پایان نامه ارشد با موضوع جریان نقدی، بازده سهام، انتشار سهام، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقايسه شركتهاي بامحدودیت و بدون محدودیت ميباشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیشبینی و راههای بدست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها، و نوع رابطه آنها با یکدیگر درهردوگروه شرکتهای بامحدودیت و بدون محدودیت.
مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکتهای با دارایی مشهود بیشتر درشرکتهای با محدودیت مالی.
تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکتهای با محدودیت مالی در دورههای بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی درشرکتهای بدون محدودیت.

اهمیت و ضرورت تحقیق
چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکتهاي سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت درمی آید. براي اجرا و تکمیل پروژههاي صنعتی و اجرایی منابع مالی لازم است منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارك دیده شود و همین امر باعث اهمیت مقوله روش تأمین مالی میشود . ازجمله مهمترین روش تأمین مالی در میان شرکتهاي سهامی فعال در بورس اوراق بهادار، وام هاي بلندمدت بانکی و انتشارسهام عادي است. با توجه به اینکه براي تأمین مالی شرکتها، هر دو منبع مذکوراستفاده میشود و از طرفی، واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت وبازده متجلی میشود، لذا منابعی که شرکتها براي تأمین سرمایه استفاده میکنند، حائزاهمیت بسیار است (رضایی وتبریزی،1391).
سود سهام غالباً به شکل وجه نقد پرداخت می شود . اکثر اندازهگیري ها در حسابداري نیز مبتنی بر جریان گذشته، حال یا آینده وجه نقد است. نگهداشت وجه نقد شرکتها را قادر میسازد تا براي تأمین وجوه سرمایه گذاري ها و دیگر بدهیها ازهزینه اضافی تامین وجوه خارجی اجتناب شود (آچاریا و همکاران،2007). گروههاي مختلف استفادهكننده از صورتهاي مالي با تصميمهای متفاوتي روبهرو هستند و از آنجا كه سرمايهگذاران و بستانكاران دو گروه اصلي استفادهكننده صورتهاي مالي به شمار ميروند، فراهم آوردن اطلاعات مربوط براي اين دو گروه با توجه به نوع نيازهاي اطلاعاتي آنان ضرورت خاصي دارد، چرا كه براي اين گروهها بايد اطلاعاتي تهيه شود تا به آنها در پيشبيني ارزش مورد انتظار سرمايهگذاري و بهرههاي آينده آن و نیز تصميمگيري درست در جهت استفاده بهينه از منابع مالي در دسترس كمك کند. سود و جريانهای نقدي آينده از جمله اطلاعات اساسي و مهمي است كه ميتواند در جهت تحقق اين مهم، نقش مؤثري ايفا كند (ودیعی، 1389). همچنین با توجه به این که پیشبینی مقدار حساسیت جریان نقدی یکی از معیارهای ارزشگذاری شرکت در نظر گرفته شده است، میتواند یکی از معیارهای قابل تحلیل برای یک پژوهشگر باشد. شركتها براي بهره برداري از فرصت هاي سرمايهگذاري غيرمنتظرة آتي، هنگامي كه تأمين مالي خارجي هزينه بر است، به نگهداري داراييهاي نقدينه اقدام مي كنند. پس وجه نقد یکی از عوامل تأثیرگذار در مبادلات روزمره شرکتها میباشد.
امروزه حسابداري نقش عمدهاي در تصمیمگیريهاي اقتصادي ایفا مینماید. مدیران، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسوولیتهاي خویش ازصورتهاي مالی که توسط سیستمهاي حسابداري تهیه میگردد، استفاده می نمایند. تحلیلگران صورتهاي مالی با استفاده از اطلاعات این صورتها، تجزیه و تحلیلهاي گوناگونی انجام داده و نتیجه فعالیتهاي خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار میدهند (نمازي و زارع،1383).
دلایل اهمیت موضوع و ضرورت نقش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی را میتوان در آن دید که صورتهای مالی که ارائه میشوند، چه کمکی در پیشبینی جریان نقد آتی، به عنوان ملاک ارزیابی و ارزشگزاری یک شرکت، میتوانند داشته باشند. وجود جریانهای نقد، بدون در نظر گرفتن حساسیتها. محدودیتهای مالی، سبب گمراهی و عدم تشخیص درست و واقعی وضعیت مالی موجود شرکت میشود.
در این پژوهش، سعی میشود که با آشکار ساختن حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی و محدودیتهای مالی، که عامل تعیین کنندهای در بهبود و افزایش سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکتها و استفاده کنندگان از صورتهای مالی میباشد، گام بلندی برداشته شود.
یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاري افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادي بر بازده سهام شرکتها تأثیر میگذارند که انتخاب یک روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل می باشد. مدیریت شرکت در راستاي تأمین منابع مالی مناسب و بهینه و براي به حداکثر رساندن بازده سهام از طریق اجراي پروژه هاي سودآور باید هزینه این منابع مالی را مشخص نموده و بین ریسک و بازده سهام تعادل برقرار نماید. افزایش و کاهش بازده سهام واحدهاي انتفاعی میتواند ناشی از عوامل اطلاعاتی باشد که از داخل واحد تجاري گزارش میشود و میتواند بر تصمیم گیري سهامداران، سرمایهگذاران و تحلیلگران موثر باشد، که یکی از این اطلاعات میتواند تصمیمگیريهاي شرکت در ارتباط با ساختارسرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن باشد.
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی، تحت محدودیت مالی است و تلاش میشود تا حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی در بهبود قدرت پیشبینی جریانهاي نقدي آتی مدلهاي پیشبینی شناسایی و ارزیابی گردد .بهعبارت دیگر در تحقیق قدرت پیشبینی دادههاي نقدي و قدرت پیشبینی دادههاي تعهدي براي پیشبینی جریانهاي نقدي آتی با استفاده از اطلاعات مالی میان دورهاي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از مدل رگرسیونی مقایسه میشود، تا به این سوال که کدام یک از داده هاي نقدي و تعهدي، قدرت پیشبینی بهتري نسبت به دیگري براي جریانهاي نقدي آتی دارند، پاسخ داده شود. هدف از پیش بینی درتصمیمگیريهاي اقتصادي، حداقل سازي ریسک تصمیمگیري و افزایش اثر بخشی تصمیمها است. جریان نقدي، عاملی کلیدي براي تعیین ارزش شرکتها میباشد، بهطور مثال: سرمایهگذاران، ازپیشبینیهاي خود درباره سودهاي آتی و جریانهاي نقدي آتی، براي تعیین قیمت اوراق بهادار شرکتها و ارزش فعلی سرمایهگذاري در تاریخ تحصیل، استفاده میکنند) رایت وهمکاران، 2007). بنابراین، میتواند به اشخاص ذینفع یک سازمان کمک شایانی کند، كه از اين حيث براي اعتباردهندگان و سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران ميتواند مفيد واقع شود. از دیدگاه سهامداران: با تبیین تأثیر گذاري سیاستهاي روشهاي تأمین مالی(افزایش سرمایه، وام) بر بازده سهام و در نهایت در جمع ثروت سهامداران، سهامداران در هنگام تصمیمگیريهاي مربوط به افزایش سرمایه شرکت بهتر و منطقیتر میتوانند عمل نمایند. از اینرو انجام تحقیقی در این زمینه میتواند به عنوان راهنمایی جهت سرمایهگذاراي مورد استفاده واقع شود.

فرضیههای تحقیق و مبانی نظری فرضیهها
تحقيقات قبلي درزمينه ساختار سرمايه اثر حياتي محدوديتهاي مالي را در زمان جستجوي سرمايه برجسته ساخت. تعدادی از اين مطالعات بر اين تاكيد دارند كه شركتهاي با محدودیت مالي وجوه نقد كم با هزينه زياد دارند. متون ترجمه اخير فرض ميكند شركتهاي فرض نشده كاملاً با محدودیت بوده و خاطر نشان مي سازد كه آنها با مشكلات عدم تقارن شديد اطلاعات مواجه بوده و به نسبت نمونه هاي ديگر و رقبا ادعاي كمي درباره انعطافي پذيري مالي دارند.
در عين حال اين شركتها با هزینه بالاتر انتشار اوراق بهادار و هزينهي انتخاب مواجه بوده و شركتهاي فهرست شده عمدتاً با هزينه هاي انتشاراوراق بهادار مواجهاند. از اين رو هرچه نمونه قبلي كوچكتر باشد تنوع كم تر شده و وضعيت مبهم بيشتر مي شود از اين رو هزینه های نمایندگی در شركتهاي با محدودیت بيشتر است. در دهههاي گذشته تئوري سلسله مراتبی به صورت انتقادي حفظ شده و وجود هزينه عدم تقارن اطلاعاتی تعين كننده سلسله مراتب تمايلات در زماني مي باشد كه به انتخاب منابع ساختار سرمايه مي پردازد. در اين حالت وجوه نقد داخلي يا جریان نقدی انتخاب اول مي باشند. منطق مشابه شركتها را وادار به انتخاب بدهي نسبت به انتشار سهام مي نمايد. در نتيجه تئوري سلسله مراتبی براي شركتهاي بامحدودیت به نسبت بدون محدودیت به خاطر عدم تقارن اطلاعات اثر گذار بر نمونه قبلي تا حد زيادي منطقي تر است. تحقيقات تجربي اخير خاطرنشان مي سازد كه هزينه اطلاعات نقش مهمي را ايفا ميكند اگر چه آنها كل قضيه را بيان نميكنند ( لوپزگارسیا و میرا، 2014). كامپلو (2010) ميگويد عدم تقارن اطلاعات براي شركت هاي بامحدودیت حياتي است اما براي شركتهاي بدون محدودیت بي اثر است. نمونه دوم جریان نقدی را به عنوان گزينه اول انتخاب ميكند. صرفاً به اين خاطر كه وجود هزينههاي تعدیلات به ويژه هزينه انتشاراوراق بهادار حاكم ميباشد.
لذا چگونه ميبايست اين جريانها برداشت ما از فرضيه سلسله مراتب مطلوب را تغييردهد. بر طبق كامپلو (2010) شركتهاي بامحدودیت كاملاً به جریان نقدی داخلي وابستهاند و دربارهي تصميمگيري در سرمايهگذاري آزاد نيستند. به عبارتي سرمايهگذاري داخلي شركت تنها براي زماني است كه تصميم ميگيرد سرمايههاي توليد شده داخلي آن مشخص باشد. در مقايسه شركتهاي بدون محدودیت در انتخاب سرمايههاي خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون يا هزينههای نمایندگی مواجه نيستند.
از اينرو سرمايهگذاري براي شركتهاي بدون محدودیت خارجي است. متعاقباً شركتهاي بامحدودیت ميبايست شوكهای جریان نقدی را جذب كرده و سپس مقدار سرمايهگذاري و تامين مالي را مشخص كند. همان گونه كه شركتهاي بامحدودیت احتمالاً قادر به افزايش وجوه نقد خارجي در آينده نيستند آنها به حفظ مازاد جاري جریان نقدی به جاي بازپرداخت بدهي ميپردازند. در مقايسه شركتهاي بدون محدودیت زماني بدهي را پرداخت ميكنند كه جریان نقدی بيش از نياز خود توليد نمايند. (لوپزگارسیا و میرا، 2014).
در نتيجه اين رفتار هر دو شركت رابطه منفي بين تأمین مالی خارجي (بدهي و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان مي دهند. این یک اثر جايگزينی است. چنين اثری براي شركتهاي بدون محدودیت شدیدتر است.
با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اول و دوم مطرح میگردد:
بین تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.
بین تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتر وجود دارد.

مبانی نظری فرضیه سوم:
شركت هاي با محدود یت با عوارض انتخاب و هزينه مواجه اند. اعتباردهندگان به دنبال ضمانت وام براي حفاظت از قراردادهاي خود مي باشند. شركتهاي با محدودیت انتظار ميرود كه جریان نقدی اضافي خود را در دارايي هاي مشهود مانند دارایي ثابت يا موجودیها سرمايهگذاري كند. انتظار داريم مشهود بودن باعث تسهيل وجوه نقد خارجي جديد به ويژه براي شركت هاي بامحدودیت شود.
در نتيجه اثر جریان نقدی بر تامين مالي خارجی براي شركتهاي بامحدودیت منفي است در حالي كه شركتهاي بدون محدودیت اثری ندارد. از این رو مشهود بودن دارایی میتواند باعث بهبود قابلیت شرکت ها برای دنبال کردن تأمین مالی جدید باشد و از این رو روشی برای تأمین تعاملات دوجانبه لازم برای کمک به ضمانت فرایندهای کاری سرمایهگذاران شود. شوک درآمد مثبت میتواند باعث افزایش داراییهای مشهود شود و از این رو باعث افزایش اثر جایگزینی میشود که اثری کاملا منفی است (لوپزگارسیاومیرا،2014).گردش وجوه باعث افزايش اثر جانشيني زياد در شركتهاي با دارايي بيشتر ميشود. از این رو فرضیه سوم مطرح میشود:
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.

مبانی نظری فرضیه چهارم و پنجم:
شايان ذكر است كه محدوديتهاي مالي در زماني كه ركود اقتصادي بين شركتها با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع انتشار سهام، تأمین مالی خارجی، استانداردهای حسابداری، حسابداری مالی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، حسابداری تعهدی، سرمایه در گردش