پایان نامه ارشد با موضوع باورهای فراشناختی، راهبردهای مقابله، بازداری رفتاری، راهبردهای مقابله ای

دانلود پایان نامه ارشد

خود دارند (ولز،2000).

تعاریف عملیاتی:
سیستم فعال ساز رفتاری:
افرادی که در پرسشنامه شخصیت گری –ویلسون نمراتشان: ZBAS≥1 و ZBIS≤0/50باشد در گروه افراد با سیستم فعال ساز رفتاری بالا و افرادی که در این پرسشنامه، نمراتشان به صورت ZBIS≥-0/50 و ZBAS≤-1 باشد در گروه افراد با سیستم فعال ساز رفتاری پایین قرار می گیرند.

سیستم بازداری رفتاری:
افرادی که در پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون نمراتشان به صورت ZBIS≥1 و ZBAS≤0/50 باشد در گروه افراد با سیستم بازداری رفتاری بالا و افرادی که در این پرسشنامه نمراتشان به صورت ZBAS≥-0/50 و ZBIS≤-1 باشد در گروه افراد با سیستم بازداری رفتاری پایین قرار می گیرند.

باورهای فراشناختی:
منظور از باورهای فراشناختی، نمره ایست که فرد از پرسشنامه باورهای فراشناختی MCQ-3082 در هر یک از سطوح پنج گانه سنجیده شده در این پرسشنامه به دست می آورد (ولز و کارترایت و هاتن،1997).

راهبردهای مقابله ای مسئله مدار:
منظور نمره ایست که فرد از چهار زیر مقیاس: طلب اجتماعی، پذیرش مسئولیت، حل مسئله برنامه ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت در پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1985) به دست می آورد.

راهبردهای مقابله ای هیجان مدار:
منظور نمره ایست که فرد از چهار زیر مقیاس: مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، گریز- اجتناب و خود کنترلی در پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1985) به دست می آورد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

الف- پیشینه نظری:
خانواده
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انساني است كه تكوين و پرورش شخصيت افراد در آن شکل می گیرد (فرجاد،1377). براي اينكه خانواده بتواند كاركردهاي اصلي خود را به خوبي انجام دهد، لازم است امنيت و آرامش در آن وجود داشته باشد. واقعيت اين است كه در فرايند چرخه ي زندگي خانواده مسايل و مشكلاتي بوجود ميآيد كه آرامش آن را هر چند براي مدت كوتاهي سلب مي كند. اين مسايل در سطح خرد مربوط به ساختارها و كاركردهاي نهاد خانواده و در سطح كلان مربوط به ساختارهاي اجتماعي است. تغيير و تحولاتي كه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع بوجود مي آيد، نهاد خانواده را تحت تأثير قرار مي دهند (ریتزر83، 2004).
خانواده در طول تاريخ تحت تأثير تحولات گوناگون اقتصادي و اجتماعي دگرگون شده است (عنایت و موحد، 1383). اين دگرگونيها منجر به بروز تعارض در روابط متقابل اعضاي خانواده از حالت خفيف گرفته تا حالتهاي شديد كه خشونت خانواده است، شده است. بخشي از اين تعارضات در ارتباط با عوامل بيرون از خانواده و بخشي از آنها در ارتباط با عوامل دروني خانواده است. البته ميان اين دو عامل رابطه ي متقابل وجود دارد. مطالعات متفكران گوناگون نشان مي دهد كه تعارضات خانواده در ارتباط با تعارضات جامعه است (دودلی-گرنت84، 2001؛ هالپرن85، 2001؛ کاسلو86،2001؛ ریس و همکاران87، 1993). افزايش ميزان تضادهاي خانواده اثر منفي در سازگاري اعضاي آن دارد (ریتزر و مارتین88، 1993).
تعارضات بوجود آمده در خانواده مسايل و مشكلاتي را در سطوح فردي، نهادي و اجتماعي بوجود ميآورند. در سطح فردي اعضاي خانواده اي كه در تعارض با يكديگر قرار مي گيرند، تعادل رواني خود را از دست مي دهند و چه بسا رفتارهايي مثل پرخاشگري و افسردگي در آنها ديده شود (فینچمن89، 2003).
مطالعات پژوهشگران نشان مي دهند، كودكاني كه والدينشان به علت تعارض زياد طلاق گرفته اند، دچار ناسازگاري رفتاري شده و هنگامي كه به بزرگسالي مي رسند، رابطه ي ضعيفتري با والدين خود برقرار مي كنند. همچنين، پس از ازدواج احتمال طلاق آنها افزايش مي يابد ( بودن من90،1997؛کانی91، 1994). اگر مسايل و مشكلات ناشي از تعارضات خانواده در يك جامعه شدت يابند، استحكام خانواده را به خطر مي اندازد و اين امر تهديدي براي استحكام جامعه و نظام اجتماعي بشمار مي رود (گیدنز92،2003،ترجمه جلال پور، 1382).
برخي از صاحب نظران جامعه شناسي خانواده به پيروي از نظريه پردازان كلاسيك مكتب تضاد، بر اجتناب ناپذير بودن تعارضات خانواده تأكيد مي كنند (دوچ93، 1973؛ زیمل94، 1955؛ لنسکی95، 1966). برخي مطالعات انجام شده در كشورهايي مثل آمريكا و كانادا نشان مي دهند كه فراواني و شدت تعارضات خانواده نسبت به ساير نهادهاي اجتماعي بيشتر است. هم جوانان و هم بزرگسالان تعارضات خانواده ي خود را در مقايسه با تعارضات خودشان با دوستان و همكاران بيشتر و ناگوارتر گزارش كرده اند (آدامز و لارسن96،2001).
پيامد تعارضات خانواده محدود به اعضاي خانواده نشده و ساير نهادهاي اجتماعي و حتي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد. از آنجا كه فرزندان خانواده هاي از هم گسيخته كه پيش از جدايي كامل تعارضات گوناگون داشته اند، احتمال كمي دارد كه تحصيلات خود را به اتمام رسانده و وارد دانشگاه شوند و از آنجا كه تحصيلات عامل كليدي و تعيين كننده در موفقيت اقتصادي است، در درازمدت اين امر باعث نابساماني اجتماعي ميشود (آستن97، 1991).
یکی از ویژگی‌هایی که در تأهل برای زن و مرد به وجود می‌آید، مسأله‌ی تعهد و وفاداری هر یک از زوجین نسبت به هم است که براساس آن پایه و اساس زندگی مشترک آن‌ها تشکیل می‌شود. اما متأسفانه در طی سال‌های اخیر مسأله‌ی روابط فرازناشویی که تحت عنوان خیانت به همسر شناخته می‌شود، به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده و گریبان‌گیر بسیاری از خانواده‌ها شده است (کاوه،1387).
اعضای خانواده وضعیت شان به نحوی است که تغییر در شرایط و اوضاع و احوال هر یک از افراد خانواده در وضعیت سایر اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود.این ویژگی بارز خانواده باعث میشود تا امری مانند خیانت همان طور که در وضعیت عاطفی،روانی و ارتباطی همسران پیامدهای قابل توجهی را ایجاد می کند،در سایر اعضای خانواده مانند فرزندان نیز مشکل آفرینی و عواقبی را به دنبال داشته باشد (خدمتگذار، بوالهری و کرملو، 1387).
خیانت زناشویی
2-2-1 تعریف
تعریف خیانت حداقل 20 سال موضوع بحث در ادبیات محققان بوده است.علی رغم تعریف خاصی که از سوی بعضی محققان ( مثل تامپسون98،1984)مبنی بر سکس تناسلی به عنوان یک مولفه ارائه شده است، هنوز عناصر مبهمی از آن وجود دارد( ویکس و دیگران99،2003).هر چند سکس تناسلی یقینا از سوی بسیاری خیانت محسوب شده است، تکیه صرف به این مشخصه از شمول رفتارهای دیگر از قبیل بوسیدن، نوازش یا رابطه عاطفی که در انحصار شریک اولیه است ممانعت می کند. این معیارهای خاص برای درمانگران و زوج ها محدود کننده است (ویکس و دیگران،2003).نتیجه این چالش ها ،اذعان محققان، زوج ها و درمانگران به تعریف گسترش یافته ای از خیانت است.یعنی تعریفی که از عواطف و رفتارها (پیتمن 100،1989; اسپرینگ101،1996) و نیز راز بودن به عنوان یک مولفه (لوسترمن102،1998) تشکیل یافته باشد.در این بین تعریف ویکس از خیانت به خاطر در برگرفتن انواعی از موقعیت های دو تایی و ارتباط های سازمانی را برمی گزینیم. اما ابتدا تعاریفی را که به نظر محدود کننده می باشند بررسی می کنیم:
1-تعریف تامسون(1984):”ارتباط جنسی تناسلی خارج از ازدواج، بدون آگاهی یا رضایت همسر”.
2- تعریف کاپلان و سادوک103 (2007): خیانت تحت عنوان زنای محصنه به عنوان” ارتباط جنسی با شخص سوم خارج از روابط زناشویی”.
3- تعرف ویکس (2003): “تخطی از پیمان مفروض یا بین شده میان زوجین در مورد انحصاریت عاطفی و جنسی”.
حال اگر تعریف ها و جنبه های مهم خیانت از سوی پیتمن(1989)، اسپرینگ (1996) و ویکس (2003) را از نظر بگذرانیم می توان خیانت را چنین تعریف کرد:
«تخطی از پیمان مفروض یا بیان شده بین زوجین در مورد انحصاریت عاطفی و جنسی که به صورت یک راز، بدون آگاهی و رضایت طرف مقابل صورت می گیرد».
این تعریف دارای ویژگیهایی است:
شامل شدن مسائل مرتبط با خیانت عاطفی یا هیجانی
محدود نشدن به روابط دگر خواهانه
احترام گذاشتن به تعریف زوجین از خیانت
عدم آگاهی، رضایت و ترس از افشا شدن ویژگی و معیار مهم برای خیانت محسوب می شود.

2-2 -2 انواع خیانت
الف) خیانت عاطفی104: یکی از زوجین به دلایل مختلف ، مشکلات و مسائل عاطفی خود را بیش از آنکه با همسرش مطرح کند با فرد دیگری خارج از خانواده اش در میان می گذارد و از او حمایت عاطفی می جوید. بی وفایی های عاطفی اشکال مختلفی مثل ارتباط اینترنتی ، ارتباط در محیط های کاری و ارتباطات تلفنی دارد این نوع خیانت در زنان بیشتر است.
ب) خیانت جنسی105: به معنای روابط جنسی مرد یا زنی متاهل با جنس مخالف است که غریبه باشد که این خیانت در همه فرهنگها ناپسندیده تلقی میشود . این ارتباطات شامل ارتباط با زنان خیابانی ، ارتباط جنسی با همجنسان است این نوع خیانت در مردان بیشتر از زنان است.
ج ) خیانتهای مرکب106 : که شامل ترکیبی از خیانت عاطفی و خیانت جنسی میباشد . که این نوع خیانت بیشترین نوع آنست که گاهی از روابط جنسی به روابط عاطفی و گاهی از روابط عاطفی به روابط جنسی کشیده میشود و سخت ترین نوع خیانت از نظر درمان است.
د) خیانت اینترنتی107 (مجازی): یک ارتباط اینترنتی به عنوان رابطه ای جنسی یا عاشقانه تعریف می شود که از طریق تماس اینترنتی آغاز شده و به واسطه مکالمات الکترونیکی از قبیل ایمیل، اجتماعات مجازی، نظیر اتاق های گفتگو، بازی های تعاملی یا گروه های خبری ادامه می یابد (کوپر،1998). این ارتباط می تواند به صورت روابط پایدار با یک فرد خاص یا با افراد مختلف در اینترنت انجام شود. این رابطه زمانی به عنوان خیانت تلقی می شود که فرد به رغم داشتن یک رابطه متعهدانه با فردی در دنیای واقعیت، همزمان، به طور پنهانی و دور از آگاهی شریک زندگی خویش با یک شریک اینترنتی نیز رابطه عاشقانه یا جنسی بر قرار کند (خدمتگزار و همکاران، 1387).

2-2-3 گونه شناسی خیانت:
گذشته از تنوع در تعاریفی كه از جنبۀ تعریف خیانت منتشر شده است، تنوع وسیعی در تایپولوژی درمان آن نیز وجود دارد. ویكس و دیگران (2003)، در بازبینی اخیر چنین انواعی، 8 گونه شناسی متفاوت و جدا مبتنی بر مدلهای خیانت را فهرست كردهاند. هرچند این گونهشناسیها وسیع هستند اما به چند دلیل دارای مسأله هستند:
گرایش به وجود تفاوت وسیع بین آنها وجود دارد.
در ایزوله كردن طرف مقابل ایجاد شده اند.
عمدتاً بر اساس عقیده و مشاهدات بالینی مبتنی هستند تا پژوهش.
نتیجه اینكه بهرهگیری از چنین گونهشناسیهایی بطور معناداری محدود به محیطهای بالینی هستند. تنها گونهشناسی كه از لحاظ تجربی دارای اعتبار است، گونهشناسی ارائه شده توسط دریگوتاس108 و دیگران (1999) است: خیانت عاطفی (صرف انرژی، زمان و صمیمیتی كه در انحصار شریك نخست بوده است)، خیانت جسمانی (رابطۀ جنس با فردی خارج از رابطۀ اصلی)، و تركیبی از آندو. در ضمن گونهای دیگر از روابط فرازناشویی بنام خیانت اینترنتی وجود دارد(هرتلین109، 2003)  كه میتواند گونهشناسی فوق را نیز در خود جای دهد. طبقهبندی هامفری110 (1987) برای ملاك قرار دادن نوع رفتارها به عنوان طرح كلی توصیف خیانت در مقابل با رفتارهای عادتی نیز در خور توجه است كه لوسترمن با اضافه كردن یك معیار دیگر و قلمداد كردن خیانت بعنوان درگیری فرازناشویی بجای رابطۀ جنسی فرازناشویی آنرا گسترش داد:

جدول 2-1مقایسۀ روابط كوتاه مدت با رابطۀ نا مشروع بر اساس طبقه بندی هامفری
طبقه بندی هامفری
عادت
رابطه
زمان
كوتاه
گسترده
میزان وابستگی عاطفی
 
هیچ جنبۀ عاطفی ندارد
 
عموماً شدید حتی گاهی بنظر میرسد شهوانی باشد.
ارتباط جنسی/ خودداری
 
همیشه جنبۀ جنسی دارد
 
میتواند هردو مورد را در بر داشته باشد.
مخفیانه/ آشكار
مخفیانه
مخفیانه
یكطرفه یا دوطرفه
 
میتواند دوطرفه باشد ولی اغلب یكطرفه است.
میتواند یكطرفه یا دوطرفه باشد
 
همجنس/ غیرهمجنس
 
عموماً غیر همجنس
 
میتواند به هردو شكل باشد اما اغلب غیر همجنس است.
تعداد شركای جنسی
به تعداد زیاد
یكنفر، گرچه در طول زمان میتواند ارتباط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، راهبردهای مقابله، خیانت زناشویی، راهبردهای مقابله ای Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع روابط جنسی، بازداری رفتاری، سیستم بازداری، روابط زناشویی