پایان نامه ارشد با موضوع داده ها و اطلاعات، اطلاعات بازار، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سطح سازماني ، مي تواند دربسياي از تصميم گيريها مورداستفاده قرار گيرد(صرافي زاده , ????: ??) .
ج ” سطح استراتژيک : در سطح مديريت ارشد که بيشتر برنامه ريزي استراتژيک ، موردانتظار است ،قبل از شناخت نيازهاي اطلاعاتي لازم است شناخت مناسبي از مفهوم “برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني ” داشته باشيم(عزيزي , ????: ???) .

?-?-??-?-?-اطلاعات موردنياز جهت تجزيه وتحليل منابع انساني داخلي
1-سطح خرد
?-سطح کلان
?-اطلاعات وآمارجمعيتي کارکنان ومديران “سني ،تحصيلي ،تجربي ،…”
?-سطوح مهارت کارکنان و مديران
?-اطلاعات بهره وري و عملکرد واحدها
?- وضعيت بالقوه کارکنان و مديران
?-اطلاعات رضامندي کارکنان ازطريق گزارشهاي ادواري
?-صلاحيت وشايستگي مديريت ازطريق سيستم ارزشيابي
?-صلاحيت کارکنان ازطريق سيستم ارزشيابي
??- اطلاعات درباره جو سازماني
??- ساختار سازماني
??-کيفيت زندگي شغلي
??-روند غيبتها
??- روند نقل وانتقالات
??-تجزيه وتحليل شغل و طراحي شغل
??-سودوزيان برنامه هاي فعلي منابع انساني (علوي, ????: ???) .

?-?-??-?-?-اطلاعات موردنياز تجزيه وتحليل محيطي
?- اطلاعات جمعيتي از محيط سازمان
?- اطلاعات اقتصادي از محيط سازمان
?- اطلاعات تکنولوژيک از محيط سازمان
?- اطلاعات اجتماعي و فرهنگي از محيط سازمان
?-اطلاعات بازار نيروي کار از محيط سازمان
?-اطلاعات قوانين و مقررات نيروي انساني
?- اطلاعات سياسي (فايرستون151 , ????: ??) .
در “سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني “، در سطوح استراتژيک ، شناخت ازشرايط محيطي بسيار مهم است و درواقع شناخت از شرايط محيطي و تاکيد بر آن ، يکي ازعوامل اصلي و مميز برنامه ريزي استراتژيک باساير برنامه ريزيهاست .از اين رو بسياري از کارشناسان ، سيستم هاي اطلاعات مديريت152 را با تاکيد بر ذخيره اطلاعات و آگاهي محيطي در طراحي هاي خود مدنظر دارند (زواس153 ، 2003).
2-2-??-4- نگاه سيستمي
بطور کلي هر موسسه ي براي تداوم جريان کاري خود نياز به يک ديد سيستمي دارد . ديد سيستمي که همه بخش هاي درونداد و برونداد و فرايند تبديل را از طريق مکانيسم کنترل و حلقه باز خورد ، زير نظر داشته و يک نوع يکپارچگي در تصميم گيري ، که لازمه موفقيت يک موسسه مي باشد ، بوجود مي آورد که اثرات هر تصميم را در ديگر بخش هاي به ظاهر غير مرتبط هم در نظر داشته باشد . افراد ماهر در حل مسائل کساني هستند که محيط خود را شناخته و سيستم هاي موثر جمع آوري اطلاعات را بوجود آورند . آنان لزوم معيار هاي عملکرد و شبکه هاي ارتباطي خوب را با کارمندان خود تشخيص داده اند . تمام اينها اجزاء پذيرش يک تفکر سيستمي است . اصطلاح مفهوم سيستمي براي نشان دادن اين ديدگاه استفاده مي شود . حل کنندگان مسائل بازرگاني جزو اولين کساني نبودند که به بررسي فرايند حل مساله پرداختند. اين افتخار به دانشمندان علوم فيزيکي چون فيزيک دانان و شيمي دانان و دانشمندان علوم رفتاري چون روانشناسان و جامعه شناسان باز مي گردد . اين دانشمندان حل نمودن مساله را به عنوان ابزاري جهت انجام آزمايشات کنترل شده مطالعه کردند (لويد154 ، 1387: 200 ) .
مديران براي مسائل مربوطه به موسسات نيازمند نوع نگرش و ديدگاه سيستمي مي باشند که به روش سيستمي مشهور است . در اين روش اولين اقدام مدير در شکل گرفتن موسسه به عنوان يک سيستم مي باشد در مرحله دوم بايد از انجا که هر سيستمي با محيط خود ارتباط درد، محيط موسسه درک شود . در مرحله سوم سيستمهاي فرعي و زير سيستمهاي موسسه بايد شناساي شوند ؛ بعد از اين مراحل به فاز تجزيه و تحليل مساله مي رسيم يعني در مراحل قبلي شناخت کلي و داده هاي مورد نياز به دست آمد و حال بايد آن ها را پردازش کرد . اولين مرحله از اين فاز گذر از سيستم به سطح زير سيستم مي باشد. دومين مرحله تحليل ترتيبي اجزاء سيستم مي باشد و حال به سومين فاز يعني فاز طراحي و ترکيب مي رسيم . اولين مرحله اين فاز شناسائي راه حل هاي گوناگون ، دومين مرحله ارزيابي راه حل هاي شناخته شده ، سومين مرحله انتخاب بهترين راه حل ، درمرحله بعدي اجراي راه حل و آخرين مرحله هم پيگيري جهت حصول اطمينان از تاثير گذاري راه حل مي باشد که همان کنترل در روش سيستمي مي باشد . متخصصان مديريت اغلب معتقدند که اگر يک مدير سازمان خود را به عنوان يک سيستم در نظر گيرد ، مکانيسم حل مساله آن ها آسانتر و کار آمد تر خوهد بود (کاظمي، ????: 11 ) .
بايد متذکر شد که ايده مشاهده هر چيزي به عنوان يک سيستم ، منحصر به اقتصاد نيست . در واقع يک نهضتي براي استفاده از مفهوم سيستم به عنوان يک سيستم ، منحصر به اقتصاد نيست بلکه به عنوان يک وسيله فهم بهتر هر پديده اي بوجود آمده است . اين ايده اولين بار در سال 1937 توسط برتالانفي155 يک زيست شناس آلماني ارئه شد . او اين روش جديد را که اشاره به فرماليته کردن اصولي که در سيستم ها عموماً بکار مي روند ، ماهيت عناصر شکل دهنده يا روابط يا نيروهاي تئوري عمومي سيستم ها، نامگذاري کرد . بعد ها در سال 1956 کنت بولدينگ156 تئوري عمومي سيستم ها را به يک روش ديگر ارائه کرد . بولدينق دو رويکرد در توصيف تئوري عمومي سيستم ها در نظر گرفت ( کرمي ، ????: 152 ) .
حاصل نگرش سيستمي استفاده از مدلها براي توصيف پديده ها مي باشد . يک مدل چکيده چيزي است که يک موجود157 ناميده مي شود . چهار نوع مدل وجود دارند : فيزيکي ، داستان وار ، گرافيکي و رياضي ، همه اين مدلها به کاربر اجازه فهم بهتر و ارتباط بر قرار کردن با ” موجود ” را مي دهد ، که از اين طريق ، ديگر عناصر هم درک مي شوند . يک مدل عمومي سيستم هاي شرکت مي تواند براي تحليل هر نوع سازماني بکار برود ، اما نمي توان انتظار داشت که يک مدل براي يک سازمان خاصي ساخته شود . ارزش واقعي مدل عمومي سيستم ها ، وقتي که فرد تازه فارغ التحصيل شده و کارش را شروع کند . آشکار مي شود . مدل به فرد براي تنظيم شراکتش کمک خواهد نمود . در آغاز ، هر چيزي تازه خواهد بود : چهره هاي جديد ، تسهيلات جديد ، واژگان ( ترمينولوژي ) جديد ، هيچ فرد را شگفت زده نخواهد کرد ، به اين علت که مدل يک تصوير ذهني از انچه مورد انتظار است را براي فرد ، فراهم خواهد کرد (کياني، ????: 155- 154 ) .
بايد به ياد داشته باشيم که بهترين سيستم ها در صورتيکه کاربران آن را بکار نبرند توفيقي نخواهد داشت . امروز سيستم ها و مدلها با ابزار هاي و سيستم هاي رايانه ي طرح ريزي شده و به ندرت از روشهاي دستي براي سيستم يا مدل استفاده مي شود .حال به جمع بندي بحث مربوط به اجزا سيستم پرداخته مي شود . دروندادهاي سيستم که شامل بانکهاي داده از فرايندهاي داخلي و شرايط محيطي است براساس نيازهاي اطلاعاتي پردازش شده و تبديل به اطلاعات قابل استفاده در برنامه ريزي و تصميم گيريهاي لازم در سطوح مختلف مي شوند. “سيستم مديريت داده واطلاعات158 ” نيز وظيفه سازماندهي ، به روزنگهداري ، و ساير کارکردهاي لازم براي استفاده صحيح از داده ها و اطلاعات را دارد.(علوي ، 13?? : 39)
2-2-12- نقش و اهميت سيستم هاي اطلاعات مديريت منابع انساني در سازمان
تاثير اتوماسيون در مرحله اول جايگزين کردن سرمايه به جاي نيروي کار انساني است .تاثير نظام اطلاعات پيشرفته اين است که کارمندان و مديران را در تصميم گيري موثرتر ياري مي دهد . اثر تغيير زماني حاصل مي شود که موسسه تصميم مي گيرد فرايند خود را مهندسي مجدد کند تا به کارکرد بالاتري دست يابد
( صرافي زاده ، 1383: 30 ) .
فناوري اطلاعات مي تواند علاوه بر رشد در آمد ها و کاهش هزينه ها ، مزاياي متعددي براي سازمان به همراه داشته باشد( محمودي , ????: ??):
?-توانايي کسب اطلاعاتي که در گذشته مکان پذير نبوده است
?-کسب اطلاعات به هنگام و به موقع
?-بهبود عمليات سازمان
?-توانايي انجام محاسباتي که قبلاً ميسر نبوده است
?-بهبود در کيفيت و دقت در کار ها
?-بهبود تصميم گيري
?- ارتباطات و هماهنگي بيشتر در سطح موسسه
?-بهبود خدمات مشتريان
?-ايجاد يپوند ميان مشتريان و تدارک کنندگان کالا
??-کاهش زمان فرايند کار
??-پشتيباني از استرتژيهاي سازمان
??-بهبود رقابت
??-بهبود و طراحي مجدد فرايند هاي کار
??-سازماندهي و طراحي مجدد سازمان از طريق متغير هاي فناوري اطلاعات.
در عصر نوين سازمآن ها در ابعاد و جنبه هاي مختلف به طور چشمگير بر اطلاعات تاکيد دارند . اطلاعات قدرت است و هر کسي از آن برخوردار شود ، صاحب قدرت است . شرايط متغير محيطي نياز به اطلاعات را بيش از پيش نشان مي دهد و اين امر ضرورت جمع آوري ، ثبت ، پردازش و نيز توزيع اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان دو چندان مي سازد . اطلاعات مفهومي نسبي است و ويژگيهاي خاصي را به خود اختصاص مي دهد . اين ويژگيها بسته به سطوح سازماني متفاوت مي باشند ( صرافي زده ، 1383: 35 ).
اطلاعات يکي از منابع با ارزش و اصلي مديران يک سازمان است . همان طور که منابع انساني ، مواد اوليه و منابع مالي در روند توليد داراي نقش و ارزش خاصي هستند ، لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات اطلاعات داراي ارزش ويژه اي هستند؛ از طرفي اطلاعات کليد جامعه مردمي است و انتشار و استفاده از آن يک شاخص اجتماعي به شمار مي رود . رشد اين شاخص به معناي ارتقاي ملي خواهد بود . اطلاعات به طور محسوسي بر بينش و رفتار ما اثر مي گذارد (مستاجران , ????: ??-??) .
فناوري و ابزار هاي الکترونيکي و رايانه اي نيز در دهه گذشته پديده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثير مهمي را بر جهت گيري جوامع و اطلاعات مورد نياز آن ها خواهند گذاشت . امروز نه تنها مديران ارشد و مديران اجرايي ، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزير از استفاده اطلاعات هستند . کاربران نظام اطلاعات ، اطلاعات را چون يک منبع ارزشمند ، هم سنگ سرمايه و نيروي کار به کار مي برند . از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسي براي کل فعاليتهاي سازمان محسوب ميشوند ، لذا بايستي سيستم هايي را بر پا کرد تا بتوانند اطلاعات را توليد و آن ها را مديريت کنند . هدف نهايي چنين سيستم هايي کسب اطمينان از صحت ، اعتبار و روايي اطلاعات ، در دسترس در زمان مورد نياز و به شکل قابل استفاده بودن آن هاست . امروزه سيستم هاي اطلاعاتي نقش اساسي درهمه زمينه هاي فعاليت يک شرکت ايفا مي کنند . توجه به شرکتهاي موفق نشان مي دهد که راز موفقيت همگي آن ها در توجه به سيستم هاي اطلاعاتي مديريت است . سيستم هاي اطلاعاتي که به عنوان منبعي ارزشمند محسوب مي شوند ، توانايي مديران و کارکنان را افزايش داده و امکان تحقق اثر بخش اهداف سازمان را با بهره وري بالا موجب مي گردند (مومني , ????) .

?-?-??-از ديگر مزاياي سيستم هاي اطلاعات مديريت منابع انساني مي توان به موارد زير اشاره کرد
?-?-??-?-كمك به فرايند تصميم گيري
مديريت يعني تصميم گيري و هسته و ابزار تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات در ابعاد مختلف بسيار موثر است. سوالاتي از قبيل چه ميزان كاركنان سازمان داراي منازل مسكوني با مالكيت شخصي هستند؟ چه ميزان كاركنان استفاده كننده از تسهيلات سياحتي و زيارتي سازمان هستند؟ توزيع آماري بر حسب نفر و ميزان وام در انواع مختلف آن چگونه است؟ توزيع آماري پرداخت انواع بيمه عمر ، مكمل ، خانه و خانواده و درماني چگونه بوده و توزيع ميزان تسهيلات دريافتي از بيمه گر چگونه است ؟كفه ترازو در سازمان به نفع كيست . اين سوالات و موارد گوناگون ديگري ازجمله توزيع هاي آماري سلامتي و بيماري و علل آن و هزينه هاي ناشي از آن ، انتصابات در مشاغل و جايگاههاي مختلف ، سنوات خدمتي ، سن ، رتبه ، درجه و … چگونه است؟ اگر براي سوالات فوق پاسخي وجود ندارد بايد بدانيم كه در هدايت و راهبري نيروي انساني نه معلوم است در كجا قرار داريم و نه معلوم است كجا مي خواهيم برويم.پاسخ به سوالات فوق براي مديران اطلاعاتي لازم بوده اما كافي نيست. آنان با ارزيابي گذشته وحال نگاه به آينده دارند. سوالات فوق و اطلاعات آن معطوف به گذشته بوده ، ولي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد کارکنان، انتقال اطلاعات، رفتار کارکنان Next Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، دعوای طاری، آیین دادرسی