پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

موافقم
1
2
3
4
5
6
7

7-3. متغیرهای تحقیق

رهبری خدمتگزار
این متغیر، متغیر مستقل تحقیق می باشد و از 4 بعد اصلی خدمت رسانی، مهرورزی، تواضع و فروتنی و قابلیت اعتماد تشکیل شده است. ابعاد به همراه شماره سوالات در جد.ول 3-3 آمده است.
خلاقیت:
این متغیر، متغیر وابسته تحقیق می باشد و از 4 بعد خلق ایده، فرورفتن (کاوش) عمیق در ایده، ایده های اکتشافی و گوش دادن به ندای درون تشکیل شده است. ابعاد به همراه شماره سوالات در جدول 3-3 آمده است.
سرمایه روانشناختی:
این متغیر، متغیر میانجی تحقیق می باشد و از 4 بعد خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش بین تشکیل شده است. ابعاد به همراه شماره سوالات در جدول 3-3 آمده است.

جدول 4-3 وضعیت متغیرهای تحقیق در پرسشنامه

ابعاد
سوالات
منبع
رهبری خدمتگزار
مهرورزی
1-4

قلی پور و حضرتی (1388)

خدمت رسانی
5-9

تواضع
10-15

قابلیت اعتماد
16-20

سرمایه روانشناختی
خودکارآمدی
21-24

Luthans (2007)

امید
25-30

تاب آوری
31-35

خوش بینی
36-40

خلاقیت
خلق ایده
1-7

Lyndi Smith (2010)

فرو رفتن (کاوش) عمیق در ایده
8-14

ایده های اکتشافی
21-15

گوش دادن (پیروی کردن) از ندای درون
22-28

8-3. روایی131 پرسشنامه
روایی یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده های نتایج سنجش است. یا روایی را می توان به صورت توافق بین نمره آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد، تعریف گردد. اگر شخصی اعتبار و روایی داده های خود را نداند نمی تواند نسبت به آنچه که به دست آورده است و نتیجه گیری هایش زیاد مطمئن باشد. پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آن ها در مرحله ی اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی را در سه گروه گسترده طبقه بندی نموده اند:
1-روایی محتوا: اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش در بر دارد، به بیان دیگر، روایی محتوا نشان می دهدکه ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.
2-روایی وابسته به معیار: زمانی مطرح می شود که ابزار اندازه گیری تفاوت میان افراد را بر پایه معیاری که قرار گرفته است آن را پیش بینی کند، به دست می دهد.
3-روایی سازه: روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدی با تئوری هایی که آزمون بر اساس آن ها طراحی شده است سازگاری دارد.
در این تحقیق برای بررسی روایی محتوا، ابتدا سعی شده از پرسشنامه های استاندارد استفاده و ثانیاً از نظر اساتید و خبرگان نیز بهره گرفته شود. از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) برای بررسی روایی سازه استفاده گردید. در تحلیل عاملی تاییدی محقق مطالعه بر مبنای ساختار عاملی مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده را مورد آزمون قرار دهد. این تکنیک به محقق اجازه می دهد تا به آزمون این فرضیه که بین متغیرهای آشکار و سازه های نهفته رابطه وجود دارد را بررسی قرار دهد (کلانتری، 1388؛ 136).

9-3. پايايي132 پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. برای اندازه گیری پایایی از 3 ضریب میانگین واریانس بالاتر از 5/0، پایایی کل و آلفای کرونباخ استفاده شده که مقادیر بالاتر از 7/0 بیانگر پایایی بالای متغیرها می باشد. همچنین میانگین واریانس استخراج شده میزان متوسط توضیح متغیرها را توسط شاخصهای اندازه گیری نشان می دهد که این شاخص هم برای کلیه متغیرها در سطح بالا و قابل قبولی می باشد جدول 4-3بیانگر میزان این شاخصها برای تمامی متغیرهای تحقیق است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ نیز استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي رود.
با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفای کرونباخ را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
جدول5-3 ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی
میانگین
پایایی کل
آلفای کرونباخ
 متغیرهای تحقیق
731/0
916/0
878/0
رهبری خدمتگزار
669/0
889/0
833/0
سرمایه روانشناختی
822/0
949/0
929/0
خلاقیت کارکنان

با توجه به نتایج بدست آمده از هر سه آزمون می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

10-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف133
در این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن جامعه آماری استفاده شده است. این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعاتی تجربی با توزیع های آماری منتخب است و آن را با KS نشان می دهند. آزمون KS مبتنی بر جدول خاصی است. اگر آماره آزمون از مقدار جدول کوچکتر باشد فرض صفر پذیرفته می شود، در غیر اینصورت رد می شود.

Dn = maximum | Fe – Fo |

توزیع داده ها نرمال است: H0
توزیع داده ها نرمال نیست: H1
آماره آزمون برابر است با حداکثر قدرمطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی، یعنی:
Fe : فراوانی نظری نسبی تجمعی
Fo: فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی.

تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که به وسیله آن می توان درجه ای را که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. چنانچه دو متغیر در مقیاس فاصله ای یا نسبتی اندازه گیری شده باشد، به منظور تعیین میزان رابطه بین آن ها از همبستگی پیرسون استفاده می شود. تحلیل همبستگی پیرسون از نوع تحلیل پارامتری است. در محاسبه همبستگی پیرسون پیش فرض این است که دو متغیر دارای توزیع دو متغیری توام بهنجار باشد. در صورتی که پیش فرض یاد شده معتبر نباشد استفاده از این شاخص نادرست است. در بعضی از تحقیقات به دست آوردن داده های فاصله ای ممکن نیست یا اگر هم باشد فاقد ویژگی های لازم است. در این گونه مواقع می توان رتبه را جانشین عدد خام کرد. اگر چه داد های رتبه ای اطلاعات داده های خام را به ما نمی دهد.
هرگاه داده ها به صورت رتبه ای جمع آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند، می توان از همبستگی رتبه ای اسپیرمن یا ƿ اسپیرمن استفاده کرد. نحوه همبستگی و ارتباط دو متغیر دارای اهمیت می باشد و از این راه می توان یکی از این دو متغیر را کنترل یا پیش بینی کرد. برای سنجش این نوع همبستگی ضرائب گوناگون به کار می روند. که یکی از ان ها ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد که یکی از روش های ناپارامتریک است.

مدل معادلات ساختاری134
مدل سازی معادله ساختاری را می توان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری می رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آن ها گرفته تا تحلیل داده های تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد. این روش محقق را به پیچیدگی زندگی اجتماعی و همچنین پیچیدگی های موجود در اندازه گیری سازه های پنهان فرهنگی و اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیده های کیفی را به لحاظ روش شناختی، دقیق تر و به لحاظ کاربردی واقع بینانه تر می سازد. این روش امکان تحلیل همزمان بین چندین متغیر را فراهم می آورد. شاخص های برازش کل مدل را نشان می دهد و در نهایت معناداری هر رابطه را توضیح می دهد. مدل معادلات ساختاری نسبت به تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر از دو ویژگی ممتاز برخوردار است:
امکان سنجش چندین رابطه به طور همزمان
در نظر گرفتن خطاهای اندازه گیری
مهمترین ضعف روش های کلاسیک و معمول آماری به حساب نیاوردن خطاهای اندازه گیری متغیرهای پنهان بهنگام آزمون فرضیه است. دلیلش آن است که بهنگام آزمون فرضیه با استفاده از روش های کلاسیک، متغیرهای پنهان به گونه ای غیرواقعی به عنوان متغیر مشاهده شده ای در نظر گرفته می شوند که از دقت اندازه گیری کامل برخوردارند.
مدل های اندازه گیری
این مدل های اندازه گیری بر مبنای تحلیل عاملی تاییدی اجرا می گردد. در تحلیل عاملی تاییدی محقق مطالعه خود را بر مبنای ساختار عاملی از پیش تعیین شده دنبال می کند و درصدد است تا صحت ساختار عاملی مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده را مورد آزمون قرار دهد. این تکنیک به محقق اجازه می دهد تا به آزمون این فرضیه که بین متغیرهای آشکار و سازه های نهفته رابطه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهد (کلانتری، 1388؛ 136).
در بررسی برازش مدل مناسب در تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری از شاخص هایی استفاده می کنیم. این شاخص ها عبارتند از : (کای اسکویر)، GFI (شاخص برازندگی تعدیل شده) CFI (شاخص برازش مقایسه ای) و RMR (ریشه میانگین توان دوم باقیمانده) می باشد. بدین صوت که مدلی از برازش مناسب برخوردار است که مقدار کای اسکوئر نسبی (نسبت به درجه آزادی (df) کمتر از 3 باشد. مقدار CFI بیشتر از 90 درصد، مقدارIGFI , AGF بیشتر از 80 درصد و مقدار کمترRMR از 0.07 باشد (جاکوب135 و دیگران، 2003). همچنین چنانچه عدد معناداری (مقدارT) بیشتر از 96/1 یا کمتر از 96/1 – باشد، رابطه موجود در مدل پژوهش معنادار است

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4. مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… ارتباط دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تحليل داده هايي كه به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
2-4. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خلاقیت کارکنان، سبک شناختی، انگیزش درونی، حل مسائل سازمانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی