پایان نامه ارشد با موضوع خیانت زناشویی، فراشناختی، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای

دانلود پایان نامه ارشد

بهزیستی ذهنی از طریق سبک مقابله مساله مدار و هیجان مدار رابطه معنا داری وجود دارد.
هم چنین پژوهش بهرامی و رضوان (1386) در فرهنگ ایرانی بیانگر ارتباط افکار اضطرابی دختران و پسران با باور فراشناختی کنترل ناپذیری و خطر می باشد.
با وجود آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که خیانت زناشویی در جامعه به وجود می آورد تحقیقات کمی پیرامون این آسیب صورت گرفته است. در حالی که بررسی علل و عوامل این آسیب اجتماعی ممکن است به پیشگیری از بروز خیانت و در نتیجه جلوگیری از هزینه های گزاف اجتماعی برای این آسیب باشیم.
به همبن دلیل در پژوهش حاضر قصد داریم به بررسی سیستمهای مغزی/ رفتاری در حوزه شخصیت و راهبردهای مقابله ای در حوزه هیجان و باورهای فراشناختی در حوزه شناخت در افراد مبتلا به خیانت زناشویی بپردازیم.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 روش پژوهش
تحقيق حاضر يك پژوهش پس رويدادي است. بدین معنی که درگذشته اتفاقی رخ داده و حال پژوهشگر به بررسی علل آن می پردازد. در این تحقیق پژوهشگر به بررسی نظامهای مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به خیانت زناشویی پرداخته است که متغیر مستقل در پژوهش حاضر، نظامهای مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی و خیانت زناشویی به عنوان متغیر وابسته است.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه مراجعان متاهلی که به مراکز مشاوره در شهر های کرمان، شیراز، قوچان و کرج در طی بازه زمانی سه ماهه مراجعه کرده و درگیر خیانت زناشویی با یک یا چند نفر از جنس مخالف نیز می باشند.
3-3روش نمونه گیری
در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس318 انتخاب شده است. بدین معنی که پژوهشگر در این روش براي‌ آساني‌ كار، افرادي‌ را براي‌ مطالعه‌ انتخاب‌ مي‌كنند كه‌ در هنگام‌ يا در دوره پايش‌ در دسترس‌مي باشند. پژوهشگر جهت انتخاب گروه نمونه افرادی را که برای مشاوره زناشویی به مراکز مشاوره در شهر های کرمان، شیراز، قوچان و کرج در طی بازه زمانی سه ماهه مراجعه کرده و درگیر خیانت زناشویی با یک یا چند نفر از جنس مخالف نیز می باشند وشرایط زیر را دارا بودند:
1- سواد خواندن و نوشتن برای پر کردن پرسشنامه ها را داشته باشند 2- درگیر روابط فرازناشویی با یک یا چند نفر خارج از چارچوب خانواده باشند. 3- حداقل این رابطه 4 ماه تداوم داشته باشد (عبدی و همکاران، 1391).
و در ضمن حاضر به همکاری نیز بودند انتخاب نموده است. تا آزمونهای مربوطه را که همگی پرسشنامه های مدادی کاغذی بودند پر نمایند. حجم گروه نمونه 60 نفر می باشدکه 30 نفر آنها مرد و 30 نفر آنها زن می باشند.
3-4 ابزار پژوهش
در این تحقیق از پرسشنامه شخصیت گری ویلسون به منظور سنجش نظامهای مغزی/رفتاری و از پرسشنامه باورهای فراشناختیMCQ30 به منظور سنجش باورهای فراشناختی و از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس به منظور سنجش باورهای مقابله ای و از پرسشنامه جمعیت شناختی خود ساخته توسط پژوهشگر به منظور سنجش اطلاعات جمعیت شناختی در افراد مبتلا به خیانت زناشویی استفاده خواهد شد.
پرسشنامه خصوصيات جمعيت شناختي:
از طريق اين پرسشنامه محقق ساخته، ملاکهاي ورود و اطلاعات جمعيت شناختي آزمودنيها از جمله سن، جنس، سطح تحصيلات و مدت زمان ازدواج مورد ارزيابي قرار گرفت.

پرسشنامه فراشناخت(MCQ-30):
که توسط ویلز و کاریت- هاتن(2004) به منظور ارزیابی و اندازه گیری باورهایی در مورد نگرانی و افکار فرآیندهای شناختی از قبیل میل به تمرکز و نظارت بر فکر کردن ساخته شده است(21).و شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایرانی ترجمه و آماده نموده است. این پرسشنامه شامل 5 خرده مقیاس است:
کنترل ناپذیری و خطر افکار که روی غیر قابل کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانی ها تاکید می کند.
باورهای مثبت درباره ی نگرانی (مثلا، نگرانی کمک می کند با مشکلاتم کنار بیایم).
وقوف شناختی (مثلا، به نحوه کار ذهنم به شدت توجه می کنم).
اطمینان شناختی (مثلا، حافظه ی ضعیفی دارم).
نیاز به کنترل افکار
سوال ها بر روی یک مقیاس لیکرتی از موافق نیستم تا کاملا موافق هستم پاسخ داده می شود. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ی ایرانی 91/0 گزارش شده است و برای خرده مقیاس های کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، وقوف شناختی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0، 86/0، 81/0، 80/0 و 71/0 گزارش شده است( تقوی،2001).
آلفای کرونباخ این پرسشنامه در تحقیق حاضر برابر با 72/0 می باشد.
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس(WOCQ): جهت بررسی راهبردهای مقابله ای از پرسشنامه راهبرد های مقابله ای لازاروس و فولکمن319 استفاده شد که 66 سوال دارد و 8 راهبرد مقابله ای را می سنجد. این الگوهای هشت گانه به دو دسته، روشهای مساله مدار )جستجوی حمایت اجتماعی، مسولیت پذیری، حل مدبرانه مساله و ارزیابی مجدد مثبت( و هیجان مدار)مقابله رویاروی گر،دوری جویی، خویشتن داری و گریز- اجتناب( تقسیم شده اند. این پرسشنامه 66 سوالی داری مقیاس چهار گزینه ای لیکرت است که :
0 نشانگر «به کار نبردم»، 1 نشانگر «تا حدودی به کار بردم»، 2 نشانگر «بیشتر مواقع به کار بردم» و 3 نشانگر «زیاد به کار بردم» است (آقا یوسفی،1380)
فولکمن و لازاروس (1988) در یک تحقیق پایایی این پرسشنامه به روش همسانی درونی 75/0 پایایی خرده مقیاس های آن را از61/0 برای روش مقابله دوری جویی تا 79/0 برای ارزیابی مجدد مثبت گزارش کرده اند . آقا یوسفی (1380) در یک تحقیق پایایی این پرسشنامه را با روش همسانی درونی، آلفای کرونباخ 80/0 گزارش کرده است.
آلفای کرونباخ این پرسشنامه در تحقیق حاضر برابر با 89/0 می باشد.
پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون(GWPQ) :
ويلسون، بارت و گري در سال 1989 اين پرسشنامه را طراحي كرده اند. اين پرسشنامه غلبه و حساسيت سيستمهاي مغزي/ رفتاري و مؤلفه هاي آنها را ارزيابي مي كند و داراي 120 سوال است كه براي بررسي فعاليت هر يك از سيستم هاي بازداري رفتاري، فعالساز رفتاري و جنگ/گريز،40ماده در نظر گرفته شده است. از 40 ماده مربوط به فعاليت سيستم بازداري رفتاري، 20 ماده مربوط به اجتناب منفعل و20 ماده به مؤلفه خاموشي اختصاص دارد. از 40 ماده مربوط به سنجش فعاليت سيستم فعالساز رفتاري، 20 ماده به مؤلفه روي آورد و 20 ماده به مؤلفة اجتناب فعال مرتبط است و از 40 ماده مربوط به فعاليت سيستم جنگ/گريز، 20 ماده به مؤلفة جنگ و 20 ماده به مؤلفة گريز اختصاص یافته است. ثبات درونی پرسشنامه مطلوب و در حدود 6/0 تا 7/0 گزارش شده است(آزاد فلاح،دادستان، اژه ای، موذنی،1378).ضریب آلفای کرانباخ آن 65/0 تا 78/0 گزارش شده است(اشرفی،1385).
آلفای کرونباخ این پرسشنامه در تحقیق حاضر برابر با 67/0 می باشد.
3-5 شیوه اجرا
در این تحقیق پژوهشگر و همکاران وی پس از مصاحبه انفرادی با مبتلایان به خیانت زناشویی، توضیحاتی در مورد پژوهش حاضر و نحوه تکمیل پرسشنامه ها به آنها ارائه دادند و سپس، افراد مبتلا به تکمیل پرسشنامه های شخصیت گری ویلسون، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی و همچنین فرم جمعیت شناختی می پرداختند.

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است. بر اساس فرضیه های پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از شاخص های مرکزی و t با دو نمونه همبسته (جفتی) استفاده خواهد شد.
متغیر وابسته (ملاک) عبارت است از: خیانت زناشویی
متغیر های مستقل (پیش بین) عبارتند از: میزان فعالیتBIS/BAS ، باورهای فراشناختی و راهبردهای مقابله ای
متغیر کنترل در پژوهش حاضر شامل سن و مجموعه ای از متغیرهای جمعیت شناختی است که مورد کنترل قرار می گیرند.

3-7 ملاحظات اخلاقی
محرمانه بودن اطلاعات مراجعان
كسب رضايت شخصي از آزمودنيهايي كه به سوالات پاسخگو بودند و اينكه در هر مرحله از
پژوهش مي توانند از ادامه آن انصراف دهند.
استفاده نكردن از نام و اطلاعات بيمار در تحليل داده ها و اينكه تجزيه و تحليل بصورت گروهي
انجام شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

به منظور بررسی نظام های مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به خیانت زناشویی نمونه ای با حجم 60 نفر که شامل 30 تفر آزمودنی زن و 30 نفر آزمودنی مرد می باشد و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده که جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی این افراد را از نظر متغیرهای سن، مدت زمان ازدواج و نحصیلات نشان می دهد.

جدول 4-1 : ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی ها
ویژگی جمعیت شناختی
شاخص آماری
سن
مدت زمان ازدواج
تحصیلات
میانگین
63/32
72/8
23/3
انحراف معیار
63/4
86/2
55/1

همچنان که در جدول فوق مشاهده می شود، میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش 63/32، با انحراف معیار 63/4 و میانگین مرت زمان ازداج آنها 72/8 با انحراف معیار 86/2 می باشد همچنین به طور میانگین تحصیلات این افراد در سطح لیسانس می باشد.

4-2فرضیه نخست: بر اساس فرضیه نخست پژوهش، این احتمال مطرح است که فعالیت سیستم مغزی/ رفتاری BAS در افراد میبلا به خیانت زناشویی بیشتر از فعالیت سیستم BIS در این افراد می باشد.
با توجه به اینکه فرضیه از نوع فرضیه های مقایسه ای برای داده های پارامتری می باشد از آزمون t با دو نمونه همبسته (جفتی) استفاده کرده ایم.

جدول4 – 2: مقایسه BAS وBIS در افراد میتلا به خیانت زناشویی

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

مقدارt

درجه آزادی

سطح معناداری
BAS
60
92/21
1/3

68/12

59

0001/0
BIS
60
92/14
4/3

با توجه به داده های جدول 4-2، یافته ها نشان دهنده این است که به طور میانگین در افراد مبتلا به خیانت زناشویی متغیرسیستم مغزی/ رفتاری BAS به طور معناداری بیشتر از متغیر سیستم مغزی / رفتاری BIS می باشد(t = 12/68, df =59, p (0/0001) )و این یافته با فرضیه پژوهشگر همسو می باشد.

4-3فرضیه دوم: فرضیه دوم بیانگر این بود که مبتلایان به خیانت زناشویی بیشتر از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار استفاده می کنند. برای سنجش این فرضیه نیز از آزمون t همبسته (جفتی) استفاده شده است.

جدول4-3: مقایسه راهبرد مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار در افراد مبتلا به خیانت زناشویی
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدارt
درجه آزادی
سطح معناداری
راهبرد مسئله مدار
60
92/41
3/9

057/4

59

0001/0
راهبرد هیجانمدار
60
38/37
3/8

یافته های ارائه شده در جدول 4-3 بیانگر این است که مبتلایان به خیانت زناشویی به طور معناداری از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بیشتز از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند
(t = 4/57, df= 59, p (0/0001)).که این یافته نیز با فرضیه پژوهشگر همسو می باشد.

4-4فرضیه سوم: فرضیه سوم پژوهش این احتمال را مطرح می کند که از میان پنج سطح باورهای فراشناختی که عبارتند از: باورهای فراشناختی منفی، باورهای نگرانی مثبت، کارآمدی شناختی پایین، خودآگاهی شناختی و باور کنترل افکار دیگران، مبتلایان به خیانت زناشویی از خودآگاهی شناختی بیشتر و کارآمدی شناختی پایین کمتری برخوردار می باشند. برای بررسی این فرضیه از آزمون t همبسته برای بررسی کارآمدی شناختی پایین و خودآگاهی شناختی استفاده شد همچنین برای مقایسه پنج سطح با یکدیگر از آزمون توصیفی تعیین میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنی ها در متغیرهای باورهای فراشناخت
شاخص های آماری
مقیاسها
میانگین
انحراف معیار
باورهای فراشناختی منفی
30/13
30/3
باورهای نگرانی مثبت
66/13
50/2
کارآمدی شناختی پایین
68/10
37/3
خودآگاهی شناختی
38/17
76/2
باورکنترل افکار دیگران
38/14
83/2

جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، سبک مقابله، سلامت روانی، عوامل شخصی Next Entries دانلود مقاله با موضوع مصالح مرسله، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، ولایت فقیه