پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دوره قاجاریه، شیخ صنعان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………93
شکل22) منظره شکار …………………………………………………………………………………………………………………………95
شکل23) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..98
شکل34) صاحب خانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….100
شکل25) صاحب خانه و مجتهد ………………………………………………………………………………………………………….102
شکل26) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………..104
شکل27) مرد و زنی در خانه ………………………………………………………………………………………………………………106
شکل28) زولیخا و محاکمه یوسف ……………………………………………………………………………………………………..108
شکل29) شیخ صنعان و ترسا …………………………………………………………………………………………………………….110
شکل30) یوسف و ترنج …………………………………………………………………………………………………………………….112
شکل31) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..114
شکل32) یوسف و زولیخا …………………………………………………………………………………………………………………..116
شکل33) مجلس بزم ………………………………………………………………………………………………………………………..118
شکل34) بهرام و گل اندام …………………………………………………………………………………………………………………120
شکل35) لیلی و مجنون …………………………………………………………………………………………………………………….122
شکل36) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..124
شکل37) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………126
شکل38) نمای قسمتی از حوضخانه ………………………………………………………………………………………………….128
شکل39) نمای کاشیکاری پایین حوضخانه ………………………………………………………………………………………..129
شکل40) نقش سرباز در ورودی کفشکن …………………………………………………………………………………………….129

فهرست جدول
جدول1) سردر ورودی خانه عطروش …………………………………………………………………………………………………59
جدول2) ستون ورودی ساختمان ……………………………………………………………………………………………………..61
جدول3) پادشاه ساسانی ……………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول4) نادرشاه افشار ………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول5) جنگ رستم و اشکبوس ……………………………………………………………………………………………………….71
جدول6) دو شخص در حیاط خانه …………………………………………………………………………………………………….73
جدول7) نبرد رستم و خاقان چین …………………………………………………………………………………………………….75
جدول8) یعقوب و فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………….77
جدول9) دو تن از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………79
جدول10) دو شخص در خانه …………………………………………………………………………………………………………….81
جدول11) یکی از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………84
جدول12) شخص مجتهد ……………………………………………………………………………………………………………………86
جدول13) به چاه انداختن یوسف ……………………………………………………………………………………………………….88

جدول14) پادشاهی یوسف ……………………………………………………………………………………………………………………90
جدول15) فروش یوسف در بازار …………………………………………………………………………………………………………..92
جدول16) سلیمان نبی …………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول 17) منظره شکار ………………………………………………………………………………………………………………………..96
جدول18) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول19) صاحبخانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….101
جدول20) صاحبخانه و مجتهد …………………………………………………………………………………………………………103
جدول21) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………105
جدول22) مرد و زنی در خانه ……………………………………………………………………………………………………………..107
جدول23) زولیخا و محاکمه یوسف …………………………………………………………………………………………………….109
جدول24) شیخ صنعان و ترسا ……………………………………………………………………………………………………………111

جدول25) یوسف و ترنج ……………………………………………………………………………………………………………………113
جدول26) شیرین و فرهاد ………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول27) یوسف و زولیخا …………………………………………………………………………………………………………………117
جدول28) مجلس بزم ……………………………………………………………………………………………………………………….119
جدول29) بهرام و گل اندام ……………………………………………………………………………………………………………….121
جدول30) لیلی و مجنون …………………………………………………………………………………………………………………..123
جدول31) شیرین و فرهاد ………………………………………………………………………………………………………………….125
جدول32) سرباز ………………………………………………………………………………………………………………………………..127

فهرست نمودار:
مضامین موجود در تصاویر حیاط و حوضخانه ………………………………………………………………………………..133
نقوش انسانی در تصاویر خانه عطروش …………………………………………………………………………………………….135

مقدمه
شهر شیراز یکی از کانونهای اصلی هنر نقاشی ایران در دوران زند و قاجار بود که با مطالعه آثار باقیمانده از آن دوران میتوان به شکل کاملتری از شناخت نقاشی ایرانی در آن دوران رسید. در میان آثار نقاشی باقیمانده از این دوران میتوان به خانههای تاریخی متعددی اشاره کرد که هر یک به فراخور خود ویژگیهای سبکشناختی و زیباییشناختی نقاشی دوران زند و قاجار را بازتاب میدهند. یکی از این خانهها، معروف به خانه عطروش است.
خانه قدیمی آقای حاج محمود عطروش معروف به منزل حاج میرزا محمدعلی فیروزآبادی از جالبترین و زیباترین خانههای قدیمی دوره قاجاریه از نظر کاشیکاری و نقاشی محسوب میگردد. محل آن در بازار حاجی انتهای کوچه زنجیرخانه قراردارد که نمونههای نفیسی از کاشیکاری مربوط به دوره قاجاریه در خانه عطروش نصب گردیده و از بهترین نمونه کاشیکاری هفت رنگ دوره قاجاریه محسوب میگردد.خانه عطروش از نظر شکل و فرم کاشیکاری جالب و منحصر به فرد محسوب میشود، منزل مذکور از نظر نقاشی و رنگ و روغن بر روی چوب، گچ، تابلوهای کاشیکاری، آجرکاری باید از نمونههای جالب هنری دوره قاجاریه محسوب داشت. ساختمان شمالی شامل یک تالار اصلی در وسط و دوگوشواره در طرفین آن در طبقه فوقانی و یک حوضخانه و دوگوشواره درطرفین آن در طبقه زیر میگردد که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در این پایاننامه به کلیات پژوهش،مطالبی درباره دوره قاجار،شیراز در زمان قاجار، بررسی آثار هنری قسمتهای مختلف بنا شامل کاشیکاری دیوارهای حیاط و تابلوهای نقاشی و در انتها به نتیجه پژوهش و اینکه تصاویر خانه مذکور با چه مضامینی کار شده است و اینکه گونههای مختلف انسانی،حیوانی و گیاهی در چه جایگاهی قراردارند پرداخته میشود.

کلیات پژوهش

1-1) بیان مسئله
در دوره قاجار ایران شدیداً تحت تاثیر پیشرفتهای صنعتی و دیگر جاذبههای اروپایی قرارگرفت و از ورود افکار و محصولات آنها استقبال شد.این روند بر هن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، خانه تاریخی، نادرشاه افشار Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دوره قاجاریه، دوره صفوی