پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری، مقایسات زوجی، روش تحقیق، نمونه برداری

دانلود پایان نامه ارشد

آسان تر به پاسخ هاي احتمالی برساند. روش تحقیق، بستگی به اهداف، ماهیت موضوع، امکانات و منابع دارد.
به طور کلی هر تحقیق ابتدا در پی طرح مشکل یا مسأله اي مطرح می شود. مشکل و مسأله اي که سوألات زیادي را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. پژوهشگر با جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سوألات پژوهشی و تایید و یا رد فرضیات مطرح شده می پردازد. لذا جمع آوري اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت زیادي برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرایند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام تجلی یافته، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظري تحقیق قابل سنجش و محاسبه می شود.
در این فصل به تشریح روش تحقیق مورد استفاده در انجام این تحقیق پرداخته شده است.
3-2- طرح تحقیق
قبل از اینکه روشهای به کار برده شده توضیح داده شود، ابتدا باید نوع تحقیق مورد شناسایی قرار گیرد. محققان با توجه به زوایای مختلف انواع متفاوتی از تحقیق را بیان می‌کنند. اما در مجموع با در نظر گرفتن هدف، موضوع، ماهیت داده‌ها و زمان تحقیق می‌توان تحقیقات را دسته بندی کرد (حبیب پور گتابی و صفری شالی, 1388, ص. 22). تحقیق حاضر، به لحاظ استفاده از نتایج آن، برای تصمیم گیری و سیاستگذاری مناسب است، لذا تحقیق کاربردی است. به دلیل اینکه به توصیف وضع موجود می‌پردازد، از این رو، توصیفی می‌باشد. زمان گردآوری داده‌ها، زمان حال است، لذا پیمایشی است و ماهیت داده‌های مورد بررسی، کمی می‌باشد و چون برای گردآوری داده‌ها هم از روش کتابخانه ای و هم از طریق رجوع به افراد جامعه، عمل می‌شود، از منظر روش جمع آوری داده‌ها، میدانی و اسنادی است. مشخصات این تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ‏31- نوع شناسی تحقیق
معیار دسته بندی
نوع تحقیق
هدف
تحقیق کاربردی
ماهیت تحقیق
توصیفی
زمان گردآوری
پیمایشی(زمان حال)
ماهیت داده ها
کمی
روش جمع آوری داده ها
میدانی و اسنادی

3-3- جامعه و نمونه آماری
3-3-1- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه ی مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره صفت متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد (سرمد، بازرگان،حجازی،1387، ص 177).
از نظر قلمرو مکانی تحقیق حاضر در شهر تهران و در شرکتهای فعال در زمینه‌ی صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی انجام گرفته است.
جهت دستیابی به صاحبنظران، شرکت‌های عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران بعنوان جامعه آماری تحقیق تعریف می‌شود. براساس لیست ارائه شده در سایت انجمن، 147 شرکت دارای عضویت در این انجمن هستند. از هر شرکت، حداقل یک نفر بعنوان نماینده شرکت در نظر گرفته شده است. از این رو حجم جامعه آماری تحقیق (N=147) تعیین می‌گردد.
3-3-2- گروه های نمونه
نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد(عادل آذر و مؤمنی، 1385). در تعریفی دیگر، نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا, 1383, ص. 121). در رابطه با نمونه به دو مسأله باید توجه نمود: یکی شیوه ی نمونه‌گیری و دیگری حجم نمونه است.
در رابطه با تعیین حجم نمونه، در این تحقیق دو بار نمونه گیری انجام شده است. یک نمونه گیری جهت تعیین و شناسایی مهمترین موانع صادرات صورت گرفته است. به منظور شناسایی موانع صادرات، ابتدا بر اساس مدل الماس ملی پورتر و با توجه به نوع فعالیت صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، شاخصهای موانع صادرات مشخص شده و در پرسشنامه گنجانده شده است. این پرسشنامه در اختیار نمونه آماری تحقیق قرار گرفته و داده‌ها گردآوری شده است. برای تعیین حجم نمونه جهت گردآوری داده‌های مربوط به پرسشنامه به شرط زیر لحاظ شده است:
در انتخاب فرمول نمونه گيري اگر متغييرها (سؤالات) از نوع چند ارزشي با مقياس ترتيبي بوده و حجم نمونه محدود باشد در اين صورت براساس رابطه ي زیر حجم نمونه محاسبه مي‌شود(مومنی، 1389).

