پایان نامه ارشد با موضوع روابط جنسی، بازداری رفتاری، سیستم بازداری، روابط زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

مداوم باشد.
 
برگرفته از كتاب «زوج درمانی، مایكل هاروی111،”
  
 2-2-4 فراوانی و آمارهای مربوط به خیانت:
خیانت زناشویی، دارای تاریخچه طولانی در حیات انسان است (هاروی112، 1995) و مطالعات بسیاری دلایل و شیوع روابط جنسی “خارج از رابطه زناشویی” را بررسی کرده‌‌اند (بنکز113، 2001). آمارهای موجود در رابطه با شیوع خیانت در روابط زناشویی، متفاوت است. درصد این روابط در ایالات متحده بین 26 تا 70% برای زنان و 33 تا 75% برای مردان متغیر بوده است (داپری114، وایت115، اولسن،116 و لافلور117، 2007; پلات118، نالبون119، کاسانوو120ا، و وچلر، 2008). اگرچه این نوع روابط جنسی عمدتا به طور پنهانی انجام می‌شوند، بررسی‌های تجربی دیگری نرخ آن را در طول دوران زندگی زناشویی بین 20 تا 50% برای زنان تخمین زده‌اند (گلاس و رایت121، 1992; کینسی، پومروی، و مارتین122، 1948; کینسی؛ پومروی، مارتین، و گبهارد123، 1953; هانت124، 1974; آثاناسیو، شاور، و تاوریس125، 1970). این آمار و ارقام با تحقیقات پیشین کینزی در اواخر دهه 1940 همخوانی داشته و تفاوت چشمگیری نشان نمی‌دهد (ویدرمن و الگییر126 ، 1996).
بر اساس مطالعات كینزی تقریباً 26 % زنان در مقطعی از ازدواجشان رابطۀ نامشروع داشتهاند (كینزی، پمروی و مارتین، 1948؛ كینزی، پمروی و گبهارد، 1953 ). گلس و رایت (1992) به این نتیجه رسیدند كه 41 % مردان و 25 % زنان حداقل یك رابطه نامشروع را تجربه كردهاند، اما او حدس میزند كمتر از 10 % افراد متأهل خیانت میكنند. تحقیق دیگری توسط اسمیت (2002) انجام گرفته كه مؤید یافتههای قبل میباشد. با توجه به اینكه آن آمارها بخشی از یك مطالعه آماری طبیعی است كه بیش از 1200 نفر به آن پاسخ داده و مرتباً تكرار شدهاند، بنظر میرسد كه یافتههای آن كاملاً مستند باشد.
2-2-5 عوامل خیانت
تحقیقات انجام شده در رابطه با خیانت حاکی از آن است که دلایل متعددی را می‌توان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد، ازجمله نارضایتی در رابطه فعلی، تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان جنسی، انتقام، خشم یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نامطمئن بودن درمورد رابطه، همنشینی و صمیمیت، بلوغ نایافتگی و کمبود تعهد، علاقه مفرط برای برقراری رابطه عاشقانه با فرد خارج از رابطه زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه‌ها، در دسترس نبودن همسر، مصرف دارو یا الکل (بانک127، 1980; دریگوتاس128 و همکاران، 1999; فلدمن و کافمن129، 1999; فلدمن و همکاران، 2000; گلاس و رایت، 1988). علاوه بر دلایل مذکور، ادبیات موجود دررابطه با انگیزه‌های ارتکاب به خیانت متغیرهای دیگری را نیز منجمله سن، تحصیلات، وجود فرصت‌ها، طول مدت رابطه، تاریخچه طلاق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و عوامل و ویژگی های شخصیتی را در این زمینه موثر دانسته‌اند (آتکینز130 و همکاران، 2001; گریلی131، 1994).
2-3 دیدگاه شخصیت گری
در سالهاي اخير رويكردهاي روان _ زيست شناختي در شخصيت، رشد و تحول فزاينده اي داشته اند. بخشي از آن به دليل ابداع تكنولوژي مانند انواع تصويربرداريهاي مغزي و بخشي ديگر به دليل پيدايش توافق عمومي محققان در توجه به فرايندهاي زيستي به عنوان زيربناي شخصيت مي باشد.
هانس آيزنك و جفري گري در ميان نخستين پيشگامان فرضية صفات شخصيت، چشم انداز تازه اي از تفاوتهاي فردي در اين حيطه از كاركرد مغز ارائه دادند. هر دو نظريه پرداز با اين فرض آغاز كردند كه ما مي توانيم فرايندهاي مغزي را توسط معاني ساده شده اي از مفهوم سيستم عصبي مشخص كنيم زيرا اين مفاهيم مدارهاي كليدي مرتبط با شخصيت و رفتار را در بر دارند . آیزنک (1916-1997) با بهره گیری از روش تحلیل عاملی سه بعد شخصیتی بنیادی را مشخص کرده است: درونگردی-برونگردی(E)، نوروزگرایی(N)و پسیکوزگرایی (P). این سه عامل(یا عوامل مشابه آنها) در مطالعات فراوانی (به عنوان نمونه: (زاکرمن132،کلمن133 وکامک134، 1988) ، مورد تأیید واقع شده اند.دو بعد نخست بیشتر از پسیکوزگرایی مورد توجه قرار گرفته و آیزنک تفاوتهای فردی در این ابعاد را ناشی از تفاوتهای ساختاری و کنشی مغز تلقی کرده است (لایبرت135 و اسپیگلر136،1990).
گری (1970) اشاره می کند در مطالعاتی که در مورد حیوانات انجام داده است، مشخص شده که حیوانات به محرکهای آزارنده شرطی و غیرشرطی به شکل متفاوتی پاسخ می دهند. حیوان در پاسخ به یک ضربه الکتریکی دردناک، افزایش فعالیت نشان می دهد؛ می دود، می پرد و به سمت هدف مناسب (برای مثال حیوانی دیگر) حمله ور می شود.در حالی که، در پاسخ به محرکی که با ضربه الکتریکی همخوانی دارد، به احتمال زیاد در یک جا خشکش زده و متوقف می ماند.
تمایز بین محرکهای شرطی و غیرشرطی در مورد محرکهای خوشایند نیز صدق می کند. پاداشهای غیرشرطی (مانند غذا، آب و جفت جنسی) در حیوان، پاسخهای پایانی137 خاصی را برمی انگیزند که هر یک با محرک غیرشرطی مورد نظر تناسب دارند (مانند جویدن، لیسیدن و جفت گیری کردن). این پاسخهای پایانی می توانند در یک قالب شرطی نیز ظاهر شوند؛ اما افزون بر این، محرکهای شرطی پاداش، الگویی از رفتار(شامل افزایش فعالیت، روی آورد و اکتشاف) را برمی انگیزند که نسبتا مستقل از محرکهای غیرشرطی خاصی است که با آن جفت شده اند (گری،؟). فرض بر آن است که مکانیزم تنبیه، پاسخهای خاص، محرکهای آزارنده شرطی و مکانیزم پاداش، پاسخهای مقدماتی به محرکهای خوشایند شرطی را تعدیل می کند (گری، 1994).
گری (1991)، برای ارائه تصویری روشنتر از عمکرد مکانیزمهای پاداش و تنبیه و ارتباطهای موجود بین این سیستمها و سایر مراکز، دیاگرامی را ارائه می دهد (شکل 1).او در این شکل، افزون بر مکانیزمهای پاداش و تنبیه و سیستم حرکتی (که به آنها اشاره شد)، یک مکانیزم تصمیم را نیز در نظر می گیرد تا در شرایط تعارض بین روی آورد و اجتناب فعل پذیر به انتخاب مبادرت ورزد. بدون چنین مکانیزمی دستورهای متعارض به طور مستقیم به سیستم حرکتی ارسال می شوند، و احتمالا پیامدهای ناگواری را پدید می آورند. عملکرد مکانیزم تصمیم مبتنی بر قواعد ریاضی است (ر.ک[گری و اسمیت،1969]).

