پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات، آموزش و پرورش، اقتصاد کشور، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

حزب الدعوه اسلامي بر ايجاد وحدت همه عراقي‌ها متمرکز شده است، صرف نظر از فرقه و قوميت آنها. اين حزب در تلاش است با اقدامات صلح آميز کشوري دموکراتيک و فدرال ايجاد کند که تابع قوانين و مقررات بين المللي است. حزب براي تامين امنيت شهروندان عراق کار خواهد کرد چراکه امکان پيشرفت دموکراسي و آزادي در عراق موجود است ما در تلاش براي کاهش فقر، بيکاري و تبعيض اجتماعي، تشويق رشد اقتصادي قوي که ثروت عراق را براي رفاه شهروندان خود استفاده کند مي‌باشيم. حزب با هدف ايجاد سلامت موثر و صالح و سيستم هاي آموزش و پرورش، در نتيجه حفاظت از توسعه آينده عراق است. ما خواستار همکاري متقابل با جامعه بين المللي و مشارکت و گفت و گو مسالمت آميز براي حل و فصل اختلافات و منازعات مي‌باشيم.373
توسعه و گسترش حزب‌الدعوه در 4 سطح انجام ميگيرد:
1. تشکيلات الدعوه (به اين معنا که نظريه الدعوه از سلسله روابط تشکيلاتي منظم برخوردار است؛ نظير تعيين نوع و شکل ارتباطها و تماس بين هستههاي فعال و کنترل مسئوليتها و وظايف و سازماندهي فعاّليتها و آرايي که از پايين به رهبران ميرسد و تنظيم مصوبات و دستورالعملهايي که از کادر رهبري به پايين و پايگاه حزب ميرسد. اين همان تشکيلات الدعوه و به عبارت ديگر، مکانيسم ها و ابزار هاي فعاليت داخلي آن است.)
2. حزب الدعوه (در اين بخش از توسعه، همه اعضا براي رسيدن به هدف مشترک و به طور مرحله اي و به تناسب خصوصيات جامعه تلاش ميکنند و با تمام تشکيلات و در چارچوب اهداف سياسي، اجتماعي و نظاير آن ، پيکره حزب الدعوه را ميسازند.)
3. حرکت الدعوه (در اين مرحله اشخاصي هستند که ارتباطي با تشکيلات ندارند اما اهداف آن را قبول دارند براي مثال حزب الدعوه به دنبال تحقق عدالت اجتماعي يا به روز کردن اسلام است. ممکن است عدهاي ديگر اهدافي مشابه را دنبال کنند، اما در داخل تشکيلات و ساختار حزب نيستند. با اين حال اين افراد هم در چارچوب حرکت الدعوه جاي ميگيرند.)
جريان الدعوه (برخي افراد خواه مسيحي يا صائبي به طور کلي از اهداف حزب حمايت و براي تحقق آن تلاش ميکنند، زيرا ثمره تحقق اين اهداف، عدالت براي آنها به عنوان شهروندي عراقي است. اين افراد جزء سطوح سابق نيستند، بلکه جزو جرياني عمودي به نام جريان الدعوه هستند374
عمار در آستانه رحلت پدرش در نقش موسسان ائتلاف جديد عراق ظاهر شد. او نيز همانند پدر و عمويش در اوّلين اظهاراتش اعلام كرد كه، رفتار احزاب و جريان‌هاي شيعه نماد اعتدال، خردورزي و عقلانيت بوده و اين پيام را داد كه مجلس اعلاي جديد در عين حفظ حدود تفكر سياسي خويش، مناسباتي مبتني بر حفظ منافع و مصالح ملّي عراق، با جريان‌هاي داخلي و بين‌المللي پيشه خواهد كرد. لذا در دوره جديد نيز نهاد رهبري مجلس اعلا بر طريقي گام خواهد نهد كه مراجع ديني آن را ترسيم كرده‌اند.
مقتدي صدر در انتخابات ژانويه 2005 متعهد شد تا براي يک عراق مستقل و متّحد عاري از کنترل بيگانگان تلاش نمايد.375
حزب فضيلت در عراق داراي گرايشي ملي و هويتي اسلامي است که از شخصيت حقوقي و قانوني برخوردار است اين حزب به دنبال دستيابي به اهداف خود از طريق عمل سياسي براي تشکيل دولت ملي است تا بتواند بوسيل? آن مردم عراق را به اميد و آرزوهاي‌شان، يعني حفظ حقوق مردم و حمايت از آزادي‌هاي اساسي مردمي برساند.اين حزب باور دارد که در روندي دموکراتيک و با انتقال صلح آميز قدرت از طريق توسل به صندوق‌هاي راي، قانون اساسي مورد احترام قرار گرفته و همچنين وحدت و استقلال عراق مورد حفاظت قرار مي‌گيرد. حزب به دنبال متقاعد کردن ديگر احزاب در مورد شموليت دين اسلام درمورد قانون و زندگي است و بر اين اعتقاد است که گفتگو و تعامل مثبت در درون سيستم سياسي خود به خود مردم عراق را متعهد به قانون اساسي نوشته شده مي کند376.

ديدگاه جريان‌ها در توسعه اقتصادي
جريان‌هاي شيعي مؤثر در قدرت عراق با تمسک به اصول و ارزش‌هاي ديني و مذهبي خود معتقد به همکاري متقابل در تمام زمينه‌ها براي هماهنگ‌سازي زندگي شهروندان عراقي با توجه به فراهم کردن نيازهاي مردم عراق و حل همه مشکلات براي پيشرفت اقتصاد کشور مي‌باشند. همچنين اين گروه‌ها بر اين باورند که فعاليت اقتصادي بايد به نگراني‌هاي ايمني در محيط زيست ملي و مطابق با تمام نيازهاي يک محيط تميز و برابر با استانداردهاي بين المللي در زمينه محيط زيست و کنترل آلودگي پاسخگو باشد. اين موارد از قوانين اساسي اقتصاد عراق مي‌باشد.
در زير به قوانيني که حزب فضيلت آنها را از شهيد محمد باقر صدر اقتباس کرده است اشاره مي‌شود:
1. ثروت طبيعي متعلق به مردم عراق است، و افراد براي به دست آوردن حقوق استفاده از آنها را بر اساس فرايند مباشره و مزايده به افراد در محلي خاص واگذار خواهد شد.
2. ثروت بر اساس کار به دست مي‌آيد و آن بر اساس عمل مستقيم در واگذاري قابل انتقال به غير مي‌باشد.
3. توليد براي خدمت به انسان است و انسان براي توليد ساخته نشده است.
4. توزيع ثروت توليد شده بر اساس توليد اول بر پايه کار و از سوي ديگر نياز است که تمام اشکال توليد سرمايه داري از بين مي‌برد.
5. ثروت در فرايند توليد ثانويه در اذاي مالکيت کار کارگر براي داردنده ابزار توليد ايجاد مي‌گردد که طبق قراردادي کار کارگر را تملک مي‌کند.
6. دستمزدها و مزد ابزار توليد کار توسط دولت با جهت لغو عامل کمبود و ايجاد انحصار مصنوعي در بازار تعيين مي‌شود.
7. در هر زمان که شرايط استثنايي ايجاد شود دولت به صلاح ديد خود به مداخله در امور مي پردازد.
8. جلوگيري از احتکار در پول نقد و طلا.
9. جلوگيري از هر گونه افزايش توليد با قيمت هاي انحصاري براي بهره‌وري بيشتر.
10. سياست اقتصادي دولت براي کاهش شکاف بين توليد کننده و مصرف کننده، و از بين بردن فضاي سوئ استفاده در مبادله به عنوان پايه اي براي به دست آوردن سود به طور جداگانه از توليد و اشتغال.
11. تعيين استاندارد زندگي افراد و بالا بردن سطح رفاه عمومي در جامعه که حداقل هاي زندگي را تضمين کرده که باعث مشروعيت دولتي گردد.
12. دولت بايد عناصر ثابت اقتصاد اسلامي و عناصر متحرک را مطابق با شاخص هاي اسلامي تضمين بکند.377

فصل پنجم: تحولات عراق نوين و رويکرد جريانهاي شيعي عراق

در شرايط کنوني، تحوّل اساسي در حاکميت عراق و دستيابي شيعيان به قدرت سياسي و تلاش جهت يافتن جايگاه اصلي خود در پهن? سياسي اين کشور به کمک عامل تسريع‌کنند? سقوط رژيم بعثي صدام حسين يعني آمريکا از يک‌سو و پرورش، حمايت و سازمان‌دهي رهبران جديد شيعي توسط ايران در مدّت اقامت‌شان در اين کشور از سوي ديگر، از شکنندگي ويژه‌اي برخوردار است. نقش و جايگاه جريان عمد? شيعه به عنوان نيروي اكثريت، در پارلمان و دولت عراق که نقش اوّل را در تصميم‌‌گيري‌ها و تحولات سياسي اجتماعي عراق پس از صدام ايفا نموده‌است، به خوبي قابل ارزيابي است. آنها با اتخاذ رويکردي عملگرايانه مبتني بر واقعيتهاي نوين اين کشور، در دو سطح تحولات عمومي و راهبردي عملکردي را از خود برجاي گذاشته اند. اين فصل در نظر دارد با ارزيابي تحولات عمومي و راهبردي عراق به عنوان يکي از تأثيرگذارترين همسايگان بر ژئوپلتيک منطقه، ضمن مشاهده هدفمند تحولات و رويدادهاي اين کشور به گردآوري، تجزيه و تحليل دادهها و اطلاعات گردآوري شده بپردازد تا بدين وسيله، جايگاه جريان‌هاي عمد? شيعي در عراق معاصر تبيين شود و در آخر خواهيم ديد که شيعيان عراقي براي کسب اين جايگاه مناسب به چه اقداماتي دست زده‌اند.
تحولات عمومي
نقش جريان‌هاي عمد? شيعي عراق در هر كدام از مسائل چهارگانه فوق غير قابل انكار بوده‌است.
وقايع داخلي عراق به طور مشخص شامل 4 محور مهم بوده‌است؛
1. امنيت در عراق
2. انتخابات عراق و روندهاي آن
3. روند حضور و خروج اشغالگران از شهرهاي عراق
4. احياي فعاليت حزب بعث
1. امنيت در عراق
به دنبال سقوط رژيم بعث در عراق و قدرت‌يابي شيعيان در عراق از منظر سياست داخلي اين کشور باعث برخورد منافع قومي – مذهبي و مقاومت فزايند? اقليت سنّي عليه شيعيان و ساختار سياسي جديد شد. وضعيت جديد سياسي در عراق يعني تغيير رژيم اقليت سني که بر اکثريت شيعه حکومت ميکردند باعث شد برخي جريان‌هاي موجود در عراق از پذيرش تغيير در قدرت امتناع کنند و “در نتيجه اوضاع رو به وخامت نهاد و رنگ خشونت به خود گرفت.”378 اوايل اشغال عراق وضعيت اين کشور به گونه‌اي بود که در هيچ خيابان و منطقه‌اي مکان امني يافت نميشد. عليرغم آنکه اشغالگران مسئول امنيت اين کشور بودند اما مشکل اصلي براي امنيت عراق، وجود خود اشغالگران در عراق بود. عاملي که به صورت انگيزه براي افرادي در آمده و به خشونت در عراق دست مي‌زدند379. امروزه تداوم بيثباتي و ناامني در عراق و نگرانيهاي موجود در خصوص احتمال تبديل شدن بحران عراق به يک جنگ داخلي، موجب شد تا الگوها و سياستهاي يک‌جانبه‌گرايانه از سوي آمريکا و تلاش اين کشور براي کنار گذاشتن بازيگران فعال منطقهاي مانند ايران با توجه به نفوذ غير قابل انکار آن مورد بازبيني قرار گيرد. از آنجا که آشوب در عراق نه تنها تماميت ارضي اين کشور را تهديد ميکند، بلکه ممکن است به ساير نواحي و مناطق مجاور نيز تسري پيدا کند، کشورهاي منطقه و حتي جهان بر ضرورت راه حل صلح آميز براي آن تأکيد دارند. بنابراين در مقابل مسئله وحدت و انسجام ملّي و همچنين در کنار آن تماميّت ارضي عراق مطرح مي‌شود و هرگونه تشتّت و اختلاف به ضرر ملّت عراق ميباشد.
ماجراي سامرّاء را به وجود آوردند تا در عراق جنگ مذهبي و داخلي به وجود آورند اما هوشياري حوزه نجف و آيت الله سيستاني از يک سو و هوشياري قوّه مجري? وقت به رياست دکتر ابراهيم جعفري رهبر سابق حزب الدعوه نيز از سوي ديگر در کنار ملت عراق، شيعيان، اهل سنت و کردها، باعث شد اين توطئه خنثي شود. به نظر ميرسد امنيت تنها در چارچوب ترکيبي از راه حلهاي سياسي- امنيتي ميان گروههاي اصلي شيعه، سني و کرد در عراق و عدم دخالت کشورهاي خارجي حاصل خواهد شد.
2. انتخابات عراق و روندهاي آن
انتخابات يک رويداد تاريخي و نماد تحول در هژموني سياسي عراق بود. طي آن شاهد “تحول زمام امور از دست يک اقليت سني به اکثريت شيعه و کردها ميباشيم.”380 تمايز سياسي بين شيعيان و سني‌هاي عرب عراقي در فواصل بين نمايش نظامي آگوست 2004 در نجف و انتخابات ژانويه 2005 افزايش يافت.
در حالي که شورشيان سني در ايجاد بي‌نظمي در عراق مصمم‌تر شدند و اختلافات بين عراقي‌ها را برجسته‌تر کردند، شيعيان در آستان? انتخابات اختلافات را کاهش داده و در برابر بمب‌گذاري‌هاي انتحاري و ترورهاي مورد نظر مخالفت کرده و در صدد ممانعت از آن‌ها برآمدند. در ميان جامعه شيعيان، وحدت از بالاترين اولويت برخوردار بود381. ايجاد وحدت به معناي ورود جريان صدر به صحنه‌هاي سياسي به شيو? دموکراتيک و انصراف از مقابله‌هاي سخت با اشغالگران بود. با وجود اختصاص يک کرسي به جريان صدر، از ميان 1100 کرسي اختصاص داه شده به شيعيان در کنگره ملي جهت انتخاب اعضاي شوراي نظارت بر دولت موقت در ماه آگوست، مقتدي صدر از اين هراس داشت که اين جريان به حاشيه رانده شود. لذا مقتدي صدر تمايلي براي ورود به عرص? سياسي از خود نشان نداد، در عوض اعلام کرد که حاضر است مديريت شهر مقدس نجف را تحويل روحانيون ارشد شيعه تحت رهبري آيت‌الله سيستاني بنمايد. او خواستار آزادي کامل براي جنبش خود جهت مشارکت در سياست شد و موافقت کرد به قانون اساسي مشروع و انتخابات آزاد دولت وفادار بماند. با اين وجود آيت‌الله سيستاني اهميت برگزاري انتخابات را براي مجلس موقت و فراهم آوردن امکانات براي مشارکت جريان صدر را تصريح نمودند. با اين وجود چند روز پس از اين موافقت‌هاي انجام شده در درون جامع? شيعي عراق، اياد علاوي (رئيس دولت انتقالي، که وظيفه‌اش آماده کردن زمينه براي انتخابات عمومي در آغاز سال 2005 م بود)، موضوع را انکار و مشاور امنيت ملي خود، موفق الربيعي، که با ورود جريان صدر به صحن? سياسي موافق بود را از کار برکنار کرد382. لذا اياد علاوي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تقسیم سود، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت مردم