براین اساس، همانطور که گفته شد حجم جامعه 147 نفر ، ميزان دقت مورد نظر را (0.05) و ميزان سطح اطمينان نيز(0.95)در نظر گرفته شده است.در نهايت حجم نمونه برابر است با:

n=(147*(1.96)^2*0.5*0.5)/((0.05)^2*146+(1.96)^2*0.5*0.5)≅106
نمونه گیری دوم جهت انجام رتبه بندی موانع صادرات صورت گرفته است. در این نمونه گیری، به دلیل اینکه تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پیمایش به روش AHP صورت می گیرد، تعداد نمونه لازم برای انجام مقایسات زوجی، n=30 انتخاب شده است. به عبارت دیگر از میان همان افرادی که در پاسخگویی به پرسشنامه ها شرکت نموده اند، تعداد 30 نفر برای انجام مقایسات زوجی مربوط به روش AHP انتخاب شده اند.
3-3-3- ‌نمونه گیری
نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان جامعه آماری است. بطوریکه با مطالعه گروههای نمونه و فهمیدن خصوصیات و ویژگیهای آزمودنی گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم(عادل آذر،مومنی 1387).
دو نوع اصلی طرح نمونه برداری احتمالی و غیر احتمالی وجود دارد. در نمونه برداری احتمالی که به نمونه های اتفاقی و تصادفی مشهورند، اصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت می گردد و نتایج این نمونه قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد(حافظ نیا ،1383).
همانطور که گفته شد، در این تحقیق دوبار نمونه گیری صورت گرفته است. در نمونه گیری اول، به روش تصادفی عمل شده است. دراین نوع نمونه گیری از هر شرکت حداقل یک نفر بعنوان نمونه انتخاب شده است.
در نمونه گیری بار دوم، به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند عمل شده است. در این روش نمونه‌گیری، ضرورت بر این است که اطلاعات را از افراد یا گروه‌های خاصی به دست آوریم، یعنی گروه خاصی از افراد که قادر به ارائه اطلاعات مورد نظر ما هستند، زیرا آنها تنها افرادی هستند که می‌توانند چنین اطلاعاتی را ارائه دهند یا با برخی از معیارهایی که محقق تدوین کرده است، مطابقت دارند (شائمی برزکی, 1389).
3-4- ابزار تحقیق
برای گردآوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز است که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرآیند پژوهش است. هر یک از ابزارهای گردآوری داده، مزیت ها و عیب هایی دارند که در هنگام به کار گیری، باید به تأثیر آنها در هدف پژوهش توجه کرد و با رعایت نکته های لازم، امکان افزایش اعتبار پژوهش را فراهم آورد(خاکی،1390).
محقق براي بدست آوردن داده هاي مورد نیاز در تحقیق، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه ها بپردازد (آبتین، 1381).
ابزارهاي عمده در تحقیق حاضر براي جمع آوري داده ها عبارتند از: روش کتابخانه اي، پرسشنامه و مصاحبه.
روش کتابخانه ای:
مطالعه سوابق یا پژوهش کتابخانه اي، پژوهشی است که همه اطلاعات لازم را از منابعی که در کتب و نوشته ها و تحقیقات قبلی موجود در کتابخانه ها یا بایگانی هاي سازمان ها مکتوب است، بدست آورده و لزومی به مراجعه به افراد و انجام پرسش یا مصاحبه ندارد.
بررسی هاي کتابخانه اي، به منظور جمع آوري جامع اسناد علمی و تحقیقی، کتبی یا غیرکتبی که محقق در رابطه با تحقیق خاصی باید از آنها الهام بگیرد، انجام می شود. دلیل انجام بررسی هاي کتابخانه اي این است که محقق اطمینان یابد که هیچیک از متغیرهایی که به نحوي در مسأله یا فرضیات تحقیق تاثیر داشته اند، ناشناخته نمانده اند.
بررسی هاي کتابخانه اي، در تنظیم ادبیات تحقیق، بسیار ضروري است که این خود می تواند جامعیتی را در داده هاي حاصل در مصاحبه و پرسشنامه ایجاد نماید. بعبارت دیگر، امکان ایجاد چارچوب مشخصی را براي مطالعات بعدي، فراهم می نماید (ظهوري، 1378)
فواید استفاده از کتابخانه براي جمع آوري اطلاعات، به شرح زیر است:
کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد تحقیق؛
اخذ تصمیم در این مورد که چه محلی و چه اشخاصی و چه کتبی باید مورد مطالعه قرار گیرد؛
اطلاع یافتن از سوابق موضوع مورد تحقیق؛
گرفتن تجربه از آنچه تا بحال انجام شده است و
استفاده از آمارها، کتابها، مآخذ و اسناد موجود (خلیلی، 1378).
در تحقیق حاضر نیز براي گردآوري و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق، از روش کتابخانه اي استفاده شده است. بدین منظور، از کتب و مقالات موجود در کتابخانه ها و مقالات موجود در اینترنت و همچنین پایان نامه هاي فارسی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق، استفاده شده است.
مصاحبه:
مصاحبه شیوه اي است که در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می کند و از این طریق، به ارزیابی عمیق ادراکها، نگرشها، علایق و تلقی هاي او می پردازد(خاکی،1390).
مصاحبه داراي مزایایی می باشد از جمله اینکه امکان توضیح و رفع ابهام براي آزمودنی وجود دارد. دیگر اینکه بیشتر مردم، تمایل دارند که به اظهار نظرهاي شفاهی بپردازند. از معایب مصاحبه نیز می توان به وقت گیر و پرهزینه بودن آن، محدودیت در تعمیم نتایج، مشکل بودن تعبیر و تفسیر نتایج و نیاز به افراد ماهر اشاره کرد (خاکی، 1390).
در تحقیق حاضر به منظور شناخت عوامل و موانع اثرگذار بر صادرات در راستای کاربردی کردن مدل الماس ملی پورتر در رابطه با موضوع تحقیق، با کارشناسان، خبرگان و اساتید حوزه هاي صادرات و صنایع بهداشتی و شوینده مصاحبه شده است. لازم به ذکر است با توجه به مصاحبه هاي مختلف و مطالعات صورت گرفته، معیارهاي شناخته شده در این زمینه تکمیل گردیده و سوألات پرسشنامه مطابق با آنها طراحی شده است. به این ترتیب نتایج مصاحبه هاي انجام شده به عنوان عوامل تاثیرگذار در قالب سوأل در پرسشنامه مطرح گردیده است.
پرسشنامه:
پرسشنامه یکی از متداول ترین ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش های پیمایشی است. هر پرسشنامه معمولاً عبارت از مجموعه ای از پرسش های هدف مدار است که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. یک پرسشنامه نباید همچون فهرستی از پرسش ها در نظر گرفته شود(خاکی، 1390).
پرسشنامه در بین جامعه آماري کارشناسان و متخصصین توزیع شده و نظر ایشان را نسبت به موانع موجود بر سر راه صادرات صنایع بهداشتی و شوینده و نیز میزان تأثیر و اولویت و اهمیت آنها جویا شده است. پرسشنامه یکی از ابزارهاي رایج تحقیق و روشی مستقیم جهت کسب داده هاي تحقیق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوألات است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد. سئوالات ممکن است جواب را در میان انتخاب هایی که براي پاسخ دهنده فراهم می کنند، تعیین کرده باشند که این گونه از پرسشنامه ها، پرسشنامه بسته نام دارند و یا ممکن است پاسخ دهنده را در ارائه جواب آزاد بگذارند که این پرسشنامه ها پرسشنامه باز نام دارند(علوی، 1374).
در مجموع پاسخ هاي داده شده، تشکیل دهنده ي داده هاي مورد نیاز پژوهشگر است. در این پژوهش نیز، ابزار اندازه گیري پرسشنامه بسته است و سوألات پرسشنامه، بر اساس طیف 5 درجه اي لیکرت طرح ریزي گردیده است. (طیف 5 درجه ای لیکرت: درباره گزینه های مثبت، پژوهشگر، ارزش های عددی مقیاس را طوری تعیین می کند که بیشترین(بالا ترین) ارزش عددی(امتیاز) به موافق ترین افراد تعلق گیرد و درباره گزینه های منفی، بیشترین امتیاز، متعلق به مخالف ترین افراد و کمترین امتیاز متعلق به موافق ترین آنان شود(خاکی، 1390).
در راستاي طراحی سوألات پرسشنامه، مطالعه و بررسی عوامل معرفی شده در مدل الماس ملی و تکمیل شده از طریق نتایج مصاحبه ها، به عنوان اصلی ترین راهکار در طراحی سوألات پرسشنامه در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که بخش هاي مذکور در یک مطالعه مقدماتی و پس از انجام مصاحبه اکتشافی و با مراجعه به اساتید راهنما و مشاور، اصلاح و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، روش تحقیق، رتبه بندی، فرش دستباف Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، مقایسات زوجی، سلسله مراتبی، درخت تصمیم