پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، جامعه آماری، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تاثیرات اقتصادی تحریم برایران رابااستفاد از الگوی جاذبه بررسی کردهاند.اثر تحریم تجاری برایران راحدود 27میلیون دلار واثر تحریم مالی ایران رابین 1160تا1321دلار درسال برآورد میکند ودرمجموع کل هزینههای تحریم برایران رادردامنه 1187الی 1348میلیون دلار درسال ارزیابی مینماید.لذا نسبت هزینههای تحریم به ارزش صادرات درسال2000درحدود 1/4الی 7/4درصد ونسبت ب تولید ناخالص داخلی بین 6/1الی9/1درصد وهزینه سرانه تحریم درحدود5/18الی1/21دلار برآورد میشود.
مشایخ ومحمدآبادی(1389)رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی راباکیفیت سود بررسی نمودند.آنان از کیفیت اقلام تعهدی،پایداری سود وتوان پیشبینی آن ب عنوان سنجههای کیفیت سود استفاده کردند.یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بابیشتر شدن تعداد جلسات هیأت مدیره وافزایش حضور مدیران غیرموظف درآن،کیفیت (پایداری وتوان پیشبینی ) سود حسابداری افزایش یافته است.این در حالیاست که بین تفکیک مسئولیتهای مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره از یکدیگر وکیفیت(پایداری وتوان پیشبینی)سود رابطه معناداری وجودندارد.یافتهها حاکی از نبود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی،بهعنوان یکی از سنجههای کیفیت سود،بامکانیزمهای حاکمیت شرکتی است.

2-3-2 پژوهشهای خارجی
آمی دیتمار ومارت اسمیت(2006) بابررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی ورابطه آن باارزش بازار شرکت متوجه شدند که شرکتهای باحاکمیت ضعیف هر 1دلار تغییر دروجه نقد باعث تغییری درحدود 42/0 تا 88/0 درارزش بازار خواهد شد درحالی که این مبلغ درشرکتهای باحاکمیت خوب دو برابر است.
آجینکا وهمکاران(2005) به بررسی رابطه ترکیب هیأت مدیره شرکت وسرمایهگذاران نهادی با ویژگیهای پیشبینی سود مدیریت پرداختند.دراین تحقیق برای آزمون دقت پیشبینی سود،خطای پیشبینی سود به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شد.نتایج تحقیق آنان نشان داد که مدیران غیرموظف بادقت پیشبینی سود رابطه معنادار مستقیم ودرصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی نیز با خطای پیشبینی سود رابطه معکوس دارد.
بیک وبرون(2006)رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی وشاخصهای متعدد کیفیت افشا،نظیر دقت،انحراف ومیزان اختلاف درپیشبینیهای سود توسط تحلیلگران رابررسی کردند.آنان دریافتند که افشاهای صورت گرفته توسط شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی کارآمد آگاهانهتر است.
پرونزیت وهمکاران(2008) نشان دادند رابطه مثبتی بین کیفیت حاکیت شرکتی وسود تقسیمی برقرار است.این نتایج بعدازکنترل ویژگیهای شرکت ازجمله اندازه،سودآوری،اثرمالیاتی وفرصتهای رشد نیز تغییرنمیکند.
چای وهمکاران(2009)نشان دادند شرکتهایی باحاکمیت شرکتی موثرتر با محدودیتهای تامین مالی خارجی بالاتر،سود سهام کمتری میپردازند،درحالیکه شرکتهایی باحاکمیت شرکتی ضعیفتر بامحدودیتهای تأمین مالی خارجی کمتر،سودسهام بیشتری میپردازند.
گاری وگونزالس(2008)به بررسی ارتباط بت حاکمیت شرکتی وارزش شرکت پرداختند،یافتههای آنها نشان از وجود ارتباط مثبت بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وارزش شرکت بود.
گودین ولین سئو(2002)تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی رابر کیفیت گزارشگری مالی درسنگاپور بررسی کردند.نتایج نشان دادکه وجود کمیت حسابرسی،حسابرسی داخلی وقانون شرکتها باکیفیت گزارشگری مالی رابطه دارد.
برنارد بلک(2001) درپژوهشی درروسیه متوجه شد که بین حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکتها وجود دارد.اوبااستفاده از سریهای زمانی ورگرسیون متوجه شدکه بین اندازه هیئت مدیره وارزش بازار سهام یک رابطه قوی وجوددارد.
پرگ(1997) درمطالعهای به ارزیابی اثر خالص تحریمهای اقتصادی امریکا برایران طی دوره زمانی 1998-2000پرداخته است بهطوری که خالص آن را منفی ارزیابی میکند.وی تحریم تجاری برایران رادر دامنه 700الی 1300میلیون دلار واثر هزینهای تحریم مالی ایران رابین 800تا1300میلیون دلار درسال براورد میکند ودرمجموع همه زینههای تحریم برایران رادردامنه 1500الی2600میلیون دلار درسال ارزیابی میکند.لذا نسبت هزینههای تحریم به ارزش صادرات درسال2000درحدود4.1الی4.7درصد ونسبت به تولید ناخالص داخلی بین 1.6الی1.9درصد وهزینه سرانه تحریم درحدود18.5الی21.1دلار براورد میشود.
جاسونگ باک وجونکو ولیونگ سو(2004) به نتایج زیر رسیدند:مدیران بهتر موجب حاکمیت بهتری میشوند وبه ذینفعان خود توجه میکنند وارزش شرکتها نیز باحاکمیت شرکتی رابطه مثبت دارد.
کانگاراتان وهمکاران(2007) بابررسی اثرحاکمیت شرکتی خوب بر عدم تقارن اطلاعات دربازار بورس امریکا بااستفاده از استقلال هیئت مدیره،فعالیت هیئت مدیره وساختار هیئت مدیره به عنوان شاخصهایی برای حاکمیت شرکتی،بیان کردهاند که حاکمیت شرکتی خوب عدم تقارن اطلاعات رادرزمان اعلان سود کاهش میدهد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. تحقیق فرایند پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات میباشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیدهها بودهاست و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق “روش شناخت یا روش تحقیق”است. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روشهای شناخت در علوم میپردازد. روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(سرمد ودیگران،1383 : 36). هر تحقیق و پژوهش با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر میشود. بنابراین وظیفه اصلی واساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیات میباشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات، دادههای جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی وپایه تحقیق میباشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به دادههای گرد آوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات وپاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار ومشخص میباشد، دادهها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی میباشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها و تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای فرضیات تحقیق پرداخته میشود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.

3-2.متغیرهای پژوهش:
دراین تحقیق متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، نرخ بازده دارایی(ROA)، Qتوبین، تعداد سهامداران نهادی، نسبت سرمایه گذاری سرمایه داران نهادی، هیئت مدیره، اندازه شرکت، سن شرکت، صنعت و اهرم بدهی مورد بررسی قرار میگیرد.
3-3.جامعه پژوهش:
جامعه به مجموعهای ازافراد گفته میشود که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه میباشد. جامعه ممکن است همه افراد،یک نوع خاص ویا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود. با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال مراحل زیر و نمونه گیری غربالگری در نمونه باقی می مانند:
شرکت در دوره تحقیق(1392-1387) عضو بورس اوراق بهادار باشد.
سال مالی شرکت منتهی به اسفند هر سال باشد و در طی دوره تحقیق شرکت تغییر سال مالی نداده باشد.
شرکت جزء بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری نباشد. که باتوجه به محدودیت های فوق جامعه آماری این پژوهش شامل 112 شرکت می باشد.

جدول (3-1) چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق
ردیف
شرح
تعداد
جمع کل
1
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1392
620
فیلتر
2
شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به 29/12 نمی باشد.
260
فیلتر
3
شرکت هایی که جز صنعت سرمایه گذاری،بانک ها و واسطه گرهای مالی طبقه بندی می شوند.
38
فیلتر
4
شرکت هایی که جز شرکت های زیان ده محسوب می شوند.
55
فیلتر
5
شرکت هایی که بعد از 01/01/1387در بورس اوراق بهاددار پذیرفته شده، یا قبا از 29/12/1392 از تابلوی بورس خارج شده اند و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
155
فیلتر
6
جمع شرکت های حذف شده از جامعه آماری
508
فیلتر
7
جمع شرکت های عضو نمونه ی آماری
112
فیلتر

3-4 روش نمونهگیری وتعیین حجم نمونه:
نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکتهای فهرست شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب میشوند.

