پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، شایستگی ها

دانلود پایان نامه ارشد

عوامل کمیاب آن کشور زیاد بکار رفته باشد(قاسمی، 1391). این تئوری کوشیده است تا الگوی تجارت کنونی در عرصه اقتصاد جهانی را توضیح دهد ومنشاء مزیت نسبی کشورها را تفاوت در بهره‌مندی از عوامل تولید می‌داند نه تفاوت در بهره‌وری در تولید.
2-3-5- نظریه سیکل عمر کالا
این نظریه توسط ریماند ورنون، در اواسط دهه 1960 مطرح شد که بازار اقتصادی آمریکا را مورد مطالعه قرار داده بود. به عقیده‌ی وی وجود یک بازار بزرگ و تقاضای بالقوه در آمریکا، شرکتهای صنعتی را به تولید و ابداع محصولات جدید تشویق می‌نمود. به دلایل زیر ابتدا این شرکتها مایل به تولید در کشور خود بودند:
عدم اطمینان و ریسکهای موجود در ارائه محصولات جدید؛
قدرت خرید بالا وحساسیت پایین خریداران داخلی؛
تقاضای پایین ومحدود به قشر پر درآمد درسایر کشورها.
با افزایش تقاضای این محصولات در کشورهای اروپایی، شرکتهای آمریکایی برآن شدند که درکشورهای مذکور سرمایه گذاری کرده وخط تولید خود را به این کشورها منتقل کنند(توکلی و دهقان، 1389).
بعلت پایین بودن هزینه‌های تولید، این کشورها بخشی از تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر به آمریکا صادر می‌کردند. با افزایش اهمیت نقش هزینه های تولید وهمچنین افزایش تقاضا برای این کالاها، تولید این کالاها به کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی انتقال یافت(قاسمی، 1391).
روند رشد تولید و مصرف کالاهای جدید و تغییراتی که ناشی از ویژگی‌های چرخه عمر آنها می‌باشد، بر الگوی تجارت جهانی و روند صادرات و واردات کشورها تأثیر می گذارد و چنانکه دیده می‌شود، مرکزیت تولید بین المللی ابتدا از آمریکا به اروپا وسپس به کشورهای آسیایی انتقال یافت و با گذشت زمان کشوری که خود ابداع کننده و صادر کننده محصولی بود، به واردکننده آن تبدیل شد. اگرچه این تئوری ممکن است برای توضیح الگوی تجارت بین الملل در دوره کوتاه تسلط جهانی آمریکا مفید باشد، اما تعمیم آن به شرایط روز با محدودیتهای زیادی روبرو می‌باشد(همان).
2-3-6- نظریه مزیتهای پیشتاز بودن
تئوری جدید تجارت بین الملل که در اوایل دهه 1970 مطرح شد، چنین استدلال می‌کند که در بسیاری از صنایع که امکان صرفه جویی مقیاس در آنها زیاد است، تخصص‌گرایی یا تولیدات تخصصی باعث افزایش بازدهی می‌شود و به موازات افزایش تولید هزینه‌های یک واحد محصول کاهش می‌یابد. این نظریه همچنین بیان می‌کند که بدلیل زیاد بودن هزینه‌های ثابت و بالا بودن صرفه جویی‌های مقیاس تقاضای جهانی تنها می تواند از تعداد معدودی از شرکتها در صنایع مختلف حمایت نماید(رستگاری پور، 1386).
بر پایه این تئوری، هر کشور روی کالاهایی تمرکز می‌کند که شرکتهای تولید کننده آن کالا در آن کشور از نوع شرکتهای پیشتاز در صنعت محسوب می‌شوند. این شرکتها معمولاً زودتر از سایرین وارد صنعت شده و توانسته‌اند از مزیت ناشی از صرفه جویی مقیاس استفاده کنند و ورود شرکتهای دیگر را با مشکل مواجه نمایند. این نظریه با کلیت تئوری مزیت نسبی مغایرت ندارد اما با نظریه وفور عوامل تولید متفاوت است. می‌توان گفت، صرفه جویی مقیاس بهره‌برداری از منابع تولید را کارآمدتر می‌کند و این موجب برتری نسبی کشور مذکور در تولید و صادرات آن کالا می‌شود(رحیم نیا و صادقیان).
2-4- مروری بر چند مدل صادرات
2-4-1- مدل بالدوف
این مدل که توسط بالدوف، كراونس و واگنر برای اقتصادهای کوچک طراحی شده است این گونه بیان می‌دارد که عوامل اثرگذار بر عملكرد صادراتي پيرامون نيروهاي داخلي و خارجي شركت سازماندهي شده‌اند(قاسمی، 1391).
پيش بيني كننده هاي پيشنهادي عملكرد صادراتي شامل عوامل محيطي، ويژگي هاي شركت و استراتژي هاي بازرگاني مي‌باشند. عملكرد صادراتي معمولاً با استفاده از شاخص‌هايي مانند موارد زير اندازه‌گيري مي‌شود:
فروش هاي صادراتي؛
رشد فروش هاي صادراتي؛
سودهاي صادراتي؛
شدت صادرات؛

شکل‏23- مدل بالدوف، منبع: قاسمی، 1391
در کل عملکرد صادراتي به عنوان نتايج حاصل شده براي شرکت از فروش‌هاي بين المللي تعريف مي‌شود. اين نتايج شامل جنبه هاي استراتژيک و مالي عملکرد مي‌شوند.
در زير سه بعد از عملکرد صادراتي منظور شده است: 1)اثر بخشي صادراتي؛ 2)شدت صادرات؛ 3)فروش‌هاي صادراتي.

اثر بخشي صادراتي:
معيار اندازه گيري مورد استفاده براي اثر بخشي صادراتي ترکيبي است تا بر انتقادات وارده بر شاخص هاي تک موردي غلبه کند و ادراکات مديران دربارۀ تغييرات در نتايج استراتژيک و مالي را به دست آوريم.
شدت صادرات و فروش هاي صادراتي:
اين عوامل به ابعاد مالي بر مي گردند و به عنوان معيارهاي اندازه گيري عيني مورد استفاده هستند.
هدف در استفاده از ابعاد سه گانه غلبه بر جنبه هاي متفاوت عملکرد است.
محيط
محيط شامل عوامل خارجي مي شودكه اين عوامل موجب فرصت ها و تهديداتي براي شركت ها هستند و براي مديريت غير قابل كنترل مي باشند
ابعاد اصلي محيط:
محيط سياسي: محيط سياسي شامل ابعاد اقتصادي (مثل نرخ مبادله) و قانوني (مثل محدوديت هاي واردات) مي باشد.
محيط اجتماعي- فرهنگي: متشكل از مشتريان خاص، زبان ها و مذاهب كشورهاي خارجي است.
ويژگي‌هاي شركت
ويژگي‌هاي شركت براي مديريت در مقايسه با عوامل محيطي قابل كنترل تر هستند و توانمندي‌ها و ضعف هاي شركت ها را نشان مي دهند. اين عوامل شامل موارد زير مي‌باشند:
اندازه شركت
تجربه صادراتي
توانايي بين المللي
استراتژي‌هاي بازرگاني
زماني كه رفتار شركت‌ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد استراتژي هاي بازرگاني يا رقابتي سطح مناسبي براي تجزيه و تحليل هستند.
2-4-2- مدل لئويندو
لئويندو، كتسيكس و سامي عوامل اثرگذار بر عملكرد صادراتی را به پنج گروه تقسیم می نمایند که عبارتند از:
عوامل محيطي اثرگذار بر فعاليت و محيط هاي كلاني كه صادركنندگان در آن فعاليت مي كنند
هدف گذاري- شناسايي، انتخاب و بخش بندي بازارهاي بين المللي
متغيرهاي آميخته بازاريابي- محصول صادراتي، قيمت گذاري، توزيع و استراتژي ترفيع
عناصر سازماني مربوط به ويژگي ها، عمليات، منابع و اهداف سازمان صادراتي
ويژگي هاي مديريتي، ‌شخصي، ‌تجربي، نگرشي و رفتاري تصميم گيران حوزه صادراتي شركت

شکل‏24- مدل لئویندو، منبع قاسمی، 1391
همچنین در این مدل عملكرد صادراتي بر روي سه دسته متمايز از متغيرها بيان شده است:
دسته اول شامل متغيرهاي مرتبط به عوامل مديريتي، ‌سازماني و محيطي است كه اثر غير مستقيم بر روي عملكرد صادراتي دارند
دسته دوم شامل متغيرهاي مربوط به استراتژي بازاريابي صادراتي مي شود كه به طور مستقيم به عملكرد صادراتي مرتبط است
دسته سوم شامل معيارهاي اندازه گيري اقتصادي و غير اقتصادي عملكرد صادراتي است.

2-4-3- مدل ابی و اسلتر
مدل ابی و اسلتر(1989) در مدل خود عوامل موثر بر صادرات را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می کنند: متغیرهای مربوط به محیط که عموماً برای شرکت غیر قابل کنترل هستند و دوم متغیرهای مربوط به داخل شرکت که تحت کنترل آن شرکت هستند. عوامل داخلی استراتژی و متغیرهای شرکت هستند و عوامل خارجی شامل محیط و توانمندی های صادراتی است. متغیرهای داخلی به متغیرهایی مانند ویژگی های شرکت، شایستگی ها و استراتژی های آن تقسیم می شود. این مدل رابطه مستقیمی میان شایستگی ها و عملکرد شرکت از یک سو و استراتژی آن از سوی دیگر قائل می شود و رابطه ی غیر مستقیمی را میان ویژگی های شرکت و عملکرد قائل می گردد(قاسمی، 1391).

شکل‏25- مدل ابی و اسلتر، منبع: قاسمی، 1391
2-4-4- مدل استیلز و آمبر
مدل دیگری توسط استیلز و آمبر در سال 1994 ارائه گردیده است که در آن متغیرهای کلیدی عبارتند از: شرکت، روابط و استراتژی. متغیر شرکت شامل ویژگی های مدیریت و شایستگی های اساسی آنها است. این عناصر توانایی شرکت را برای بدست آوردن و استفاده از اطلاعات افزایش می دهند. در این مدل، شرکت، روابط موجود در آن و استراتژی بازاریابی، همگی در یک محیط بازار قرار دارند. عناصر کلیدی محیط که می توانند بر عملکرد مؤثر باشند شامل جذابیت کلی بازار، مسائل مربوط به زیربنای اقتصادی و نیز موانع تحمیل شده از سوی دولت(تعرفه ها و سهمیه ها) می گردد. متغیر وابسته مدل، عملکرد صادراتی است که می تواند به صورت فروش، سود، سهم بازار، شدت فعالیت های صادراتی و اعتبار برند تجاری تعریف گردد. وارمن(2003) نیز به معرفی مدلی می پردازد که در آن عوامل سازمانی، مدیریتی و محیطی به طور مستقیم و از طریق هدفگذاری صادراتی به طور غیر مستقیم با عملکرد صادراتی رابطه دارند(همان).
2-5- رویکردهای رقابت پذیری
رویکردهای رقابت پذیری را می توان در خصوص رقابت پذیری بنگاه به دو گروه دسته بندی کرد، 1)رویکرد درون نگر که شامل رویکرد مبتنی بر منابع و رویکرد دانشی است که مربوط به داخل سیستم هستند و 2) رویکرد برون نگر یا رویکرد بازار. به عبارت دیگر جهت تعیین جایگاه رقابتی در بازار و سنجش آن باید بر دو دسته عوامل درونی و بیرونی توجه داشت(آقاجانی و فرزاد فر، 1392).
عوامل درون سازمانی:
قابلیت های مدیریت: امروزه جهان در عصر تغییر و تحول های پیچیده، شتابنده و دور از انتظار به سر می برد، در چنین شرایط و فضایی، ساز مان ها و شرکت هایی قادر به حفظ موقعیت و دوام و بقا خواهند بود که با بهره گیری از مدیریت و مدیران لایق و کارآمد با این تحولات و تغییرات مواجه گردیده و موفق و سربلند بیرون آیند(شم آبادی و خداد حسینی، 1386). قابلیت مدیریت یک قدرت رقابتی درک شده است که از طریق هدفگذاری و اتخاذ سیاست های صادراتی توسط مدیریت عالی ارزیابی می شود. این ارزیابی با توجه به مزیت رقبا در بازارهای صادراتی تعریف می گردد(Albaum et al, 2003).
قابلیت های بنگاه: مطالعات موجود در زمینه تجارت خارجی در سال های اخیر بطور تدریجی از فرض وجود تقارن و همگنی در میان بنگاه های صنعت معین فاصله گرفته و وجود ناهمگنی در میان بنگاه را مورد توجه بیشتری قرار داده اند. مبنای بیشتر این مطالعات بر این واقعیت بنا نهاده شده است که در درون یک صنعت معین تنها بخشی از بنگاه ها وارد بازارهای صادراتی شده و مابقی به فروش محصولات خود تنها در بازارهای داخلی اکتفا می کنند. بررسی های نظری این پدیده را این گونه توجیه می کند که ورود به بازارهای صادراتی مستلزم تقبل برخی از هزینه های ثابت است که برای تأمین مالی آن نی بایست بنگاه به یک سطح معین از سود دهی دست یابد تا بتواند موانع ورود (هزینه های ثابت) به بازار های صادراتی را پشت سر گذارد(محمد زاده و سجودی، 1390).
هدفگذاری صادراتی: یکی از قابلیت های مهمی که در شرایط رقابتی به بهبود جایگاه رقابتی شرکت در بازارهای صادراتی منجر می شود، قابلیت هدفگذاری صادراتی است. قابلیت هدفگذاری صادراتی در بازارهای صادراتی عبارتند از، مهارت های برنامه ریزی صادرات، وجود اهداف روشن در زمینه بازاریابی صادرات، طراحی استراتژی های خلاقانه صادراتی و جامعیت فرآیند صادرات(O’Cass & Weerwarden,2010).
قابلیت آمیخته بازاریابی: استراتژی بازاریابی به تعریف و ارائه اولویت ها پرداخته، رویکرد سازگار و یکپارچه ای را برای کلیه عناصر اساسی بازاریابی و فروش مشخص می کند(ٍEng & Jones, 2009). به اعتقاد ویلسون و گیلیگان(1999) بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه ریزی و اجرای ایده اولیه، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها، محصولات و خدمات برای ایجاد مبادلاتی که اهداف فردی و سازمانی را تحقق بخشد. اتخاذ تصمیم برای ورود به بازارهای صادراتی نیاز به انطباق نیان قابلیت های بنگاه با ویژگی های بازار هدف دارد. این انطباق از طریق در اختیار قرار گرفتن منابع و قابلیت های بنگاه در جهت طراحی راهکار آمیخته بازاریابی مناسب میسر می گردد. همچنین تحلیل نخوه عرضه آمیخته بازاریابی سازمان صادر کننده به عنوان متغیری که مستقیماً با عملکرد صادراتی بنگاه در ارتباط است نمی تواند در برنامه ریزی راهبردی که با هدف توسعه صادرات شکل می گیرد نادیده گرفته شود. از این رو برای تنظیم عملکرد کسب و کار در بازارهای رقابتی همچون صادرات، کارآفرینان باید فعالیت های بازاریابی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، تجارت آزاد، تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مزیت رقابتی، رقابت پذیری، توسعه صادرات، عرضه کنندگان