پایان نامه ارشد با موضوع رفتار کارکنان، مفهوم وجود

دانلود پایان نامه ارشد

????).
1-6-2- تعاريف عملياتي
سبک رهبري دانشي
در اين تحقيق سبک رهبري دانش شامل ابعاد : گرايش يادگيري ، جو حمايتي يادگيري ، فرآيند هاي يادگيري فردي و گروهي مي باشد . که توسط پرسشنامه سبک رهبري دانشي به تعداد 29 سوال اندازه گيري مي شود . نمره اي که آزمودنيها در مقياس ليکرت به اين پرسشنامه مي دهند . سبک رهبري دانشي را اندازه گيري مي کند ( استاگديل34 ، 1974 : 9 ).
سيستم اطلاعات منابع انساني
در اين تحقيق سيستم اطلاعات منابع انساني شامل ابعاد : تحليل سازماني ، بانک داده ، مديريت اطلاعات و نگاه سيستمي مي باشد . که توسط پرسشنامه طرزمي شامل 21 سوال اندازه گيري مي شود. نمره اي که آزمودنيها در مقياس ليکرت به اين پرسشنامه مي دهند .ميزان به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني را مشخص مي کند ( سعادت ،1386: 74).

1-7- انواع متغير ها
?-?-?-متغير پيش بين
در اين تحقيق سبک رهبري دانشي بعنوان متغير پيش بين در نظر گرفته شده است .
1-7-2- متغير ملاک (هدف)
در اين تحقيق سيستم هاي اطلاعات منابع انساني بعنوان متغير ملاک در نظر گرفته شده است .

خلاصه :
در اين فصل کوشش شد تا مسئله تحقيق بيان گردد و تصوير کلي از تحقيق حاضر ارائه گردد. موضوع تحقيق مطرح گرديده، قلمرو زماني ، مکاني و موضوعي تحقيق و هدف از انجام آن مشخص گرديد و بعد از آن اهميت و ضرورت موضوع به طور مختصر شرح داده شد و در پايان نيز واژه ها و اصطلاحات تحقيق بيان گرديد.

مقدمه
رهبري موضوع جالب و قابل تاملي است چرا که چگونگي جلب همکاري مردم در يک وظيفه عمومي به منظور دستيابي به يک هدف مشترک ، هميشه مساله مهمي براي انسان بوده است . آنچه که در مورد رهبري از اهميت بسزايي بر خوردار مي باشد اين است که شخص چگونه به رهبري مي رسد ؟ چگونه رفتار مي کند ؟ و چه چيز باعث اثر بخشي رهبر مي شود. عاملي که مي تواند در ايفاي نقش رهبري موثر باشد تشخيص نيازمندي هاي رواني پيروان است و رهبران بايد تا سر حد امکان در جهت ارضاي آن نياز هاکوشا باشند تا عمل رهبري خويش را با خصوصيات خلقي و نيازمندي هاي رواني پيروان است و رهبران بايد تا سر حد امکان در جهت ارضاي آن نياز ها کوشا باشند تا عمل رهبري خويش را با خصوصيات خلقي و نيازمنديهاي رواني منطبق سازند . بنابراين رهبران در سازمان ها نبايستي رفتار افراد را با شيوه خويش همسو کنند بلکه بايد شيوه رهبري خويش را با رفتار کارکنان هماهنگ نمايند ، زيرا تغيير شيوه رهبري خويش را با صرفه تر ، کم هزينه تر و سريعتر حاصل مي شود(کالينزو پوراس35، 1380: 131) .
شکل مهمي از سرمايه اجتماعي توان دستيابي به اطلاعات است که با روابط اجتماعي پيوند ذاتي و لازم و ملزوم دارد. اهميت اطلاعات از اين نظر است که مبنايي براي عمل فراهم مي آورد . ما اخذ اطلاعات هزينه بر است . دستيابي به اطلاعات مستلزم دقت است که بسيار کمياب است ( پاتنام36 و ديگران ،1384 : 61)
ابزار دوران صنعتي به کمک ماهيچه آمدند وابزار دوران فراصنعتي مغز ها را ياري مي رسانند .آن دسته از سازمآن ها که ابزار دوران فرا صنعتي ديجيتالي را به خوبي در سازمآن هاي خود بکار گرفته اند از سرمايه هاي هوش خود حداکثر بهره را مي گيرند و همينان پيشتازان و رهبران بازار در سالهاي آينده اند ( گيتس37 ،1382 : 1).
اين فصل شامل سه بخش مي باشد . بخش اول به تشريح سبک رهبري دانشي ، بخش دوم به موضوع سيستم هاي اطلاعات منابع انساني وبخش سوم به تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ، مدل مفهومي ، مدل تحليلي و فرضيه هاي تحقيق مي پردازد .

