پایان نامه ارشد با موضوع حقوق و دستمزد، طرح و نقش، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان، با استفاده از جدول‌ها و نمودارهاي گرافيکي، در سريع‌ترين زمان نسبت به ارايه گزارش عملکردي خود اقدام کند.
8-مديريت پروژه: اين سامانه امکان کنترل، نظارت و ارزيابي بر عمليات مالي و اجرايي هر پروژه را مي‌دهد؛
9-امکان مانيتورينگ کردن عملکرد کلان سازمان در هر لحظه و زمان.
10-کنترل برنامه و بودجه سازمان به منظور مقايسه و کنترل برنامه‌هاي آتي سازمان و مقايسه عملکرد جاري با برنامه و اهداف تعيين شده.
11-ايجـاد بانک متمرکز اطلاعاتي : چنـان چه اين سامـانه مـناسب و با کيـفيت خوبـي طراحي و پيـاده‌سازي شود، مي‌تواند با استخراج اطلاعات از نرم‌افزارهاي پراکنده سازمان و دريافت الکترونيکي اطلاعات از سامانه‌هاي عملياتي جاري سازمان، با تجميع آن ها نسبت به توليد گزارش‌هاي يکپارچه مديريتي اقدام کند.
2-2-5-2-مزاياي غير مستقيم
اين مزايا غير کمي هستند و ممکن است ازطريق سودآوري و رشد در بلند مدت سازمان را غني سازند(صرافي زاده، ????: ???) :
1- وابستگي کمتر به ادارات ديگر براي تهيه کپي ، چاپ و امور مشابه ديگر
2- نياز کمتر به تشريفات و کنترل جهت نظارت بر جريان کار بين ادارات .
3- به دليل افزايش اثر بخشي کارکنان در انجام کار هاي خاص ، رضايت شغلي آن ها افزايش مي يابد
4- به دليل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع ، رضايت مشتريان بيشتر مي شود
?-رقابت بيشتر سازمآن ها از طريق استفاده از منابع اطلاعاتي و قابليت براي عکس العمل نسبت به فشار ها و فرصتها .

2-2-6- تعريف سيستم اطلاعات منابع انساني
تعريف 1)
منظور استفاده از روش منظم و سازمان يافته براي کسب اطلاعات است که تصميم گيري عقلايي درباره منابع انساني را در سازمان امکان پذير مي سازد . اين اطلاعات بايد به روز ، صحيح ،دقيق ، کوتاه و مختصر ، مربوط و مناسب ، کامل و به هنگام باشد ( سعادت ،1386: 4) .
تعريف 2 )
يک روش سيستماتيک براي جمع آوري ، ذخيره ، نگهداري ، بازيابي نيازهاي اطلاعاتي معتبر براي يک سازمان درباره منابع انساني اش و فعاليت هاي پرسنلي و کارکترهاي واحد سازماني است (کواچ و همکاران ، 1999).
تعريف 3 )
نرم افزار يا راه حل آنلاين براي ورود به اطلاعات و رديابي داده هاست ، اطلاعات و داده هاي مورد نياز مانند حقوق و دستمزد منابع انساني ، مديريت ، حسابداري و توابع در يک کسب و کار (هيسفايد131 ،2010).

تعريف 4 )
زيرسيستم حقوق و دستمزد ، پاداش و مزايا و هزينه بازخريد يا زيرسيستم حسابداري مالي يکپارچه مي شوند . اين امر موجب جلوگيري از تکرار اطلاعات موردنياز براي تصميم گيري در مورد نابع انساني بر مبناي هزينه مي شود (سامر132،ترجمه شفايي و دبيري ، 1384 : 207).
تعريف 5 )
اين سيستم قادر است تا با استفاده از پايگاه داده در رابطه با نيروي انساني سازمان ، اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري مديران مياني و مديران ارشد سازمان در رابطه با مديريت منابع انساني سازمان فراهم سازد (علوي ، 1389 : 1).
تعريف 6 )
به عنوان يک سيستم مبتني بر فن آوري مورد استفاده براي به دست آوردن ، ذخيره ، دستکاري ، تجزيه و تحليل ، بازيابي و توزيع اطلاعات مربوط به منابع انساني سازمان است (آسافو، 2007).
تعريف 7 )
سيستم اطلاعات منابع انساني سيستمي هست که به ما اجازه مي دهد که اطلاعات مربوط به تمام کارکنان در يک پايگاه داده را امکان پذير مي کند (راه133 ، 2010).
تعريف 8 )
يک سيستم اطلاعات براي جمع آوري ، ذخيره ، نگهداري ، بازيابي داده هاي مورد نياز يک سازمان از کارکنانش و همچنين کمک به برنامه ريزي ، امور ادار ي، تصميم گيري و کنترل فعاليت هاي مديريت منابع انساني . سيستم اطلاعات منابع انساني عبارت است از يک روش سازمان يافته جمع آوري ، نگهداري و ارائه اطلاعات به مديران به منظور تصميم گيري در امور چهارگانه مديريت منابع انساني . چنين سيستمي بايد داراي مشخصات زير باشد :
الف – اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختيار استفاده کننده قرار گيرد .
ب – اطلاعات صحيح و دقيق باشد .
ج – اطلاعات مربوط و مورد نياز مديران باشد .
د- کليه اطلاعات مورد نياز براي هرنوع تصميم گيري به طور سريع در اختيار قرار گيرد (ميرسپاسي ، 1362 : 69).

تعريف 9 )
براي پيش بيني تقاضا براي منابع انساني در آينده و همچنين تعيين محل و نحوه استخدام نيز کاربرد دارد (لارنس 134، 2005).
تعريف 10 )
سيستم اطلاعات منابع انساني اطلاعات موثر در مورد تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به کارکنان و کارمندان سابق و متقاضيان در دسترس قرار مي دهد (هيسفيلد135 ، 2007).
تعريف 11)
فناوري اطلاعات منابع انساني براي مديريت شرکت ها م مزاياي طرح ها و اطلاعات کارمندان است (بروک136 ،2000) .
تعريف 12 )
فناوري اطلاعات براي مزيت رقابتي شامل سيستم هاي مرتبط با سازمان به تامين کنندگان ، کانالهاي توزيع با مشتريان به طور کلي اين سيستم ها استفاده از اطلاعات و توانايي پردازش در يک سازمان براي بهبود عملکرد از ديگري يا بهبود روابط بين سازمان هاست (تيم تحقيقات مينه سوتا، 137 1988).
تعريف 13 )
دانشمندان مديريت براي مدت طولاني است که به عنوان مسيرهاي قوي و صريح ميان برنامه ريزي استراتژيک و کاربرد در منابع انساني ناميده مي شود . با اين حال هدايت اجرائي بر اين ارتباط حياتي درهم و برهم ثابت شده است . ما معتقدبم که سيستم اطلاعات منابع انساني يک ابزار قدرتمند در جعل اين لينک و افزايش درک به دست آورده شده براي توسعه پتانسيل حداثر شده است (ميلتون138 و همکاران ، 2003).
در نگاه به کل سازمان سيستم هاي اطلاعات منابع انساني يکي از زير سيستم هاي اطلاعاتي مانند سيستم اطلاعات حسابداري و کالي ، توليدو فروش و … به شمار مي آيد . اطلاعات در ابعاد مختلف بسيار موثر است . سوالاتي از قبيل چه ميزان کارکنان سازمان داراي منازل مسکوني با مالکيت شخصي هستند ؟چه ميزان کارکنان استفاده کننده از تسهيلات زيارتي سياحتي سازمان هستند ؟ توزيع آماري بر حسب نفر و ميزان وام در انواع مختلف آن چگونه بوده است ؟ توزيع آماري پرداخت انواع بيمه کارکنان (عمر ، مکمل ، خانه و خانواده و درماني ) چگونه بوده است و توزيع ميزان تسهيلات دريافتي از بيمه گر چگونه است؟(کفه ترازو در سازمان به نفع کيست) . اين سوالات و موارد گوناگون ديگري از جمله توزيع هاي آماري سلامتي و بيماري و علل آن و هزينه هاي ناشي از آن ، انتصابات در مشاغل و جايگاه هاي مختلف ، سنوات خدمتي ، سن رتبه ، درجه و … چگونه است ؟ اگر براي سوالات فوق پاسخي وجود ندارد بايد دانست که در هدايت و رهبري نيروي انساني نه معلوم است در کجا قرار داريم و نه معلوم است کجا مي خواهيم برويم (آسافو ، ترجمه هاشمي فر ، 1386 : 1).
تعداد زيادي نرم افزار مختلف به منظور کمک به توسعه يک سيستم اطلاعات منابع انساني جامع وجود دارد . بدون شک رايانه هاي شخصي مي توانند تصميمات منابع انساني را حمايت کنند اما اطلاعات بايد در يک فرمي که بتواند به طور موثر براي فرايند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد در دسترس باشد (کاواچ 139و همکاران ، 1999).
بخش سيستم اطلاعات منابع انساني به مانند قالب يک شرکت ، بخش منابع انساني مرکز اطلاعات است (مويلان 140، 1011).
مي توان گفت : مرکز اطلاعات کارکنان مهمترين دارايي هر سازمان است و مانند حفظ منظم ضربان قلب بخش ضروري است (بروک 141، 2000).
يکي ديگر از روند روبه رشد شامل روش هاي بهبوديافته براي نظارت و مديريت استفاده کارکنان از اينترنت مي باشد . اين کمک مي تواند بهبود بهره وري ، کاهش بدهي قانوني و هزينه آن را کنترل کند (لارنس142 ،2005) .
با كاربرد سيستم اطلاعات منابع انساني فرايندهاي مجزا مانند ترفيعات ، انتصابات ، سنوات خدمتي ، ارزشيابي و اقدامات انضباطي ، سيستم حضور و غياب و… در قالب طرحي جامع و يكپارچه در آمده و بستر هاي تحول و توسعه منابع انساني فراهم مي آيد. سيستم اطلاعاتي عبارت است از مجموع هاي از اطلاعات كه براي تصميم گيري ، كنترل ، جمع آوري ، بازيابي ، پردازش ، ذخيره و توزيع به كار مي آيند”. با تامل در اين تعريف و با توجه به وظايف و فرايندهاي مديريت منابع انساني، سيستم اطلاعات منابع انساني را مي توان چنين تعريف كرد: مجموعه اي جامع و يكپارچه از كليه داده ها و اطلاعات مرتبط با نيروي انساني با استفاده از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري به منظور كمك به تصميم گيري ، برنامه ريزي و انجام امور جاري نيروي انساني در سازمان. در نگاه به كل سازمان ، سيستم اطلاعات منابع انساني يكي از زير سيستم هاي اطلاعاتي مانند سيستم اطلاعات حسابداري و مالي ، توليد، فروش و… به شمار مي آيد. چنين سيستم هايي در قلمرو كاري واحد يك سيستم جامع و يكپارچه هستند اما در ارتباط با كل سازمان و ساير زير سيستم هاي آن يك زير سيستم قلمداد مي شود. ارتباط زير سيستم هاي اطلاعاتي فوق از نوع تعاملي است ، بدين معنا كه يك رابطه متقابل و پويا بين آن ها برقرار بوده و كميت و كيفيت اطلاعات يكي در نتيجه و كارايي زير سيستم ديگر بسيار موثر است. يكي از مهمترين اين زير سيستم ها كه در ارزيابي و عملكرد ساير زير سيستم ها تاثير قابل توجهي دارد، سيستم اطلاعات منابع انساني است (ظاهري ، 1381 : 87).
2-2-7- اجزاي اصلي سيستم اطلاعات منابع انساني
1- سيستم مديريت
2- سيستم سخت افزار و نرم افزار
3- سازمان ( ساختار ، سيستم ها و روشها ) است(سلماني ، 1381: 54).
تهيه و اجراي سيستم اطلاعات منابع انساني به مثابه تهيه و احداث ساختمان است. همچنانكه براي احداث يك بنا سه جزء اصلي مصالح و مواد ، طرح و نقشه و سازنده(معمار) مورد نياز است ، براي تهيه سيستم اطلاعاتي نيز سه جزء اصلي فوق يعني سيستم مديريت به منزله سازنده، سيستم سخت افزار و نرم افزار به عنوان مصالح و مواد و سازمان به مثابه طرح و نقشه مورد نياز است(صرافي زاده ، 1381: 122).
هر چند نظام اطلاعات از دانش فني رايانه براي پردازش داده ها و تبديل آن ها به اطلاعات معني دار بهره مي گيرد ، ولي ميان رايانه و برنامه آن و نظام اطلاعاتي تفاوت چشمگيري وجود دارد. رايانه وسيله انبار و پردازش اطلاعات را فراهم مي آورد . برنامه و نرم افزار وسيله براي كنترل عمليات رايانه است. دانستن كار با رايانه و نرم افزار ها در طراحي راه حلهاي مشكلات سازماني بسيار ضروري است،ولي راهنمايي و دليل استفاده از اينها را نظام اطلاعات ارائه مي دهد كه رايانه بخشي از آن است. خانه سازي مثال روشنگر خوبي در اين زمينه است . رايانه و نرم افزاردر حكم مصالح اند كه به تنهايي نمي توانند اطلاعات سودمند و مورد نياز سازمان را فراهم آورند. براي درك نظام اطلاعاتي بايستي به مسئله هايي كه بايد حل شوند ، ساختار و عوامل سازنده آن و فرايند هاي سازماني كه را ه حل ها را اجرا خواهند كرد آگاه شد. مديران امروز بايد ميان دانش فني رايانه و ديگر بخشهاي نظام اطلاعات پيوند مناسبي را ب هوجود آورند. براي درك نظام اطلاعات و بازشناسي آن از كاركرد محدود رايانه ، مديران بايد به ابعاد گسترده نظام شامل، سازمان، مديريت و دانش فني و تعامل آن ها آگاه باشند. در آن صورت مي توانند با به كارگيري سنجيده و بهنگام اين عوامل ، راه حل مناسبي براي مسائل سازمان يافته به كار بندند (سلطاني ، 1382 : 70).

2-2-8-روند تکامل سيستم اطلاعات منابع انساني
سيستم هاي اطلاعاتي در فرايند تكامل، يك سير تدريجي را طي كرده اند.
در زير به اختصار به اين روند با ذكر كاربرد هايي از اطلاعات منابع انساني اشاره مي شود (ميرسپاسي ، 1382 : 69) :
1- پردازش داده: اين سيستم، تغييرات را ثبت و فايل اصلي تغييرات را بهنگام مي كند. مانند:تغييرات حضور و غياب كاركنان يا آخرين عضويتهاي استخدامي كاركنان سازمان.
2- سيستم اطلاعات مديريت: اين سيستم ، اطلاعات وتغييرات را مديريت و كنترل مي كند. مانند: شناسايي كاركنان مشمول بازنشستگي در سال آتي يا ارائه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع عدم تمرکز، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب