پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، رگرسیون، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

مناسب تري می شود . بنابراين،
مي توان نتيجه گرفت كه شركت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري بيشتر ، براي ذخاير نقدي داخلي اهميت بيشتري قائل هستند، زيرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران 1999).

3-4- مدلها و روش تحقيق
از آنجا كه در تحقيق حاضر، هدف، بررسي روابط بين متغيرها ميباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو65، 2010).

برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:

EXTFINit = =0 + 1 SIZE it + 2 GROWTH it + 3 CASH FLOW it + 4 COLLATERAL+ 5( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) + +6 LEVERAGE it-1 + ε it

برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:

EXTFINit = 0 + 1 SIZE it + 2 GROW it + 3 CASH FLOW it + 4 TANG it + 5 (TANG it × CASH FLOWit) + )6 LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:

EXTFINit = 0 + 1 SIZEit + 2 GROWit + 3 CASH FLOW it + 4 MACRO + 5 (MACRO × CASH FLOW) + 6 LEVERAGE it-1 + ε it
1- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.

2-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.

3-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (2000) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرايط تورمي اقتصاد ايران و نامربوط بودن اقلام داراييها بر اساس ارزشهاي تاريخي، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههاي معاملاتي طولاني مدت يا اندك بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسياري از شركتهاي مورد بررسي، كاربرد معیار مذكور از قابليت اتكاي كافي برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، 1373 و 1374؛ نمازی و شوشتریان، 1374؛ و نمازی، 1382). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی66 و خوانسالار67 (2011) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (2010)، نوروش و همکاران (1388)، ولیپور و خرم (1390) و مهدوی و منفردمهارلویی (1390) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتري بدهیهاي بلندمدت به ارزش دفتري جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا1391 و هاشمی و جلالی مقدم، 1392).

3-5- جامعه آماري
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.

3-6- نمونه و روش نمونهگيري
نمونه آماري از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی 6 ساله طی سال‌های 1387 تا 1392 خواهد بود، نمونهگيري به روش حذف سیستماتیک انجام گرديده است، بدين ترتيب كه از ميان تمامي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركتهايي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای 1387 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.

جدول 3-1: تعداد شرکتهای حاضر در تحقیق
تعداد کل شرکتهای بورسی

541
محدودیت موجود
شرکتهای دارای محدودیت
تعداد شرکتهای باقیمانده
شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و بیمه
80
461
سال مالی متفاوت
86
375
شرکتهای پذیرفته شده قبل از سال 87
36
339
شرکتهای حذف شده
154
185
شرکتهای فاقد اطلاعات مورد نیاز
22
163
شرکتهای بامحدودیت متناسب با اطلاعات این تحقیق

96
شرکتهای بدون محدودیت متناسب با اطلاعات این تحقیق

67
با توجه به محدودیتهای فوق، تعداد 163 شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. که از این تعداد 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت در نظر گرفته شدهاند.

3-7- روش جمعآوري اطلاعات
جمعآوري داده‌هاي مورد نياز تحقیق، يکي از مراحل اساسي آن است و به لحاظ اهميت آن، بايد به طور دقيق تعريف و مشخص شود. مرحله گردآوري داده‌ها، آغاز فرايندي است که طي آن تحقیق‌گر يافته‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي را گردآوري مي‌کند؛ سپس به خلاصهسازي يافته‌ها از طريق طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل آن‌ها مي‌پردازد؛ فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد؛ در نهايت نتيجهگيري مي‌کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکاي آن‌ها مي‌يابد. به عبارت ديگر، تحقیق‌گر به اتکاي داده‌هاي گردآوري شده حقيقت را آن طور که هست کشف مي‌کند (حافظ نيا، 1385، ص162).
برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین جمع‌آوری می‌شود. همچنین با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک حسابداری شرکت‌ها داده‌های مورد نیاز برای تجزیه تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق گردآوری شده‌است. منبع جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق، اطلاعات مالی شرکت‌ها بوده است. داده‌ها به روش‌های زیر جمع‌آوری شده‌اند:
استفاده از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین.
استفاده از سایت‌های اینترنتی تخصصی و سایت سازمان بورس اوراق بهادار.
مراجعه به بورس اوراق بهادار و استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه.
مراجعه به بورس اوراق بهادار و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی این سازمان در قالب نرم‌افزارهای کامپیوتری.
استفاده از اطلاعیه‌های مالی منتشرشده توسط بورس اوراق بهادار.
استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری تدبير پرداز نسخه 2 و صحرا انجام شده است.
بدین ترتیب تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از اطلاعات ثانویه می‌باشد، چرا که از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای موجود به دست آمده است. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار Eviewsاستفاده گردید.

3-8- آمار توصیفی
در تحقیق حاضر ابتدا آمارهای توصیفی برای متغیرهای مدل رگرسیون ارائه میشود. شاخصهای توصیف دادهها، شامل شاخصهای مرکزی (مانند میانگین و میانه)، شاخصهای پراکندگی (مانند واریانس و انحراف معیار) و شاخصهای شکل توزیع (مانند شاخص چولگی و کشیدگی) برای تک تک متغیرهای تحقیق محاسبه خواهد شد. این آمارهها شمای کلی از تک تک متغیرهای مدل بدست میدهد.

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
با توجه به فرضيههای تحقيق كه در آن وجود يا عدم وجود رابطه (مثبت يا منفي) بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته بررسي ميشود و همچنين هدف اصلی از این تحقیق ميتوان از مدل رگرسیون استفاده نمود. در ادامه مبانی و فرضیههای تحلیل رگرسیون به اختصار ارائه میشود:
3-9-1) روش آزمون فرضيهها
به منظور آزمون فرضيه تحقيق از مدل رگرسيون استفاده شده است، معمولاً مراحل زير در تشكيل تجزيه و تحليل و تاييد مدل رگرسيون رعايت ميشود:
شناسايي متغيرها. براي تشكيل مدل رگرسيون در اين مرحله، متغير وابسته و متغير مستقل و همچنين متغيرهاي كنترل براي تشكيل معادله رگرسيون شناسايي ميشوند.
جمعآوري دادهها
تعيين رابطه بين متغيرهاي مستقل و كنترل با متغير وابسته، در اين مرحله ماهيت رابطه بين متغير وابسته و مستقل مشخص ميشوند.
برآورد پارامتر مدل. در اين مرحله با استفاده از دادههاي حاصل از نمونه پارامترهاي مدل رگرسيون جامعه را برآورد ميكنيم.
ارزيابي مفروضات مدل رگرسيون خطي ساده. براي تعيين اينكه آيا مفروضات مدل رگرسيون تامين شده است يا خير، ميتوان از نمودار باقيماندهها استفاه كرد. اگر مشخص شد كه مفروضات صدق نميكند، در آن صورت بايد به قدم اول برگشت و فراين را مجددا بررسي كرد.
آزمون معنيدار شدن مدل. در اين مرحله با توجه به سطح معنيدار مورد نظر، پارامترهاي موجود در مدل را از نظر آماري آزمون ميكنيم تا مشخص شود كه معنيدار هستند يا خير.
استفاده از مدل براي پيشبيني برآورد. هنگامي كه مدل رگرسيون خطي ساده به وجود آمد، در اين صورت از مدل براي پيشبيني و برآورد استفاده ميشود. از برازش معادله رگرسيون Y=b+bx ميتوان براي رسيدن به دو هدف استفاده كرد: 1) برآورد ميانگين Y در ازاي يك مقدار معين x و 2) پيشبيني يك مقدار منفرد Y در ازاي يك مقدار معين x.

3-9-2- رگرسیون چندمتغیره
براي تخمین مدل پیشبینی و بررسی همزمان رابطهی متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته، از رگرسیون چند متغیره استفاده میشود. در برخی از مسایل تحقیقی، به ویژه آنهایی که هدف پیشبینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاك (که قصد پیشبینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهاي پیشبینی کننده، که هر کدام از آنها تا حدودي با این متغیر همبستگی دارند، داراي اهمیت زیادي است. روشی که از طریق آن متغیرهاي پیشبینیکننده ترکیب میشوند، رگرسیون چند متغیره است. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیري محاسبه میشود که ارزشهاي اندازهگیري شده پیشبینی را در یک فرمول خلاصه میکند. ضرایب معادله براي هر متغیر،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جریان نقدی، محدودیت مالی، اهرم مالی، تحقیق و توسعه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، معنادار بودن