بخش اول
2-1- سبک رهبري دانشي
?-?-?- تعاريف و مفاهيم رهبري
اصطلاح رهبري ابتدا به وسيله ” هنري فايول38 ” تحت عنوان جهت دهي يا دستور دهي به عنوان يکي از وظايف پنج گانه مديريت مطرح شد ، سپس واژه هدايت به عنوان معادل فارسي اين عبارت وارد متون مديريتي گرديد و امروزه از واژه رهبري به جاي هدايت و جهت دهي استفاده مي کنند (برومند و سکاسي ، 1389: 24) .
رهبري پديده اي پيچيده است و شامل رهبر و خصوصيات وي ، پيروان و ويژگي هاي آنان و شرايط و موقعيت مي باشد . بعضي از پژوهشگران رهبري ، روي شخصيت ، خصوصيات فيزيکي و يا رفتار هاي رهبري تمرکز دارند ، برخي روي روابط رهبر و پيروان و تعدادي هم روي اينکه چگونه جنبه هاي مختلف يک موقعيت بر رفتار رهبران تاثير مي گذارد ، توجه دارند (برومند و سکاسي ، 1389: 6).
مفهوم رهبري از ابعاد مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است بدين صورت که گروهي رهبري را بخشي از وظايف مديريت مي دانند و گروهي ديگر معتقدند رهبري نسبت به مديريت مفهوم وسيعتري دارد و عبارت است از توانايي ترغيب ديگران به کوشش مشتاقانه جهت هدف هاي معين . پس رهبري فعاليتي است که مردم را براي تلاش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهي تحت تاثير قرار مي دهد و برخي نيز به تحت تاثير قرار دادن ديگران جهت کسب هدف مشترک رهبري مي گويند(مير سپاسي ،331:1382).
2-1-2-تعاريف رهبري
برخي از تعاريف رهبري عبارتند از :
?-فرآيند رهبري با رفتن يک گروه مشخص به دنبال يک فرد مشخص براي تحقق پذيري اهداف مشخص پديد مي آيد (امير کبيري ، 487:1385).
?-رهبري عبارت است از تاثير گذاري نه قدرت و اقتدار (کاروسلي39 ، ترجمه توفيقي ،32:1385).
?-رهبري استفاده از جبر و زور را شامل نمي شود و مديري که براي هدايت فعاليت هاي زير دستانش به زور متوسل مي شود اعمال رهبري نمي کند . يعني همانطور که در گذشته گفته شد يک مدير و يا يک سر پرست ممکن است رهبر باشد و يا نباشد . همچنين لازم به يادآوري است که ويژگي هاي که به رهبر دست داده مي شود ممکن است ويژگي هايي باشند که رهبر حقيقتاً از آن ها بر خوردار است يا ممکن است رهبر فقط تصور کند که داراي چنين ويژگي هايي مي باشد (مورهد گريفين40 ، ترجمه الواني و معمار زاده ، 1383: 35).
?-رهبري رابطه اي است که در آن يک شخص ، رهبر ؛ ديگران را از روي ميل ، به کار کردن با همديگر درباره وظايف مربوطه ، وا مي دارد تا به آنچه که مي خواهد نائل شود (تري 41، 1977: 410).
?-رهبري ابتکار فعاليت هايي است که منجر به تعيين الگوي سازگار تعامل گروه ، به سوي حل مسائل متقابل گردد (حقيقي و ديگران ، ????: ??? ).
?-رهبري عبارت است از توانايي ايجاد حالتي در کارکنان که با اعتماد به نفس و علاقه مندي انجام وظيفه نمايند (مشبکي ، 1385: 258).
?-رهبري عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوري که از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش کنند (هرسي و بلانچارد ، ترجمه فارسي ، 97:1382).
?-رهبري را فرآيندي گويند که ضمن آن مديريت سازماني مي کوشد تا با ايجاد انگيزه و ارتباطي موثر انجام ساير وظايف خود را در جهت تحقق اهداف سازماني تسهيل کند و کارکنان را از روي ميل و علاقه به انجام وظايفشان ترغيب کند (الواني ، 137:1380).
?-رهبري عبارت است از بکار بردن اختيار و تصميم گيري (حقيقي و ديگران ،124:1384).
??-رهبري مجموعه فرايند هايي است که سازمان را در موقعيت برتر قرار مي دهد يا آن را به نوعي با تغيير شرايط سازگار مي کند. رهبري آينده را براي آن ها بوجود مي آورد که علي رغم وجود موانع به آن دست يابند (کاتر42 ، ترجمه فارسي ، :??????).
با توجه به تعاريف ذکر شده و ديگر تعاريف هاي موجود در مورد رهبري مي توان چنين نتيجه گيري کرد که همگي توافق دارند که رهبري مستلزم نفوذ کردن و تاثير گذاردن بر افراد است .
2-1-3-تفاوت رهبري با مديريت
معمولا ً مديريت و رهبري را يکي و مانند هم مي دانند ؛ در حالي که تصّور ما اين است که وجه تمايز مهّمي بين اين دو مفهوم وجود دارد . در واقع رهبري مفهومي است وسيعتر از مديريت . مديريت نوعي از رهبري است که براي رسيدن به مقاصد سازمان به آن تکيه مي کند . بنابر اين اختلاف اصلي بين اين دو مفهوم در واژه سازمان نهفته است . رهبري زماني صورت مي گيرد که کسي سعي داشته باشد بر رفتار فرد يا گروهي ، بدون در نظر گرفتن علت امر ، تاثير بگذارد . چه اين تاثير بر هدف هاي مشخص باشد يا براي هدف هاي يک دوست . چه با هدف هاي سازمان هماهنگي داشته باشد چه نداشته باشد(هرسي و بلانچارد43 ، ترجمه فارسي ، 1385: 5).
از دراکر44 نقل شده است که ” رهبران کارهاي درست انجام مي دهند ، اما مديران کارها را درست انجام مي دهند ” به عبارت ديگر ، رهبران با بهره گيري از قابليت هاي فردي خود ايده توليد و راه حل ارائه مي دهند ، و مديران راه حل ها را به مرحله اجرا مي گذارند . لازم به تاکيد است که رهبر فقط ايده دهنده نيست ، بلکه قادر است ايده هايش را به گونه اي بيان کند که براي پيروان جذابيت داشته باشد و موجب حرکت آن ها شود ، بنابراين ، ويژگي و مهارت اصلي رهبري از نوع نرم است . مطالعه رويدادهاي تاريخي حکايت از اين دارد که رهبران معمولاً در شرايط بسيار سخت توانسته اند در قلب و فکر پيروان نفوذ کنند و بر موانع بزرگ غلبه نمايند . تفاوت ديگر رهبران و مديران اين است که رهبران از سکون و يکنواختي گريزانند و مدام در فکر ايجاد تحول يا انجام متفاوت کار ها هستند . بر عکس مديران حافظ وضعيت موجودند و کمتر ذهنشان به سوي ايده ها و روش هاي جديد منحرف مي شود (شيرازي ، 1389: 172).
مديريت و رهبري يکسان نيستند مديريت براي نفوذ در ديگران متکي به مقام رسمي است ، در حاليکه رهبري از يک فرآيند نفوذ اجتماعي ناشي مي شود ، بنابراين ممکن است يک نفر ، مدير ، رهبر و يا هر دو آن ها باشد . يک نفر نيز مي تواند مقام رسمي داشته باشد ، مانند کسي که در رأس يک گروه گمارده مي شود ، يا غير رسمي باشد ، مانند کسي که از بين اعضاي معمولي يک گروه و با رضايت ديگر اعضا به عنوان رهبر ظهور مي کند (مورهد و گريفين45 ، ترجمه فارسي ، 1375: 274).
بنابراين مدير و رهبر تفاوت هايي دارند که به شرح زير است :

جدول 2-1:تفاوت رهبري و مديريت (پيرزاديان،130:1384)
مديريت
رهبري
اداره مي کند
ابداع مي کند
يک رونوشت است
يک اصل است
نگهداري مي کند
بهبود مي بخشد
روي سيستم و ساختار تمرکز دارد
روي افراد تمرکز دارد
ديدگاه محدودي دارد
ديدگاه وسيعي دارد
چگونه و چه وقت را مي پرسد
چه چيز و چرا را مي پرسد

مقايسه ديگري که در مورد موضوع تفاوت بين رهبر و مدير توسط محققين و نويسندگان مختلف مطرح شد در جدول 2-2 نشان داده شده است(برومند و سکاکي ، 1389: 35).
جدول 2-2 تفاوت رهبر با مدير (برومند و سکاکي ، 1389: 35).
موضوع
رهبر
مدير
تصميم
تسهيل کننده
تصميم گيرنده
سرزنش
نمي کند
مي کند
سبک
دگرگون ساز
مراوده اي
پويايي
کنش گرا
واکنش گرا
تمرکز
رهبري افراد
کار مديريت
روش
راهنمايي کردن
برنامه ريزي جرئيات
ريسک
ريسک پذير
به حداقل رساندن ريسک
منبع قدرت
فرهمندي
اختيار رسمي
افق
بلند مدت
کوتاه مدت
اصل و جوهر
تغيير
ثبات
جذب
قلبها
افکار
فرهنگ
شکل مي دهد
اجرا مي کند
اعتبار
مي دهد
مي گيرد
خواهان
پيروزي
نتايج
در هر صورت همه رهبران ، مدير هستند اما همه مديران رهبر نيستند (چاپمن46، ترجمه رمضاني ،1381: 24).
2-1-4- خصوصيات رهبري
بعضي از خصوصيات رهبر به شرح زير است :
?-رهبران بايد انتظارات پيروان را برآورده سازد:
پيرواني که خواستار يک رهبر قدرتمند هستند با پيرواني که متمايل به يک رهبر آزاد منش و محافظه کار مي باشند اعمال يک نوع رهبري کار درستي نيست پس رهبران در صورتي که بخواهند در تحقق هدف هاي خود موفق گردند ناگزير از احترام و توجه به خواسته هاي پيروان خود مي باشند يعني رهبر بايستي بتواند سبک خود را به صورت اقتضايي و متناسب با ويژگي هاي کارکنان انتخاب نمايند (ايران نژاد پاريزي ، 1381: 202).
2- رهبر بايد به عنوان” يکي از ما” درک شود :
رهبر بايد در گروه عضويت داشته باشد و به عنوان يک عامل خارجي تلقي نگردد چرا که در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع پردازش اطلاعات، سلسله مراتب، عامل قدرت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رهبري، نمايد، توانايي