درونشد:نشانه های تنبیه درونشد: نشانه های پاداش

شکل2-1: بخشی از الگوی گری و اسمیت در مورد یادگیری و تعارض
(اقتباس از گری،1991)
اما آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به این نکته است که مکانیزم تصمیم، یا مدار اتصال بین مکانیزم پاداش و فرمان روی آورد را برقرار می سازد (سمت چپ شکل)، یا مدار اتصال بین مکانیزم تنبیه و فران توقف رفتار را برقرار می سازد (سمت راست شکل)، ولی نمی تواند هر دو جریان را همزمان برقرار کند.در این شکل همچنین سیستمی با نام مکانیزم برپایی138 مشخص است.این سیستم درونشدهایی را از مکانیزمهای پاداش و تنبیه دریافت می کند و خود نیز برونشدهایی139 را به قسمتهای فرمان(یکی برای روی آورد و دیگری برای اجتناب فعل پذیر) ارسال می نماید.بدین ترتیب افزایش شدت فعالیت هر یک از این فرمانها که ارتباطش با مکانیزم تصمیم برقرار گردد، بستگی به دامنه درونشدهایی دارد که مکانیزم برپایی از مکانیزمهای پاداش و تنبیه دریافت می کند. مطلب اخیر بیانگر این نکته است که اگر به عنوان مثال رفتار روی آورد حاصل شود و حیوان همزمان با تهدیدهایی مواجه شود که نشانه های تنبیه را دارند، رفتار روی آورد با قدرت بیشتری جریان خواهد یافت ( گری،1991).
2-3-1 سیستمهای مغزی/رفتاری
توجه به مکانیزمهای مختلف پاداش و تنبیه و مسأله تفاوتهای فردی در حساسیت نسبت به محرکهای مختلف (شرطی-غیرشرطی و خوشایند-آزارنده که در بخش پیشین به آنها اشاره شد) حاصل مطالعاتی است که گری غالبا در چهارچوب بررسیهای آزمایشگاهی یادگیری حیوانات و آثار داروهای روان گردان انجام داده است. به عبارت دیگر، وی با اشاره به سیستمهای زیست شناختی متفاوت که مبتنی بر تکامل مجزای مکانیزمهای پاداش و تنبیه در مغز مهره داران است، سه سیستم مغزی/رفتاری متفاوت را مطرح می کند که زمینه ساز تفاوتهای شخصیتی است.
توصیف هر یک از این سیستمها مستلزم تمایزهایی است که(حداقل)در سه سطح صورت می گیرد: بعد رفتاری(تحلیل درونشد-برونشد سیستم).بعد عصب شناختی(کنش وری و ساختار عصبی سیستم)و بعد شناختی(کنش وری پردازش اطلاعات سیستم). شایسته است که بعد چهارمی تحت عنوان بعد فاعلی140 (که نمایانگر تجربه های فاعلی همراه با فعالیت سیستم می باشد) نیز در نظر گرفته شود، اما پژوهشهای تجربی ابزار معتبری برای ارزیابی بعد اخیر نداشته اند (گری،1994).
