پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، سابقه خدمت، عوامل حیاتی موفقیت، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

خبرگان میباشد که به ترتیب جدول 3-4 و نمایشگر 3-4 نشان دهنده میزان سابقه و تجربه کاری آنها است.
جدول 3-4. فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان
میزان سابقه کاری
تعداد
درصد فراوانی
زیر 10سال
6
14.3
15-11
12
28.6
20-16
10
23.8
25-21
6
14.3
بالاتر از 25 سال
8
19
مجموع
42
100
نمایشگر 3-4

نمایشگر 3-4 درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان
این آمار نشان میدهد که حدود 86% از پاسخگویان بیش از 10 سال سابقه کار و 1/3 آنان بیش از 20 سال سابقه کار دارند. این بدین معناست که پاسخگویان از سابقه خدمت بالایی برخوردارند و در این مدت دانش و تواناییهای لازم را کسب نموده اند و تجربه کافی برای تحلیل و شناخت محیط اطراف و همچنین جایگاهی که مشغول به خدمت هستند را دارند.
4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها
آخرین سؤال بخش جمعیت شناختی، پاسخدهندگان را از لحاظ میزان سابقه خدمت و کسب تجربه در صنعت روانکارها مورد بررسی قرار میدهد. که جدول 4-4 و نمایشگر 4-4 به ترتیب میزان سابقه خدمت و درصد سابقه خدمت آنها در صنعت روانکارها را نشان میدهد.
جدول 4-4. فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها
درصد فراوانی
تعداد
میزان سابقه در صنعت
35.7
15
زیر 10 سال
52.4
22
20-10
11.9
5
بالاتر از 20 سال
100
42
جمع کل

نمایشگر 4-4
براساس نمایشگرهای فوق، بیش از نیمی از پاسخدهندگان 10 الی 20 سال و حدود 2/3 پاسخگویان بیشتر از 10 سال سابقه کار در صنعت روانکارها دارند این آمارها نشان میدهد پاسخدهندگان به سؤالات از تجربه و آگاهی بالایی برخوردار بوده و شناخت و دانش لازم نسبت به صنعت را کسب نموده اند. از طرفی، این دانش در جهت برنامهریزی مناسب، اتخاذ صحیح تصمیات مهم و حیاتی و اجرای مناسب و هرچه بهتر به آنها کمک میکند و از سویی دیگر، اطلاعات و دانش آنها تأثیر مثبتی بر پاسخگویی صحیح آنها به سؤالات دارد و در نهایت باعث میشود اعتبار نتایج بدست آمده افزایش یابد.

بخش دوم
3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای
در پرسشنامههایی که بر اساس روش فرایند تحلیل شبکهای تدوین و طراحی میشوند، سؤالات به صورت مقایسات زوجی مطرح میشود. براین اساس پرسشنامه حاضر شامل 22ماتریس مقایسه زوجی میباشد که ماتریس اول مربوط به مقایسه زوجی معیارهای اصلی، 5 ماتریس بعدی ( از شماره 2تا 6) مربوط به مقایسه زوجی وابستگی درونی معیارهای اصلی، 4 ماتریس(از شماره 7 تا 10) برای تعین وزن نسبی عوامل موفقیت با توجه به معیارها و 12 ماتریس آخر مربوط به مقایسه زوجی درونی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل میباشد.
بر همین اساس به توضیح مراحل روش فرایند تحلیل شبکهای پرداخته می شود:
1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله بهیک ساختار شبکهای
در این مرحله با توجه به جداول 1-3 و 2-3 مدل شبکهای برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت طراحی شد. که نمایشگر شماره 5-4 این موضوع را نشان میدهد و جهت پیکانها بیانگر نوع وابستگیها میباشد.

نمایشگر 5-4

نمایشگر 5-4 مدل ساختار شبکهای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت
مدلهای شبکهای به این منظور است که تمامی عناصر در یک شبکه میتوانند به هر شکل دارای ارتباط با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، دریک شبکه بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشهها امکان پذیر است و این ارتباطها در میان معیارها و زیرمعیارهای مدل پژوهش وجود دارد.
2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت
باتوجه به ساختار شبکهای مدل لازم است ساختار کلی سوپرماتریس مشخص شود. در این مرحله برای تشکیل سوپرماتریس اولیه با توجه به نمایشگر6-4، ماتریسهای مقایسه ای معیارهای اصلی(W21)، وابستگیهای متقابل معیارهای اصلی به یکدیگر (W22)، زیرمعیارها(W32) و وابستگی متقابل زیرمعیارها به یکدیگر(W33) محاسبه شد از آنجا که گروه تصمیم گیری را 42 نفر از خبرگان صنعت تشکیل میدادند ماتریس مقایسات زوجی حاصل میانگین هندسی به دست آمده از مقایسات زوجی آن 42 نفر میباشد. که پس از اجماع تصمیم گیری از نرم افزار Super Decision جهت ادامه کار و رتبه بندی عوامل استفاده شد.
نمایشگر 6-4

نمایشگر 6-4 ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون)
لازم به ذکر است که سوپر ماتريس تأثيرات مجموعهای از عناصر يك خوشه را بر عناصر ديگر خوشهها از طريق بردار اولويت نشان ميدهد. بردار اولويت در واقع بردار ويژه مربوط به ماتريس مقايسات زوجي در فرآيند تحليل سلسله مراتبي است.
مراحل تشکیل سوپر ماتریس اولیه
مقایسه زوجی معیارهای اصلی
مقایسه زوجی وابستگیهای دورنی میان معیارهای اصلی
مقایسه زوجی معیارهای هریک از معیارهای اصلی
مقایسه زوجی وابستگیهای درونی زیرمعیارها
1-2-3-4 مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی
در این مقایسه، معیارهای اصلی با توجه به تاثیر گذاریشان در هدف به صورت زوجی باهم مقایسه میشوند. توماس ساعتي براي مقايسه زوجي دو عنصر(معیار ویا زیرمعیار)، مقياس 1تا9 را پیشنهاد میکند، عدد 1 بیانگر اهمیتیکسان و عدد 9 بیانگر اهمیت فوق العاده زیاد یک عنصر در مقایسه با عنصر دیگر است. از آنجایی که این پژوهش دارای 5 معیار اصلی است، لذا 10 مقایسه زوجی میان معیارها صورت میگیرد و نتیجه مقایسه زوجی معیارهای اصلی و بردار موزون حاصل از آنیعنی W21 در نمایشگر 7-4 ارائه شده است. لازم به ذکر است مقایسه زوجی میان معیارها مورد قضاوت گروهی از خبرگان قرار گرفته، برهمین اساس عناصر ماتریس مقایسه زوجی معیارها از میانگین هندسی نظرات گروهی حاصل شده است.
بازاریابی
تکنولوژی
تولید
توزیع
سایر
معیارهای اصلی
0.36
0.43
0.45
0.51
1
سایر
0.45
0.82
0.71
1
1.97
توزیع
0.54
0.95
1
1.42
2.22
تولید
0.71
1
1.05
1.21
2.31
تکنولوژی
1
1.41
1.84
2.2
2.8
بازاریابی
نمایشگر 7-4
سایرموارد
0.095
توزیع
0.163
تولید
0.204
تکنولوژی
0.215
بازاریابی
0.323

W21 برداری است که اثرات هدف بر روی معیارها را نشان میدهد. به عبارت دیگر معیارهای اصلی با توجه به هدف رتبه بندی میشود.
آنچه نمایشگر فوق نشان میدهد ضریب اهمیت هریک از پنج معیار اصلی با توجه به هدف ( شناسایی عوامل حیاتی موفقیت) است که بدون در نظر گرفتن هیچ رابطه ای و تنها با مقایسه زوجی معیارهای اصلی بازاریابی، با 32% بیش از 1/3 شناسایی عوامل حیاتی موفقیت را تحت تاثیر قرار میدهد و این خود مهمترین عامل محسوب میشود. اما تنها با ماتریس W21 نمیتوان نتیجه کلی گرفت چرا که برای تشکیل سوپرماتریس اولیه نیاز هست سایر روابط درونی و بیرونی میان معیارها و زیرمعیارها محاسبه شود.
2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگیهای دورنی میان معیارهای اصلی
در این مرحله زیرمعیارهای هر معیار با توجه به اهمیتشان در جهت معیارهای کنترل آنها باهم مقایسه میشوند. برای نحوه محاسبه ضریب اهمیت هریک از معیارهای اصلی ( با توجه به وابستگیهای متقابل میان آنها) و مقایسه زوجی چهار معیار اصلی دیگر با کنترل کردن پنجمین معیار اصلی صورت میگیرد. نمایشکر 8-4 نشان دهنده مقایسه زوجی معیارها زمانی که معیار تکنولوژی کنترل میشود میباشد:
نمایشگر 8-4
بردار ویژه (W)
سایر موارد
بازاریابی
تولید
توزیع
معیارهای اصلی
0.2
2
0.45
0.7
1
توزیع
0.26
2.32
0.54
1
1.42
تولید
0.42
2.77
1
1.84
2.2
بازاریابی
0.12
1
0.36
0.43
0.5
سایر تواناییها

نمایشگر 8-4 مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها؛ (براساس کنترل معیار تکنولوژی)
ضریب ناسازگاری: 0.01
مطابق نمایشگر فوق برای چهار معیار اصلی دیگر هم باید مقایسات زوجی صورت گرفته و بردار ویژه هریک از آنها محاسبه و نرخ ناسازگاری آنها نیز کنترل شود. نرخ ناسازگاری باید کمتر از 0.1باشد واگر غیر از این اتفاق بیافتد پرسشنامه قابل اعتماد نمیباشد و آن سؤال باید حذف شود و یا با مراجعه به پاسخگو نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. همانطور که نمایشگر فوق نشان میدهد ضریب ناسازگاری 0.01 میباشد که کمتر از 0.1 است.
پس از آنکه برای هر پنج معیار اصلی مطابق نمایشگر فوق مقایسات زوجی صورت گرفت، میتوان از مجموع بردارهای ویژه حاصله از آنها، ماتریس مربوط به وابستگیهای درونی معیارهای اصلی (W22) را محاسبه کرد. (لازم به ذکر است که کلیه مراحل توسط نرم افزار صورت گرفته است). نمایشگر 9-4 ماتریس روابط درونی پنج معیار اصلی را نشان میدهد:
 
بازاریابی
توزیع
تولید
تکنولوژی
سایر
بازاریابی
0
0.3
0.4
0.416
0.37
توزيع
0.25
0
0.21
0.202
0.17
توليد
0.31
0.26
0
0.262
0.22
تکنولوژي
0.31
0.24
0.27
0
0.23
سایر
0.13
0.2
0.12
0.12
0
نمایشگر 9-4

نمایشگر 9-4 ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22)
هریک از اعداد این ماتریس میزان اهمیت معیارها را نسبت به هم نشان میدهد.
3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی
در این مرحله مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی صورت میپذیرد. لذا براین اساس با توجه به اینکه 5 معیار اصلی وجود دارد، 5 ماتریس مقایسه زوجی برای هریک از معیارها تشکیل میشود که در آن ماتریسها، زیرمعیارهای هر معیار اصلی نسبت به معیار اصلی به صورت زوجی مقایسه میشوند که خروجی هریک از معیارهای اصلی محاسبه بردارویژه (ضریب اهمیت هریک از زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی) میباشد. به عنوان مثال نمایشگر 10-4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی را نشان میدهد که نتیجه این ماتریس ارائه ضریب اهمیت زیرمعیار “تکنیک ارزیابی صریح و سریع در بازار” و “ایجاد خط محصول و تنوع محصولات تولیدی” میباشد.
زیرمعیارها
تکنیک ارزیابی صریح و سریع در بازار
ایجاد خط محصول و تنوع محصولات تولیدی
بردار ویژه (W)
تکنیک ارزیابی صریح و سریع در بازار
1
1.75
0.64
ایجاد خط محصول و تنوع محصولات تولیدی
0.57
1
0.36
نمایشگر 10-4

نمایشگر 10-4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی
به همین روش برای چهار معیار دیگر نیز باید چنین ماتریسی تشکیل شود و مقایسه زوجی صورت بپذیرد و در نهایت پنج بردار ویژه به دست آمده، ضرایب ستونی ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی(W32) را تشکیل میدهند. نمایشگر 11-4 نشان دهنده این موضوع میباشد.
زیرمعیارها
بازاریابی
توزیع
تولید
تکنولوژی
سایر موارد
S1
0
0
0.23236
0
0
S2
0
0
0
0.3021
0
S3
0
0
0
0
0.56417
S4
0.364
0
0
0
0
S5
0
0
0.20351
0
0
S6
0.636
0
0
0
0
S7
0
0
0
0
0.19075
S8
0
0
0
0
0.24508
S9
0
0
0.22972
0
0
S10
0
1
0
0
0
S11
0
0
0
0.6979
0
S12
0
0
0.33442
0
0
نمایشگر 11-4

نمایشگر 11-4 وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها (W32)
در واقع W32 اثر هریک از معیارها را بر روی زیرمعیارها نشان میدهد، که با توجه به نمایشگر فوق، ضریب اهمیت هریک از زیرمعیارها براساس معیارمربوطه مشخص شده است.
همانطور که دادهها نشان میدهد، با توجه به معیار تولید، عامل “کیفیت تولید” دارای بیشترین وزن میباشد که بیش از 30% نسبت به سایر عوامل مرتبط با تولید دارای اهمیت است. و به همان ترتیب در عوامل مربوط به بازاریابی ” ت کنیکهای ارزیابی صریح و سریع بازار” با ضریب اهمیت بیش از 60%، درعوامل مربوط به تکنولوژی، “توانایی نوآوری در محصول” با ضریب اهمیت حدود 70%، و از میان سایر عوامل انتخابی، “ایجاد تصویریا برند خوب و مناسب درمیان مشتریان” با ضریب اهمیت 56% دارای بیشترین اهمیت نسبت به معیار مربوطه شان میباشند.
4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگیهای درونی زیرمعیارها
در این مرحله با بر اساس روابط تعیین شده در جدول 2-3 برای هریک از زیرمعیارها بنابر وابستگی متقابلی که با سایر زیرمعیارها دارند یک ماتریس مقایسه زوجی تشکیل میشود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری، طرح پژوهش، پژوهش کیفی، تحلیل اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع نیروی انسانی، مقایسات زوجی، وابستگی متقابل، معیارهای ارزیابی