پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده، انحراف معیار، جمعیت شناختی، عوامل کلیدی

دانلود پایان نامه ارشد

ترجيحي را نشان مي‌دهد مثلا 8، بيانگر اهميتي زيادتر از 7 و پايين‌تر از 9 براي I است.

3-7- تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این تحقیق دو روش برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یک روش برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و نیز داده های استخراج شده از پرسشنامه ها جهت شناسایی موانع مهم و اصلی. در این روش از آمار توصیفی و نیز از آزمون مقایسه میانگین t تک نمونه ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این روش با استفاده از نرم افزار SPSS19 صورت گرفته است.
روش دوم برای رتبه بندی موانع صادرات بکار رفته است. این روش همانطور که در عنوان تحقیق بیان شده است، روش AHP می باشد.
این روش برای اولویت بندی عوامل کلیدی و برای تعیین رتبه و وزن عامل ها بکار رفته است. برای انجام این روش، نرم افزار EXPERCHOICE11 مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج آن ارائه گردیده است.
به منظور شناسایی موانع مهم صادرات در صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی،با استفاده از مبانی نظری و مدل الماس ملی پورتر، متغیرهایی که احتمال مطرح شدن آنها بعنوان موانع وجود داشته است، در پرسشنامه ای گردآوری شد. سپس پرسشنامه در اختیار افراد نمونه آماری قرار داده شده است. مقیاس اندازه گیری متغیرها، طیف 5 گزینه ای لیکرت در نظر گرفته شده است. پاسخگویان، براساس اهمیت هرکدام از متغیرها بعنوان یک مانع، با استفاده از طیف لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) به پرسش ها جواب داده اند. در اینجا برای شناسایی مهمترین عوامل، از آزمون مقایسه میانگین t تک نمونه ای استفاده شده است که توسط نرم افزار SPSS انجام شده است.
این آزمون برای سنجش مطلوبیت شاخص ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا منظور از مطلوبیت شاخص، مطلوب بودن آن جهت انتخاب شدن بعنوان یک مانع صادرات است.
بطور کلی، فرضیات آماری مربوط به این آزمون به صورت زیر بیان می‌گردد.
مطلوبیت متغیر در سطح قابل قبولی قرار ندارند(بعنوان یک مانع مهم تلقی نمی شود)، Ho: µ ≤3
مطلوبیت متغیر در سطح قابل قبولی قرار دارند(بعنوان مانع مهم تلقی می‌شود)، H1: µ >3
با توجه به اینکه در پرسشنامه از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است؛ مقدار آزمون عدد 3 (سطح متوسط) اعمال شده است.
نتایج این آزمون شامل دو دسته خروجی است. دسته اول آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارائه می‌کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب: میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین را نشان می‌دهد. دسته دوم مربوط به آمار استنباطی است و نتایج آزمون را ارائه می‌کند. اعداد محاسبه شده به ترتیب عبارتند از: مقدار آماره t، درجه آزادی، sig دو طرفه، اختلاف میانگین نمونه، حد پایین و حد بالا.
اگرsig از (0.05) بزرگتر باشد فرض HO مبنی بر عدم مطلوبیت ابعاد رد نمی‌شود، پس در این صورت نمی‌توان ادعای مطلوب بودن ابعاد و عامل‌ها را پذیرفت. (مومنی, 1389, ص. 70).
چون نرم افزار SPSS فقط می‌تواند ادعای برابری میانگین(µ=3) را مورد آزمون قرار دهد؛یعنی اگر sig کوچکتر از (0.05) باشد، فرض تساوی با 3 رد می‌شود و نتیجه این است که میانگین 3 نیست و اگر بزرگتر از (0.05) باشد فرض تساوی با 3 رد نمی‌شود. سپس برای قضاوت درباره‌ی ادعاهایی که به صورت ≤ یا ≥ هستند می‌توان از حد بالا و حد پایین استفاده کرد. با توجه به مقادیر حد بالا و حد پایین، 3 حالت پیش می‌آید:
هرگاه هردو مثبت باشند، میانگین از مقدار آزمون بزرگتر است در این صورت وضعیت مطلوبیت را «مطلوب» عنوان می‌کنیم.
هرگاه هردو منفی باشند، میانگین از مقدار آزمون کوچکتر است دراین صورت وضعیت مطلوبیت را «پایین» عنوان می‌کنیم.
هرگاه حد پایین منفی و حد بالا مثبت باشد، میانگین با مقدار آزمون تفاوت معنی داری ندارد و در این صورت وضعیت مطلوبیت را «متوسط» عنوان می‌کنیم (مومنی, 1389, ص. 71).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری، مقایسات زوجی، روش تحقیق، نمونه برداری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، زنجیره تامین، تصمیم گیری چند معیاره، مدیریت زنجیره تامین