4-4.روشها وابزار تجزیه وتحلیل دادهها:

تعريف عملیاتی
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)- به صورت زیر محاسبه می شود:
بازده حقوق صاحبان سهام= سود پس از مالیات/حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده دارایی(ROA)- با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد(تهرانی، 1387ص56-55)
کل دارایی/سود خالص پس از مالیات=نرخ بازده دارایی
توبین: Q توبین نسبت ارزش شرکت در بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ‌ها منهای بدهی است.
Tobin’s Q =MV/(BV-Debt)
اندازه هیئت مدیره (تعداد هیئت مدیره)-تعداد اعضای هیئت مدیره
تعداد سهامداران نهادی- تعداد سهامداران نهادی شرکت
تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره- درصد اعضاي غيرموظف در هيأت مديره هر شركت، از طريق تقسيم تعداد اعضاي غيرموظف به كل اعضاي هيأت مديره محاسبه مي گردد برابر است.
نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی- ميزان مالكيت سهامداران نهادى در هر شركت، از طريق بررسى ساختار مالكيت شركت ها و جمع كردن درصد مالكيت سهامداران نهادى محاسبه مى گردد كه در هر شركت حضور دارند.
اندازه شرکت(Firm size)-
اندازه شرکت=لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت
صنعت(Industry)- با مراجعه به نرم افزار ره آورد نوین و یا سایت بورس صنعتی را که هر شرکت در آن فعال است، تعیین می شود.
سن شرکت (Age) – برابر است با تعداد سالهایی که شرکت در بورس فعالیت دارد.
تحقيق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقيق توصيفي است.از ميان انواع تحقيق هاي توصيفي ، از نوع تحقيق همبستگي است زيرا رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته بررسي مي شود .تحقيق توصيفي آنچه كه هست بدون دخل و تصرف توصيف و تفسير مي كند. در تحقيق همبستگي، هدف اصلي آنست كه مشخص شودآيا رابطه اي بين دو يا چند متغير كمي وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه وشدت آن به چه میزان می باشد. ابتدا شرکتهای عضو نمونه به روش نمونه گیری غربالگری انتخاب می شوند. سپس داده از مورد نیاز از نرم افزار رهآوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع آوری شده و متغیرهای تحقیق محاسبه می شوند. در مرحله بعد شرکتها نمونه به دو دسته فرعی بخش مالی و بخش غیر مالی تقسیم می شوند. با استفاده از مدل رگرسیونی مناسب و همچنین اعمال متغیرهای کنترلی رابطه بین متغیر وابسته و مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه جهت مقایسه تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در بخش مالی و غیرمالی آزمون آماری مناسب انجام می گیرد. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات تحقیق در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام می گیرد استفاده می شود.
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل زیر استفاده می شود:
Firm Performance = b0 + b1 NII + b2 Non Duality +b3 Board Size +b4 INSTITOWN + b5 NXRATIO + b6 Firm Size +b7 Industry + b8 Listing + b9 Leverage
که در این رابطه داریم:
Firm Performance= عملکرد شرکت
نهادي تعداد سرمایه گذاران= NII
درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی =INSTITOWN
مدیر عاملی وریاست هیئت مدیره ن عدم تصدی همزمانی NON-DUALITY=
درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره NXRATIO=
Board Size= اندازه (تعداد) هیئت مدیره

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش

4-1 مقدمه
پس از گردآوری دادهها، محقق باید دادههای گردآوری شده را با استفاده از روشهای آماری مناسب تحلیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، تحریم اقتصادی، ساختار سرمایه، عدم تقارن اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، هیئت مدیره، رگرسیون، ضریب همبستگی