پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ت دیوان بر تصمیمات شورا به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و آیا محدودیتی بر اختیارات شورا وضع شده است؟ 5
2- 2 تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی
خصوصيت بارز زندگي اجتماعي انسانها از ابتداي پيدايش جوامع متشكل انساني مبارزه براي بقا بوده است . انسانهاي اوليه براي رسيدن به اهداف خود توسل به هر شيوه اي را در مقابل همنوع خود جايز مي شمردند زندگي آنها مشحون از هراس بود و قرنهاي متمادي سپري شد تا خوي اجتماعي انسانها را به تشكيل جوامع كوچك ابتدايي و در نهايت به تاسيس حكومت رهنمون شد جهاني كه در آن زندگي مي كنيم مجموعه متنوعي از تمدنها است.

خصوصيت بارز زندگي اجتماعي انسانها از ابتداي پيدايش جوامع متشكل انساني مبارزه براي بقا بوده است . انسانهاي اوليه براي رسيدن به اهداف خود توسل به هر شيوه اي را در مقابل همنوع خود جايز مي شمردند زندگي آنها مشحون از هراس بود و قرنهاي متمادي سپري شد تا خوي اجتماعي انسانها را به تشكيل جوامع كوچك ابتدايي و در نهايت به تاسيس حكومت رهنمون شد جهاني كه در آن زندگي مي كنيم مجموعه متنوعي از تمدنها است جوامع گوناگون بشري همه از يك درجه رشد و تمدن برخوردار نيستند و اين تمايزها در طول تاريخ باعث بروز كشمكشهاي فراوان شده است هر جامعه اي با توجه به شرايط حاكم بر آن دورانهاي مختلفي را پشت سرنهاده است زماني قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعيف تر از خود را داشته و ديگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه اي قويتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطي جوامع مختلفي در كره ارض زيسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با يكديگر هيچگونه ارتباطي نداشته اند و زمان ديگر با يكديگر درگير شده و جنگهاي خونيني به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسياري از مسائل مجهول براي بشر روشن گرديد كاوشهاي علمي به نتيجه رسيد و مناسبات بين المللي رو به گسترش نهاد و همپاي اين دگرگونيها فاصله بين كشورهايي كه برخوردار از مزاياي زندگي جديد شده بودند و آن دسته از كشورهايي كه به دور از اين تحولات زندگي مي كردند بيشتر و بيشتر شد تا جاييكه كشورهاي قدرتمند دست به تصرف كشورهاي ضعيف زدند و رقابتهاي استعماري شروع شد نتيجه اين امر افزايش درگيريها و گسترش منازعات مسلحانه بين كشورهاي مختلف بود و در اين رهگذر خسارتهاي فراواني به افراد بشر وارد آمد . انديشمندان جوامع مختلف سعي در به حداقل رساندن اين منازعات نمودند و تلاش آنها در اين جهت شكل گرفت كه با دست يازيدن به تمهيداتي وقوع درگيري را با ايجاد نهادهايي كه مورد قبول همه كشورهاي جهان باشد متوقف نمايند . براي رسيدن به چنين منظوري راهي طولاني طي شده و تامقصد فاصله زيادي مانده است ايده حل و فصل اختلافات بين المللي از طريق اشخاص ثالث بيطرف كه موضوع را براساس حقوق (بين الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جايگزين كردن اين روش با حل و فصل اختلافات از طريق اعمال زور پس از شكست تلاشهاي سياسي آرزوي ديرينه بشر بوده است . ريشه هاي اين طرز تفكر را مي توان در عواطف مذهبي جستجو كرد كه سعي داشت از جنگ احتراز كند و براي ريشه كن كردن دشمنيها بر سر منافع بين المللي چاره ديگر بيابد صرفنظر از عواطف مذهبي نظريات انديشمندان نيز تاثير قابل توجهي در نيل به اين ايده از خود بجاي نهاد هوگوگروسيوس كه پدر حقوق بين الملل مدرن شناخته مي شود مي گويد شاهان مسيحي و دولتها بايد اين روش را (داوري ) تعقيب كنند و از جنگ بپرهيزند به اين دليل و به ادله ديگر مفيد آن است و در واقع بايد گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهايي ميان قدرتهاي مسيحي برگزار شود تا در آنجا به دست كساني كه منفعتي از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفين حل شود در واقع را وادار كرد كه شرايط صلح عادلانه را بپذيرند دانشمندان حقوق بين الملل كه اكثريت قريب به اتفاق آنان غربي و يا متاثر از فرهنگ حقوقي غرب مي باشند در نوشته هاي خود متذكر شده اند كه ايده حل و فصل اختلافات بين الملل از طريق شخص ثالث بي طرف عليرغم وجود ردپاي اين تفكر در شرق وسطي و اسلام در اروپا ريشه دار شد و مدعي اند كه جاذبه اين تفكر براي اروپائيها از اين لحاظ بود كه اين تفكر مدعي انتقال ارزشهاي مطلقه نظام قانوني كه اروپائيان خوشبختي جوامع را وابسته به آن مي دانستند بود و گمان مي رفت كه اين امر مسائل جامعه بين المللي را حل كند و براي مثال از سيستم حل اختلاف از طريق شخص ثالث بود ياد مي كنند اين سيستم حل اختلاف با استفاده از سوابق آمفيكسيونهاي دلف عمل مي كردند قضاوت شخص ثالث بي طرف در ميان طرفين دعوي كه واحدهاي سياسي مساوي بودند صورت مي گرفت (يعني قضاوت در ميان دولت شهرهايي كه با يكديگر اختلاف داشتند صورت مي پذيرفت ) مبناي قضاوت نيز براساس نوعي نظام حقوقي ابتدايي يا عرف بود . اين نوع حل اختلاف به واسطه تمايلات توسعه طلبانه امپراطوري هاي بزرگي نظير مقدونيه رم و بيزانس متروك شد و شايد يكي از علل ديگر متروك شدن اين نوع حل اختلاف اين بود كه پيدا كردن يك شخص ثالث بي طرف دشوار مي بود در آن هنگام حقوق بين الملل رشد نكرده بود و حكومتهاي مقتدر به سادگي تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طريق قانون نمي دادند هرچند در نوشته هاي تاريخي كلاسيك موارد متعددي را مي توان يافت كه قدرت هاي آن زمان اختلافات ميان خود را از طريق روشي كه تا حدي شبيه به داوري است و تا حدي شبيه به ميانجي گري و سازش و تا حدي نيز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند . 1- نقطه آغاز – اكثر نويسندگان و دانشمندان حقوق بين الملل از جمله كلودآلبر كلييار آنتونيو كاسسه و روزن و شاختر منشا جامعه بين المللي فعلي را به معادهدات و ستفالي (1648) كه پايان دهنده جنگ هاي سي ساله بود نسبت مي دهند اما اين نقطه آغاز بدان ٍ معني نيست كه قبل از معاهده و ستفالي روابط بين المللي وجود نداشته است چه با بررسي تاريخي به معاهده صلحي برخورد مي كنيم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از ميلاد مسيح است . اين معاهده به زبان سومري بين ئاناتوم Eannatun فرمانرواي لاگاش Lagadh از يك سو و نمايندگان اوما Umma يكي از ايالتهايي بين النهرين منعقد شد ولي روابطي كه در زمان هاي دور وجود داشت با روابط بين المللي امروزه متفاوت است زيرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزي آن وجود نداشت . آنتونيوكاسسه در اين باره به بررسي استري ير اشاره مي كند و مي گويد : دربين تحقيقات و بررسي هاي مختلفي كه در زمينه ريشه هاي تاريخي و نحوه تشكيل كشورهاي جديد امروز صورت گرفته است كافي است به تحقيق و بررسي استرير Strayer رجوع شود از ديدگاه او صفات مشخصه كشورهاي جديد كه آنها را هم از امپراطوري هاي بزرگ غيرمنسجم و هم از واحدهاي كوچك منسجم كهن مانند ايالات يونان باستان متمايز مي كند عبارت است از : ظهور واحدهاي سياسي اي كه در برابر زمان ايستادگي كرده و از بين نرفتند و همزمان قلمرو جغرافيايي خاصي را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان هاي دائم غيرفردي در اين واحدها توافق بر سر لزوم وجود يك حاكميت قانوني كه بتواند تصميم نهايي را بگيرد و قبول اين فكر كه اين حاكميت بايد از صداقت و وفاداري كساني كه تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد . در اساس همه اين امور نوعي تغيير جهت در وفاداري به چشم مي خورد به اين معني كه وفاداري به خانواده به جامعه محلي يا به تشكيلات مذهبي در جهت وفاداري به دولت سوق داده شد و سبب گرديد تا دولت داراي آنچنان اقتدار معنوي بشود كه بتواند تشكيلات سياسي خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانوني همه جانبه اش را مستحكم كند علاوه بر اين صفات در كشورهاي جديد يك صفت اساسي بارز ديگر هم به چشم مي خورد پيدايش بوروكراسي هاي متمركزي كه به تدريج به بخشهاي مختلف وزارتي تبديل شد اين تكامل به كندي صورت گرفت با اين همه در قرن هفدهم هسته مركزي دائم كشور بوروكراسي هاي متمركزي كه به تدريج به بخشهاي مختلف وزارتي تبديل شد اين تكامل به كندي صورت گرفت با اين همه در قرن هفدهم هسته مركزي دائم كشور بوروكراسي بود هرچند همانطور كه جي جلينك تاكيد كرده است مي بايستي تا 25 مه 1791 منتظر ماند تا يك تصويبنامه فرانسوي تاسيس وزاتخانه هاي مختلف را مقرر دارد كه برمبناي آن اصل تقسيم كار در امور كشور كاملا پذيرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداري در كنار فرمانرواي كشور بنشيند بجز معاهده صلح و ستفالي و آثار ناشي از آن ايجاد كشورهاي ملي در فاصله قرن هاي پانزدهم تا هفدهم مقدمه اي بود براي توسعه جامعه جهاني كشف آمريكا در 1472 توسعه آيين پروتستان سبب تولد كشورهاي مختلفي شد كه به استقلال خود اهميت زيادي مي دادند . ابتدا انگلستان اسپانيا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوري هاي عثماني و چين و ژاپن در شرق و هركدام از اين كشورها مدعي بودند كه براي به انقياد كشيدن ساير ملل جهان رسالتي به عهده دارند و به اين جهت لازم بود تغييري در روابط قديمي داده شود از طرفي حقوقداناني چون فرانسيسكو دو ويتوريا (1480-1546 ) فرانسيسكو سوارز (1548-1617) از ايتاليا هوگروسيوس (1583-1645) از هلند نظريات جديدي ارائه نمودند كه اين نظريات همه در جهت تامين منافع اساسي كشورهايشان بود . بهر حال جامعه بين المللي نوين با مشخصه هايي كه ذكر شد متولد گرديد بديهي است ايجاد اين جامعه گامي به جلو بود و آثار ناشي از تولد كشورهاي مستقل و علاقه مند به استقلال خود را مي تواند در روابط بين المللي پس از آن بخوبي احساس كرد ايجاد كشورهاي جديد باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هايي مي شد كه ممكن بود در صورت عدم يافتن راه حل صحيح براي حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اينكه يك مرجع بين المللي براي حل اختلافات بين كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نيز براي وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته هاي طرف ديگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوايي كه بين دولتها وجود داشت غيرممكن مي نمود اكثر كشورها سعي مي كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطريقي مسالمت آميز حل نموده و حكمي را كه براساس اين توافق صادر مي شد اجرا نمايند . 2- اجراي احكام بين المللي از طريق انعقاد قرارداد – گاه مصالح عمومي يك كشور ايجاب مي نمايد كه در اسرع وقت اختلافات خود را با ساير كشورها حل نمايد و در سايه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آميز اختلافات اوضاع داخلي خود را سر و سامان بخشد در اوايل پيدايش جامعه بين المللي نوين به لحاظ عدم وجود يك نهاد دائمي و جهانشمول براي مراجعه كشورهاي درگير به دخالت شخص ثالث در جريان اختلافات دولت ها سعي بر اين داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد يك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمايند معاهده جيTreary Jay در 19 نوامبر 1794 بين ايالات متحده آمريكا و انگلستان منعقد شد يكي از برجسته ترين نمونه هايي است كه مي توان در اين مورد ذكر كرد . در معاهده جي بعضي از مسائل مورد اختلاف بين دو دولت ايالات متحده آمريكا و بريتانياي كبير كه ناشي از جنگهاي استقلال آمريكا بود حل و فصل شد اين معاهده سه كميسيون مختلف را براي حل و فصل مسائل مهم معين كرد . دو كميسيون از اين سه كميسيون امور محوله را بخوبي انجام دادند و فقط سومين كميسيون مواجه با مشكلاتي شد كه بعدها از طرق مستقيم ديپلماتيك مسائل كميسيون سوم نيز حل و فصل گرديد اعضاي هر سه كميسيون از اتباع متخده امريكا و بريتانيا بودند و از كشور ثالث فردي در اين كميسيونها عضويت نداشت ظاهرا هردو كشور ترجيح داده بودند كه بدون حضور نماينده اي از يك كشور ثالث اختلافات خود را حل نمايند مذاكرات موفقيتي نسبي داشت و تصميماتي كه كميسيونها اتخاذ نمودند بدون هيچگونه مانع جدي به مراحله اجرا درآمد و نكاتي كه در كميسيون سوم روي آن توافق نشده بود بعدها از راههاي سياسي حل شد بطور كلي مي توان معاهده جي را از جنبه سياسي مورد ارزيابي قرار داد زيرا داور بي طرف سومي در ميان طرفهاي درگير وجود نداشت هرچند كه آيين دادرسي داوري كه اين كميسيونها مطابق آن عمل كردند از الگوي دادگاهها اقتباس شده بود و نيز تصميماتي كه گرفته مي شد براساس قواعد حقوقي استوار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل اختلاف Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، قرن نوزدهم، حل و فصل اختلافات، شخص ثالث