پایان نامه ارشد با موضوع توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. در ابتدا هدف او مقاومت در برابر دوستان و عدم شرکت در مهماني آنان است. اگرچه او ابتدا به اين هدف خود مي رسد اما در پايان داستان شرايط به گونه اي مي شود که او بالاخره در آن مهماني شرکت مي کند و در واقع به هدف خود نمي رسد. عزم و اراده ي راسخ راوي در ابتداي داستان نقش کنشگر ياري رسان را دارد و عصبانيت او به خاطر خاموشي برق و موفق نشدن در انجام کارهايي که تصميم گرفته بود به عنوان مخالف و بازدارنده محسوب شده و مانع از رسيدن او به هدفش شده اند. در اين قسمت دوستان راوي اعطاکننده و خود او دريافت کننده به شمار مي روند.
در طول داستان راوي اهداف ديگري را هم دنبال مي کند که مهم ترين آن نوشتن مطالب مورد نظرش است که به خاطر قطع برق و نبودن شمع به اين هدف نمي رسد و در واقع اين عوامل را مي توان بازدارنده ناميد.
هدف ديگر راوي تهيه ي شمع است که به اين هدف هم به خاطر نبودن برق و کمبود کالاهاي مورد نياز به خاطر تقاضاي فراوان مردم نمي رسد. در اين قسمت هم اين عوامل در نقش کنشگر مخالف در روايت عمل مي کنند.
فاعل
راوي
هدف
شرکت نکردن در ميهماني دوستان/نوشتن مقاله
بازدارنده
خاموشي برق /نبودن شمع
ياري رسان
اراده ي قوي راوي/-
اعطاکننده
دوستان راوي
دريافت کننده
راوي

ب) زنجيره هاي روايي
-زنجيره ي ميثاقي: اساس شکل گيري اين داستان زنجيره هاي ميثاقي محسوب مي شوند که شامل قرار برگزاري مجلس مهماني در عصر روز يکشنبه ـ طبق قرار قبلي ـ از سوي دوستان راوي و تصميم راوي براي شرکت نکردن در اين مجلس است که نهايتاً راوي عهدي را که با خود بسته مي شکند و در مهماني مذکور شرکت مي کند.
-زنجيره ي اجرايي: تلاش راوي براي عبور از کوچه ها و خيابان هاي باريک، تلاش براي به اتمام رساندن مطلب ناتمام از سوي راوي، تلاش راوي براي تهيه ي شمع، دعوت شدن مجدد راوي به مجلس مهماني دوستان و پذيرفتن اين دعوت از سوي راوي زنجيره هاي اجرايي داستان محسوب مي شوند.
-زنجيره ي انفصالي: رفتن راوي از شرکت به خانه اش، رفتن اعضاي خانواده ي راوي به پشت بام به خاطر خاموشي برق، رفتن راوي به چند مغازه براي تهيه ي شمع، برگشتن از مغازه ها و رفتن به خانه و رفتن راوي به مجلس مهماني و برگشتن مجدد او به خانه اش زنجيره هاي انفصالي روايت را تشکيل داده اند.
10-کمدي خانه تکاني618
در اين داستان که به شيوه ي راوي داناي کل بيان شده است، چند نفر از ساکنين يک خانه که قصد خانه تکاني قبل از نوروز دارند، قاليچه ي خود را وسط کوچه مي تکانند که خاکش گرفته شود، اين موضوع باعث ناراحتي و شکايت همسايه ها مي شود اما کساني که در حال انجام اين کار هستند نه تنها به ناراحتي همسايه ها اهميتي نمي دهند بلکه جواب آن ها را هم مي دهند و به اين ترتيب در کوچه جار و جنجالي به راه ميافتد، اما باز هم رقيه خانم(صاحب قاليچه) حاضر نيست که به حرف همسايه ها گوش بدهد تا اين که بالاخره يکي از اهالي محل متوسل به زور مي شود و غائله را ختم مي کند.
-بالاخره پاي زور در کار مي آيد و قولتشن آقاي گردن کلفتي چاقويي به رقيه خانم نشان مي دهد و مي گويد: اين چاقو را مي بيني؟ زود تا قاليت با اين چاقو از وسط دو تکه نشده جمعش کن و ببر. اين جا ديگر رقيه خانم جا مي زند و قالي را جمع مي کند و قال را مي کند.

-تحليل داستان
الف) کنشگران
ساکنين خانه اي که در آن مشغول خانه تکاني هستند در اين روايت نقش کنشگر فاعل را بر عهده دارند و هدف آن ها هم گرفتن گرد و خاک قاليچه در وسط کوچه است. اهالي محل که به اين کار اعتراض مي کنند در نقش بازدارنده در روايت حضور دارند و رقيه خانم که به حمايت از افرد خانواده اش مي پردازد و با اهالي محل بگومگو مي کند ابتدا نقش ياري رسان را دارد ولي در ادامه که جار و جنجال بيشتر مي شود خود رقيه با پافشاري زياد قصد ادامه ي کار را دارد و به نوعي نقش فاعل را بر عهده گرفته است و هدف هم همان تکاندن قاليچه وسط کوچه است. در اين قسمت شخص گردن کلفتي که با چاقو رقيه خانم را تهديد مي کند نقش بازدارنده را دارد.
از طرف ديگر مي توان گفت که اهالي محل فاعل هستند و هدف آن ها ممانعت از کار رقيه خانم و خانواده اش است و شخص چاقو به دست به عنوان ياريگر در رسيدن آنها به هدفشان کمک مي کند.
دو کنشگر اعطاکننده و دريافت کننده در اين روايت حضور ندارند.

فاعل
خانواده ي رقيه خانم
هدف
تکاندن گرد وخاک فرش در وسط کوچه
بازدارنده
همسايه ها/آقاي گردن کلفت
ياري رسان
رقيه خانم
اعطاکننده
____
دريافت کننده
____

ب) زنجيره هاي روايي
-زنجيره ي اجرايي: تلاش رقيه خانم و افرد خانواده اش براي تميز کردن فرش و تلاش اهالي محل براي منصرف کردن آن ها از اين کار زنجيره هاي اجرايي اين روايت هستند.
-زنجيره ي انفصالي: ورود افراد خانواده ي رقيه خانم به کوچه و بعد از آن ها ورود افراد مختلف و ساکنين و اهالي خانه هاي ديگر به کوچه و ورود شخص چاقو به دست به ماجرا و نهايتاً برگشتن رقيه خانم به خانه اش زنجيره هاي انفصالي اين روايت محسوب مي شوند.

11-ورزش حيدر قلي خان619
حيدر قلي خان که به خاطر بيماري به پزشک مراجعه کرده است و پزشک به او گفته که علاوه بر استفاده از دارو و دوا بايد هر روز مقداري هم پياده روي کند تصميم مي گيرد که در بعضي از کارهاي خانه، مثل خريد کردن به همسرش کمک کند تا در ضمن پياده روي اي هم کرده باشد. اما حيدر قلي براي تهيه ي هر کالا و جنسي که از خانه بيرون مي رود به خاطر کمبود کالاي مورد نظرش خيلي بيشتر از آن مقداري که در نظر داشته مجبور به پياده روي مي شود. پنج روز متوالي حيدرقلي هر روز به خاطر تهيه ي يک جنس صبح از خانه بيرون رفته و بعد از ظهر بر مي گردد و با سختي بسيار کالاي مورد نظر همسرش را تهيه مي کند. اما در نتيجه ي اين پياده روي ها علاوه بر خستگي و ناتواني اعصابش هم ضعيف مي شود.
ـ …… حيدر قلي خان که خيال مي کرد اين کار فقط نيم ساعت وقت مي گيردوقتي دم فروشگاه رفت ديد صفي بسته اند به درازاي صف محشر. صبح داخل صف شد و يک ساعت بعد از ظهر بيرون آمد در حالي که ديگر زانوهايش رمق نداشت. از جانش سير شده بود و مي خواست خودکشي کند…… يک ساعت بعد از ظهر ناهاري خورد و خوابيد. چيزي نگذشت که فريادي کشيد و سرآسيمه از خواب پريد. زنش پرسيد: چطور شده؟ گفت: هيچي! خواب ديدم که مي خواهي فردا مرا دنبال تخم مرغ بفرستي!

تحليل داستان
الف) کنشگران
در اين روايت حيدر قلي خان نقش کنشگر فاعل را دارد و در قسمت هاي مختلف داستان چند هدف را دنبال مي کند که عبارتند از: تهيه ي يک قوطي رنگ و تعمير ميز آشپزخانه، خريدن لامپ دويست براي حياط خانه، خريدن مقداري لپه، خريدن سيب زميني و پياز، تهيه ي دو تا مرغ نيمچه. مي توان گفت که علاوه بر اين موارد هدف اصلي و کلي فاعلي در اين داستان غلبه بر بيماري به وسيله ي پياده روي روزانه بوده است.
در قسمت هاي مختلف داستان هم عوامل و اشخاصي نقش کنشگر باز دارنده را دارند: نبودن قوطي رنگ نيم کيلويي در مغازه هاي رنگ فروشي، عدم توليد لامپ دويست از سوي کارخانه داران و کمبود اين جنس در بازار، کمبود مواد خوراکي و تقاضاي زياد مردم.
البته کنشگر ياري رسان هم در اين قسمت ها حضور دارد و باعث مي شود که حيدر قلي خان به اهداف خود برسد، يکي از عواملي که نقش ياري رسان دارد اراده و عزم فاعل است که باعث دوندگي و استقامت فراوان او براي پيداکردن اجناس مورد نظرش مي شود. دوست فاعل (فروشنده ي لامپ) و چانه نزدن فاعل بر سر قيمت، خوار بار فروش آخري که دلش براي فاعل مي سوزد، ايستادن طولاني مدت در صف فروشگاه را هم مي توان ديگر عوامل ياري رسان در روايت محسوب کرد.
البته در بعضي از قسمت هاي داستان همسر حيدر قلي خان فاعل است و هدف او هم يک جا دست به سرکردن شوهرش به خاطر حضور زنان مهمان در خانه و يک جا هم کباب کردن مرغ در فر است و در اين قسمت ها حيدرقلي خان نقش ياري رسان را دارد.
در اين روايت حيدر قلي خان اعطاکننده و همسرش دريافت کننده هستند. همچنين پزشک معالج اعطا کننده و حيدر قلي خان دريافت کننده محسوب مي شوند.

فاعل
حيدر قلي خان
هدف
تهيه ي اجناس و کالاهاي مختلف/پياده روي براي بهبود بيماري
بازدارنده
کمبود کالاها و اجناس مختلف
ياري رسان
فروشندگان آشنا/پيگيري واراده ي حيدر قلي خان
اعطاکننده
حيدر قلي خان/پزشک معالج
دريافت کننده
همسر حيدر قلي خان/حيدر قلي خان

ب) زنجيره هاي روايي
ـ زنجيره ي ميثاقي: نوشتن نسخه و توصيه به پياده روي از سوي پزشک، تصور اشتباه حيدر قلي خان در انجام کارها که فکر مي کرد هرکاري بيشتر از نيم ساعت طول نمي کشد، يادآوري زمان مصرف دارو به حيدر قلي خان از سوي همسرش، تعهد حيدر قلي خان پيش فروشنده براي چانه نزدن بر سر قيمت و توزيع سيب زميني و پياز در فروشگاه زنجيره هاي ميثاقي اين داستان هستند.
ـ زنجيره ي اجرايي: تلاش حيدر قلي خان براي يافتن و تهيه ي اجناس مختلف، عدم توليد بعضي از اجناس از سوي کارخانه داران، پذيرايي همسر حيدر قلي خان از دوستانش و خوابيدن و از خواب پريدن حيدر قلي خان زنجيره هاي اجرايي اين داستان را شکل داده اند.
ـ زنجيره ي انفصالي: رفتن حيدر قلي خان به بيرون از خانه براي تهيه ي اجناس مختلف، رفتن حيدر قلي خان به مطب پزشک و داروخانه، ورود و خروج هاي متعدد حيدر قلي خان به مغازه هاي مختلف و برگشتن هاي او به خانه زنجيره هاي انفصالي اين داستان به حساب مي آيند.
12-موش و تله موش620
همسر راوي با نگراني او را از وجود موش در خانه مطلع مي کند و از او مي خواهد که براي رفع اين مشکل کاري انجام دهد اما راوي با بي اعتنايي جواب همسرش را ميدهد و و جود موش را مشکل و مساله ي مهمي نمي داند، بالاخره پس از مقداري جر و بحث راوي مجبور مي شود که فکري براي اين مساله بکند و به همسرش مي گويد که با مقداري گچ و خاک سوراخ موش ها را مسدود کند. همسرش هم اين کار را مي کند اما باز هم موش ها وارد خانه ي راوي شده و باعث نگراني و گلايه ي افراد خانواده اش مي شوند. راوي و خانواده هم دور هم جمع مي شوند و هر کدام براي اين مساله راه حلي ارائه مي دهند. بالاخره راوي تصميم مي گيرد که با استفاده از تله موش اين مشکل را حل کند اما موش خيار و پنير روي تله موش را مي خورد ولي خودش فرار مي کند و به تله نمي افتد. بعد کلفت خانه خبر مي دهد که موش ها داخل يخدان کهنه و قديمي هستند و راوي و اعضاي خانواده اش دور يخدان جمع مي شوند تا به نحوي موش ها را بگيرند. و به اين نتيجه مي رسند که بايد با دست اين کار را بکنند راوي و پسرش هر يک به بهانه اي از انجام اين کار طفره مي روند. بالاخره همسر راوي جلوي يخدان مي ايستد و تمام موش ها را يکي يکي با دست مي گيرد و سر به نيست مي کند

ـ تحليل داستان
الف) کنشگران
در اين داستان مي توان همسر راوي را کنشگر فاعل محسوب کرد و هدف او هم از بين بردن موش هاي خانه است. خود راوي هم در قسمتي از داستان نقش فاعل را دارد و هدف استفاده از تله موش و از بين بردن موش ها به اين وسيله است.
راوي و اعضاي خانواده اش ياري رسان هستند و عواملي مثل بي فايده بودن گچ و خاک و همچنين فرز و چالاک بودن موش ها باز دارنده محسوب مي شوند. در آخرين قسمت داستان سرعت عمل و شجاعت همسر راوي به عنوان ياري رسان باعث مي شود که نهايتاً او به هدفش برسد و موش ها را از بين ببرد.
فاعل
همسر راوي/راوي
هدف
از بين بردن موش ها
بازدارنده
فرز و چالاک بودن موش ها/کهنگي تله موش
ياري رسان
شجاعت وسرعت عمل همسر راوي
اعطاکننده
_____
دريافت کننده
_____

ب) زنجيره هاي روايي
ـ زنجيره ي ميثاقي: مطرح کردن موضوع وجود موش در خانه از سوي همسر راوي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع زنجيره، -زنجيره، مالکين، تخليه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع زنجيره، شهرستاني، نوروز، پيش