پایان نامه ارشد با موضوع تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، کشورهای منتخب، رشد جمعیت

دانلود پایان نامه ارشد

تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی
6- ایجاد بستری به منظور ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها
3-3- بررسی روند زمانی متغیرهای تحقیق
در نمودار (3-1) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب کشورهای اسلامی نشان داده شده است. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه روند افزایشی را داشته است.
نمودار (3-2) روند نزولی متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر را در کشورهای منتخب کشورهای اسلامی نشان میدهد. به عبارتی دیگر تعداد کودکانی که سالم به دنیا میآیند روند کاهشی را داشته است.
همچنین در نمودار (3-3) روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای منتخب کشورهای اسلامی در طول دوره مطالعه ترسیم شده است. همانطور که مشاهده میشود این متغیر روند صعودی را پشت سر گذاشته است.
نمودار(3-1)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی
نمودار(3-2)- روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر کشورهای منتخب اسلامی

نمودار(3-3) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای منتخب اسلامی
3-4- تقسیمبندی درآمدی کشورها
3-4-1- کشورهای با درآمد بالا : (درآمد سرانه بالاتر از 12616 دلار)، شامل کشورهای کویت، بحرین، برونئی، عمان، قطر، عربستان و امارات میباشد.
3-4-2- کشورهای با درآمد متوسط: (درآمد سرانه بین 4086 دلار 12615 دلار)، شامل کشورهای آلبانی، الجزایر، مالزی، آذربایجان، مراکش، نیجریه، پاکستان، جیبوتی، سنگال، مصر، گابن، سودان، سورینام، سوریه، اندونزی، ایران، تونس، عراق، ترکمنستان، اردن، قزاقستان، ازبکستان، لبنان، یمن، لیبی و ترکیه میباشد.
3-4-3- کشورهای با درآمد پایین: کشورهای با درآمد پایین : (درآمد سرانه کمتر از 4085 دلار)، شامل کشورهای بنگلادش، بنین، موزامبیک، کومور، گامبیا، تاجیکستان، گینه بیسائو و توگو میباشد.

3-5- بررسی روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در گروههای مختلف درآمدی
نمودار (3-4) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی بالا را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میشود متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای گروه درآمدی بالا از روند صعودی برخوردار بودهاند.
در نمودار (3-5) متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی متوسط روند افزایشی را طی دوره مورد مطالعه داشته است.
متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی پایین در نمودار (3-6) روند رو به افزایش را به جز چند دوره کوتاه نشان میدهد.

نمودار (3-4)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی بالا

نمودار (3-5)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی متوسط

نمودار (3-6)- روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای گروه درآمدی پایین
3-6- بررسی روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در گروههای مختلف درآمدی
نمودارهای (3-7)، (3-8) و (3-9) به ترتیب روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین را نشان میدهد. متوسط نرخ خام تولد در گروههای مختلف درآمدی در نمودارهای (3-7)، (3-8) و (3-9) روند نزولی طی دوره 2011-1990 داشته است.
نمودار(3-7)- روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر کشورهای گروه درآمدی بالا

نمودار(3-8)- روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر کشورهای گروه درآمدی متوسط
نمودار(3-9) – روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر کشورهای گروه درآمدی پایین
3-7- بررسی روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد در گروههای مختلف درآمدی
نمودارهای (3-10)، (3-11) و (3-12) به ترتیب روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد را در کشورهای درآمدی بالا، متوسط و پایین نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در هر 3 گروه درآمدی متوسط امید به زندگی در بدو تولد روند صعودی را طی دوره مطالعه داشته است.
نمودار(3-10)- روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی بالا

نمودار(3-11) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی متوسط نمودار(3-12) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی پایین

3-8- ساختار اقتصادی کشور ایران
ایران در جنوب غربی آسیا و منطقه خاورمیانه واقع شده است. ایران با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان درشمال، افغانستان و پاکستان در شرق و عراق و ترکیه در غرب مرز دارد. جمعیت ایران بر اساس آمار رسمی در سال 2012 بالغ بر 76 میلیون نفر با نرخ رشد سالانه جمعیت 3/1 درصد گزارش شده است. همچنین تولید ناخالص داخلی آن 05/514 میلیارد دلار با نرخ رشد 78/2 درصد برای سال 2011 بوده است. نرخ تورم این کشور در سال 2012، 3/27 درصد و نرخ بیکاری برای سال 2008، 5/10 درصد اعلام شده است.
حال در این به بررسی روند متغیرهای تحقیق در مورد کشور ایران طی دوره زمانی 2011-1990 میپردازیم.
یکی از شاخصهای مهم برای تعیین رفاه یک کشور، تولید ناخالص داخلی سرانه است که میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان میدهد. همانطور که در نمودار (3-13) مشاهده میشود، تقریباً از سال 1990 تا 2011 با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه 70 و 80، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال 1991 تا سال 1993) که با کاهش مواجه بود، تا پایان سال 2011 ادامه یافته است.
نمودار(3-13) – روند تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران
در نمودارهای (3-14) و (3-15) به ترتیب روند نرخ خام تولد و امید به زندگی در بدو تولد نشان داده شده است که بیانگر روند نزولی و افزایشی متغیرهای مذکور طی دوره زمانی مورد مطالعه میباشد.

نمودار(3-14) – روند نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در ایران
نمودار(3-15) – روند امید به زندگی در بدو تولد در ایران

نمودار(3-16) روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در ایران را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود رابطه منفی بین تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در ایران وجود دارد.

نمودار(3-16) – روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در ایران
همچنین نمودار (3-17) روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل امید به زندگی در بدو تولد در ایران را نشان میدهد که تقریباً با افزایش امید به زندگی رفاه جامعه افزایش مییابد.
نمودار(3-17) – روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل امید به زندگی در بدو تولد در ایران
3-8- 1- تحولات جمعیتی طی دوره 1405-1385
جدول (3-1): تحولات جمعیتی در پیش 1405-1385( جمعیت به میلیون نفر)
سال
ادامه روند موجود (2فرزند)
4 فرزند
5 فرزند
6 فرزند
1385
70
70
70
70
1400
9/83
3/105
4/115
5/124
1405
88
2/116
7/129
0/142
منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگر فرزندآوري زنان کشور افزایش یابد و تعداد فرزندان خانوادههاي ایرانی به جاي به طور متوسط 2 فرزند فعلی به 6 فرزند ارتقاء یابد، جمعیت ایران تا سال 1400 به 124 و تا سال 1405 به 142 میلیون افزایش خواهد یافت و اگر به 5 فرزند ارتقاء یابد، جمعیت تا سال 1400 به 115 میلیون و تا سال 1405 به 130 میلیون نفر افزایش مییابد که در قیاس با تداوم روند فعلی فرزندآوري که به جمعیتی به ترتیب حدود 84 و 88 میلیون در سالهای 1400 و 1405 خواهد انجامید خبر از اضافهتر شدن جمعیتی بین 42 تا 54 میلیون نفر ظرف 20 سال آینده میدهد و این در شرایط ایران که از یک عقب ماندگی تاریخی در زمینه مسائل توسعه برخوردار است و هم اکنون نیز از نظر شاخصهاي اقتصادي- اجتماعی و انسانی در سطح مناسبی قرار ندارد یک تهدید و فاجعه میباشد.
البته لازم به ذکر است اگر تعداد فرزندان هر خانواده از 6/1 به 5/2 فرزند افزایش یابد باعث انفجار جمعیتی نمیشود.
به طور کلی از دلایل مهم مخالفان افزایش جمعیت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فراهم نبودن زیرساختها (آموزشی، بهداشتی، رفاهی و …)
مبهم بودن آینده شغلی نسل آینده
شرایط نامناسب معیشتی و اقتصادی خانوادهها
نبود پشتوانه کارشناسی برای افزایش جمعیت
به دلایل فرهنگی رشد جمعیت بیشتر در فقرا رخ خواهد داد و سبب وخامت وضع آنها خواهد شد
همچنین نمودار (3-18) روند جمعیت کشور را قبل و بعد از اولین سرشماری طی دوره 1390-1279 نشان میدهد . همانطور که مشاهده میشود در فاصله زمانی بیش از نیم قرن (56 سال) فقط 10 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است و از دوره 1335 تا 1390 شاهد افزایش 4 برابری در جمعیت بودهایم.
نمودار(3-18) – جمعیت کشور قبل و بعد از اولین سرشماری
3-8-1-2- روند پیری جمعیت ایران
بر اساس نمودار (3-19) و جدول (3-2) میتوان گفت که رشد جمعیت روند نزولی را داشته است و اگر با این روند ادامه یابد با مشکل پیری جمعیت و عدم تولید نسل جدید و نیروی کار جوان مواجه خواهیم بود. دولتمردان ما بايد به گونهای برنامهريزي كنند تا براي جلوگيري از اين خطر بزرگ، آهنگ رشد جمعيت را افزايش داده و از كاهش آن جلوگيري نمايند. البته بايد به تناسب آن رشد اقتصادي و فرصتهای جديد شغلي نيز جهت افزايش سطح رفاه اين جمعيت بايد به تناسب افزايش يابند.
لازم به ذکر است پدیده پیری جمعیت در بعد اقتصادی بر رشد اقتصادی ، مصرف بازار کار و بازنشستگی تأثیر خواهد گذاشت. همچنین در بعد اجتماعی ترکیب خانوادهها و ترتیبات زندگی، تقاضا برای مسکن، روندهای مهاجرت و نیاز به خدمات و مراقبتهای بهداشتی را افزایش میدهد (سازمان ملل متحد 2009)
به طور کلی هر چقدر هرم سنی جمعیت کشور پهنتر باشد بیانگر جوانی جمعیت در کشور میباشد. در کشور ما نیز در سالهای دهه 60 هرم سنی جمعیت به همین شکل بوده است اما با گذشت زمان هرم سنی جمعیت کشور شکل استوانهای به خود می گیرد که این بیانگر این است که جمعیت کشور در حال رفتن به سمت پیری است.
جمعیت جوانان 15 تا 29 سال نیز که در سرشماری سال 1385، حدود 25 میلیون نفر بوده است و در سرشماری سال 1390 به حدود 5/23 میلیون نفر رسیده است، پیش بینی میشود این تعداد در سال 1405 به کمتر از 18 میلیون نفر برسد. نکته آخر اینکه بر مبنای پیش بینی های مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی اگر باروری مطابق با روند گذشته کاهش داشته باشد و تا سال 1410 به 35/1 فرزند برسد و با فرض اینکه بعد از آن همین نرخ تثبیت بشود، سال 1415 نرخ رشد جمعیت ما به 4/0 درصد یعنی صفر میرسد. سازمان ملل هم در سه سناریو جمعیت ایران را پیشبینی کرده است. در سناریوی رشد پایین باروری کاهش پیدا می کند و در سال 1420 به یک فرزند میرسد و از اینجا به بعد افزایش پیدا می کند و به 5/1 فرزند می رسد. طبق این پیش بینی جمعیت ما در سال 1460 به 46 میلیون میرسد و در سال 1480 به 31 میلیون نفر میرسد. ولی مهمتر از این نرخ باروری، نرخ سالمندی است؛ تعداد جمعیت چندان مهم نیست. کشورهایی هستند که جمعیتشان 10 میلیون نفر است، اما تعادل جمعیتی دارند. اما ما دیگر کشور جوانی نیستیم. ما یک کشوری هستیم که وارد مرحله میانسالی شدهایم.
نمودار (3-19): هرم سنی جمعیت ایران

جدول (3-2): متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور طی سالهای 1405-1385
سال
نرخ رشد سالانه
1390-1385
27/1
1395-1390
16/1
1400-1395
99/0
1405-1400
77/0

3-9- جمعبندی فصل

در این فصل ابتدا نحوه شکلگیری و اهداف کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بیان شده است. سپس روند زمانی متغیرهای تحقیق برای کشورهای منتخب و همچنین گروههای مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفتهاند. در قسمت آخر روند زمانی متغیرها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رشد اقتصادی، امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع دادههای پانل، ریشه واحد، رگرسیون، امید به زندگی