پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، شورای امنیت، کیفیت سود، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

است درچنین سازوکاری خلل وارد کنند تحمیل شود.
5.هزینه تداوم برکشور تحمیل کننده پایین باشد(لاپزوکارت وایت،1376).
تحرمهایی که درابتدا با تحدیدات مالی همراه است،مانند انسداد داراییها ووامهای موجود دربانکهای خارجی،درجه موفقیت سیاسی بالاتری(41درصد)نسبت به تحریمهایی دارند که به طور گسترده برتجارت تحمیل میشوند(25درصد).
2-2-5-3 طبقه بندی تحریمها
تحریمهای اقتصادی اغلب دردو شکل اساسی ذیل اعمال میشوند:
1-11-2.ممنوعیت تجاری:مهمترین موارد ممنوعیت تجاری عبارتند از :
1.سهمیهبندی،تحدید وتوقف کلی صادرات وواردات.
2.سیاست تبعیض آمیز تعرفهای،شامل رد همکاری بیشتر با کشور هدف وپذیرش امتیاز تعرفهای عمومی.
3.تعلیق ولغو موافقت نامههای تجاری وپروژههای مشترک وممنونع کردن صادرات تکنولوژی.
4.تهیه لیست سیاهی از معاملات تجاری درحال انجام توسط کشور هدف.
5.قطع،تعلیق ولغو کمکهای فنی وبرنامههای آموزشی.
2-11-2.ممنوعیت مالی: ممنوعیت مالی نیز جنبه دیگری از تحریمهای مالی بوده وبه یکی از اشکال ذیل اعمال شدنی است:
1.ممنوعیت بیمهها وسایر خدمات مالی.
2.مالیات برصادرات کشور.
3.ایجاد محدودیتهای مالی وبانکی.
4.تحریم نقل وانتقالات مالی.
5.مسدود کردن داراییهای خارجی کشور.
6.ایجاد ممنوعیت درفروش نفت خام وواردات وفراوردههای نفتی.
7.ایجاد اختلال درگشایش اعتبار اسنادی برای تجار کشور.
8.ایجاد موانع درجذب سرمایهگذاری خارجی(موسسه تدبیر اقتصاد،1387).
2-2-5-4 اهداف تحریمهای اقتصادی
به رغم آنکه تحریمهای اقتصادی باهدف وادار ساختن کشور تحریم شده به تغییر رفتاروخط مشی سیاسی،از طریق تحمیل فشارهای اقتصادی،بهندرت موفقیت آمیز بودهاند،اما همچنان به صورت گسترده بهکارگرفته میشوند.به طوریکه درصد موفقیت تحریمهای اقتصادی درطول سالهای پس از جنگ جهانی دوم، دربهترین وضعیت، حدود 34 درصد بودهاست(لاپزوکارت وایت،1376).بااین حال تحریمهای اقتصادی ابزاری برای مجازات،تنبیه و ترغیب کشورها و افراد به تمکین در انجام رفتاری خاص است. بنابراین اهداف مختلفی را میتوان از اجرای تحریم درنظر گرفت. به طور کلی کشورهای تحریمکننده باحریمهای اقتصادی کشورهای هدف،اهداف زیر را دنبال میکنند:
1.بازدارندگی:تهدید به تحریم به منظور جلوگیری از نقض تحریم.
2.پیروی:تغییر برخی از جنبههای سیاست داخلی وخارجی کشورهدف.
3.تنبیه:هنگامیکه برای بهوجود آوردن تغییر بسیار دیر است یااین امر بسیار مشکل بنظر میرسد،تنا هدف اعمال تحریم میتواند تغییر رفتار نادرست باشد.
4.بیثباتی:این دف معمولا باتحریمهای یک جانبه ودربرخی موارد تحریمهای چند جانه بهدست میآید.
5.محدود کردن اختلاف:تحریم های تسلیحاتی نمونهای از تحریمهایی است که به دنبال این هدف اعمال میشوند.
6.یکپارچگی:هدف برخی فرستندههای تحریم،تقلید از کشورهای دوست است تا بتوانند از طریق آن حمایت خود راازاین کشور نشان دهند.
7.نمادگری:مقصود از این هدف،ارائه شواهدی دال برنارضایتی فرستنده به مخاطبان وهمچنین طرف دریافت کننده است،اما هیچگونه خسارت مالی جدی بههمراه ندارد.
8.سیگنال دادن:این نوع هدف به دنبال نشان دادن تصمیم قطعی برایجاد خسارت مادی بهوجود میآید.
9.تحمیل:موقعیتهایی که درآن به هدف فشار میآورد تابه منظور تغییر وضع موجود،کار خاصی راانجام دهد مانند اعمال فشار به رئیس حکومت برای پذیرش نتیجه انتخابات.
10.ممانعت:دراینجا هدف تحت فشار قرار میگیرد تا عمل خاصی رابه منظور تغییر وضعیت موجود انجام ندهد.مانند استفاده از سلاحهای کشتار جمعی .
2-2-5-5 آثار تحریمها بر اقتصاد وبازاهای مالی ایران
بیش از 300شرکت درفهرست بورس اوراق بهادار قرار دارند.شرکتهای بسیاری درحوزههای نفثی وغیر نفتی،انرژی،کالا ،بانک و…بخشی از سهام خود رادربورس اوراق بهادار ایران عرضه نمودهاند.وجود تحریمهای اقتصادی با ضربهزدن به تولید و صادرات وواردات این شرکتها،بررشد سهام آنها نیز تاثیر بسیاری میگذارد.همچنین اعمال تحریم بامحدود کردن سرمایه گذاری خارجی دربازارهای داخلی از رونق گرفتن هرچه بیشتر این بازارها جلوگیری میکند .درزیر بخشی از تاثیرات تحریمها بربخش انرژی،بانکداری،نفتی و…بررسی خواهد شد.
2-2-5-6 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی
بزرگترین قرارداد نفتی ایران درسال 1352 باکنسرسیومی بود ه شامل کمپانیهای عظیم نفتی خارجی متشکل از 28شرکت نفتی امریکایی وانگلیسی بود.فعالیت این شرکت درسال 1356به اوج رسید وسرمایهای به میزان 20.7میلیارد دلار برای ایران به ارمغان میاورد(زهرائی،1376).اما باتیره شدن روابط ایران وایالت متحده،ازسال 1357(1979میلادی)به بعد این کشوربه ضربه زدن به اقتصاد ایران از روشهای مختلف خصوصا تحریم سرمایهگذاری دربخش های مختلف بازارهای داخلی اقدام کرد.تحریم جدی دردهه 1990 مربوط به طرح سناتور آلفانسو داماتو رئیس کمیسیون بانکداری سنا درسال1995بود.براساس این طرح دروهله اول تحریمهای تجاری علیه ایران اجرا ودرمرحله بعد،شرکتهای خارجی از معامله وسرمایه گذاری در ایران منع شدند.هدف اصلی به غیر ازاین طرح قانونی،این بود که تحریم واحدهای خارجی که درزمینه محصولات انرژی باایران وارد معامله میشدند،روشی موثر درجلب همکاری بینالمللی برای منزوی کردن کشور به شمار میرفت،زیرا نفت رگ حیاتی ایران بود.براساس این قانون شرکتهای امریکایی وغیر امریکایی از سرمایهگذاری سالانه بیش از چهل میلیون دلاردرصنایع نفت وگاز ایران منع میشدند که درسال 1997 این مبلغ به بیست میلیون دلار کاهش یافت(دلیری،1383) .البته عمده واردات امریکا ازایران تاقبل از سال1995 مربوط به نفت خام وعمده صادرات آن نیز رآکتورهای هستهای،دیگ بخار،اقلام فرهنگی،محصولات دارویی،تنباکو وماشینآلات بوده است امادرسال 2006عمده صادرات ایالات متحده به ایران فقط کتاب وعمده واردات آن فرش وکاشی بوده است(Iran SanctionsT2006).
2-2-5-7 بررسی تحریم در بخش تجارت
جدول سرمایگذاری خصوصی خارجی درایران طی سالهای 1970-1978دروزارت اقتصاد ودارایی بیانگر این است که امریکا کشورهای صنعتی اروپا وژاپن سهم عمده وقابل توجهی درسرمایهگذاری خصوصی درکشور ما داشتهاند وتا سال 1973امریکا پیشتاز کشورهای یاد شده میباشد .اما امریکایی ها درفاصله 1979تا2008،بابرگزیدن سیاست خصومت با ایران سعی درتضعیف اقتصاد کشور داشتاند.اولین مورد این خصومت به اوایل سال 1979 برمیگردد که جیمی کارتر بافرمان اجرایی 12170 توانست دوازده میلیارد از اموال ایرانیان رادر ایالت متحده مسدود وواردات از این کشور راممنوع کند که به قطع تمام روابط تجاری وسفرها به ایران انجامید.مصادره اموال طبق فرمان مذکور تبدیل به ارم فشار مهمی درمذاکرات قرارداد 1981الجزایر وبه ازاد سازی گروگانهای آمریکایی منجرشد(استوارت،1388). همچنین بعد از تحریم سال 1995واعمال قانون داماتو،ایران به منظور کاهش مخاطرات ناشی از سیاست مها ردوجانبه موفق شد روابط بازرگانی خودرا باغرب بهبود بخشد.به همین دلیل ایالات متحده درصدد برآمد تا با ترغیب صادرات کالاهای مصرفی ایران،موجبات تضعیف نظام وبه هدر دادن ارز کشور را فراهم اورد واین دقیقا همان سیاستی بود که درطول جنگ سرد بر ضد اتحاد جماهیر شوروی سابق بهکار گرفته شد.استفان گرومون،یکی از مقامات وزارت خارجه امریکا دراین باره گفته بود:بااجرای این سیاست،تلاش میکنیم تادرتجارت واردات(صادرات) به ایران،پرداختهای سریع نقدی رانسبت به کمکهای بلندمدت واعتباری برجست کنیم.تجارت مبتنی بر پرداختهای نقدی موثرتر است چراکه ازیک سو رژیم ایران را مجبورمیکند تا از ذخیره پولی اندک خوداستفاده کندو درنتیجه اقتصاد ایران به تدریج زایل میگردد.کلینتون نیز درفرمان اجرایی شماره12959خوددرتاریخ 15اردیبهشت 1374 بااستناد با اتهامهای گذشته ایران،تحریمهایی راوضع کرد واجرای آن را الزامی کرد که موراد آن عبارت بودن از:ممنوعیت صادرات کالا،تکنولوژی وخدمات به ایران ممنوعیت هرگونه معامله نظیر واسطهگری یابه هرنحو دیگری از سوی اشخاص آمریکایی درمورد کالا وخدمات بامنشا ایرانی،ممنوعیت صادرات مجدد ومعاملات بازرگانی که افراد امریکایی ازانجام آنها برحذر شده بودند.به این ترتیب افراد وشرکتهای امریکایی از انجام هرنوع تجارت باایران اعم از نفتی وغیر نفتی برحذرشدند وبرای شرکتهای مختلف تا 500هزار دلار جرائم کیفری تعیین شد.از این گذشته صادرات کالاها وخدمات امریکایی به ایران،حق واسطهگری وتامین اعتبار اینگونه معاملات نیز ممنوع شد.
2-2-5-8 بررسی تحریم اقتصادی بربانکها:
اغلب شعب بانکهای ایرانی درخارج از کشور وظیفه تسهیل امور تجاری وخدمات رسانی به تجارایرانی وکشورهای طرف معامله باایران راایفا میکنند.این بانکها تاقبل از سال 2006تاثیر کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی از تحریم اعمال شده براقتصاد ایران پذیرفته بود.اما از دسامبر2006 به بعد باصدور قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران،دولتهای فرانسه ،آلمان وایتالیا،به برکناری رؤسای شعبههای بانک سپه دراین کشورها وانتصاب رؤسای جدید اقدام کردند.کمیته بانک سپه شعبه فرانسه،شخصی به نام آلن باشلو را به جای وی منصوب کردند.دولت آلمان نیزبامسدود کردن همه اعتبارنامههای جاری وانتقالی بانک سپه دراین کشور،رئیس آن رابرکنار کرده است.پیش ازاین نیز وزارت خزانهداری امریکا با مسدود کردن حسابهای بانک سپه دراین کشور،هرگونه معامله بین موسسات امریکایی بااین بانک ایرانی رابه اتهام حمایت این بانک از خریدهای نظامی ممنوع اعلام کرده بود.شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1737علیه برنامه هستهای ایران،دو مؤسسه بانک سپه وبانک بین المللی سپه رابه علت آنچه حمایت از برنامه هستهای،موشکی وفضایی ایران خوانده بود،تحریم کرد.همچنین وزارت دارایی امریکا به بهانه حمایت از تروریسم وحزب ا… لبنان،بانک صادرات ایران رادر سپتامبر2006تحریم کرد، همچنین وزارت دارایی امریکا درژانویه 2007نیز به بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی تحریم بانک سپه راآغاز کرد.براسا قطعنامه 1747نیز که درمارس 2007 به تصویب شورای امنیت رسید،وزارت دارایی امریکا درژوئن همان سال بانک ملی ایران راتحریم اقتصادی کرد.درنهایت براساس قطعنامه 1803شورای امنیت علیه ایران دریازده سپتامبر2008دولت وکنگره امریکا در23اکتبر همان سال تحریم بانک توسعه صادرات ایران را تصویب کرد.
2-3 .پیشینه پژوهش
2-3-1 پژوهشهای داخلی
اسماعیل زاده مفری وهمکاران(1389)تاثیر حاکمیت شرکتی رابر کیفیت سود بررسی کردند.آنان به منظور آزمون کیفیت سود ازاندازهگیری سطح معوقات وبرای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل پانلی استفاده کردند.نتایج نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی،تعداد بلوک سهامداران عمده،درصد مدیران غیرموظف،دوگانگی وظیفه مدیرعامل واندازه حسابرسی شرکت با کیفیت سود رابطه معناداری وجوددارد.
آقایی وچالاکی(1388) رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی ومدیریت سود رابررسی کردند.دراین تحقیق برای اندازهگیری کیفیت سود ازاقلام تعهدی غیرعادی استفاده شد.یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی واستقلال هیأت مدیره بامدیریت سود رابطه معنادار منفی وجودارد،اماسایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بامدیریت سود رابطه معناداری ندارد.
بهروزی فر(1383)درمطالعهای به بررسی تاثیر تحریمهای یک جانبه امریکا برتجارت جهانی وبازارهای جهانی انرژی میپردازد. به نظر وی تحریمهای یک جانبه امریکا برایران علاوه بر تاثیر مستقیم بر کشور هدف،تاثیراتی براقتصاد جهانی وحتی کشور تحریمکنند دارد.
رهبری خرازی(1384) بابررسی وضعیت حاکمیت شرکتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران ومقایسه آن با کشورهای جهان،میزان رعایت حقوق سهامداران رامورد مطالعه قرار داده است.نتایج حاکی از آن است که حقوق سهامداران در ایران دعایتنمیشود.
نمازی وکرمانی(1387) تاثیر ساختار مالکیت برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابررسی کرده ونشان دادهاند که بین مالکیت نهادی ومالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وبین مالکیت شرکتی وعملکبد شرکت،رابطه مثبت معناداری وجودارد.
عسگری وهمکاران(2001)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، تحریم اقتصادی، ساختار سرمایه، عدم تقارن اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، هیئت مدیره، رگرسیون، ضریب همبستگی