پایان نامه ارشد با موضوع خواجه نظام الملک

دانلود پایان نامه ارشد

الف: + علامت؛ ب، ع، ت، س، ج: + رضا.
2369 . ع: مزيد.
2370 . ع: دين و.
2371 . الف(اصل): دنيا و دينا؛ ب، س، ج: دنياوي.
2372 . ت: است.
2373 . ج: بوده.
2374 . ع: – که موجب استحصال آن خشنودي باشد.
2375 . د: – كه موجب استحصال آن خشنودي باشد. و.
2376 . الف: + علامت؛ ب، س، ع، ت، ن: + بايد.
2377 . ب، ج: متواتر؛ د، س، ن، ع، ت: متواترا.
2378 . ب، د، ع، س، ج، ن، ت: تکثيرات.
2379 . ت: – تمکّن.
2380 . د: شحون.
2381 . ج، ن، ع: سعيي.
2382 . ت: – متعلّق.
2383 . ج: اصلاح.
2384 . ت: تفصيل.
2385 . ن، ت، س، ج، ع: است.
2386 . س، ج، ن: جانب.
2387 . ع: جانب دوست و جانب دشمن.
2388 . ع، ج، ن، س: دولت.
2389 . د: به حسب اجمال و اختصار چيزي كه تمامت تدبير ملکي بدو متعلق است حفظ جانب دوست و ملاحظه جانب دشمن است و دوستان دولت را به استمالت و عاطفت چنان بايد داشت که روز به روز در هواداري مترقي باشند و از خلاف و انحراف متوقّي.
2390 . ع، ت، س، ج، ن: مقدار.
2391 . ب، ن، ت، ج، س: احتراز، د: احتراض.
2392 . ت: هميشه.
2393 . ج: کمال.
2394 . د: سلاطين.
2395 . ت: چون.
2396 . س، ت، ج: معاهده.
2397 . ج: مقصود.
2398 . ت: بقا؛ س، ن، ج: ابقاء.
2399 . ت: افتاد.
2400 . ج: + احوال.
2401 . ب، ج، ت: نشد؛ د: نگشت؛ ع: نشد.
2402 . ج، س: آحاد.
2403 . د: + چون از عمرو پرسيدند.
2404 . س، ت: من.
2405 . ت: رسيده.
2406 . ت: + و منال.
2407 . ت: + از.
2408 . د: جدا.
2409 . ت: نيامد.
2410 . ج: به وجه نعمتي.
2411 . ن: نعمتي.
2412 . ج: تضييق.
2413 . س، ت: اعتسار.
2414 . ت، س: نيست.
2415 . س: – معني.
2416 . د: تحميتي.
2417 . د: + باشم.
2418 . ت، ج: وجه.
2419 . س: + عهد و.
2420 . ج: – که موجب نقص ميثاق گردد.
2421 . ج: در خدمت.
2422 . ت: ماند.
2423 . ب، د: دولت.
2424 . ب، د، ت، ن، س، ج: مي نمايد.
2425 . ع: – باز همان جواب داد.
2426 . س: قدرت.
2427 . ب: کثير؛ ت، ن، س: دستگير.
2428 . ب، د، ن، ت: جمع؛ س: – جميع.
2429 . ت: – اسباب.
2430 . س،ج، ت، ن: + خاصّه.
2431 . ب: + بود.
2432 . ن، ت، ج: جامه.
2433 . ن: مي نهد.
2434 . ن: + قيمتي.
2435 . ج: + و به هوا رفت.
2436 . س: + پادشاه.
2437 . س، ج: تاختن آوردند.
2438 . ن: هر طرف مي رسند.
2439 . ن: + غليواز به جايي مي افتد.
2440 . ن: – طنابها آوردند و.
2441 . د: فرود آوردند.
2442 . ج: پس صندوقها در چشم آن مرد.
2443 . س، ت، ج: خود.
2444 . س، ن، ج: گريزانيده.
2445 . ن: – بر سهول و جبال از طرفي که مرور خلق بر آنجا واقع نباشد.
2446 . ج: – از خزانه.
2447 . ب، ت، ج: از اين تقرير؛ د: از تقرير؛ ن: مقدّمه.
2448 . ج: يا.
2449 . ن: توفير.
2450 . ت، ج: جبر.
2451 . د: جزو نقصان ايثار شاه؛ ت: – به پادشاه.
2452 . س: هيئت؛ ج: اين هيئت.
2453 . س: – به عرض.
2454 . ج: مي نمايد.
2455 . ع، ن: – خواجه نظام الملک مي گويد.
2456 . س، ج: شدي.
2457 . ب، د: ترتيب.
2458 . الف(اصل)، ت، و : انفاق اهل جند.
2459 . ج: نگرد.
2460 . س: نه.
2461 . د، س: استخاره.
2462 . س: فرمود.
2463 . س، ج: فرمود.
2464 . س، ج: خزينه.
2465 . س، ج: بس.
2466 . د: ملاحظه.
2467 . ب، د، ن، ج، ت، س: – هزار.
2468 . ت، س: – هم.
2469 . د: دو.
2470 . س، ت، ن: + به طرفي.
2471 . د: سيد.
2472 . همه نسخ: شادان.
2473 . ت، ج، ن، س: خير.
2474 . د: ايثار.
2475 . ت، س، ج: – احسان و.
2476 . ت: – اعتماد نشايد نمود و احتياط در آن.
2477 . د: بيشتر بر دل اقران بايد داشت.
2478 . ت، ج، س، ن: ي او.
2479 . ج: ثنائه.
2480 . ب: معتبر.
2481 . ت، ن:+ پس تراضي.
2482 . ب(حاشيه)، د: وجوه.
2483 . ن: – امّا اگر ارادت و دلخواه او مغاير وجود مصلحت يا مخالف طريقه معدلت باشد؛ به صريح، دفع و منع آن نشايد کرد و.
2484 . الف(اصل)، ب(اصل): روان نبايد نمود؛ ن: کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع س،، ع،، ت،، س: Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق فرانسه، ضمان قهری، حقوق مدنی