پایان نامه ارشد با موضوع جریان نقدی، محدودیت مالی، اهرم مالی، تحقیق و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

بازدههای اضافی برای شرکتهايی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمايهگذاری سرمايهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. يکی از نتايج ايشان اين بود که شرکتهايی که از لحام مالی محدوديت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زياد يا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف يا معلق میکنند. بنابراين ريسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدوديتهای مالی افزايش میيابد. از لحام تئوريکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدوديتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زيادی وجود دارد.
جورج و همکاران62 (2010) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلميدا (2010) مقاله مرتبطي دارد كه به بررسي اثر جايگزين یا رابطه جریان نقدی و تامين مالي خارجي با استفاده از نمونه بزرگ شركت هاي بامحدودیت وبدون محدویت امريكاي شمالي مي پردازد. شايان ذكر است كه آنها معيارهاي متفاوتي را براي تقسيم نمونه خود به شركت هاي بامحدودیت وبدون محدودیت به كار مي گيرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران 1997 ،کامپلووهمکاران 2010)
شابن (2011) به گزارش شواهد تجربي در انعطاف پذیري مالي براي شركت هاي بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمايه بلژيك مي پردازد و متغيير وابسته باعث تغيير درتامين مالی خارجي مي شود.
افراسيابي و احمدينيا ( 2011 ) به بررسي اثر تأمين مالي بر روي ساختار سرمايه شركتهاي ايراني پرداختند. يافته هاي آنها نشان داد، شركت هايي كه از طريق انتشار سهام به تأمين مالي پرداختند، داراي ريسك كمتر و بازده بيشتر هستند.در نتيجه، اين شركتها ، عملكرد بهتري در برابرريسك سيستماتيك دارند و ارزش بيشتري براي سهامداران خود ايجاد ميكنند.
هانگ و دیگران (2011) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم63 (2011) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (1988) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (1997) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاري سوق دهند، زیرا شوك جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وري بالاتر داراییهاي فیزیکی است (بائو و همکاران،2012)

هارفورد و همکاران64 (2012)، با مطالعه روي نمونهاي از شركتهاي توليدي آمريكا، عدم تقارن حساسيت نگه داشت وجه نقد نسبت به جريان نقد را مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش آنان نشان داد كه حساسيت جريان نقدي وجه نقد، زماني كه شركتي با جريان نقدي مثبت مواجه ميشود، منفي است و اما هنگامي كه شركتي با جريانهاي نقد منفي روبه رو مي شود، مثبت است كه اين نتيجه حاكي از نامتقارن بودن حساسيت جريان نقدي است.
مطالعات ديگري كه ارتباط نزديكي با اين حوزه دارند نيز شواهدي از اهميت تعديل هزينه ها در انتخاب منابع متفاوت تامين مالي فراهم مي سازند. مقالات شايان ذكر شامل مقالات فيشر (1989) هنسن (2000) هنسي و ويتد (2005) و ليري و رابرت (2005) و فليني و رانگان (2006) مي باشد.

2-4- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که براي حسابداري تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند براي سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاري میباشد. اتخاذ تصميمهای اقتصادي توسط استفادهکنندگان صورتهاي مالي، مستلزم ارزيابي واحد تجاري جهت ايجاد وجه نقد و قطعيت ايجاد آن است. ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمرکز بر وضعيت مالي، عملکرد مالي وجريانهاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيشبيني جريانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطافپذيري مالي، تسهيل ميگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
براي اينكه بتوان نتايج درستي از يك تحقيق بهدست آورد، لازم است از يك روش تحقيق علمي مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزينه كمتر و سرعت و دقت بيشتر نتيجه مطلوب حاصل آيد. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد. از آنجا كه در هر تحقيق و بررسي لازم است كه روش تحقيق و همچنين جامعه آماري بهطور واضح و آشكار تعيين و تعريف گردد و هر مطالعهاي روش تحقيق ويژه خود را ميطلبد، هر تحقيقي داراي سلسله مراحلي است كه با هدف يافتن پاسخ براي مشكلهای كاري در سازمان انجام ميشود. جهت رسيدن به هر هدف و مقصدي دانستن راه رسيدن به آن و چگونگي رسيدن به هدف از مهمترين مراحل كار پيرامون آن هدف است. نخستين گام در تحقيق، شناخت زمينههاي مشكل در سازمان و تعيين واضح و روشن مشكلها نيازمند بهبررسي و اصلاح است. وقتي مشكل يا مشكلهایی كه نيازمند بررسي است مشخص شد،‌ گامهاي بعدي يعني جمعآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل دادهها و تشريح عواملي كه مرتبط با مشكلاند، در پيش گرفته ميشود. در اين فصل، روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونهگيري، فرضيههای تحقيق، متغيرهاي تحقيق، روش جمعآوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل دادهها مورد بررسي قرار ميگيرد.

3-2- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.

3-3- روش تحقيق
از آنجا كه در تحقيق حاضر هدف، بررسي حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفكيك شركتها به دو گروه شركتهاي با محدوديت مالي و گروه شركتهاي فاقد محدوديت مالي به معيار مناسبي نياز است. در ادبيات تئوريك و تجربي از معيارهاي متعددي به عنوان شاخص وجود محدوديتهاي مالي استفاده شده است. اين پژوهش از معيارهاي اندازه شركت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معيار وجود محدوديت مالي بهره گرفته است. ادبيات نظري مربوط به اين معيارهاي تفكيكي و ارتباط آنها با نارساييهاي بازارسرمايه با تشريح بيشتري در بخش زير ارائه شده است.
اندازه شركت: استدلال ميشود كه شركتهاي بزرگ نسبت به شركتهاي كوچك، داراي مشكلات عدم تقارن اطلاعاتي و نمايندگي كمتري هستند. در درجه اول، شركتهاي بزرگ با هزينههاي مبادله پايينتري مواجه هستند، زيرا سرمايهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اينگونه شركتها، تمايل بيشتري به سرمايهگذاري و يا خريد اوراق تجاري آنها دارند. بنابراين، هزينههاي مربوط به بازاريابي اوراق تجاري و واسطهگريهاي مالي كاهش مييابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،2008).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،2008 )

فرصت هاي سرمايه گذاري : براي اندازه گيري فرصت هاي سرمايه گذاري يك شركت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري آن (Q توبین ) شرکت استفاده مي شود. شركتي كه داراي فرصت هاي سرمايه گذاري بيشتري باشد، در صورت كمبود منابع مالي ، ناگزير به كنار گذاري پروژ ه هاي با سودآوري متوسط و دنبال كردن فرصت هاي با سودآوري بيشتر خواهد بود . به عبارت ديگر ، چنين شركتي در مقايسه با شركت هاي با فرصت هاي سرمايه گذاري اندك ، مجبور به چشم پوشي از فرصت هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع استقراض، درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، محدودیت مالی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، رگرسیون، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت