت درمانی) ، ترجمه مهدی قراچه داغی ، (1381) ، تهران ، نشر پیکان.
17- بني هاشمي، سارا ، پيوسته گر ، مهرانگيز ، حسينيان ، سيمين ، قاسم زاده نساجي، سوگند، موتابي فرشته ،(1388). اثر بخشی مداخله شناختی –رفتاری بر پاسخ های مقابله ای وراهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان ، مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1، صفحه 43-35.
18-بهرامی ، فاطمه ، (1381) ، بررسی و مقایسه راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان.
19-پیرلین و اسکولر ، (1987) ، نحوه مقابله افراد با مشکلات.
20-پورکلباسی ، س ، (1375) ، تاثیر شیوه های آموزش آرامش عضلاتی در کاهش استرس محیط کار بین مدیران صنایع اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس.
21-توکلی خمینی ، مهین ، (1377) ، تاثیر شیوه های تنیدگی با مقابله بر سلامت روانی.
22-حسيني المدني ، سيد علي، صداقت ، معصومه ، عامري ، سميرا ، لك ، زهرا ، معاضديان ، آمنه ، (1391). اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري بركاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير ، فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد ، شماره بيست و چهارم ، سال ششم.
23-حسینیان ، سیمین ، درخشانی ، صفورا و یزدی ، منور)1385).بررسی تأثیر آموزش مهارت اجتماعی بر شیوه گروهی برکاهش کمرویی نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهرتهران. تازه ها وپژوهش های مشاوره ، جلد5 ، شماره 19.
24-خدابنده سامانی ، پریسا ، غفار پورنافجی ، مهری ،(1381) ، بررسی رابطه افزایش و تقویت اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی.
25-خدایاری فرد ، محمد ، (1381) ، مشاوره ومبانی روان شناختی ، تهران ، انتشارات یسطرون.
26-دانشیان ؛ مهدیه ، (1378) ، بررسی رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با شیوه های مقابله با فشار روانی و عزت نفس ، دانشگاه تهران.
27-دادستان ، پ ، علي پور ، ا ، حاجي زادگان ، م و عسگري ، ع. (1386) اعتباريابي ، رواسازي و تعيين ساختارعاملي مقياس راهبرد هاي مقابله اي نوجوانان. فصلنامه روانشناسان ايراني. 11 : صص189-208
28- داعی پور ، پروین بیان زاده ، اکبر(1379) راهبردهای کنارآمدن در نوجوانان شهر تهران. اندیشه و رفتار ، ش 4.
29-داعی پور، پروین ، (1378). بررسی مقدماتی مقیاس مقابله ای نوجوانان در دانش آموزان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انستیتو روانپزشکی تهران.
30-رحیم نیا ، محسن ، رسولیان ، مریم (1385). مقایسه مکانیسم های سازگاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران و نوجوانان دبیرستانی. فصلنامه اندیشه و رفتار ، سال دوازدهم ، شماره 1، 35-29.
31-رهسپار، کامبیز ، (1377) ، مقایسه استرس و شیوه های مقابله با استرس مادران کودک عقب مانده ذهنی خفیف و مادران کودکان بهنجار سنین ابتدایی (سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران).
32-ریاحی ، ح ، ر ، (1379) ، بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر افسردگی دانشجویان دانشکده علوم نظامی اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
33-ریو ، جان مارشال ، (1378) ، انگیزش وهیجان ، ترجمه یحیی سید محمدی ، تهران ، نشر ویرایش.
34-زارب ، ژانت ، م ، (1383) ، ارزیابی و شناخت – رفتار درمانی نوجوانان ، ترجمه محمد خدایاری فرد ویاسمین عابدینی ، تهران ، انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی نامعلوم).
35- ساراسون ، پروين جي ، ساراسون باربارا آر ،(1377) ، روان‌شناسي مرضي ، ترجمه نجاريان و ديگران ، انتشارات رشد.
36-شکری ، امید و همکاران ، (1384).» نقش تفاوت های جنسیتی در سبک های مقابله با استرس وسلامت روانی« ، فصلنامه انجمن روانشناسی ، دوره سوم ، شماره ١، صفحات 61-51.
37-شکوهی ، نسترن ، (1385) ، طرح پژوهشی بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش مشکلات آموزشی – روانی و عاطفی دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان شهر کرد ، سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری ، شورای تحقیقات آموزشی.
38-عاشوري ، احمد ، محمدي ، دكتر نورا… ، ملازاده ، دكتر جواد ، (1387). اثربخشي درمان گروهي شناختي – رفتاري در بهبود مهارت هاي مقابله اي و پيش گيري از عود در افراد معتاد ، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران ، شماره 3 ، سال چهاردهم ، صفحه 288-281.
39- غضنفری ، احمد (1384). اعتبار یابی مقیاس مقابله نوجوانان. فصلنامه اندیشه ورفتار ، سال یازدهم ، شماره 3 ، 297-290
40-غریب رضا یزدی ، عصمت ، (1372) ، بررسی علل و عوامل مؤثر در کمرویی دانش آموزان مقطع متوسطه دختر و پسر استان یزد سال تحصیلی 72-71 ، شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش ، مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میبد.
41-فخاری ، ع ، (1379) ، بررسی تأثیر آموزش های شناختی- رفتاری به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
42- فرامرزي ، سالار ، عابدي ، محمدرضا ، كريمي ، محمد ، (1392) ، رابطه سبك هاي مقابله اي با افسردگي پسران و دختران نوجوان ، مجله علمي – پژوهشي پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري ، سال سوم ، شماره دوم ، پياپي (5).
43-كاپلان ، سادوك ، (1373) ، خلاصه روانپزشكي ، ترجمه پورافكاري ، تهران ، انتشارات آزاده.
44- كاپلان ، هوسادوك ، ب ، (1991) ، خلاصه روانپزشكي(علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی) ، ترجمه ن ، پورافكاري ، (1372)، تبریز، انتشارات ذوقی.
45-كافي ، موسي ،(1375) ، بررسي شيوه‌هاي رويارويي با تنيدگي رواني(استرس) ارتباط آن با سلامت رواني در نوجوانان مدارس شهر تهران.
46-کلارک ، د ، فربورن ، ک ، (1977) ، رفتار درمانی شناختی ، ترجمه ح ، کاویانی ، (1380) ، تهران ، انتشارات فارس.
47-کلینیک ، ک ، ال ،(1997) ، مهارتهای زندگی ، ترجمه ش ، محمد خانی ، (1380) ، تهران ، انتشارات سپند هنر.
48- كوپر ، كاوي ال (1373) ، فشار رواني و راه هاي شناخت و مقابله ، ترجمه قراچه‌داغي ، مهدي شريعت‌زاده ، ناهيد ، تهران ، انتشارات رشد‌‌.
49-گلدفرید ، ام ودیوپسون ، جی ، سی ، (1976) ، رفتاردرمانی بالینی ، ترجمه ، ا ، احمدی علوی آبادی ، (1371) ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی.
50-گنجی ، ح ، (1380) ، بهداشت روانی، تهران ، نشر ارسباران.
51-لالائي ، (١٣٨۴). بررسي روش های درمان شناختي- رفتاري و مصون سازي در مقابل استرس در کاهش علل كمرویي و رفتار اجتماعي نوجوانان دختر در سطح تهران. پایان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائي تهران.
52-لطف آبادی ، حسین ، (1378) ، روان شناسی رشد ، نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی ، تهران ، انتشارات سمت.
53-ماری ، ش ، هلن ، ا ، (1995) ، الگوهای ارتباط والد – کودک و رابطه آن ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، راهبردهای شناختی، شناختی – رفتاری، انعطاف پذیری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، پرخاشگری، آداب و رسوم، سن ازدواج