پایان نامه ارشد با موضوع توسعه صادرات، بازاریابی، رتبه بندی، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

دهد که ایران در صادرات مواد شوینده(پودرهای شوینده و مایعات پاک کننده) از مزیت نسبی صادراتی برخوردار نمی باشد و عملکرد صادراتی آن در مقایسه با سایر اقلام صادرات صنعتی کشور در حال کاهش می باشد.
2. ناظمی و همکاران(1390) در مطالعه خود به تحلیل اثر تغییر دو متغیر «تجربه صادراتی» و «اندازه بنگاه» بر موانع فعالیت های مختلف «اداری- خدماتی صادرات» از نگاه صادر کنندگان پرداخته اند. نتیجه تحقیق ایشان نشان می دهد که موانع ادراک شده از دو فعالیت «انتقال ارز به کمک صرافی ها و ارتباطات شخصی» و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقه صادراتی تغییر کرده و کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر «اندازه بنگاه» در تغییر موانع ادراک شده از فعالیت های اداری خدماتی صادرات بی تأثیر است(ناظمی و همکاران، 1390).
3. صادقی و همکاران(1391) در تحقیقی با عنوان(ارایه مدل عوامل اصلی موفقیت در صادرات از دیدگاه صادر کنندگان در ایران) به شناسایی متغیرهای تأثیر گذار در صادرات پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تا عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران تحت مدلی ارایه گردد. داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از میان صادرکنندگان در سطح کشور و از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. روش بکار رفته برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، همبستگی چند متغیره و تحلیل عاملی درجه دوم بوده است. مدل بدست آمده شامل چهار عامل اصلی تأثیر گذار بر صادرات می باشد که عبارتند از: عامل فردی(تحصیلات، تجربه، دانش صادراتی و روابط عمومی)، عامل اقتصادی(بازارهای صادراتی، یارانه های دولتی، قیمت گذاری صادراتی و بازاریابی صادراتی)، عامل محیطی(قوانین و مقررات، فرهنگ، تکنولوژی، ارتباطات غیر رسمی و عوامل سیاسی) و عامل جانبی محصول(طراحی و بسته بندی، کیفیت محصولات، ضمانت و خدمات پس از فروش، کانال‌های توزیع و برند محصولات).
همچنین نتایج نشان می‌دهد که از دیدگاه صادر کنندگان رتبه بندی عوامل از جنبه‌ی اهمیت و اثر گذاری به ترتیب اولویت عبارتند از: اول، عامل محیطی( با ترتیب اولویت اجزا: قوانین و مقررات، فرهنگ، ارتباطات خاص، تکنولوژی و عوامل سیاسی)، دوم، عامل جانبی محصول( با ترتیب اجزا: ضمانت و خدمات پس از فروش، کانال های توزیع، کیفیت محصول، برند و طراحی و بسته بندی)، سوم، عامل فردی( با ترتیب اجزا: روابط عمومی، دانش صادراتی، تحصیلات، تجربه کاری) و چهارم، عامل اقتصادی( با ترتیب اجرا: بازاریابی صادراتی، یارانه های دولتی، قیمت گذاری صادراتی و بازارهای صادراتی)(صادقی و همکاران، 1391).
4. توکلی و دهقانی سانیج(1389) به بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی پرداخته اند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و از طریق آزمون های آمار استنباطی، آزمون مقایسه میانگین و آزمون تحلیل واریانس، به بررسی تأثیر عوامل پرداخته اند. همچنین برای رتبه بندی عوامل از نظر اثرگذاری بر توصعه صادرات در صنعت نساجی، از تکنیک AHP و نیز تکنیک TOPSIS استفاده نموده اند. در تحقیق مذکور عوامل مؤثر بر صادرات عبارتند از:

جدول‏22- عوامل مؤثر بر توسعه صادرات، منبع: توکلی و دهقانی سانیج(1389)
ابعاد مؤثر بر صادرات
مولفه ها
کیفیت محصولات
رعایت استانداردهای معمول بین المللی و کنترل های کیفی دقیق
با کیفیت بودن محصولات در مقایسه با محصولات رقبای خارجی
نگرش راهبردی
دیدگاه های راهبردی شرکت برای حضور در بازارهای جهانی
بینش مدیریت شرکت مبنی بر توانایی رقابت با رقبای بین المللی
مواد اولیه
دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز شرکت جهت تولید محصولات رقابتی
کیفیت مواد اولیه مورد نیاز شرکت جهت صادرات
قیمت مواد اولیه مورد نیاز شرکت در جهت صادرات
فناوری
بهره مندی از فناوری پیشرفته و ماشین آلات جدید در تولید محصول جهت صادرات
دانش مدیریت
برخورداری از مهارت و دانش فنی در زمینه تولید محصولات مرغوب و کیفیت جهت صادرات
آگاهی و آشنایی با محدودیت ها و مقررات بین المللی درباره صادرات
آگاهی مدیریت شرکت ها در باره مدیریت صادرات و بازاریابی جهانی
شدت رقابت
شدت رقابت بین سایر شرکت های تولید کننده داخل کشور در جهت بهبود و نوآوری محصولات صادرات
تحقیقات بازاریابی
استفاده از تحقیقات بازاریابی برای شناخت مشتریان و رقبای خارجی
فعالیت واحد تحقیق و توسعه در شرکت
پیشبرد فروش
توانایی شرکت در فروش اعتباری در بازار خارجی
ارائه خدمات قبل و پس از فروش به مشتریان خارجی
اعطایی هدایای تبلیغاتی به خریداران خود در بازارهای خارجی
نوسانات غیر منتظره
نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز در فعالیت های صادراتی
تغییرات ناگهانی در هزینه های عوامل تولید محصولات صادراتی
تبلیغات
شرکت در نمایشگاه های تخصصی و بین المللی
استفاده از شیوه های گوناگون تبلیغاتی در بازارهای خارجی
استفاده از شبکه های اطلاع رسانی بین المللی نظیر اینترنت برای معرفی محصولات
آگاهی از نوع و روش تبلیغات در کشور مقصد
صنایع مرتبط
رقابت بین شرکت های عرضه کننده مواد اولیه
هماهنگی بین شرکت های فعال اعم از عرضه کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان و توزیع کنندگان در این صنعت
زیر ساخت ها
برخورداری از زیرساخت های پیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات
برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب و مجهز(زمینی، دریایی و …) جهت صدور کالا
کارگشایی فعالیت انجمن صنفی صنایع
منابع مالی
دسترسی به منابع مالی و سرمایه کافی برای فعالیت های تولیدی و صادراتی
همکاری مراکز و نهادهای رسمی توسعه صادرات جهت تأمین مالی صادرات
نقش دولت
حمایت دولت از سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف صنعت در جهت توسعه صادرات
قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات
سیاست های دولت در جهت حمایت از تولیدات
سیاست های تعرفه ای دولت در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز برای تولید
سیاست های تشویقی صادرات در زمینه صنعت
دانش فنی
بهره مندی از تسهیلات مراکز توسعه صادراتی از قبیل مشاوره و آموزش در مسائل بازاریابی
امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی در داخل کشور در زمینه بهبود فناوری تولید محصولات جهت صادرات

نتایج بدست آمده نشان می دهد که تمامی 15 بعد در نظر گرفته شده، در توسعه صادرات صنایع نساجی اثرگذار می باشند. همچنین اولویت بندی عوامل به ترتیب میزان اهمیت عبارتند از: کیفیت محصولات، نگرش راهبردی مدیریت، مواد اولیه، فناوری، دانش مدیریت، شدت رقابت، تحقیقات بازاریابی، پیشبرد فروش، نوسانات غیر منتظره، تبلیغات، صنایع مرتبط، زیرساخت ها، منابع مالی، نقش دولت و دانش فنی(توکلی و دهقانی سانیج، 1389).
5. رستگاری پور و همایونی فر(1386) به بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر صادرات غیر نفتی ایران پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بخش اقتصادی عواملی مانند درآمدسرانه، جمعیت، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ مبادله در کشورهای طرف تجاری ایران، از عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای غیر نفتی ایران هستند. بی ثباتی سیاسی کشورهای طرف تجاری ایران نیز بر روند صادرات ایران اثر گذار است. بر اساس یافته ها، هر چه جمعیت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای طرف تجاری ایران افزایش یابد، صادرات ایران به آن کشورها نیز افزایش می یابد. اما نرخ مبادله و بی ثباتی سیاسی در کشورهای مذکور با صادرات ایران رابطه عکس دارد.
برخی از مطالعات مربوطه که از مدل الماس ملی پرتر استفاده نموده اند و نیز عوامل اثر گذار بر صادرات و نیز موانع صادرات را مورد مطالعه قرار داده اند به شرح زیر است.
6. در تحقیقی با عنوان بررسي و رتبه بندي موانع و مشكلات صادرات گاز طبيعي ايران به عرصه هاي بين المللي بر مبناي مدل الماس پورتر که توسط حسن اسماعیل پور و همکاران انجام گرفته شده است، با توجه به مطرح بودن اصل رقابت پذيري يا تجارت آزاد درعرصه جهاني باتكيه بر مزيت نسبي كشور در زمينه منابع گاز طبيعي ، در اين پژوهش وضعيت رقابتي صنعت گاز كشور، صادرات گاز طبيعي به بازارهاي بين المللي با استفاده از »مدل بومي شده الماس ملي« مايكل پورتر بررسي شده است و ضمن تجزيه و تحليل رقابت پذيري صنعت گاز ايران، فرصت ها و تهديدهاي احتمالي پيشروي اين صنعت در بازارهاي بين المللي مشخص گردید.
نتايج حاصل از اين تحقيق، مزيت رقابتي صنعت گاز كشور در سطح جهاني را تاييد نكرد؛ و در سطح اطمينان 95% (5% = a) تمامي شش عامل مدل به عنوان مشكلات فراروي توسعه صادرات گاز مورد تاييد قرار گرفتند. در پایان این تحقیق پیشنهاد می شود که ضمن تدوين استراتژي رقابتي، در تعيين، اجرا و ارزيابي استراتژي هاي كنوني خود تجديد نظر اعمال گردد(اسماعیل پور و همکاران،1389).
7. در تحقیق دیگری که توسط فرزاد کریمی و یوسف حسن پور کار سالاری با عنوان رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان با رویکرد ارزیابی عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صورت گرفته است مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان به روش عملکردی عوامل تعیین کننده آن در سالهای 1375 و 1384 با استفاده از شاخص های ترکیبی با کمک گرفتن از مفهوم ضریب مکانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که رتبه بندی صنایع در آن با استفاده از شاخص های بهره وری، ارزش افزوده، اشتغال زایی، وابستگی به مواد خام و اولیه داخلی، بهره وری تولید، گرایش های سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک آنتروپیو صورت پذیرفته شده، شاخص توسعه های عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی نشان می دهد که بهبود یا عدم بهبود در عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان، فرآیندی انعطاف پذیر و نشان دهنده عدم پایداری نسبی در موقعیت بسیاری از صنایع استان در طول یک دهه اخیر است که متأثر از عوامل مختلفی است. عمده ترین این عوامل، نحوه دسترسی صنایع کوچک و متوسط استان به منابع اولیه داخلی و تأمین منابع مالی جهت سرمایه گذاری است (کریمی. حسن پورکارسالاری،1388)
8. در پژوهش دیگری که توسط حسنقلي پور، اصانلو و سلامی با عنوان شناسائي و رتبه بندي مشكلات و موانع صادرات خودرو در كشور صورت پذیرفته است وضعيت صنعت خودرو كشور از حيث صادرات خودرو به بازارهاي جهاني بر پايه »مدل الماس مزيت رقابت ملي« مايكل پورتر، مورد مطالعه قرارگرفته است که پس از انجام رتبه بندی با استفاده تکنیک تحلیل واریانس و نرم افزار spss ،عامل استراتژی ،ساختار و رقابت پذیری شرکت بعنوان اولین عامل و همچنین عوامل دولت و صنایع مرتبط و پشتیبان رتبه های دوم و سوم را بدست آوردند. در پایان این تحقیق مشكلات و موانع مرتبط با صادرات خودرو بطور كلي طبقه بندي شده و راهکارهای پیشنهادی در رابطه با هر مشکل بیان شده است (حسنقلی پور.اصانلو. سلامی ،1387).
9. در تحقیق دیگری با عنوان مزایاي استفاده از خدمات شرکت هاي مدیریت صادرات در راهبردهاي توسعه صادرات بنگاه هاي کوچک و متوسط که توسط منیژه قره چه و فیروز شمشیري صورت پذیرفته شده است ابتدا به بیان نظریه بین المللی شدن بنگاه هاي کوچک و متوسط پرداخته و نیازهاي اطلاعاتی این بنگاه ها را در طول مسیر بین المللی شدن و درسطوح مختلف آن بیان می کند. سپس اشاره اي به موانع و مشکلاتی شده است که این واحدها در زمینه مدیریت فعالیت هاي صادراتی خود با آنها در حال چالش هستند (قره چه. شمشیري،1389)
10. در پژوهش دیگری با عنوان تعیین وضعیت رقابتی صنعت پرورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر که توسط محمد حقیقی و پگاه مختاری صورت پذیرفته است به شناسایی و تحلیل وضعیت موجود رقابتی در این صنعت پرداخته شده است. این تحقیق که با استفاده از مدل الماس رقابت مایکل پورتر صورت گرفته است نشان دهنده این است که صنعت پرورش میگوی ایران در مقایسه با سایر رقبای جهانی از جایگاه ضعیف تری برخوردار است. از لحاظ میزان اهمیت هریک از عوامل با توجه به اینکه تمامی عوامل مدل از درجه اهمیت بالاتر از متوسط برخوردار هستند که حاکی از مهم بودن مولفه ها برای سنجش وضعیت صنعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مزیت رقابتی، رقابت پذیری، توسعه صادرات، عرضه کنندگان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری، مقایسات زوجی، روش تحقیق، نمونه برداری