پایان نامه ارشد با موضوع دانش پژوه، دانشگاه تهران، عدل و انصاف، ناسخ و منسوخ

دانلود پایان نامه ارشد

دوستي خلفا[ي] راشدين بر ترتيب يكسان دانم و اندر تفضيل ايشان چنانك بر توالي نبشته‌اند بگويم. و ازواج مصطفي را ــ صلّي الله عليهما و سلّم ــ ثنا گويم و اعتقاد در باب ايشان نيكو دارم. و قُرآن كلام خداي شناسم و كلام ازو دانم ــ ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه ــ ؛ و ديگر انبيا را مقرّم. و “القَدَر خيره و شرّه من الله تعالي” شناسم و همي‌گويم كي: ايزد تعالي هر كه را عقوبت كند، با وي عدل كرده باشد و هر كه را بيامرزد، به فضلِ خويش بيامرزيده باشد. و خلافِ جماعت و عدول از اتّفاقِ ايمه اندر هيچ كاري روا نه‌بينم و تا زنده باشم بدين اعتقادم و چون بميرم، برين اعتقاد بميرم. و همي‌گويم: “اشهد أن لا اله الّا الله؛ وحده لا شريك له و اشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ارسله بالهدي و دين الحقّ ليظهره علي الدّين كلّه و لو كره المشركون” [التوبه/33]. و اگر والعياذ بالله در نفس واپسين، زبان را خللي رسد و دران وقت اين [كلمت] بر زبان روان نباشد، به خطِّ خويش سجلّ كردم و ايزد را ــ وحده لا شريك له ــ و فريشتگان را ــ صلوات الله عليهم اجمعين ــ گواه كردم [كه چنين گويم] و اعتقاد برين جملت دارم. و اين جملت وديعت است بنزديك خداي تعالي؛ و هر وديعت كي بدو سپارند ضايع نشود. و باز به گناهانِ خويش مقرّم و در ميان ان غرقه. اگر ايزد تعالي مرا بدان مؤاخذت كند، مستوجب آنم. و اگر به فضل خويش آنچ بيني و بينه است بيامرزد و از خزانه رحمت، خصمان مرا خشنود گرداند، از فضل وي ــ جلّت قدرته ــ بديع نباشد. و اگر گناه بسيار است، عفو بيشتر است. و الكريم اذا قدر عفا. و به شفاعت مصطفي ــ عليه الصّلوه و السّلم ــ اميدوارم. و بين الخوف و الرّجا، عُمر فراسر بردم. و از درياء زندگاني به ساحل رسيدم و هم برين جمله ميروم. و هرچند جرم بسيار است، رجا به فضلِ ايزد تعالي بيشتر است. و از ارتكاب مناهي و كباير و صغاير تايبم و بر گذشت‌ها نادم. و اعتقاد درست كردم كي به سر هيچ گناه باز نشوم. و برادر خويش را ــ فقيه ابوالقسم عبدالله‌بن علي را ــ وصي كردم تا اندران كي حطام دنياست، بر موجب فرايض الله تعالي برود و حقِّ هر مستحق از فرزندان [بواجبي] برساند و اندران راستي نگاه دارد و ميل و محابا نكند و روا ندارد كي از بزرگي و خردي حيف رود. و مادر اطفال را به شوي دهد و اطفال را بنزديك خويش آرد و نصيب ايشان نگاه دارد و در تعليم و تأديب ايشان اجتهاد و شفقت نمايد و چون خبر وفات ما به وي رسد، شرط عزا به جاي آرد و ماندگان را [خاصه عورات را] خرسندي دهد. و به درگاه آيد و دوستان ما را از ترك و تاژيك به‌بيند و به توسّل ايشان به [خدمت] مجلس عالي سلطاني برسد و بگويد كي: آن پير گفتست [كه] مرا درين دولت خدمت‌ها[ي] پسنديده است و آثار مشهور است. و اوليا[ي] نعمت را خلاف نكردم و خيانتي روا نداشتم. و از شفقتِ خدمتگاري هيچ بازنگرفتم و خزانه و رعيت را آبادان داشتم و مخالفان دولت را از پيش برداشتم و جهان به عدل و انصاف و امن بياراستم و انچ كردم در صلاح دولت و [مصلحت] كافه رعيت بعد از وفات من ظاهر شود. و چون تدبّر جهان بديگري منوط گردد، تقدير و قياس و ظنّ چنانست كي هيچ كس پس از من اين شغلِ جهان يك زمان بر نصاب راست نتواند راند ــ والتّقدير لله عزّ و جلّ ــ . عمري درين خدمت بگذاشتم و عادت اين دولت چنانست كي چون خدمتگاري برود، ماندگان او را نيكو دارند. من رفتم و خلقي انبوه را ــ خرد و بزرگ، بيشتر ازان اطفال ــ بگذاشتم؛ در معني ايشان اعتماد بر فضل ايزديست، ديگر بر حسن راي سلطاني. دانم كي حق [خدمت] من ضايع نگرداند و وصايت خداوند [سلطان] شهيد ــ رحمه الله ــ در باب من فرونگذارد و ماندگان را نيكو دارند كي اگر تعهّد مجلس عالي نباشد، پرده ايشان دريده شود؛ چه، حال دخل و خرج من پوشيده نبود. به حيلت و نام و ننگ، روزگار مي‌گذاشتم. عملي و سبوسي و كلوخي و غلامي داشتم كي ازان چاره نبود؛ امّا در باطن چيزي نبودست و نيست. و طمع دارم كي طوس به كسي ارزاني دارد از حشم كي خوب معامله و نيك‌سيرت باشد تا آن رعايا را نيك افتد. و آن سه چهار ديه كي منشورِ دارالخلافه [بدان ناطق است] اميد دارم كي از مجلس عالي امضا افتد و به خادم‌زادگان ارزاني دارد. و ديگر انچ از حكم مشاهدت مي‌كند، ميگويد. [و به دوستان] استعانت مي‌كند.
و اين وصايت چنانك گفتم و نوشتم، نگاه دارد و نصيب ايزد وحده نگاه دارد و از ميل و اعتراف [پرهيزد و اين آيت] پيوسته پيشِ چشم و دل دارد: “و ليخش الّذين [لو تركوا] من خلفهم ذريه ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولاً سديداً” [النساء/9] و ما را به دعا و صدقات ياد دارد ــ إن شاء الله تعالي ــ .

كتابشناسي

الف. منابع فارسي و عربي
الف. منابع فارسي و عربي
آقابزرگ طهراني، محمدمحسن، الذريعه إلى تصانيف الشيعه، ج25، به اهتمام علي نقي منزوي، تهران، اسلاميه، ???? ش.
ابن اثير، علي بن محمد عزالدين ابن الاثير الجزري، اللباب في تهذيب الأنساب، بيروت، دار صادر، 1400 ق = 1980 م.
ابن سينا، شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا، قراضه طبيعيات، با تصحيح و مقدّمه غلامحسين صديقي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ اوّل، 1384 ش.
____ ، قانون، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي(هه ژار)، با مقدمه علي اكبر ولايتي، سروش، چ دوم، 1385 ش.
اب‍ن‌م‍ن‍ظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم‌‏?، لسان‌العرب، نسقه و علق عليه و وضع فهارسه علي شيري، بيروت، داراحياء تراث‌العربي‏?، ???? ق?‏? ‏?= ???? ش.
ابوالحسنى(منذر)، علي، “تحريف در متون و مصادر كهن توطئه مستمر دشمنان شيعه”، فصلنامه كلام اسلامى، ش31، 1382 ش.
‏?ابو‌الرجاء قمي، نجم‌الدين، تاريخ الوزراء، به کوشش محمدتقي دانش‌پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي‏?، چ اول، ???? ش.
اب‍وروح‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌اب‍ي‌س‍ع‍د، ح‍الات‌ و س‍خ‍ن‍ان‌اب‍وس‍ع‍ي‍د اب‍وال‍خ‍ي‍ر، با م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ي‍ح ‌و ت‍ع‍ل‍ي‍ق‍ات ‌م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ف‍ي‍ع‍ي‌ک‍دک‍ن‍ي، ته‍ران، س‍خ‍ن ، ???? ش.
اته، هرمان، تاريخ ادبيات فارسي، ترجمه رضا زاده شفق، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ دوم، 1356 ش.
اثني عشري، اطلس، “مقدمه”، گزيده سياست نامه ? نظام الملك.
احمد پناهي، محمد، حسن صباح چهره شگفت‌انگيز تاريخ، نشر کتاب نمونه، چ دوم، ??68 ش.
استادي، رضا، فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه مسجد اعظم قم، کتابخانه مسجد اعظم، چ اول، 1365 ش.
الاصفهاني، محمود بن محمد بن الحسين، دستور الوزاره، با تصحيح و تعليق دکتر رضا انزابي نژاد، تهران، اميرکبير، چ اول، 1364 ش.
اعتصام الملك، يوسف اعتصامي، فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه مجلس شوراي ملي، ج 2، تهران، مطبوعات کتابخانه،?311 ش.??
افشار، ايرج و محمدتقي دانش پژوه، فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه ملي ملک، ج 7، تهران، انتشارات كتابخانه ملي ملك، چ اول، 1369 ش.
____ ، ج 5، تهران، انتشارات كتابخانه ملي ملك، چ اول، 1363 ش.
اقبال‌آشتياني، عباس، تاريخ مغول، تهران، نگاه‏?، چ اول، ???? ش.??
____ ، وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي، به كوشش محمدتقي دانش پژوه و يحيي ذكاء، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1338 ش.
اميني، محمدحسين، آغ‍ازنام‍ه ‌(ف‍ه‍رس‍ت‌ آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌ه‍اي‌ خ‍طي)، ج3، ‌ زير نظر سيدمحمود مرعشي، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي، چ اول، 1385 ش.
ان‍ص‍اري‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، طب‍ق‍ات‌ ال‍ص‍وفيه،‌ با تصحيح و حواشي و ت‍ع‍ل‍ي‍ق‍ات‌ و ف‍ه‍ارس‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ و ف‍وائ‍د دس‍ت‍وري‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ي‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌ ق‍ن‍ده‍اري‌؛ ب‍ه اه‍ت‍م‍ام‌ و ک‍وش‍ش‌ حسين آهي، تهران، ف‍روغي‌، چ اول، ???? ش.
انوار، سيّد عبدالله، فهرست نسخ خطى كتابخانه ملّي، كتب فارسي، ج 2، تهران، كتابخانه ملّي، چ اوّل، 1347 ش.
انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چ دوم، 1382 ش.
ب‍راون‌، ادوارد گ‍ران‍وي‍ل‌، ت‍اري‍خ‌ ادب‍ي‌ اي‍ران، ج2، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ش‍ي‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ي‍ق‌ ع‍ل‍ي‌ پ‍اش‍اص‍ال‍ح، تهران، امير كبير، چ اول، 1380 ش.
ب‍س‍ت‍اني‌، ف‍واد اف‍رام‌ ال‍ب‍س‍ت‍اني، ف‍ره‍ن‍گ‌ اب‍ج‍دي‌ ال‍ف‍ب‍ائي‌ ع‍ربي- ف‍ارسي‌(ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ال‍م‍ن‍ج‍د الاب‍ج‍دي‌)، ت‍رج‍مه‌ رض‍ا مهيار، ت‍ه‍ران، اس‍لامي‌، ???? ش.
بني آدم، حسين، کتاب‌شناسي موضوعي ايران در سال‌هاي 48-43، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران، چ اول، 1352 ش.
بون و باسورث، دائره المعارف اسلام(EI2)، ذيل مدخل نظام الملك، ج8، ليدن، بريل، 1995 م. 69-73 .
بهار، محمدتقي، سبک شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي، ج2، اميركبير، تهران، ???? ش.
بياني، مهدي، “فهرست مجملي از منشئات و مكاتيب و ترسلات فارسي”، نشريه كتابخانه مركزى دانشگاه تهران درباره نسخه‌هاي خطي، زير نظر محمد تقى دانش پژوه و ايرج افشار، ج2، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1341 ش.
____ ، نمونه سخن فارسي، تهران، شركت چاپ خودكار و ايران، 1317 ش.
بيهقي، ابوالحسن علي بن زيد، تاريخ بيهق، تهران، چاپ بهمنيار، 1308 ش.
پطروفشسكي، اي‍ل‍ي‍ا‌پ‍اول‍ي‍چ‌، ‏?اس‍لام‌ در اي‍ران(از ه‍ج‍رت‌ ت‍ا پ‍اي‍ان‌ ق‍رن‌ ن‍ه‍م‌ ه‍ج‍ري)‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ري‍م‌ ک‍ش‍اورز.??‏ ‏?ت‍ه‍ران‌??‏?: پ‍ي‍ام‌??‏?، چ هفتم، ??63 ش.??‏‏?
پيگولوسكاياد، ن‌. و.[و دي‍گ‍ران‌]، ت‍اري‍خ‌ اي‍ران(از دوران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا پ‍اي‍ان‌ س‍ده‌ ه‍ج‍ده‍م‌ م‍ي‍لادي‌)، ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ري‍م‌ ک‍ش‍اورز، ت‍ه‍ران‌: پ‍ي‍ام‌، چ چهارم، ???4 ش.
تديّن، عطاءالله، “مقدّمه”، سياست نامه ? نظام الملك.
ت‍رک‍م‍ن‍ي‌ آذر، پ‍روي‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ي‌ گ‍زي‍ده‌ توص‍ي‍ف‍ي‌ ت‍اري‍خ‌ اي‍ران‌ دوره‌ اس‍لام‍ي(ت‍ا پ‍اي‍ان‌ دوره‌ ق‍اج‍اري‍ه‌)، ت‍ه‍ران، س‍م‍ت?‏?، چ دوم، ?385 ش.??
جعفريان، رسول، از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاهيان، كانون انديشه جوان، چ ششم، 1386 ش.
جلالي پندري، يدالله، يادنامه ابوالفضل رشيدالدين ميبدي، ج 1، يزد، انتشارات يزد، چ اول، 1378 ش.
جناب، ميرسيدعلي، رجال و مشاهير اصفهان(الاصفهان)، تدوين و تصحيح رضوان پورعصار، اصفهان، شهرداري اصفهان و مرکز اصفهان‌شناسي و خانه ملل، 1385 ش.
جويني، عطاملك بن محمد، تاريخ جهانگشاي جويني، ج 3، تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزويني، انتشارات بامداد، چ دوم.
جهانبخش، جويا، راهنماي تصحيح متون، ميراث مكتوب، چ دوم، 1384 ش.
حائري، عبدالحسين، فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه مجلس شوراي ملي، ج 2/10،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خواجه نظام الملک، دانشگاه تهران، ظاهر و باطن Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، دانش پژوه، قابوس نامه، خواجه نظام الملک