پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

های برازندگی در جدول(4-23) نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان اذعان کرد تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری مورد تأیید می‌باشد.

جدول4-23. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه

0.000
1
1
1
1
1

4-4-1-6- مدل قابلیت‌های زیرساختی
همان‌طور که قبلاً اشاره شد قابلیت‌های زیرساختی توسط پنج متغیر تکنولوژی، منابع انسانی، کسب‌وکار، فرهنگ و مدیریت دانش تبیین می‌شود. در بخش پیش به تحلیل عاملی تأییدی هریک از متغیرهای مذکور پرداخته شد. نتایج حاکی از تأیید کلیه مدل‌های اندازه‌گیری متغیرهای فوق بود. لذا در این این بخش به برازش مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش این مدل در شکل(4-8) نشان داده شده است.

شکل4-8. مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-24) نشان داده شده است.

جدول4-24. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی

Estimate
S.E.
C.R.
P
KM

Infrastructure
1.000

Culture

Infrastructure
1.157
.118
9.794
***
BR

Infrastructure
1.345
.115
11.692
***
HR

Infrastructure
1.183
.104
11.338
***
TR

Infrastructure
1.103
.102
10.812
***

نتایج جدول فوق حاکی از این است که کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنی‌دار می‌باشند. بررسی شاخص‌های برازندگی نشان می‌دهد که مقدار RMSEA برابر با 136/0 و بیش از 1/0 می‌باشد. با انجام اصلاحات پیشنهادی نرم‌افزار، مدل قابلیت‌های زیرساختی مجدداً اجرا گردید. نتایح حاصل از اجرای مدل در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل4-9. مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی(اصلاحی)

معنی‌داری بارهای عاملی برآورد شده در مدل فوق در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول4-25. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی(اصلاحی)

Estimate
Standardized
Regression Weights
S.E.
C.R.
P
KM

Infrastructure
1.000
.675

Culture

Infrastructure
1.070
.648
.115
9.307
***
BR

Infrastructure
1.356
.885
.113
11.973
***
HR

Infrastructure
1.168
.828
.101
11.517
***
TR

Infrastructure
1.038
.742
.099
10.518
***
e4

e1
.176
.675
.044
3.973
***

نتایج جدول فوق حاکی از معنی‌داری کلیه مسیرهای برآورد شده می‌باشد. نتایج بررسی ضرایب استاندارد نشان می‌دهد که متغیر منابع کسب‌وکار با ضریب استاندارد 885/0 دارای بیشترین نقش در تبیین قابلیت‌های زیرساختی می‌باشد. پس از آن به ترتیب منابع انسانی، تکنولوژی، مدیریت دانش و فرهنگ قرار دارند. شاخص‌های برازندگی مدل فوق در جدول(4-26) نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان اذعان کرد تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی مورد تأیید می‌باشد.

جدول4-26. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه
2.495
0.076
0.991
0.963
0.985
0.977
0.991

4-4-2- قابلیت‌های مشتری
مدل قابلیت‌های مشتری توسط سه سازه مشتری‌مداری، متمایزسازی مشتریان و درک متقابل تبیین می‌شود. جهت برازش مدل قابلیت‌های مشتری ابتدا به تحلیل عاملی تأییدی هریک از سه سازه مذکور می‌پردازیم.

4-4-2-1- مشتری مداری
جهت اندازه‌گیری سازه مشتری، 6 سؤال در پرسشنامه طراحی شده بود. نتایج حاصل از بررسی کفایت حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از آزمون KMO و بارتلت در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 4-27. آزمون KMO و بارتلت سازه مشتری‌مداری
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.834
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
549.017

df
15

Sig.
.000

مقدار بیش از 5/0 برای KMO و سطح معنی‌داری صفر برای آزمون بارتلت حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه در خصوص سازه مشتری‌مداری می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری در شکل(4-10) نشان داده شده است.

شکل4-10. مدل اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-28) نشان داده شده است.

جدول4-28. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری

Estimate
S.E.
C.R.
P
s32

مشتری‌مداری
1.000

s31

مشتری‌مداری
1.391
.180
7.708
***
s30

مشتری‌مداری
1.444
.180
8.011
***
s29

مشتری‌مداری
1.303
.170
7.652
***
s28

مشتری‌مداری
1.655
.207
7.984
***
s27

مشتری‌مداری
1.415
.184
7.684
***

همان‌طور که نتایج جدول(4-28) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. بررسی شاخص‌های برازش مدل با مقدار 114/0 برای RMSEA حاکی از عدم برازش کامل مدل اندازه‌گیری مشتری‌مداری می‌باشد. بنابراین اصلاحات پیشنهادی توسط نرم‌افزار در مدل اندازه‌گیری مشتری‌مداری اعمال و مدل مجدد حل گردید. نتایج در شکل(4-11) نشان داده شده است.

شکل4-11. مدل اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری(اصلاحی)

معنی‌داری بارهای عاملی مذکور در جدول(4-29) نشان داده شده است.

جدول4-29. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری(اصلاحی)

Estimate
S.E.
C.R.
P
s32

CO
1.000

s31

CO
1.317
.170
7.742
***
s30

CO
1.461
.176
8.311
***
s29

CO
1.289
.163
7.886
***
s28

CO
1.478
.190
7.781
***
s27

CO
1.154
.167
6.903
***
e28

e27
.438
.096
4.550
***
e31

e27
.190
.077
2.484
.013

همان‌طور که در جدول(4-29) مشاهده می‌شود کلیه بارهای عاملی برآورد شده، معنی‌دار می‌باشند. مقادیر شاخص‌های برازندگی مدل مذکور در جدول(4-30) نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان ادعا کرد تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری مورد تأیید می‌باشد.

جدول4-30. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری سازه مشتری‌مداری
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه
2.398
0.073
0.982
0.935
0.970
0.961
0.982

4-4-2-2- متمایزسازی مشتریان
سازه متمایزسازی مشتریان توسط 3 سؤال اندازه‌گیری می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-31) نشان داده شده است.

جدول 4-31. آزمون KMO و بارتلت سازه متمایزسازی مشتریان
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.701
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
286.742

df
3

Sig.
.000

مقدار بیش از 5/0 برای KMO و سطح معنی‌داری صفر برای آزمون بارتلت حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه در خصوص سازه متمایزسازی مشتریان می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه متمایزسازی مشتریان می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری سازه متمایزسازی مشتریان در شکل(4-12) نشان داده شده است.

شکل4-12. مدل اندازه‌گیری سازه متمایزسازی مشتریان

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-32) نشان داده شده است.

جدول4-32. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه متمایزسازی مشتریان

Estimate
S.E.
C.R.
P
s35

متمایزسازی مشتریان
1.000

s34

متمایزسازی مشتریان
1.133
.101
11.248
***
s33

متمایزسازی مشتریان
.866
.082
10.612
***

همان‌طور که نتایج جدول(4-32) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. بررسی شاخص‌های برازش مدل حاکی از برازش کامل مدل اندازه‌گیری مشتری‌مداری می‌باشد. مقادیر شاخص‌های برازندگی در جدول(4-33) نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان اذعان کرد تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه متمایزسازی مشتریان مورد تأیید می‌باشد.

جدول4-33. شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه‌گیری سازه متمایزسازی مشتریان
شاخص تناسب

RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه

0.000
1
1
1
1
1

4-4-2-3- درک متقابل با مشتری
سازه درک متقابل توسط 6 سؤال اندازه‌گیری می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-34) نشان داده شده است.

جدول 4-34. آزمون KMO و بارتلت سازه درک متقابل با مشتری
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.843
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
647.718

df
15

Sig.
.000

مقدار بیش از 5/0 برای KMO و سطح معنی‌داری صفر برای آزمون بارتلت حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه در خصوص سازه درک متقابل با مشتری می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه درک متقابل با مشتری می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری سازه درک متقابل با مشتری در شکل(4-13) نشان داده شده است.

شکل4-13. مدل اندازه‌گیری سازه درک متقابل با مشتری

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-35) نشان داده شده است.

جدول4-35. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه درک متقابل با مشتری

Estimate
S.E.
C.R.
P
s38

درک‌ متقابل
1.000

s37

درک‌ متقابل
.953
.081
11.811
***
s36

درک‌ متقابل
.947
.084
11.291
***
s39

درک‌ متقابل
.880
.079
11.114
***
s40

درک‌ متقابل
.856
.085
10.042
***
s41

درک‌ متقابل
.691
.081
8.500
***

اگرچه نتایج جدول(4-35) حاکی از معنادار بودن کلیه بارهای عاملی برآورد شده می‌باشد، اما بررسی شاخص‌های برازش حاکی از عدم برازش مناسب مدل فوق است. برآورد مقدار 152/0 برای شاخص RMSEA دال بر این موضوع است. لذا اصلاحات پیشنهادی توسط نرم‌افزار انجام و مدل مجدد حل گردید. نتایج در ادامه آورده شده است.

شکل4-14. مدل اندازه‌گیری سازه درک متقابل با مشتری(اصلاحی)

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-36) نشان داده شده است.

جدول4-36. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه درک متقابل با مشتری(اصلاحی)

Estimate
S.E.
C.R.
P
s38

درک‌ متقابل
1.000

s37

درک‌ متقابل
.884
.081
10.897
***
s36

درک‌ متقابل
.851
.085
10.062
***
s39

درک‌ متقابل
.773
.075
10.317
***
s40

درک‌ متقابل
.732
.081
8.984
***
s41

درک‌ متقابل
.589
.088
6.726
***
e40

e41
.353
.097
3.649
***
e39

e40
.212
.078
2.718
.007
e38

e41
-.184
.076
-2.430
.015
e37

e36
.163
.078
2.073
.038
e39

e41
.272
.087
3.130
.002

مقادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، مدیریت دانش، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت اطلاعات، کیفیت اطلاعات مشتری، ارتباط با مشتری، مدل مفهومی