پایان نامه ارشد با موضوع دانش پژوه، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نيست”(على ابوالحسنى، فصلنامه كلام اسلامى، ش31) ارائه دهد.
264 . منشي كرماني، 7.
265 . آقا بزرگ طهراني، ج 25/97.
266 . كانپوري، 28.
267 . کانپوري، 29.
268 . دهخدا، ذيل مدخل نظام الملك.
269 . معين، ذيل مدخل نظام الملك، 6/2131.
270 . اعتصامي، 371.
271 . صفا، تاريخ ادبيات در ايران، 2/907؛ صفا، گنج و گنجينه، 112.
272 . شعار، 7.
273 . در اينجا اشاره اي به امامي نشده است. با توجه به اينكه آقاي دانش پژوه فهرست دانشگاه را نوشته اند و ايشان اول كسي بوده اند كه مؤلف را عبدالوهاب امامي دانسته اند، نياوردن امامي در اينجا به چه معناست؟ ممكن است از نظر خود برگشته باشند با توجه به اينكه جلد چهارم فهرست كتابخانه سپهسالار 11 سال پس از جلد ششم فهرست كتابخانه دانشگاه منتشر شده است.
274 . دانش پژوه، محمدتقي و علي نقي منزوي، 431.
275 . حائري، فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه مجلس شوراي ملي، ج 2/10، ص820.??
276 . انوار، ج2، 67 و 68.
277 . حسيني اشكوري، 1/269.
.278 تديّن، 30و31.
279 . سياست نامه نسخه شارل شفر به سال 1330ق. در بمبئي هندوستان چاپ سنگي شد.
280 . تدّين، 27: با اندكي تلخيص.
281 . تديّن، 22.
282 . تديّن، 28و29.
283 . ولائي، ج6، 482 و 483.
284 . صدرايي خوئي، 244.
285 . اته، 267.
286 . دو فوشه كور، 520.
287 . دو فوشه كور، 529.
288 .Ivanow, 660.
289 . Rieu, 446.
290 . مشار، 5/ 5416.
291 . انوار، سيّد عبدالله، فهرست نسخ خطى كتابخانه ملّي، كتب فارسي، 2/ 67.
292 . حسيني اشكوري، 8/ 183.
293 . هم در فهرستواره كتابهاي فارسي و هم در فهرست نسخه هاي خطي.
294 . حافظيان بابلي، 30/80.
295 . لمبتن، 50.
296 . طباطبائي، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، 59 و60.
297 . منزوى، فهرستواره كتاب هاي فارسي، ج6، 447.
298 . همان، 451.
299 . همان.
300 . همان، 452.
301 . همان.
302 . قمري، چكيده.
303 . ناجي، مدخل تحفة الاُمراء في تاريخ الوزراء.
304 . آداب سلطنت و وزارت، بي نا، به کوشش شارل شفر، ص21؛ به نقل از دوفوشه كور، 516.
305 . حسن، 239.
306 . دارك، 28.
307 . دوفوشه كور، 529.
308 . از جمله بنگريد به مقدمه دارك بر سياستنامه خواجه.
309 . دارك، 14و 15 .
310 . طباطبايى، خواجه نظام الملك، 34.
311 . مينوي، نقد حال، 244.
312 . قزويني، 142.
313 . قزوينى، 478.
314 . ر. ك. ابو الحسنى، 36.
315 . همان، 37.
316 . به عنوان نمونه ر. ك. قزويني، محمد، مقدمه. و نيز مطالب دور از حقيقت و بر پاية تعصّب شديد او. همچنين خرافه ها و حكايات بي اصل و حتي مخالف با اصل دين از قبيل اطعام فرعون و زنده ماندن او علي رغم محكوم شدن به عذاب.
317 . به عنوان نمونه ر. ك. ابو الحسنى، 37.
318 . ر. ك. قزويني، محمد، مقدمه.
319 . همين متن، 217 و 223.
320 . همين متن، 170 و 171.
321 . مايل هروي، 437 و 438.
322 . جهانبخش، 31.
323 . مايل هروي، 437.
324 . گفتني است نگارنده در ابتداي كار براي تعيين اختلاف نسخ و گروه بندي و رده بندي آنها و شايد به گمان خود براي افزودن بر دقت تصحيح ده صفحه نخست و 5 صفحه آخر از 20 نسخه برگزيده را مو به مو مقابله و اختلافات نسخ را حتي تايپ نموده بود و قصد ادامه روند را به همين ترتيب داشت كه استاد محترم راهنما او را از اين كار ملال آور بازداشت و پس از آن با راهنمايي ايشان و استاد محترم مشاور آن 20 نسخه به 9 نسخه كاهش يافت وليكن در ضبط اختلافات همه موارد ذكر و به اُمّهات اكتفا نشد. اكنون خدا را شكر مي كنم كه اگر روند ابتدايي ادامه يافته بود علاوه بر اتلاف وقت، آنچه به دست ميآمد جامعالنسخ بود نه نسخه نزديك به صورت نسخه مؤلف(نسخه اصل).
325 . ر.ك. مايل هروي، 448
326 .ح، ز: عمر.
327 .ح: مي نمود.
328 . ح، ز: مي كنند.
329 .ح، ز: ظلم.
330 . همين متن، 260.
331 . ح، ز: آن.
332 . ح: بدخواها[كذا].
333 . ز: +سلطان.
334 . ح: + را.
335 . ح، ز: هلاكت.
336 . ح: – هم.
337 . ز: + دشمن خاصيت گناه دارد.
338 . ح: – داشت.
339 . ح، ز: داشت.
340 . ح، ز: اتلاف و اهلاک.
341 . همين متن، 171.
342 . همين متن، 170.
343 . ق. ك. پاورقي هاي ذيل دو عبارت ياد شده: همين متن، 170 و 171.
344 . فهرست نسخه هاي خطي فارسي، تركي، هندي و پشتو در كتابخانه بادليان- قسمت اول: نسخه هاي خطي فارسي، 878 و 879. اين فهرست به زبان انگليسي است.
345 . استفان رومن درباره اين كتابخانه نوشته است: “در حال حاضر مجموعة نسخه هاي خطي فارسي كتابخانه بادليان يكي از بهترين مجموعه ها در ميان كتابخانه هاي بريتانياست… در سال 1889 دكتر هرمان اته نخستين فهرست نسخه هاي خطي فارسي بادليان را نوشت.” به نقل از رومن، 65 و 66.
346 . ر. ك. دانش پژوه، فهرست ميکروفيلم هاي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، 1/522.
347 . اختلافات اين نسخه با نسخة چاپ شدة اين كتاب در پاورقي درج شده است.
348 . بر.
349 . كسي.
350. – كار كس را اي خدا بر كار تو/ ناوريدم پيش بردم بار تو.
351 . يا رب.
352 . جز تو نخواهد بود کس.
353 . بيفشاند.
354 . تو بده دستي در.
355 . چست.
356 . – ني غلط … از احد(دو بيت آخر).
357 . چون تصوير اين نسخه را آقاي محمد كريمي از آلمان به دست نگارنده رسانده است جا دارد در همين جا از ايشان تقدير و تشکر به عمل آيد.
358 . همين متن، 264.
359 . همين متن، 255.
360 . سعدي، حكايت‌ سي‌ و يكم‌ گلستان از باب‌ اول در سيرت‌ پادشاهان‌‌.
361 . ر. ك. جهانبخش، 54 و 55؛ از جمله مي توان به مهيّا ساختن نمايه اي براي مطالعة دگرگوني هائي كه در عرصه هاي زبان و كتابت روي نموده است اشاره كرد.
362 . گلچين معاني، فهرست كتب خطي كتابخانه آستان قدس رضوي، ج2/7، ص792.
363 . اعتصام الملك در معرفي نسخة مجلس به ش3/619 گمان كرده اند اين نصيحت نامه كه دولتشاه از آن نقل كرده است همان دستورالوزاره است در حالي كه اين متن نه تنها در دستورالوزاره بلكه در هيچ كدام از وصاياي خواجه مشاهده نشده است. و اين نشان مي دهد، يا متن دستور الوزاره اي كه العدني از وصاياي نظام‌الملك جمع آوري كرده ناقص است و يا اينكه وصيتنامه ديگري از خواجه موجود بوده كه هنوز كشف نشده است.

364 . البته در فهرست كتابخانه ملي ملك، ج5، ص63، ش2/535 فقط آمده است: “2- سير وسلوك (فارسي): خواجه نظام الدين[كذا] طوسي”؛ ر. ك. منزوى، احمد، فهرستواره كتاب هاي فارسي، ج7، بخش اول، ص512.

365 . صفري، 22. عيناً آمده است: “نگارش دو كتاب را به اين وزير سياست پيشه منسوب كرده اند كه يكي كتاب مشهور سيرالملوك بوده و به چاپ نيز رسيده است؛ كتاب ديگر دستورالوزاره نام دارد كه گويا اثري از آن باقي نمانده است.”
366 . دو فوشه کور، 520.
367 . الف، ب، ت، ع: تحّملات؛ د، ذ، غ، ه: تحميلات؛ ج: تكليفات؛ و، ز، ح، س، ض، ن، ك: تخيّلات؛ ص: تكلّفات؛ ش: ارتجالات.

368. عنوان داخل[ ] برگرفته است از: ب، ج؛ ي: هذا كتاب نصايح خواجه نظام الملك. بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم؛ ت، ح، د، ز، ض، ه، و: بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم؛ ك: تأليف خواجه نظام الملك طوسي وزير الب ارسلان سلجوقي و سلطان ملكشاه ولدش، كه فرزند خود را در مخاطرات امر وزارت نصيحت نوشته است. بسم الله الرحمن الرحيم؛ ق: در رساله وصايايي كه خواجه طوسي وزير سلطان ملكشاه سلجوقي به فخرالملك پسر خود نوشته مذكور است؛ س: دستورالوزاره خواجه نظام الملك. بسم الله الرحمن الرحيم؛ ن: وصاياي خواجه نظام الملك؛ غ: هو. رساله خواجه نظام الملك. بسم الله الرحمن الرحيم؛ ذ: بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين؛ م: ذكر نصايح چند كه خواجه نظام المك وزير به جهت فرزند خود نوشته.
369. الف: – ديباچه؛ عنوان ديباچه از مصحّح مي باشد.
370. ن: تحيّات.
371. ت: + از.
372. ج، س، ص، ض، و: انتصاب؛ ن: آفتاب.
373. ت: فخر الدّين.
374. ن: و.
375. س، و: نظام.
376. ص: – دولت.
377. ت، د: اوست؛ ج، ذ: اوست و؛ ح، ز، س، ض، ك، ع، و: + و.
378. غ: نظام.
379. د: + را.
380. ب، ذ، ع: خردمند؛ ص: – خرد.
381. ت: ايشان.
382. ج، ح، د، ز، س، ص، ض، ك، و: کفايت.
383. غ: فراست.
384. غ: + امور معاش و معاد بشر.
385. ح، ز، س، ص، ض، ك، و: ثاقب.
386. ح، ز، س، ص، ض، ك، و: صائب.
387. ت: ضماير بر قوام.
388. غ: + او.
389. س: متكمّل.
390. ح، ز، ض، ك، و: گشت؛ د: و يمن سياست او التيام گرفت و دفاتر ضماير به رُقوم کمال، مکمّل گرديد و به فکرِ ثاقب و رأي و تدبيرِ صايبِ او، نشانِ اقبالِ مردمان، ضبط و نَسَق پذيرفت.
391. الف: بوار(همراه با علامت سه نقطه ولي بدون تصحيح يا توضيح در حاشيه)؛ ب: بوار(همراه با علامت ظ)؛ د، ص، ي: بتوارد؛ متن مطابق است با: ج، ه، و، ز، ح، ك، س، ن.
392. ن: – ممالك.
393. س: – غيب.
394. ض: آمد.
395. س، ص، ض: مباشرات.
396. ن: – اين.
397. ص: توقيع.
398. ص: سعادات.
.399 ج: + اقلام.
.400 د: – طاعت.
.401 الف: غير؛ متن مطابق است با: ت، ج، د، ه، و، ز، ح، ك، غ، ض، ن، ذ.
.402 د: + و.
.403 الف: + دولت؛ ج، د، و: روزنامچة؛ متن مطابق است با: ج، د، ه، و، ز، س، ض، ح، ك.
.404 ص: – يافتند و … ثبت.
.405 د: ابد ثابت کرده، به ديوانخانه حيات، جاودانه ساختند؛ الف: گردانيد؛ الف(حاشيه): گرديدند؛ متن مطابق است با: ب، ج، ص، ذ، غ، ن، ك.
.406 ك، ن: – نظم؛ ج، ح، ز، ض، و: قطعه؛ س، ص، غ: بيت؛ متن مطابق است با: الف، ب.
.407 ت، ج، ح، ز، س، ك، و، ه: با؛ د، ي: نکرده بي؛ متن مطابق است با: الف(“با” نيز خوانده مي شود)، ب، ذ، ص، ض، غ، ن.
.408 ك، ن: او.
.409 ب: جهان؛ د: حساب.
410. الف: وگر؛ متن مطابق است با: س، ظ، غ، ن.
.411 ص: – صد.
.412 ج، ذ، ظ: تمن؛ د: سخن؛ س، ه: تومن.
.413 ن: – و.
.414 ه: – نقود.
.415 د، ك: صلواه.
.416 ص: خاتمه.
.417 د: الانبياء.
.418 ن: – تا.
.419 ص: – نبوّت.
.420 ن: + و.
.421 ك: فهم.
.422 و، ج، ز، ه، ح، ك، غ، ض، س: مقطع.
.423 د: + به؛ و، ح، ك، س، ض: امّت و ملّت.
.424 د: نيانجاميد.
.425 د: – و.
.426 ت: بر؛ د: اتبار.
.427 د: بزرگوار.
.428 و، ز، ه، ح، ك: – و.
.429 س، غ: شمرند.
.430 ه: در؛ ن: + امر.
.431 د، ذ، غ، ه: تحميلات؛ ج: تكليفات؛ و، ز، ح، س، ض، ن، ك: تخيّلات؛ ص: تكلّفات؛ ش: ارتجالات.
.432 ت: – از تحمّلات شرعي؛ غ: + تکليفات ديني.
.433 ص: – که.
434. ت: قايم بالقسط.
.435 د: بجاي آوردند.
.436 ص: + و سلّم؛ و، ز، ح، ض، ك: – صلي الله عليه و آله.
437. ت: صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم و آله ما بلغ القربه الله؛ د، ي: – صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه ما لمع القفر بآله؛ غ: – ما لمع القفر بآله؛ و، ز، ح، ك: ما بلغ القصر بآله( و، ك: ماله)؛ ج، ه: ما بلغ الفقر باله؛ س، ص: مابلغ العصر ماله؛ ن: ما لمع القمر بآله؛ ذ: ما بلغ الفقر و مابه؛ ض: ما بلغ القصر مقامه و مآله؛ متن مطابق است با: الف، ب.(ظاهراً بيشتر نسخه ها، عبارت” ما لمع القمر بآله” را نتوانسته اند بخوانند و شكل نويسي كرده اند و از اين رو به صورت هاي مختلف نوشته اند).
438. س: – امّا بعد.
439. س: انسان.
440. ك: – كه.
441. ح، ز، و: – مجموع.
442. ب: سعادت.
443. ه: – هر.
444. الف: جهان نيست؛ ن: جهان است.
445. ح، ز، ض، ك، و: سعادات دو جهاني و غرض از خلقت نوع بشر، غير از.
446. د: عبادات؛ ج: عبوديّت؛ ز، ض، ك: + و معرفت؛ ح: + و به معرفت، س: – و عبادت.
.447 ض، و، ز، ح، ك: – عبوديّت.
.448 ض، و، ز، ح، ك: به.
449. ت: فراغ.
450. د: امن و فراغ.
451. ت: امن موقوف به.
452. س: معيّن است؛ د: + است.
453. ت: و انتظام اين.
.454 ت، د، ذ، س، ض، ن، و، ج، ز، ه، ح، ك: به.
455. ذ: مشاورت.
456. ن: – و معاونت.
457. و، ز، ح: + است؛ ك: + مذكور است.
458. ج: چه.
459. و، ز، ض، ح، ك: حكما؛ ذ: حكمت؛ س: – حكميه.
460. ض: بعث.
461. د: انبياء.
462. الف(حاشيه): + منوط.
463. ب: بنابر؛ ج، د: بيان آن بر.
464. و: كرده اند چنانچه؛ ز، ح، ض، ك: كرده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، دانش پژوه، نوروزنامه، ناصر خسرو Next Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، حقوق داخلی، زیان دیده، نظام حقوقی