2-3-2 سیستم بازداری رفتاری(BIS)
این سیستم بیش از قسمتهای دیگر این الگو مورد بحث قرار گرفته است. محرکهای شرطی که با تنبیه همخوانی دارند، محرکهای شرطی که با حذف یا پایان یافتن پاداش همخوانی دارند، محرکهای جدید و محرکهایی که به صورت ذاتی برای یک نوع ترس آور هستند در مقوله محرکهای مهم برانگیزاننده این سیستم قرار دارند (کر،1997؛ گری،1994؛ هاگوپیان و اولندیک141، 1994) وباید توجه داشت که اگر چه دو محرک نخست(محرکهای شرطی تنبیه و فقدان پاداش)مبتنی بر پدیده یادگیری هستند، -BIS خود در فرایندهای یادگیری نقشی ندارد.شکل گیری تنبیه شرطی و علامت محرکهای ناکامی براساس فرایند کلی خاصی است که در سایر اشکال شرطی سازی صورت می گیرد و این پدیده بر عهده سیستمهای مغزی دیگر است. از سوی دیگر، باید این نکته را نیز در نظر گرفت که شیوه ای که طی آن BIS به این محرکهای شرطی پاسخ می دهد نیز یاد گرفته نشده است. ارگانیزم به شکل ذاتی می داند که چگونه به تهدید پاسخ دهد، اما باید یاد بگیرد که چه چیزی تهدیدکننده است، و حتی در برخی شرایط این را نیز یاد نمی گیرد، زیرا همان گونه که اشاره شد، در مورد محرکهای ترس آور ذاتی، BIS تقریبا به صورت خودکار پاسخ می دهد (گری،1991).
رفتارهایی که با این محرکها برانگیخته می شوند عبارتند از: بازداری رفتاری(مختل شدن رفتار جاری)، افزایش سطح برپایی به گونه ای که رفتارهای بعدی (که می توانند ادامه عمل مختل شده نیز باشند) با قدرت و/یا سرعت بیشتری انجام شوند.افزایش توجه به شکلی که اطلاعات بیشتری، بخصوص در مورد اجزای جدید محیط، دریافت شوند (گری،؟). .باید توجه داشت که BIS نمایانگر یک سیستم واحد است، نمی توان انتظار داشت که تعدادی ارتباط مجزا بین هر یک از درونشدها و برونشدها وجود داشته باشد و در واقع هر درونشدی تمامی برونشدها را برمی انگیزد. همچنین مطالعاتی که تأثیر داروها و ایجاد ضایعه در مغز حیوانات را پیگیری نموده اند به این یافته رسیده اند که می توان با این مداخله ها، تمامی برونشدهای این سیستم را مختل کرد، بدون آنکه در سایر سیستمها اثری بر جای گذاشه شود (گری،1994).
در بین مداخله هایی که به شکل اختصاصی ا رتباطهای درونشد-برونشد BIS را متوقف می سازند، استفاده از داروهای ضد اضطراب اهمیت ویژه ای دارد. بنزودیازپینها142 ، باربیتوراتها143 و الکل سه دسته مهم از داروهایی هستند که اضطراب را کاهش می دهند (هاگوپیان و اولدینگ،1994).
از لحاظ عصب شناختی، مجموعه ساختهایی که کنشهای BIS را بر عهده دارند، در سیستم جداری -هیپوکمپی144 قرار دارند. سه بخش اصلی ساختمانی این سیستم عبارتند از: تشکیلات هیپوکمپی145 ناحیه جداری146 (که متشکل از ناحیه جداری میانی147 و ناحیه جداری جانبی148 است) و مدار پاپز149 (گری،1994).
در سطح شناختی، مفهوم کلیدی BIS در مقایسه گر150 خلاصه می شود، یعنی سیستمی که لحظه به لحظه رویداد احتمالی بعدی را پیش بینی و این پیش بینی را با رویداد واقعی مقایسه می کند.در واقع این سیستم:1) اطلاعاتی را که بیانگر حالت کنونی جهان ادراکی هستند، در نظر می گیرد؛2) به این اطلاعات، اطلاعات دیگری را می افزاید که مربوط به برنامه حرکتی کنونی فرد است؛3) از اطلاعات ذخیره شده حافظه که نمایانگر نظم جویی های گذشته، در برقراری ارتباط بین رویدادهای محرک هستند، استفاده می کند؛4) به همین ترتیب، از اطلاعات ذخیره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع باورهای فراشناختی، راهبردهای مقابله، بازداری رفتاری، راهبردهای مقابله ای Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سیستم فعال ساز رفتاری، مهارت حل مسئله، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای