پایان نامه ارشد با موضوع رهبری خدمتگزار، مفهوم سازی، آینده نگری، نوع دوستی

دانلود پایان نامه ارشد

هستند و آن بدین دلیل است که خصوصیت آگاهی در رهبران به آن ها این توانایی را می دهد که بتوانند آن چه را ممکن است رخ دهد را پیش بینی کرده و خود را برای رویارویی با آن وقایع آماده کنند.
متقاعدسازی: رهبر خدمتگزار از طریق متقاعدسازی، اجماع را در میان پیروان خود ایجاد می کند. رهبر خدمتگزار به جای اجبار، کارکنان خود را متقاعد می سازد که نقطه نظرات و تصمیمات وی را بپذیرند. گرین لیف معتقد است آن چه که در این رابطه مهم است، این است که پاسخ های زیردستان کاملاً اختیاری می باشد. به عقیده گرین لیف متقاعدسازی یکی از مهارت های مهم و اساسی در رهبری خدمتگزار به شمار می رود. رهبر خدمتگزار با هوش و زیرکی خود در زیردستان نفوذ کرده و آن ها را نسبت به راهی که بایستی پیموده شود- به جای آن که با اجبار با آن ها برخوردکند- متقاعد می سازد.
مفهوم سازی: مفهوم سازی به معنای برخورداری از دیدی وسیع نسبت به آینده، مسائل را به عنوان یک کل دیدن و یادگیری از تجربیات گذشته می باشد. رهبری که از این ویژگی برخوردار می باشد به فرآیندهای نوآورانه معتقد است. زیردستان به او اعتماد دارند، زیرا آن ها می دانند که او یک رهبر بصیر می باشد و نسبت به آینده آگاهی و شناخت لازم را دارا است.
آینده نگری: آینده نگری حدسی درست و زیرکانه نسبت به چیزی است که ممکن است در آینده روی دهد و رهبر خدمتگزار از این طریق ابزار و مهمات لازم را برای استفاده و بهره برداری از موقعیت ها را به دست می آورد. رهبرانی که ویژگی آینده نگری را دارا می باشند، از وسعت و دامنه دید وسیع تری نسبت به پیروان خود برخوردار می باشند. یک رهبر خمتگزار قادر به پیش بینی آینده و همچنین پیش بینی نتایج تصمیمات خود می باشد و این مزیتی بزرگ برای او محسوب می گردد، توانایی که ممکن است در سایه رهبران کمتر دیده شود و یا اصلاً وجود نداشته باشد.
خادمیت و سرپرستی: قسمت اساسی و عمده خدمتگزاری سرپرستی و خادمیت است. خادمیت شامل توانمندسازی است که نشان می دهد رهبران بایستی خادم و کارگزار پیروان خود باشند. خادمیت و سرپرستی به عنوان تعهد به خدمت رسانی تعبیر می گردد. خدمت رسانی به دیگران و توجه به نیازهای سازمان می باشد. بلاک (2000) حرکت به سمت خادمیت و سرپرستی را پارادایمی جدید در رهبری قلمداد می کند. رهبر خدمتگزار خادمی محسوب می گردد که نیازهای سایرین را مقدم بر نیازها خواسته های خود قلمداد می کند. یک رهبر خدمتگزار، خدمت رسانی را ترویج می کرده و پیروان را تشویق می کند که ایده ها و نظریات خود را برای رشد سازمان و ایجاد تغییرات اثربخش ارائه دهند.
تعهد به رشد افراد: تعهد به رشد افراد، جنبه دموکراتیک رهبری خدمتگزار محسوب می گردد. رهبر خدمتگزار پیروان خود را پرورش می دهد تا بتواند حداکثر ظرفیت بالقوه خود را به دست آورند و آن ها را به خلاقیت و تلاش بیشتر تشویق می کند. چالش رهبران قابل اعتماد، توجه به رشد و پیشرفت پیروانش می باشد. رهبر خدمتگزار ذهنیتی مثبت به پرورش و بهبود کارکنانش دارد. رهبر خدمتگزار معتقد است که پیروانش از دارایی های با ارزش سازمان محسوب می شوند. او پیروان خود را در تمامی جنبه ها پرورش می دهد و همواره بهترین ها را برای آن ها فراهم می آورد و آموزش های لازم را برای مشاغل فعلی و همچنین آموزش های کاربردی مورد نیاز را برای احراز پست های بالاتر، مهیا می کند.
ایجاد گروه: این خصوصیت در رهبری خدمتگزار مستلزم این است که رهبر فرهنگ احترام به شأن و مقام انسانی را در سازمان پرورش دهد. زمانی که رهبر خدمتگزار ارزش های مشارکت کارکنان را در محیط کاری ترویج می دهد، در واقع او قصد دارد که روح جمعی را در بین کارکنانش ترویج دهد. نتیجه آن است که پیروان نیز در زمانی که در نقش رهبر ظاهر می شوند، همین کار را انجام خواهند داد (قلی پور و حضرتی، 1388 ؛105).

5-2-2. ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه کاوی
یکی دیگر از صاحبنظران در حوزه رهبری خدمتگزار کاوی37 (1994) می باشد. کاوی معتقد است که رهبر خدمتگزار نیازمند فروتنی، تواضع و شایستگی های کلیدی می باشد. وی سه قدم اساسی را برای رهبران خدمتگزار پیشنهاد می کند:
1- ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد
2- تنظیم پیمان ها و قراردادهای عملکردی به شکل روابط برد- برد
3- کمک و یاری رساندن به دیگران
کاوی رهبر خدمتگزار را به عنوان یکی از روش هایی می داند که رهبران بدان وسیله می توانند خود را با پیروان پیوند دهند. او این ایده را با اقتدار خیرخواهانه پیوند می دهد. از دیدگاه کاوی، رهبر تا زمانی منبع اقتدار محسوب می گردد که اهداف تنظیم گردند و بعد از آن است که نقش رهبر خدمتگزار ظاهر می گردد.

6-2-2. ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه میلارد
میلارد38 (1995) رهبری خدمتگزار را به عنوان یک فلسفه و رویکرد جدید به رهبری و روش زندگی قلمداد می کند. به نظر وی رهبری خدمتگزار دارای دیدگاهی می باشد. که رهبران سنتی از آن بهره مند نیستند. در این سبک رهبری برخلاف سبک های سنتی به افراد تنها زمانی که برای سازمان و در دستیابی به اهداف سازمانی ضروری می باشند خدمت نمی گردد بلکه خدمتگزاری به شکل یک فرهنگ در می آید. رهبران خدمتگزار ویژگی های خدمتگزاری را نشان می دهند، زیرا این ویژگی ها با ارزش های ذاتی آن ها سازگاری و تطابق دارد. او ادعا می کند که این شکل از رهبری، برخلاف رهبری سلسله مراتبی به صورت جمعی و مشارکتی می باشد زیرا تنها با حمایت، پشتیبانی، بصیرت و دوستی می توان با خطراتی که موقعیت های جدید به همراه دارند مواجه گردید (قلی پور و حضرتی،1388؛105).

7-2-2. ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه شوارتز
شوارتز39 (1998) بر این باور است که سبک های قدیمی رهبری را نمی توان برای عصر حاضر نیز به کار برد. گونه جدیدی از رهبران مورد نیاز می باشند که خود را عضوی از یک تیم به حساب آورده و بین اهداف سازمانی و نیازهای کارکنان تعادل ایجاد می کنند. شوارتز ویژگی های زیر را برای رهبران خدمتگزار عنوان کرده است:
1- توجه داشتن به دیدگاه
2- مشارکت در تصمیم گیری ها و رهبری سازمان
3- هدایت و راهنمایی پیروان
4- فراهم آوردن محیطی مناسب برای فعالیت کارکنان
5- اتخاذ تصمیماتی درست و بی عیب و نقص
6- توجه به آینده (لوب، 1999 ؛23).

8-2-2. ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه لوب
لوب (1999) برای رهبر خدمتگزار ویژگی های پنج گانه زیر را پیشنهاد کرده و برای رسیدن به هر یک راه هایی را در نظر گرفته است که به شرح زیر می باشند:
1- ارزش قائل شدن برای افراد از طریق: اعتقاد به افراد- گوش دادن موثر- خدمت به نیازهای افراد قبل از نیازهای خود
2- توانمندسازی افراد از طریق: فراهم کردن شرایط برای یادگیری و رشد- ارائه مدل های رفتاری صحیح و درست- تشویق و تأیید دیگران.
3- ایجاد محیط دوستانه از طریق: برقراری روابط قوی شخصی- ایجاد همکاری با دیگران- ارزیابی تفاوت های دیگران.
4- نشان دادن اعتبار خود از طریق: باز بودن و پاسخگو بودن به دیگران – خواستن یاد گرفتن از دیگران- حفظ درستی و اعتماد.
5- ارائه رهبری خود از طریق: ابتکار داشتن- چشم انداز به آینده- روشن نمودن اهداف.

9-2-2. ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه کرینتر و کینکی
برای رهبران خدمتگزار ویژگی های مختلفی ذکر شده است. از بین اندیشمندان غربی کرینتر و کینکی40 (2002) ده ویژگی زیر را در نظر گرفته است:
1- گوش دادن موثر: رهبران خدمتگزار برای شناسایی و تشخیص خواسته های پیروان خود باید یاد بگیرند که خوب بشنوند. همچنین از طریق نشانه های غیر کلامی، پیام افراد را به طور موثر تفسیر می کنند.
2- همدلی: رهبران خدمتگزار تلاش می کنند تا روحیه پیروان خود را از طریق همدلی به سمت تعالی هدایت کنند.
3-بهبود بخشی: رهبران خدمتگزار قادر به تغییر دادن و هماهنگ کردن افراد هستند. رهبر می تواند دیدگاه های متضاد و مخالف به وجود آمده میان پیروان را به شکلی اثربخش مورد حل و فصل قرار دهد.
4- آگاهی: آگاهی عمومی و خودآگاهی از محدودیت ها و نقاط قوت و ضعف یکی از مولفه های مهم در رهبری خدمتگزار است.
5- متقاعد سازی: رهبران خدمتگزار بیشتر به ترغیب افراد می پردازند. همچنین آن ها در ایجاد توافق در بین اعضای گروه نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.
6- مفهوم سازی: مفهوم سازی به معنای توانایی برای نگاه کلی به مساله (سازمان) می باشد. داشتن یک دورنمای مفهوم سازی شده باعث می شود که از فراسوی واقعیات روزانه به یک مساله نگاه شود. رهبران خدمتگزار توانایی رویارویی متعالی دارند و می توانند بین گرایش های مفهومی دراز مدت و کوتاه مدت تعادل مناسب را ایجاد کنند.
7- دوراندیشی و آینده نگری: رهبران خدمتگزار از گذشته عبرت می گیرند. آنان واقعیت های زمان حال و نتایج تصمیماتی که اخذ می کنند را درک کرده و در عمل آن ها را به کار می گیرند.
8- خادمیت و سرپرستی: رهبران خدمتگزار خود را خادم افرادی می دانند که سرپرستی آن ها را بر عهده گرفته اند. این قسمت اساسی و عمده خدمتگزاری را تشکیل می دهد . آن ها نیازهای سایرین را بر نیازهای خود مقدم می دارند.
9- تعهد نسبت به رشد و پیشرفت دیگران: رهبران خدمتگزار فضایی را فراهم می کنند که ضامن رشد معنوی، حرفه ای و فردی افراد باشد.
10- برقراری ارتباط: رهبران خدمتگزار از اهداف افراد با خبر هستند و آن ها واضح و مشخص سخن می گویند و افراد پیام آنان را بهتر درک می کنند. این ویژگی ها در قلب مدیرانی که خواهان بهبود شرایط هستند به وفور دیده می شود.

10-2-1. ویژگی های رهبران خدمتگزار ازدیدگاه دفت41
دیدگاه دفت (1999) چهارقاعده اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار عبارتند از:
1-خدمت رسانی به دیگران (قبل ازخدمت به خود)
2- گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته های آنان
3-رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی
4-ایجاد اعتماد در دیگران (قلی پور و حضرتی، 1388 ؛7)

11-2-2. ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه پترسون
پترسون42 تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه کرد. وی در این تئوری با تعریف ارزش های رهبری خدمتگزار، ارزش هایی که او آن ها را سازه های رهبری خدمتگزار نامید، زمینه ساز تحقیقات بسیاری در این زمینه بوده است. از دیدگاه پترسون، تئوری های معمولی در زمینه رهبری مانند رهبری تحول آفرین و رهبری تبادلی، به اندازه کافی به توصیف ارزش ها نپرداخته اند. طبق نظرات پترسون و راسل (2004) رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که به پیروان خود توجه دارند. لذا به موجب آن پیروان از اولویت های نخست سازمان به حساب می آیند و ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.
سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از:
1- عشق الهی
2- تواضع و فروتنی
3- نوع دوستی43
4- قابلیت اعتماد44
5- چشم انداز45
6- خدمت رسانی46
7- توانمندسازی47
این ها هفت سازه ای هستند که مدل رهبری خدمتگزاری پترسون بر آن اساس قرار دارد(پترسون، 2003؛64).
حال در ادمه به بررسی تفصیلی هر یک از این سازه ها می پردازیم:
عشق الهی: اساس رابطه پیرو و رهبر خدمتگزار بر اساس این عشق بنیان نهاده شده است. وینستون (2002) معتقد است که این عشق، عشق به مفهوم اخلاقی، اجتماعی و معنوی می باشد. این عشق سبب می گردد که رهبران، هر فرد را تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف در نظر نگیرند، بلکه هر فرد به عنوان یک انسان کامل، انسانی با نیازها، خواسته ها و تمایلات گوناگون دیده شود.
تواضع و فروتنی: فروتنی به معنای این است که فرد تنها به خودش توجه نداشته، بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی ها و استعدادهای سایرین را نیز مورد توجه قرار می دهد. سویندل معتقد است که فروتنی به این معنا نمی باشد که فرد برای خودش احترامی قائل نمی باشد، بلکه فروتنی به معنای این است که یک فرد نه خودش را برتر و نه کمتر از دیگران ببیند. رهبران خدمتگزار این ویژگی را به وسیله توجه به سایرین و اولویت دادن به نیازهای پیروان خود نشان می دهند.
نوع دوستی: کاپلان48 نوع دوستی را به معنای کمک کردن و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رهبری خدمتگزار، رهبری معنوی، ویژگی های فردی، اعتماد متقابل Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رفتار سازمانی، روانشناسی، خودارزیابی، فرسودگی شغلی