پایان نامه ارشد با موضوع رشد اقتصادی، امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

یافتگی افزایش جمعیت باعث افزایش رفاه اقتصادی میشود

علیت گرنجر
ارتباط بلندمدت بین نرخ زاد و ولد و تولید ناخالص داخلی سرانه
دارات و الیوسف
(1999)
یک درصد کاهش در رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه را بیش از سه درصد افزایش میدهد.

مدل اثرات ثابت
باروری و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته
آهیتوو

(2001)
ادامه جدول (2-1) : خلاصه مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج از کشور
تأثیر مثبت امید به زندگی بر نرخ پسانداز، ثبت نام در مدارس متوسطه، رشد اقتصادی و نسبت سرمایه گذاری به GDP

هم انباشتگی پانلی
امید به زندگی و رشد اقتصادی در 76 کشور جهان
جی ژانگ و جانسن ژانگ

(2005)
کاهش سطح باروری اثر معنیداری بر رشد اقتصادی ندارد

روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای

باروری و رشد اقتصادی درکشورهای جنوب صحرای آفریقا
آسیم اغلو و جانسون

(2007)

ارتباط مثبت و قوی بین متغیرها وجود دارد.

خود توضیحی با وقفه های توزیعی

ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت در کشورهای آسیای مرکزی
بيلال سواس

(2008)
تأثیر مثبت امید به زندگی بر رشد اقتصادی
روش گشتاورهای تعمیم یافته
امید به زندگی و رشد اقتصادی در سوئیس
کریوکس و همکاران

(2009)

رابطه مثبت در حالت با آستانه بالا و ارتباط منفی در آستانه پایین

الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده و آزمون علیت
ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ باروری کل در ایالات متحده
فوروکا

(2010)
ارتباط منفی میان باروری و درآمد وجود دارد.

تکنیک هم انباشتگی پانلی
ارتباط نرخ زاد و ولد و درآمد
دیرک و همکاران

(2011)
امید به زندگی مردان اثر مثبت و امید به زندگی زنان اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
هم انباشتگی پانلی
امید به زندگی و رشد اقتصادی در86 کشور جهان
حسن و کورای

(2012)
کاهش باروری باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی میشود.
مدل اثرات ثابت

باروری و رفاه اقتصادی در 118 کشور جهان
پرتنر و همکاران

(2013)
بین باروری و رشد اقتصادی اثر مثبت وجود دارد.
روش حداقل مربعات سه مرحلهای
ارتباط باروری و رشد اقتصادی در 90 کشور جهان
کریاکوس و پاپادپولو

(2013)

2-6-2- مطالعات داخلی
نوروزی (1378) ضمن بحث نظری در مورد نظریههای باروری، به بررسی عوامل مؤثر بر میزان باروری زنان در ایران، بر اساس معادلههای رگرسیون چند متغیره پرداخت و به این نتیجه رسید که افزایش سطح تحصیلات والدین، به ویژه مادران، و کاهش مرگ و میر فرزندان، از مؤثرترین عوامل در کاهش میزان باروری زنان در ایران است.
نظری (1382) با استفاده از پژوهش کتابخانهای و طی دوره زمانی 1375-1335 به بررسی علل و اثر افزایش سریع جمعیت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران پرداخته است و استنتاج میکند که چون جمعیت جوان هزینهبر بوده و از نظر اقتصادی غیر مولد به شمار میرود ، در نتیجه مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی را بلعیده و آن را از قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت باز میدارد.
عرب مازار و کشوری شاد (1384) با استفاده از روش خود توضیح با وقفههای گسترده41 طی دوره1381-1338 به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصادی وجود دارد. در این مطالعه چنین نتیجهگیری شده است که در بلندمدت، یک درصد رشد در نسبت جمعیت 64-15 سال به کل جمعیت، باعث 27/1 درصد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه میشود و یک درصد رشد در نسبت نیروی کارشاغل به جمعیت64-15 سال، باعث 89/1 درصد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خواهد شد.
ضیایی بیگدلی و همکاران (1385) رشد جمعیت و سطح باروری و ارتباط آن با توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان به ویژه درکشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را طی دوره 2000-1977 با استفاده از مدل اثرات ثابت مورد بررسی قرار دادند. همچنین همبستگی بین متغیر وابسته و مستقل یا ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید و به این نتیجه رسیدند که یک رابطه معکوس میان توسعه یافتگی و نرخ زاد و ولد وجود دارد و استانهای برخوردار از رفاه و توسعه، شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند.
بخشی و خاکی (1389) در مطالعهای اثر جمعیت بر توسعه اقتصادی برای اقتصاد ایران را طی سالهای 1385-1350 به صورت نظری مورد بررسی قرار دادند و سپس با استفاده از مدل رشد بهینه، به این نتیجه رسیدند که به لحاظ تجربی طی یک دوره 36 ساله ازدیاد جمعیت بر معیارهای رشد اقتصادی (درآمد سرانه، مصرف و پسانداز سرانه و سرمایه سرانه) تأثیر مثبت داشته است.
محرابیان و صدقی سیگارچی (1389) به بررسی تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی طی سالهای 2007-1985 با استفاده از مدل اثرات ثابت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نرخ زاد و ولد در کشورهای با گروه درآمدی بالا و پایین اثر منفی و در کشورهای با گروه درآمدی متوسط اثر مثبت بر رشد اقتصادی میگذارد.
ادیبی سده و همکاران (1390) به بررسی میزان افزایش باروری و عوامل مؤثر برآن در میان طایفه کرد ساکن اندیمشک در سال 1390 با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، ضرایب همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چند متغیره پرداختند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای میزان تحصیلات زنان و مردان رابطه منفی و معکوس با میزان باروری دارند.
عسگری ندوشن و همکاران (1390) آهنگ توسعه و سرعت کاهش باروری در کشورهای رو به توسعه را طی دوره زمانی 2010-1960 بر اساس گزارشهای بانک جهانی، اطلاعات سری زمانی شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی 90 کشور در حال توسعه را با دادههای پانل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس و ضعیفی بین زمان آغاز انتقال و سرعت کاهش باروری وجود دارد، ولی سطوح توسعه در بدو ورود به مرحله گذار باروری با سرعت سالانه کاهش باروری به شدت همبستهاند.
جعفری صمیمی و همکاران (1392) با استفاده از تحلیل رگرسیون انتقال ملایم42 به بررسی تأثیر امید به زندگی بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 پرداختند . نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم ضمن تأیید فرضیه اثر گذاری غیر خطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است و ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطهای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت میکند، نزدیک میشود.
خلاصه مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور در جدول (2-2) نمایش داده شده است:
جدول (2-2) : خلاصه مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور
نتایج
روش و تکنیک
موضوع و حوزه مطالعاتی
محقق یا محققین
افزایش سطح تحصیلات والدین، به ویژه مادران و کاهش مرگ و میر فرزندان

معادلههای
رگرسیون چند متغیره
بررسی عوامل مؤثر بر میزان باروری زنان در ایران
نوروزی

(1378)

جمعیت جوان هزینهبر بوده و از نظر اقتصادی غیرمولد است و درآمد ملی را بلعیده و کشور را از قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت باز میدارد

مطالعه تجربی

و تاریخی
بررسی علل و اثر افزایش سریع جمعیت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران
نظری

(1382)
وجود ارتباط مثبتی بین ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصادی
روش خود توضیح با
وقفههای گسترده
بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران
عرب مازار و کشوری شاد
(1384)

ادامه جدول (2-2) : خلاصه مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور
رابطه معکوس میان توسعه یافتگی و نرخ زاد و ولد وجود دارد و استانهای برخوردار از رفاه و توسعه، شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند.

مدل اثرات ثابت
رشد جمعیت و سطح باروری و ارتباط با توسعه یافتگی ایران و کشورهای در حال توسعه
ضیایی بیگدلی و همکاران

(1385)

ازدیاد جمعیت بر معیارهای رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است.

رگرسیون به ظاهر نامربوط
اثر جمعیت بر توسعه اقتصادی برای اقتصاد ایران
بخشی و خاکی

(1389)
تأثیر منفی در کشورهای با گروه درآمدی بالا و مثبت در کشورهای با درآمد متوسط

مدل اثرات ثابت

تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی
محرابیان و سیگارچی

(1389)
متغیرهای میزان تحصیلات زنان و مردان رابطه منفی با با میزان باروری دارد.

آزمونهای ضریب

همبستگی پیرسون
باروری و عوامل مؤثر آن میان طایفه کرد اندیمشک

ادیبی سده و همکاران

(1390)

سطوح توسعه در بدو ورود به مرحله گذار باروری با سرعت سالانه کاهش باروری به شدت همبستهاند.

تجزیه و تحلیل پانل

باروری و توسعه در کشورهای در حال توسعه

عسگری ندوشن و همکاران

(1390)

نزدیکی ساختار جمعیتی ایران به گذار باروری

مدل رگرسیون انتقال ملایم
اثر گذاری غیر خطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه در ایران
جعفری صمیمی و همکاران

(1392)

منبع: تحقیقات محقق

2-7-جمع بندی فصل
در این فصل ابتدا مبانی نظری در رابطه با مخالقفان و موافقان افزایش جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی و نظریههای مختلف در رابطه با موضوع مطرح شد و سپس مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در رابطه با موضوع مطرح گردید. با بررسی مباحث نظری مربوط به تأثیر باروری بر تولید ناخالص داخلی سرانه و مطالعات تجربی، مشاهده میشود که در اغلب مطالعات رابطه بلندمدت بین باروری و تولید ناخالص داخلی سرانه تأیید شده است.

3-1- مقدمه
این فصل در سه قسمت کلی تنظیم گردیده است. بعد از مقدمه در قسمت اول نحوه شکل گیری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اهداف آن بیان میشود. در قسمت دوم روند زمانی متغیرهای تحقیق برای کلیه کشورهای مورد بررسی قرار میگیرد. از سوی دیگر با تقسیمبندی کشورها به گروههای درآمدی بالا، متوسط و پایین روند زمانی متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد. سپس روند زمانی متغیرها به صورت مجزا برای کشور ایران بررسی شده و در قسمت آخر جمعبندی فصل ارائه میشود.
3-2- نحوه شکلگیری و اهداف کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی با 57 کشور عضو در چهار قاره جهان یکی از سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهان به شمار می‌رود 57 عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)‌ در 4 قاره جهان پراکنده‌اند. جز آلبانی که کشوری اروپایی است و ترکیه که خود را کشوری اروپایی به شمار می‌آورد و سورینام که عضو آمریکایی سازمان است، دیگر اعضای سازمان از قاره آسیا یا آفریقا هستند. همچنین، اعضاء براساس نوعی تقسیمبندی رسمی، به سه گروه عرب، آفریقایی و آسیایی تعلق دارند. گروه عرب و به ویژه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، کانون اصلی قدرت در سازمان به شمار میآیند.
سازمان کنفرانس اسلامی از زمان نخستین اجلاس سران در سال 1969 (رباط – مغرب) تاکنون 10 اجلاس در سطح سران و 34 اجلاس عادی در سطح وزیران خارجه برگزار کرده است. اجلاس وزیران خارجه، هر سال و اجلاس سران، هر سه سال یکبار، برگزار می‌شود. میزبانی هر کشور باید از سوی اجلاس رسمی مورد تأیید قرار گیرد .کشور میزبان برای یک دوره زمانی که تا برگزاری اجلاس بعدی به طول خواهد انجامید، ریاست سازمان را برعهده خواهد داشت. اهداف کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به صورت زیر میباشد:
1- ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو
2- حمایت از همکاری میان کشورهای عضو در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دیگر موارد اساسی و مشورت میان کشورهای عضو در سازمان های بین المللی
3- تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن
4- اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی مبتنی بر عدالت
5- پشتیبانی از مبارزه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رشد اقتصادی، رشد جمعیت، امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، کشورهای منتخب، رشد جمعیت