پایان نامه ارشد با موضوع خودراهبری، بیمارستان، علوم پزشکی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

جدول شماره 3-8: میانگین و انحراف معیار مقیاس‏های هفت‏گانه را به تفکیک جنسیت و شهر محل نمونه‏گیری نشان می‏دهد. آزمون تعقیبی این تحلیل نشان داد که تعامل جنسیت و شهر در دو مقیاس خودراهبری(001/0P؛ 1/13 = F) و همکاری (035/0 = P؛ 50/4=F) خود را نشان داده است.
جدول شماره 3-8: میانگین و انحراف معیاربه تفکیک جنسیت و هر محل نمونه‏گیری
شهر
جنسیت
نوجویی
اجتناب از آسیب
پاداش وابستگی
پشتکار
همکاری
خودراهبری
خودفرآوری
شیراز
زن
مرد
05/9(65/3)
79/8(85/2)
93/6(51/4)
59/8(26/4)
87/8(67/2)
03/9(31/2)
49/2(48/1)
71/2(49/1)
1/17(06/4)
3/15(67/3)
2/16(36/4)
2/13(25/3)
2/1(95/2)
8/10(86/2)
تهران
زن
مرد
36/8(60/3)
69/7(21/3)
88/8(96/4)
08/8(42/4)
78/8(25/2)
93/8(36/2)
86/2(92/2)
49/2(52/1)
9/18(37/4)
4/19(25/3)
4/15(02/5)
0/17(33/4)
98/7(72/3)
8/10(86/29)
کل
زن
مرد
72/8(62/3)
28/8(06/3)
86/7(81/4)
36/8(32/4)
83/8(47/2)
98/8(33/2)
67/2(28/2)
63/2(50/1)
0/18(29/4)
2/17(03/4)
8/15(70/4)
7/14(20/5)
66/9(69/3)
98/8(33/2)
کل
شیراز
تهران
90/9(39/3)
99/7(39/3)
87/7(43/4)
44/8(67/4)
96/8(46/2)
86/8(31/2)
63/2(48/1)
66/2(26/2)
1/16(94/3)
2/19(78/3)
5/14(09/5)
3/16(71/4)
1/10(89/2)
85/7(36/3)
کل نمونه
01/8(38/3)
48/8(67/4)
87/8(30/2)
64/2(25/2)
2/19(87/2)
2/16(80/4)
88/7(37/3)
اثر عامل شهر محل گردآوری نمونه نیز بر نمرات مقیاس‏ها معنی‏داربود ]‏001/0 P؛ 36/8 =(227 و 7)= F [. منبع: کتاب روانشناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز،چاپ دوم، صفحات 291-295،1390
آزمون تعقیبی این تحلیل آماری نشان داد که دو نمونه در مقیاس‏های همکاری (002/0 = P؛ 53/4=F)؛ اجتناب از آسیب (006/0 = P؛ 61/7=F) و خودفرآوری (001/0 = P؛ 2/34=F) متفاوت بوده‏اند، در مقیاس نوجویی نیز در حد مرزی این تفاوت معنی‏دار بود (057/0 = P؛ 53/4=F).
توضیح این که نمونه تهران نسبت به نمونه شیراز از نمرات بیشتری در مقیاس‏های اجتناب از آسیب، همکاری و خودراهبری برخوردار بود در حالی که نمونه شیراز در خودفرآوری و به طور مرزی دارای نمرات بیشتری از نمونه تهران بود.
همان‏طور که تحلیل آماری نشان داد دو گروه زنان و مردان در نمرات مقیاس‏ها یا ابعاد TCI-125 تفاوت آماری معنی‏داری نداشتند.
برای سنجش ضریب پایایی آزمون TCI-125 از روش بازآزمایی115 استفاده شد. همان‏طور که قبلاً اشاره شد از ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات آزمون اول و آزمون دوم که برای 20 نفر در فاصله تقریباً دو ماه صورت گرفته شده بود؛ استفاده گردید. نتایج نشان داد که این ضریب برای نوجویی 96/0؛ اجتناب از آسیب 91/. ؛ پاداش وابسته 61/0؛ همکاری 95/0؛ خودراهبری 85/0؛ و خودفراوری 88/0 می‏باشد.
معمولاً یکی از ملاک‏های یک نظریه عاملی این است که بین عوامل مرتبط در یک پرسشنامه ضریب همبستگی معنی‏دار وجود نداشته باشد. در برخی از مواردی که ضریب منفی و معنی‏داری دیده شود می‏تواند دارای توجیه منطقی و حتی در جهت تایید اعتبار آن آزمون باشد.
جدول شماره 3- 9: ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد هفت‏گانه TCI-125 و هم‏چنین سن (به سال) رادر کل نمونه مورد پژوهش نشان می‏دهد.
ابعاد
1
2
3
4
5
6
7
8
سن

نوجویی
09/0-

اجتناب از آسیب
05/0-
10/0-

پاداش وابسته
04/0
*17/0
12/0

پشتکار
005/0
11/0-
01/0
01/0-

همکاری
***31/0
**24/0-
*16/0-
*19/0
05/0

خودراهبری
*17/0
***30/0-
***43/0-
*13/0-
09/0
***45/0

خودفراوری
***30/0-
18/0
*15/0-
02/0
**23/0
12/0-
11/0-

*=05/0p ** 01/0 p *** 001/0 p
منبع: حق شناس 1390کتاب روانشناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
چاپ دوم، صفحات 291-295،1390
افزون براین بین سال‏های عمر و نمرات مقیاس همکاری رابطه مثبت قوی و معنی‏داری دیده می‏شود. این می‏تواند به این معنا باشد که با افزایش سن درجات همنوایی و همکاری با دیگران افزایش می‏یابد و همین‏طور به طور نسبی خودراهبری نیز افزایش پیدا می‏کند. تنها ضریب همبستگی مثبت معنی‏دار بین نمرات خودراهبری و همکاری است که می‏تواند نشان دهنده این باشد که این دو بُعد منش می‏توانند پیش بینی کننده‏ یک‏دیگر باشند. بین سایر ابعاد، همبستگی مثبت قابل توجهی دیده نمی‏شود. قابل ذکر است که در تحلیل عاملی بر ضرایب همبستگی از 40/0 قابل اهمیت محسوب می‏گردند.
برای همسانی درونی آیتم‏های هریک از مقیاس‏ها از محاسبه ضریب آلفا برای هریک از مقیاس‏ها و برای کل نمونه تفکیک استفاده شد. جدول شماره 4 این ضرایب را نشان می‏دهد. هم‏چنین برای آسان شدن استفاده کاربران پژوهشی ضرایب همبستگی بین نمرات آزمون اول و دوم که بر روی بیست آزمودنی و در فاصله تقریب دو ماه انجام گردید در این جدول نیز گنجانیده شده‏اند. (حق شناس،1390).

نوجویی
اجتناب از آسیب
پاداش وابسته
پشتکار
همکاری
خودراهبری
خودفراوری
آلفای کرونباخ
71/0
63/0
79/0
57/0
59/0
78/0
77/0
ضریب هبستگی باز آزمایی
96/0
91/0
61/0
76/0
95/0
85/0
88/0
جدول شماره 3-10: داده‏های محاسبه آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی بار ثبات بازآزمایی برای ابعاد هفت‏گانه TCI-125.
منبع: کتاب روانشناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
چاپ دوم، صفحات 291-295،1390
بررسی پایایی تست سرشت و منش TCI-125
در یک پژوهش نیز که جهت هنجار سنجی پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش روی 220 دانشجو در مقاطع کارشناسی تا دکتری به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده اجرا گردید (دادفر و همکاران، 1389)، بررسی پایایی پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی، تأیید روایی آن با بهره گیری از تحلیل عاملی چرخش پروماکس، همبستگی درونی مقیاس‏ها و همبستگی سن با مقیاس‏ها با روش پیرسون و مقایسه نمره‏های پرسشنامه بین دو جنس و نیز مقایسه بین فرهنگی با آزمون تی مستقل انجام شد.
در این پژوهش دامنه ضریت آلفا از 44/0 برای مقیاس پشتکار تا 81/0 برای مقیاس خودفراروی به دست آمد. میانگین ضریب های به دست آمده 68/0 و ضریب آلفای کل آزمون 74/0 بود. دامنه ضریب‏های همبستگی پیرسون به روش بازآزمایی بر روی 31 داشنجو به فاصله دو ماه از 53/0 برای مقیاس‏های نوجویی و پشتکار تا 82/. برای خرده مقیاس ترس از عدم موفقیت در برابر اعتماد به نفس در نوسان بود. در تحلیل عاملی 6 عامل به دست آمد. همبستگی بین مقیاس‏های خود-راهبری و اجتناب از آسیب 57/0 و خود- راهبری و همکاری 46/0 به دست آمد و این تحقیق به این نتیجه دست یافت که پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش از ویژگیهای روانسنجی رضایت بخش و پایایی و روایی قابل قبولی برای استفاده در جمعیت دانشجویان دانشگاه برخوردار است.
3-4-2- پرسشنامه دموگرافیک
توسط این پرسشنامه اطلاعات مختلف در زمینه جنس – سن – وضعیت تاهل، اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی افراد و هم‏چنین نوع اقدام به‏ خودکشی و دفعات این اقدام در آن مشخص شده بود مورد استفاده قرار‏گرفت و نتایج ذیل حاصل از گردآوری این پرسشنامه حاصل گردید.
جدول شماره 3-11 : در این جدول بیمارستآن‏های شرکت‏کننده مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. در این جدول توزیع نمونه‏ها در مطالعه نشان می‏دهد 80 درصد کل مراجعات به بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) می‏باشد و علت آن این است که این بیمارستان، بیمارستان مرجع خودکشی بوده و بیشتر مراجعات خودکشی به این بیمارستان ارجاع داده می‏شود طبیعتاً در زمان نمونه‏گیری بیشتر نمونه‏ها از این بیمارستان جمع آوری گردیدند.
3-11- بیمارستآن‏های در نظر گرفته شده در پژوهش
ردیف
نام بیمارستان
فراوانی
درصد
1
علی اصغر
80
80%
2
فقیهی
8
8%
3
نمازی
4
4%
4
قطب الدین
8
8%
5
کل
100
100%

جدول شماره 3-12: در جدول شماره 3-12 افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر نوع جنس مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این جدول همان‏گونه که مشخص شده 56 درصد از کل شرکت کنندگان در مطالعه در زمینه توزیع جنسی آزمونی‏ها زن بوده‏اند. و می‏بایست در این زمینه در برنامه ریزی‏های آموزشی جهت پیشگیری اقدام به خودکشی گروه زنان و دختران مورد توجه ويژه قرار گیرند.
3-12- افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر جنس
ردیف
نوع جنس
فراوانی
درصد
1
مرد
44
44%
2
زن
56
56%
3
کل
100
100%
جدول شماره 3-13: در جدول شماره 3-13 افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر نوع تاهل مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. چنانکه مشاهده می‏شود 50 درصد از کل شرکت کنندگان در مطالعه مجرد بوده اند.
3-13- افراد اقدام کننده به خودکشی از نظر وضعیت تاهل
ردیف
نوع تاهل
فراوانی
درصد
1
متاهل
38
38%
2
مجرد
50
50%
3
مطلقه
12
12%
4
کل
100
100%
لازم به ذکر است که افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر تهدید به طلاق و تهدید به پایان دادن به نامزدی‏، مشکلات تحصیلی و ساعت اقدام به خودکشی نیز بررسی شده که در طرح نیامده ولی در گزارش تفصیلی توضیح داده خواهد شد.
جدول شماره 3-14 :در جدول شماره 3-14 افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر میزان تحصیلات مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این جدول چنانکه مشاهده می شود 52 درصد از کل شرکت کنندگان در مطالعه دیپلم داشتند.
3-14- میزان تحصیلات افراد اقدام کننده به خودکشی
ردیف
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
1
تحصیلات عالی
22
22%
2
دیپلم
52
52%
3
سیکل
15
15%
4
ابتدایی
7
7%
5
بی سواد
4
4%
6
کل
100
100%

جدول شماره 3-15: در جدول شماره 3-15 افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظرنوع محل سکونت مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند.
ردیف
نوع وسیله اقدام به خودکشی
فراوانی
درصد

1

دارو

ترامادول
14%

65

65%

کلونازپام
9%

پروپرونولول
1%

استامینوفن
1%

دیازپام
1%

آلپرازولام
6%

نورتیلیپتیلین
1%

سایر دارو ها
17%

داروهای مختلف باهم
14%

دارو و مواد مخدر با هم
3%

2
سم
سم موش
3%
11
11%

سایر سموم
8%

3

مواد مخدر
متادون
3%

6

6%

تریاک
1%

سایرمواد مخدر
2%

4

مواد شوینده
جوهر نمک
2%

7

7%

وایتکس
1%

شامپو
1%

الکل متانول
1%

سایر شوینده ها
2%

5

خودسوزی
نفت
5%

8

8%

بنزین
2%

سایر مواد نفتی
2%

6
گاز
باز کردن گاز منزل
1%
1
1%
جمع کل
100
100%
3-15- محل سکونت افراد اقدام کننده به خودکشی
ردیف
محل سکونت
فراوانی
درصد
1
شهر
83
83%
2
روستا
17
17%
3
کل
100
100%
چنانچه در این جدول مشاهده می شود 83 درصد از کل شرکت کنندگان در مطالعه در شهر ساکن بوده اند. این نشان دهنده این است که وجود مشکلات شهری و فشارهای روانی، گسستگی نهاد خانواده، فاصله اجتماعی افراد خانواده از یک‏دیگر، و مشکلات مختلفی در این زمینه می‏تواند علت بروز افسردگی در سطح گسترده در مناطق شهری باشد و میزان اقدام به خودکشی را بالا ببرد. هم‏چنین گسترش مهاجرت به شهر‏ها از طرف مردم روستا و ساکن شدن در به حاشیه شهرها و نبود امکانات کافی برای ادامه زندگی و بروز مشکلات فراوانی برای ایشان می‏توان یکی از دلایل عمده بروز افسردگی در شهرها باشد.
اما در مناطق روستایی به دلیل بافت منسجم خانوادگی، حمایت‏های عاطفی از طرف خانواده، و هم‏چنین به دلیل عدم تجملات در بافت روستایی، به طبع، مشکلات فکری و روانی کمتر بوده و میزان افسردگی نیز کاهش می یابد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، ضریب همبستگی، خودراهبری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هنجاریابی، انحراف معیار، خودراهبری، سرشت و منش