پایان نامه ارشد با موضوع رهبری خدمتگزار، سرمایه روانشناختی، روش تحقیق، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

دبیران
1393
شهبازی جدا
2
بررسی رابطه ویژگی های رهبری خدمتگزار مدیران با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان
1392
سالاری
3
بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان سمنان
1392
میرزایی
4
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

1392
خلیلی باهر
5
بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در دستگاه های اجرایی
1392
حسن زاده زورمند
6
الگوی رهبری خدمتگزار در تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی
1391
دلخوش کسمایی
7
رابطه مولفه های سرمایه روانشناختی و مولفه های سازمانی
1391
هویدا و دیگران
8
رابطه رهبری خدمتگزار و خلاقیت با اثربخشی در بین مدیران ابتدایی ناحیه 3 شیراز
1391
محکم
9
بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر عملکرد کارکنان با تأکید بر توانمندسازی کارکنان در وزارتخانه جهاد کشاورزی
1390
اسدی
10
بررسی ارتباط سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی
1390
تقی زاده
11
بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی
1388
حضرتی
12

2-5-2. تحقیقات خارجی
جدول 6-2
عنوان
سال
نویسندگان
شماره
رهبری خدمتگزار و مدیریت سرمایه انسانی
2015
لی و دیگران
1
آیا رهبری خدمتگزار باعث افزایش خلاقیت و نوآوری می شود؟
2014
یوشیدا و همکاران
2
ارتباط بین تیپ شخصیتی وتوانمندسازی ویژگی های رهبری خدمتگزار
2014
گریزلی و بوکارنی
3
رهبری اصیل ارتقا دهنده سرمایه روانشناختی و خلاقیت
2011
رگو و دیگران
4
مثبت گرایی برای عملکرد خلاق
2010
آوی و لوتانز
5
کاربرد مثبت گرایی، رهبری تحول آفرین و توانمندسازی برای مقابله با منفی گرایی کارکنان
2009
آوی، هوگس و همکاران
6
رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی با نقش میانجی اعتماد
2008
اسمیت و همکاران
7
ارتباط بین سرمایه روانشناختی و خلاقیت و عملکرد سرپرستان: یک تحلیل مطالعاتی چندگانه
2008
آوی
8
تفاوت های فردی در رهبری خدمتگزار: نقش ارزش ها و شخصیت
2006
واشنگتن و فیلد
9
رهبری خدمتگزار: یک مدل نظری
2005
پترسون
10

6-2. جمع بندی و معرفی مدل تحقیق:
منظور از طرح نظری مسئله تحقیق، نگرش و چشم انداز نظری است که تصمیم گیری می شود برای بررسی مسئله ای که در پرسش اصلی تحقیق مطرح است، پذیرفته شود.
در انتخاب چارچوب نظری به دو صورت عمل می کنند؛ یا آن را به صورتی کاملا نو مطرح می کنند و یا اینکه آن را در چارچوب نظری ای که در جریان مطالعات اکتشافی متون مختلف کشف کرده است، مطرح می کنند چارچوب نظری یا مدل مفهومی تحقیق به عنوان شالوده و استخوان بندی تحقیق به شمار می آید و با بسترسازی تئوریک تحقیق، چشم انداز کلی از تحقیق و ارتباط منطقی بین مفاهیم مدل را نشان می دهد.
مدل ارائه شده بر گرفته از مدل رگو و همکارانش (2012) می باشد که در این تحقیق به جای رهبری معتبر، تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان بررسی می شود.

شکل 2-2 مدل محقق ساخته

در این فصل از تحقیق محقق به بررسی مبانی نظری در 4 قسمت پرداخته است. در قسمت اول محقق به بررسی تاریخچه و ماهیت و ابعاد تئوری رهبری خدمتگزار به عنوان متغییر اصلی تحقیق پرداخته است. همانطور که اشاره شد تئوری رهبری خدمتگزار شامل مهرورزی، خدمت رسانی، تواضع و فروتنی و قابلیت اعتماد می باشد.
قسمت دوم به بررسی ماهیت و ابعاد سرمایه روانشناختی به عنوان متغییر میانجی می پردازد. همانطور که اشاره گردید سرمایه روانشناختی نیز شامل 4 بعد خودکارآمدی، امید، خوش بینی و تاب آوری می شود که هر کدام از آن ها مورد بحث قرار گرفت. در قسمت سوم نیز به بیان تعاریف و دیدگاه های خلاقیت پرداخته شد و در قسمت آخر به بررسی پیشینه تحقیق و سابقه پژوهش های موجود پرداخته شد.

فصل سوم
روش تحقیق

1-3. مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی صورت پذیرد. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاورد های تحقیق تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی، 1384؛ 201). روش های تحقیق در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند. در هر تحقیق، محقق تلاش می کند دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب روش تحقیق است که متناسب با آن پژوهش خاص باشد.
روش شناسی تحقیق عبارتست از فلسفه یا اصل کلی که راهنمای تحقیق خواهد بود. به عبارت دیگر، رویکرد جامع مطالعه موضوع تحقیق می باشد و مواردی از قیبل محدودیت ها، وضعیت های دشوار و انتخاب های اخلاقی که در طی تحقیق با آن ها مواجه خواهیم شد را در بر می گیرد.
در این فصل ابتدا فرایند تحقیق در قالب مباحثی چون روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها بررسی می گردد. سپس نحوه گردآوری اطلاعات لازم، مراحل شناسایی و بررسی ارتباط بین متغیرها تشریح می گردد.

2-3. روش تحقیق:
انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرض های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد .به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده (سرمد و دیگران، 1390؛406).
بر اساس هدف تحقیق، تحقیقات به سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم می شود. هدف از تحقیق بنیادی آزمون نظریه ها و تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و تحقیق و توسعه نیز فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی انجام می شود. بر اساس گردآوری داده ها تحقیقات کاربردی نیز به دو دسته توصیفی و آزمایشی تقسیم شده اند (سرمد و دیگران،1390؛ 406). تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش پیمایشی و همبستگی می باشد.

3-3. جامعه آماری
نخستین گام در فرایند گردآوری داده ها، تعریف جامعه آماری و تعیین حدود و دامنه آن می باشد. جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1383).
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان شعب مرکزی شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران می باشد به جز شرکت های فعال در مناطق آزاد.

4-3. نمونه و روش نمونه گیری
نمونه بخشی از افراد جامعه است که به منظور انجام برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرد و نمونه گیری یعنی «انتخاب تعدای از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به بعنوان نماینده آن جامعه». در تحقیق علمی سعی می شود نمونه به نحوی انتخاب شود که بیانگر یا معرف کل موارد ممکن در جمعیت آماری مورد نظر باشد.
انواع روش نمونه گیری عبارت است از:
نمونه گیری احتمالی
نمونه گیری تصادفی ساده124
نمونه گیری سیستماتیک125
نمونه گیری تصادفی طبقه ای126
نمونه گیری خوشه ای127
نمونه گیری غیر احتمالی
نمونه گیری تئوریک128
نمونه گیری سهمیه ای129
نمونه گیری آسان130
نمونه گیری گلوله برفی.
از بین شرکت های بیمه 16 شرکت شامل آسیا، البرز، ایران، توسعه، نوین، دانا، سینا، دی، ما، معلم، میهن، ملت، کارآفرین، کوثر، سرمد و سامان برای تکمیل پرسشنامه ها همکاری به عمل آوردند.
در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای کارکنان استفاده شده است. نمونه گیری از مدیران به صورت قضاوتی و غیر تصادفی بوده است.

5-3. حجم نمونه
نمونه به مجموعه عناصری گفته می شود که معرف بخشی از جامعه باشد. منظور از معرف بودن آن است که همه صفات جامعه، مخصوصا صفاتی که از نظر موضوع تعریف دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد؛ بنابراین نمونه زیر مجموعه ای از جامعه و دربرگیرنده برخی از اعضای منتخب آن می باشد.
با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل در سطح شرکت می باشد و امکان پخش پرسشنامه در بین تمام کارکنان و مدیران شعب مرکزی شرکت های بیمه وجود نداشت از کارکنان و مدیران شعب مرکزی شرکت های بیمه نمونه گیری به عمل آمد.
برای تعیین حجم نمونه کارمندان در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است. این فرمول یکی از پرکاربردترین روش ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.
در فرمول کوکران:
n =حجم نمونه
N =حجم جمعیت آماری
z یا t =در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
=Pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
q = (1-p)نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
= d درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
معمولا p و q را 0.5 در نظر می گیریم. مقدار z معمولا 1.96 است. d می تواند 0.01 یا 0.05 باشد.

بر همین اساس تعداد نمونه مورد نیاز برای جامعه 1875N= نفری کارمندان برابر است با 319=n نفر.

جدول 1-3 تعداد جامعه و نمونه کارمندان به تفکیک شرکت های بیمه
شرکت
تعداد جامعه
تعداد نمونه
شرکت
تعداد جامعه
تعداد نمونه
آسیا
155
26
توسعه
80
14
البرز
160
27
سامان
135
23
ایران
200
34
دی
200
34
سینا
120
20
سرمد
60
10
دانا
135
23
نوین
70
12
کارآفرین
80
14
ما
190
32
کوثر
80
14
میهن
110
19
معلم
40
7
ملت
60
10

نمونه گیری مدیران به صورت قضاوتی و غیرتصادفی می باشد. در هر شرکت پرسشنامه خلاقیت بین پنج مدیر توزیع می شود. بنابراین حجم نمونه برابر است با 80 n= .

جدول 3-2 تعداد مدیران شرکت های بیمه
شرکت
تعداد جامعه
شرکت
تعداد جامعه
آسیا
18
توسعه
15
البرز
16
سامان
17
ایران
19
دی
30
سینا
8
سرمد
7
دانا
16
نوین
16
کارآفرین
23
ما
15
کوثر
7
میهن
8
معلم
5
ملت
7

6-3. روش های جمع آوری اطلاعات
به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده وجود دارد. هریک از این ابزارها، خود انواعی دارند که کاربردهای ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند، این ابزارها عبارتند از:
بررسی (مراجعه) به اسناد و مدارک
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه (خاکی، 1384؛ 201).
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
1- مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
2- تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.
پرسشنامه مذکور شامل 2 بخش عمده می باشد:
نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده های مورد نیاز بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال ها را عرضه کند.
سوال های (گویه ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است:
الف) سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این بخش شامل 5 سوال می باشد.
ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل 68 سوال است. در طراحی این قسمت برای سوالات از طیف هفت گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سوالات مثبت به صورت ذیل می باشد:

جدول 3-3 طیف 7 گزینه ای لیکرت
کاملا مخالفم
مخالفم
تا حدی مخالفم
نه موافق نه مخالف
تا حدی موافقم
موافقم
کاملا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خلاقیت کارکنان، سبک شناختی، انگیزش درونی، حل مسائل سازمانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی