پایان نامه ارشد با موضوع خواجه نظام الملک

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبه.
790. ت: + را.
791. ن: جميع.
792. ز، و، ح، ن: در ترجيح او بر جميع.
793. د، ع، ي: – امام؛ ج: ايشان بعد الامام، س، ن: ايشان الامام.
794. ز، ح: حجه الانام.
795. و، ح، ن: – و.
796. ب، ج، ح، ع، س، ك: – را؛ د، ي: – كسي را.
797. ع: كسي استناد.
798. س: محايل؛ د، ي: محامل.
799. ت، س، ع، ج، د، ك، ن، ي: بدو؛ ه: بدءو.
800. الف، ع، ن، ت: اوامر؛ متن مطابق است با: س، ه، ج، د، ي.
801. ت، د، ي، ج، ك: بود و؛ ع: صادر شده.
802. ه: او.
803. ب، ك، س، ج، ع، ن، ت: اوضح است؛ د، ي: – واضح است؛ الف: + صحبت؛ متن مطابق است با: ت، ه، ج، ع، س، ن.
804. د، ي: – اسحق بن؛ ت: – ابن.
805. د، ي: احمد بن اسحق طوسي.
806. د، ي: – و.
807. س، ج: رضي الاخلاق.
808. س، د، ي: بوده.
809. د، ي، ه: سلطان.
810. د، ي، ك، ه: جعفر؛ الف: جغر؛ ح: حقير؛ ز، س، ع: چقر؛ متن قياساً تصحيح شد.
811. ب: + بود؛ الف: طوسي؛ متن مطابق است با: د، ي، ت، س، ج، ه، ع
812. ه: + و.
813. ز، س، ع، ج، و، ح: دارالسلام؛ ن: در اسلام؛ ت: + بغداد.
814. د، ي: + از؛ ج، ن: بوده اند.
815. ه: قضيه.
816. د، ي: فندوحي؛ ج، ح، س، ز، و: فقيه روحي؛ ت: او قندحي؛ ع: فندزوجي؛ ن: قندرويني.
817. ع: فضلاي علما.
818. ك: + صلاح.
819. د، ي: بوده.
820. س: – و.
821. د، ي: در.
822. ز، و، ح، ك: اوقات، س: او و اوقات.
823. د، ك، ع، ن، ي: نظاميه؛ ز، ح: – نظامي.
824. ب: – به
825. ت: وكالت وي از خواجه.
826. ج: مي گشت.
827. ج: ديگر آنكه.
828. ه: در اصل چهل بوده كه به چهار تصحيح شده است.
829. ت، ن، د، ي: نباريد.
830. ت: رودبارها.
831. ع: بانقطاع.
832. ه، ت: اضطراب.
833. ج: مولود.
834. ب: + و.
835. د، ي: خشك سالي؛ س، ع، ه: سال.
836. ت، س، ه، ج، ع: بليّه.
837. ج: خلايق.
838. ب، د، ع، ه، ي: فال؛ ت: تفاول.
839. ع: نيك.
840. د، ي: دانستند؛ ج: مبارک داشتند به تفأّل.
841. د، ي: امر.
842. ج: درگذشت.
843. ه: شبي.
844. ج: در.
845. س، ج: در.
846. س: – بس.
847. د، ي: زيب؛ ت: نزاهت.
848. س: – و
849. د، ي: رحل.
850. ج، د، ي: + و.
851. س: – و.
852. د، ي: + و.
853. ن، س: بزرگ را شير مي دهد.
854. د، ي: + را.
855. ج: دركنار گرفته و.
856. ن: از شخصي، س: يكي.
857. د، ي: آن.
858. ب(حاشيه): زهرا سلام الله عليها؛ د، ي: ع ؛ و، ز، ح: زهرا عليها الاف من التحيه و الرضوان؛ ك: زهرا عليها الصلواه و السّلام؛ ن، س: عليها السلام؛ ج، ع: زهرا عليها السلام؛ ه: زهرا عليها الصلوه.
859. س: صغير.
860. ن: گرفته؛ ت: خود را بر دوش مي داشتم.
861. د، ي: – پيش.
862. س: برفتم.
863. ت: گفتم.
864. س، ج: -جواب داد.
865. ت: داد و در پي تفقّد شد.
866. ج: ترحيب.
867. د، ي: فرمود.
868. د، ع، ي: دور.
869. د، ي: نشاند.
870. د، ي: فرمود.
871. ج، س: – روزي.
872 .ج: حضرت رسول.
873. و، ز، ح، ج، ك، ه: را صلي الله عليه و آله و سلّم؛ د: را صلي؛ ي: – صلّي الله عليه و سلّم.
874. س، ج، ه: كه.
875. د، ي: ما را.
876. ب، ت، ع، ن، س، د، ي: مادر؛ ج: مادر خود.
877. د، ي: فرمود.
878. ع: اي.
879. ه: تورا خواهر است؛ ع: تست.
880. د، س، ن، ي: صالحان.
881. د، ي: بستد؛ ج، س: بستد و شير داد.
882. ت، ع: را.
883.د: بنهاد؛ متن: الف، ب، ي.
884. ج: – و طفل مرا شير داد.
885. د، ي: پرسيد.
886. د، ي: – هنوز.
887. ج، س، ت: +است.
888. د، ي: فرمود.
889. د، ي: – چون.
890. د، ي: + چون.
891. ب، د، ي: همچو؛ ت: چون.
892. ج: بامدادي.
893.: الف: بگفت؛ ج: گفتم؛ متن مطابق است با: ب، ت، ع.
894. ن: تعجّب نمود.
895. د، ي: – بهجتها نمود و.
896 . الف: گذارد؛ متن قياساً تصحيح شد.
897. ج: صدق ها.
898. د، ي: گذارد.
899. ج، ع، ه: حداقت.
900. د، ي: + از.
901. س: – او.
902. ج، ع: آثار.
903. ج: سايج؛ د، ي: نتايجي؛ ن: آثاري غريب و نتايج عجيب.
904. ج، س: رفت؛ د، ي: مي شد.
905. ن، س: – اطفال.
906. ن: ديگران.
907. س: ماه ها.
908. ع: مي کردندي؛ ه:+ نمي شد.
909 . الف: هفته؛ متن قياساً تصحيح شد.
910. د، ي: – هر چه اطفال ديگر در ماهي كسب مي كردند وي در هفته تحصيل مي نمود.
911. د، ي: + بسيار.
912. د: مضبوت.
913. س، ج: ضبط.
914. ت: +او.
915. ت، ج، ع، د، ي: خور.
916. ب: صادر.
917. د، ي: + آن.
918. ت، س: – که.
919. د، ي: دبستانيان، و، ز، ح: دبيرستان.
920. د، ي: ضبط.
921. ج: چند كس در سبق.
922. ج: كه چند كس در؛ ن، س:در.
923. ب: + يا، ت: نفر.
924. ت: سبق.
925. ج، د، ي: تصحيح.
926. ه، ج، ع: يا نه.
927. ع: – و.
928. ت: باقي.
929. ه: مي نمايد.
930. د، ي: بايد.
931. د، ي: اند.
932. ج: – را.
933. د، ي: – تعليم.
934. ع: نمود.
935. ج: بر.
936. د: تا هر يک از ايشان ده تن را.
937. غ: – نيز.
938. ت: نمايند.
939. ن: بايد گفت.
940. ع: – واقع.
941. د: شود؛ ن: – باشد؛ ج: شود در عهده ايشان باشد تا.
942. ت، ج: و.
943. ج: شود.
944. ع: – نيز.
945. س، ج: هست.
946. ع: در.
947. د: دبستانيان.
948. ج: – و احساني؛ ع: – ي.
949. س: – شود؛ ت: است بدين تقدير هرگاه انعام و احساني.
950. ع: -و؛ ج: تا قسمت كنند.
951. ع: معهود.
952. ع: به ادب.
953. ع: + بايد شنيد و بايد گفت؛ ه: كس نبايد گفتن.
954. ع: او.
955. الف: مي كند؛ متن مطابق است با: ت، س، ع.
956. س، ج: كه؛ ج، ع: دنيا.
957. ت: علم.
958. س، ر: و فنون.
959. ت: – کمال.
960. ج، ع: دنيا.
961. س: عظيم.
962. ت: + ابو.
963. ع: مطرق.
964. ب، ع: – شد؛ س:گشت.
965. ع: + احوال.
966. د: احوال.
967. س: شد.
968. ج، ع:- ابو.
969. ن، س، ج، ع: بن؛ ع:شادان.
970. ت، ج: با.
971. ه: به او.
972. ت: مي نمود.
973. ب: داشته.
974. س: مانده.
975. ن، س:و
976. د: رعيّت ورزي.
977. د: بود.
978. ن: كرده.
979. د: بي حق الرسيم.
980. س: – در.
981. غ: + در آنجا.
982. س: – بر.
983. ج، د: عالم؛ ع: + و اكناف عالم؛ ن، س: عالم.
984. ب، د: + که.
985. ت: نمودندي.
986. ت: بودندي.
987. ج: حوالي.
988. ع: – ارجاه؛ ج: ارجا.
989. د: پير.
990. ت: تعالي روحه؛ ج: روحه؛ س:-روحه.
991. ع: + مباركه.
992. د، س، ع، ي: – برمنبر؛ متن مطابق است با: الف(حاشيه).
993. د، ي: مبارک.
994. د: آثارات.
995. ت: فرمود هر کس که؛ ن،ج: که.
996. ج: ارجا.
997. ت،ن: بدانجا؛ ت، ج:- فرقه.
998. د: سر.
999. ن: شخصي؛ س،ج: يکي.
1000. ع: -ما.
1001. ت: ديروز.
1002. ت، س، ج: سر.
1003. ج: که.
1004. ت: بيند.
1005. ج: ارجا.
1006. س: تو.
1007. ب. كرده؛ د: شنيد؛ س، ج: نمود.
1008. ت: ملازمت.
1009. ت: را غنيمت.
1010. ج: دانست.
1011. ع: +و.
1012. ت، ن، س، ج، ع: شيخ.
1013. ت: موعظه.
1014. ب، ع: مختفي.
1015. ت: + از وي.
1016. ن: سوال.
1017. ج: – با خود.
1018. ن: در.
1019. س، ج: از کمر.
1020. س: بگشاد؛ ه:- بکند و.
1021. ن: – که.
1022. ج: از اهل.
1023. ج: – در.
1024. ب: لطف.
1025. ج: نمود.
1026. ن: خواجه .
1027. ع: موعظه.
1028. س: شايد.
1029. ع: تکاهل؛ س:تعافل و تکاسل.
1030. س: – تا.
1031. ت: شود.
1032. ع: است.
1033. ج، ت: امارات.
1034. د: + دولت و.
1035. د، ن، ع : + و؛ ت: انتها و؛ ه: مودت.
1036. ت: + تو.
1037. د: عواطف.
1038. ع: خواجه، شيخ.
1039. ج: جانب.
1040. ن: روانه گرديد.
1041. ج: + علم.
1042. س: تيمّم.
1043. ت: – و تکميل.
1044. س: مواظبت.
1045. ع: – آنجا.
1046. ت: چون مدّتي در آنجا ماند از آنجا.
1047. ج: مشهور؛ س: مسطور.
1048. د: فضلي هروي؛ ع: مروي؛ ه: مروري.
1049. ع: شادان.
1050. س: – سلطان.
1051. ع: منکره.
1052. ن: + باقي.
1053. ج: اصفهاهان.
1054. ت: عرضي.
1055. س: تاريخ.
1056. س: مسطور.
1057. س: بسياري مذکور.
1058. ت، د: ممسوم.
1059. الف: برايشان؛ س: با ايشان؛ ج: به ايشان؛ متن مطابق است با: ع.
1060. ع: نه.
1061. ج: واضح.
1062. ج: و منافذ.
1063. د: آثار.
1064. س،ج: امارت.
1065. ج: انقطاع.
1066. ت، ج، ع، س: – فخر الدين.
1067. ت: کرد.
1068. ع: – که.
1069. د: و طعب.
1070. ت: مي نمايم.
1071. د: بُنيان.
1072. ت: مي بينم.
1073. د: معلوم؛ ت،ن: جزوم؛ الف: محزوم؛ متن مطابق است با: ج، ع، ه.
1074. ب: خبر؛ د: عين.
1075. ب، د، ع، ه: نبوّت.
1076. ت، ج: است.
1077. ت: باب ارشادي.
1078. ع: با.
1079. ت: – برمن.
1080. الف: رسانيد؛ ب: رسانيده آمد؛ ت، ج: خواهم رسانيد؛ متن مطابق است با: د، ن.
1081. الف: برابر؛ متن مطابق است با: ن، س، ع.
1082. ت: عقود وجوهر.
1083. ج، ع: و.
1084. ع: آن.
1085. ع: – آن را.
1086. د: + نصيحت و.
1087. الف: تحريص؛ متن مطابق است با: ب.
1088 . ج: فرزند؛ س: فرزند بزرگ.
1089. ت: + خواجه نظام الملک.
1090. ت: – که.
1091. س: – تو را چند.
1092. س: فرمود.
1093. ت: + وجه.
1094. س: تمکّن نخواهد.
1095. ن: عمر؛ ت: امور.
1096. س: يافت.
1097. د: عادل؛ ن،س: – عدل.
1098. ب، ت، د، ع، ن، س: مشير؛ ج، ه: مبشّر.
1099. ت:- مرا.
1100. ت:- هرگز.
1101. د، ت، س، ن: متنبّه.
1102. س: ابوّت و مروّت.
1103. س: – از زمان.
1104. ن: آن.
1105. س: طاعت.
1106. د: تمريات.
1107. ن: ديني؛ ج: ي.
1108. ت، س: – دني.
1109. ن،ج: او.
1110. ج: حسرات.
1111. ت: اوّل به حسرت آخر.
1112. ج: + و.
1113. د: جواني.
1114. ج: + و.
1115. ع: شرابي.
1116. ت: – بدان.
1117. ب، د: به؛ ع: – و.
1118. ت: – معني.
1119. الف(حاشيه)، ت: در مكاشفات، ب: رسالت.
1120. س: اربابشان.
1121. الف(اصل)، ج، ع: – آن.
1122. ن: حاجات.
1123. ج: + ست.
1124. ج: آن به نزد.
1125. ج: استعطاف.
1126. س: با.
1127. س، ن: مشارکت.
1128. ع: – و.
1129. الف(حاشيه): + مستلزم رفع؛ ت: مستلزم دفع؛ ع: به.
1130. س: به خصوصيّت.
1131. ت: تمهيدات؛ س: تبعات.
1132. الف(حاشيه)، ت: عقبات.
1133. ع: – منصب.
1134. ت، ج: است.
1135. ج،س: به نهايت.
1136. الف: + يک؛ ب: هر يک از؛ ع: – هر.
1137. ج: متفرداً.
1138. ت: تلويل.
1139. ج: تحرير.
1140. ج: – آن.
1141. ن: + ي.
1142. ج، ع: مرتّب.
1143. ج: – از هر باب.
1144. ت: به.
1145. ع: عرمشانه.
1146. د: بالعدل.
1147. ب: العياذ؛ د، ع: نعوذ؛ ج: مي بايد کرد و نعوذ با الله که اگر يکي.
1148. ت: – که.
1149. ن: الهي.
1150. ج: شود.
1151. الف: حر؛ ب: جه؛ ب(حاشيه): جبيره؛ ت: ناخوانا؛ اغلب نسخ اشتباه يا ناخواناست؛ متن مطابق است با: ج، ع، ه.
1152. س: بتوان.
1153. ب: عَقلاً.
1154. ع: تاييدات.
1155. د، س، ع، ج، ن: منهج.
1156. ج: – عادت.
1157. ع: استمالت.
1158. ع: – خواجه نظام الملک.
1159. ج: از من حکمي.
1160. د: خداي؛ ع: ايزدي.
1161. ع: – تعالي؛ ن: + سبحانه.
1162. ع: نگردد؛ ج، س، ن: – واقع.
1163. س: – سلطان.
1164. ج: داشتم.
1165. ج: زمان.
1166. ج: – بيشتر.
1167. ب: عالمي.
1168. ع: وفات نموده؛ ن: – وفات نموده؛ س، ج: شده.
1169. ج: غرض.
1170. ن: کرده اند.
1171. ت: + را.
1172. ع: احتلاجي.
1173. ن، س، ج: بديشان.
1174. ع:دادن.
1175. ه، ن، ت، ج، س: بگذشت.
1176. د: در خواب.
1177. ت، س، ن، ج: و.
1178. ب: شد؛ د: مي رفت؛ ع: – بود؛ ج، س: مي کردند.
1179. ج: – و مهيب.
1180. ت: حال؛ ج: چاه.
1181. ن: بزدم.
1182. ت: + و.
1183. ج: آن؛ ن: و.
1184. ج: و شب.
1185. ن: شدم.
1186. ع: که.
1187. ج، س: اطفال بدادند.
1188. ج، ع: + را.
1189. الف(حاشيه): دوران؛ ت: نگفتم تا در اين نوبت.
1190. ت: به جايي رسيده و .
1191. س: + به.
1192. ت: تحقق.
1193. ج: – آن.
1194. ن: – صادر.
1195. د: منقطع.
1196. س، ع: + چنان.
1197. ج: متمرّد.
1198. ت: مي بودمي.
1199. ن: تسبيح.
1200. ج: کردمي.
1201. ت: مرا.
1202. س: مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ن:، س:، د،، و، Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ن:، س:، س،، ج،