پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، دانشگاه پیام نور، تحلیل داده، سبک تفکر

دانلود پایان نامه ارشد

تخصصی
دانشگاه باقرالعلوم
13
غیر انتفاعی
تخصصی
موسسه غیر انتفاعی معصومیه قم
14
غیر انتفاعی
تخصصی
موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش قم
15
غیر انتفاعی
تخصصی
موسسه غیر انتفاعی حکمت قم
16
غیر انتفاعی
تخصصی
موسسه غیر انتفاعی تعالی قم
17
غیر انتفاعی
تخصصی
موسسه غیر انتفاعی پویش قم
18
دولتی
مکاتبه ای (جامع)
دانشگاه پیام نور قم
19
دولتی
مکاتبه ای (جامع)
دانشگاه پیام نور جعفریه
20
دولتی
مکاتبه ای (جامع)
دانشگاه پیام نور دستجرد
21
دولتی
مکاتبه ای (جامع)
دانشگاه پیام نور کهک
22
دولتی
مکاتبه ای (جامع)
دانشگاه پیام نور سلفچگان
23

3-9- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی را می توان مجموعه مشاهدات از یک مجموعه می باشد که می تواند به صورت گسسته و یا پیوسته باشد. سری زمانی تحقیق ، به صورت پیوسته می باشد که از تیر 1390 تا پایان دی 1390 می باشد.

3-10- روش نمونه گيري
صرف نظر از اينکه محققان قصد استفاده از کدام آمار استنباطي را دارند، قدرت پيش بيني يا برآورد آزمون، بستگي به روش به کار برده شده در نمونه گيري دارد. در صورتيکه نمونه، نماينده واقعي جامعه اي که از آن انتخاب شده است نباشد و به عبارت ديگر، اگر نمونه داراي اريب باشد، امکان پيش بيني صحيح و دقيق دربارۀ جامعه وجود نخواهد داشت.
با توجه به اينكه در اين تحقيق محقق بمنظور دستيابي به نتيجه بايد دو دسته نمونه برای ارزیابی انتخاب نماید ، سعی شده است که به شکل سرشماری از تمام 23 رئیس موجود در دانشگاه و مرکز آموزش عالی در استان قم انتخاب صورت گیرد و نیز به منظور انتخاب نمونه دوم به منظور ارزیابی جو سازمانی حاکم بر نمونه مورد ارزیابی اول ، از روش نمونه گيري هدفدار (قضاوتي)، معاونین روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را برای دست یابی به نتایج بهتر انتخاب کند. در اين روش نمونه گيري، بخشي از جامعه بر مبناي قضاوت پژوهشگر به عنوان نمونه انتخاب مي شود(تدين، 1385، 81). نمونه برداري قضاوتي مستلزم انتخاب آزمودنيهايي است كه بهترين شرايط را براي ارائه اطلاعات مورد نياز دارند. طرح نمونه برداري قضاوتي موقعي به كار مي رود كه طبقه محدودي از اعضاء اطلاعات مورد نظر را دارند(سكاران، 1381، 310).
با بررسی های صورت گرفته در تحقیقاتی با جامعه مشابه و نیز با بررسی عملیاتی صورت گرفته مشخص شد که برای نمونه دوم در هر دانشگاه می توان حداکثر 3 تا 5 معاون را با توجه به وسعت دانشگاه در نظر گرفت.
3-11- شیوه های تحلیل داده ها
داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه ها را با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک روش های تجزیه و تحلیلی مورد استفاده از قبیل ضریب های همبستگی پیرسون روابط بین متعییرها مشخص می شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
برای اتفاقات سازمانی نمی توان توجیه های ساده یافت و برای آنها به سادگی علت هایی مشخص پیدا کرد. بعلاوه غالباً یافتن سرچشمه ها مقدور نیست، زیرا منشأها معمولاً در فاصله ای بسیار دورتر از نتایج و علائم قرار دارند(حيدري، 1385 ، 146).
پس از آنکه داده‌های تحقيق گردآوري ، استخراج و طبقه بندي گرديدند، جداول و نمودارهاي لازم تهيه شدند و آزمون‌های آماري نيز انجام شد؛ نوبت به مرحله جديدي از فرايند تحقيق که به مرحله تجزيه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادي دارد.
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدايت كند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزيه و تحليل به عنوان فرايندي از روش علمي، يکي از پایه‌های اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل روشي است که از طريق آن، داده‌هایی که از طريق به‌کارگیری ابزارهاي تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کد بندی، دسته بندي و در نهايت پردازش می‌شوند تا زمينه برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط بين اين داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ ها فراهم آيد.
براي تجزیه و تحلیل دادههاي جمع آوري شده در اين تحقيق ابتدا آمار توصيفي كه به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، سن، ميزان تحصيلات و… ميپردازد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطي مطرح ميگردد. در آمار استنباطي اين تحقيق كه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد، ابتدا توسط آزمون كالموگرف-اسميرنف نرمال بودن متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت سپس توسط آزمون پيرسون و اسپرمن به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شده و در نهايت به منظور تحليل بيشتر بر روي دادهها از آزمون T دو جامعه مستقل استفاده شد.

4-1- آمار توصيفي
4-1-1- جنسيت
جدول(4-1): توزیع فراوانی اعضای نمونههاي آماری بر حسب جنسيت

نمونه
كل

مديران
معاونان

جنسيت
مرد
تعداد
22
91
113

درصد فراواني
5/19
5/80
100

زن
تعداد
0
20
20

درصد فراواني
0
100
100

كل
تعداد
22
111
133

درصد فراواني
5/16
5/83
100

نمودار(4-1): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسيت
همانطور که در جدول و نمودار(4-1) ديده ميشود بيشتر اعضاي نمونه آماري را مردان تشكيل مي‏دهند.

4-1-2- سن
جدول(4-2): توزیع فراوانی اعضای نمونههاي آماری بر حسب سن

نمونه
كل

مديران
معاونان

سن
40-30 سال
تعداد
1
34
35

درصد فراواني
9/2
1/97
100

50-40 سال
تعداد
9
60
69

درصد فراواني
0/13
0/87
100

بالاي 50 سال
تعداد
12
16
28

درصد فراواني
9/42
1/57
100

كل
تعداد
22
110
132

درصد فراواني
7/16
3/83
100

نمودار(4-2): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن
بر اساس جدول و نمودار (4-2) بيشتر اعضاي نمونه معاونان بين 40 تا 50 سال و نمونه مديران بالاي 50 سال سن دارند.
4-1-3- سنوات خدمت
جدول(4-3): توزیع فراوانی اعضای نمونههاي آماری بر حسب سنوات خدمت

نمونه
كل

مديران
معاونان

سنوات خدمت
10-5 سال
تعداد
1
27
28

درصد فراواني
6/3
4/96
100

15-10 سال
تعداد
2
39
41

درصد فراواني
9/4
1/95
100

20-15 سال
تعداد
4
23
27

درصد فراواني
8/14
2/85
100

20 سال به بالا
تعداد
14
21
35

درصد فراواني
0/40
0/60
100

كل
تعداد
21
110
131

درصد فراواني
0/16
0/84
100

نمودار(4-3): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت

همانطور که در جدول و نمودار (4-3) ديده ميشود سنوات خدمت بيشتر معاونان بين 10 تا 15 سال و مديران 20 سال به بالاست.
4-1-4- گروه تحصيلي
جدول(4-4): توزیع فراوانی اعضای نمونههاي آماری بر حسب گروه تحصيلي

نمونه
كل

مديران
معاونان

گروه تحصيلي
پزشكي
تعداد
1
4
5

درصد فراواني
0/20
0/80
100

علوم انساني
تعداد
12
72
84

درصد فراواني
3/14
7/85
100

علوم پايه
تعداد
4
9
13

درصد فراواني
8/30
2/69
100

فني مهندسي
تعداد
5
20
25

درصد فراواني
0/20
0/80
100

كشاورزي
تعداد
1
7
8

درصد فراواني
5/12
5/87
100

هنر
تعداد
0
1
1

درصد فراواني
0
0/100
100

كل
تعداد
23
113
136

درصد فراواني
9/16
1/83
100

نمودار(4-4): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصيلات
همانطور که در جدول و نمودار (4-4) ديده ميشود بيشتر اعضاي هر دو نمونه آماري در رشته علوم انساني تحصيل كردهاند.
4-1-5- تحصيلات
جدول(4-5): توزیع فراوانی اعضای نمونههاي آماری بر حسب تحصيلات

نمونه
كل

مديران
معاونان

تحصيلات
فوق ليسانس
تعداد
5
64
69

درصد فراواني
2/7
8/92
100

دكتري
تعداد
13
30
43

درصد فراواني
2/30
8/69
100

حوزوي
تعداد
5
20
25

درصد فراواني
0/20
0/80
100

كل
تعداد
23
114
137

درصد فراواني
8/16
2/83
100

نمودار(4-5): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصيلات
همانطور که در جدول و نمودار (4-5) ديده ميشود بيشتر اعضاي نمونه معاونان داراي مدرك فوق ليسانس و نمونه مديران داراي مدرك دكتري هستند.
4-1-6- رتبه علمي
جدول(4-6): توزیع فراوانی اعضای نمونههاي آماری بر حسب رتبه علمي

نمونه
كل

مديران
معاونان

رتبه علمي
استاد
تعداد
1
2
3

درصد فراواني
3/33
7/66
100

دانشيار
تعداد
5
8
13

درصد فراواني
5/38
5/61
100

استاديار
تعداد
7
29
36

درصد فراواني
4/19
6/80
100

مربي
تعداد
6
52
58

درصد فراواني
3/10
7/89
100

مربي آموزشيار
تعداد
1
3
4

درصد فراواني
0/25
0/75
100

غیر عضو هیأت علمي
تعداد
3
19
22

درصد فراواني
6/13
4/86
100

كل
تعداد
23
113
136

درصد فراواني
9/16
1/83
100

نمودار(4-6): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب رتبه علمي
بر اساس جدول و نمودار (4-6)، بيشتر اعضاي نمونه معاونان رتبه علمي مربي و نمونه مديران رتبه علمي استاديار را دارند.
4-1-7- متغيرهاي تحقیق
نتايج آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق در جدول(4-7) ارائه شده است.
جدول(4-7): توزیع فراوانی مؤلفه‌های تحقیق
متغيرها
تعداد
مینیمم
ماکسیمم
میانگین
انحراف معیار
سبک تفکر شهودی
23
00/6
00/67
43/38
922/22
سبک تفکر تحلیلی
23
00/12
00/79
65/52
859/25
سبک تفکر
23
00/27
00/140
08/91
313/48
توجه به هدف
23
00/2
32/6
49/4
570/1
ساختار
23
20/2
24/6
57/4
471/1
رهبری
23
88/1
20/6
83/3
601/1
توجه به ارتباطات
23
04/2
44/6
84/3
586/1
توجه به پاداش
23
12/2
04/8
52/4
671/1
مکانیزم‌های مفید
23
28/2
36/6
44/4
549/1
نگرش به تغییر
23
12/2
52/6
85/3
530/1
جو سازماني
23
82/3
85/4
22/4
254/0

4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها
4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف
قبل از به‌کارگیری آزمون‌های همبستگی ابتدا باید از نرمال بودن توزیع مؤلفه‌های تحقیق اطمینان حاصل کنیم. در صورتی که مؤلفه‌های تحقیق نرمال باشند آزمون مناسب برای بررسی همبستگی پیرسون است و در صورتی که نرمال نباشد از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد. برای بررسی نرمال بودن مؤلفه‌های از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود که یک نوع آزمون ناپارامتریک می‌باشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم‌افزار SPSS امکان پذیر می‌باشد. در صورتی که مقدار آماره ارائه شده توسط این آزمون بیشتر از 5% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی با اطمینان 95% پذیرفته می‌شود. نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن مؤلفه‌ها براي نمونه شهرداري در جدول(4-8) آماده است.
جدول(4-8): نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، سبک شناختی، جو سازمانی، تقسیم کار Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، آزمون فرضیه