پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، روش تحقیق، رتبه بندی، فرش دستباف

دانلود پایان نامه ارشد

از دیدگاه خبرگان است. در این میان مهمترین عامل نهاده های تولید و کم اهمیت ترین آنها ساختار، استراتژی و وضع رقابت داخلی در صنعت است (حقیقی.مختاری، 1384)
11. در تحقیقی با عنوان بررسي رقابت پذيري صادراتي صنعت قطعات خودرو ايران در بازارهاي صادراتي که توسط حسن ولی بیگی و همکاران انجام پذیرفته است به بررسي رقابت پذيري صادراتي صنعت قطعات خودرو ايران در بازارهاي صادراتي و همچنين تعيين منابع موثر بر تغيير در صادرات پرداخته شده است.در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ برای دو سوال است که عبارتند از: 1. وضعیت رقابت پذیری صادراتی قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی طی سال های 1997-2001 چگونه است؟ 2. منابع موثر برتغییر صادرات قطعات خودرو کشور کدامند؟ در پایان تحقیق و پس از بررسی هایی که توسط محققین صورت پذیرفت نتایج حاصله نشان داد که الگوي رشد جريان صادرات از اثر كالايي و تقاضاي جهاني به سمت اثر كشوري و رقابتي در حال تغيير است. ليكن اثر رقابتي در رشد صادرات قطعات خودرو كشور چندان از سهم چشمگيري برخوردار نبوده است. همچنين اندازه گيري شاخص پلان تجاري كشور، حاكي از آن است كه عمده قطعات صادراتي (بيش از 90 درصد) علي رغم اينكه از رشد نسبتاً خوبي نيز برخوردار بوده اند روانه بازارهايي شده اند كه تقاضا در آنها در حال كاهش بوده است (ولی بیگی وهمکاران،1383)
12. در تحقیقی با عنوان شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی که توسط آرش جعفری صورت پذیرفته است، پس از مرور ادبیات تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شده که در آن 9 عامل قوانین و مقررات مربوط به صادرات، سیستم بانکی کشور، مجوزهای بهداشتی ، مشکلات مدیریتی در بدنه اجرایی دولت، فقدان آموزش تخصصی در زمینه صادرات، مشکلات و هزینه های بازاریابی صادرات، فقدان زیر ساخت های مناسب حمل ونقل، سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات و در نهایت تحریم های وارده بر کشور را تحت پوشش قرار داده است. از میان این عوامل عامل سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات رتبه اول را به عنوان مانع کسب نموده است و عامل قوانین و مقررات مربوط به صادرات رتبه آخر را بدست آورده است و عامل فقدان زیر ساخت های مناسب نیز بعنوان تنها عامل غیر مانع شناخته شده است (جعفری،1388).
13. در پژوهش دیگری با عنوان بررسي مشكلات صادرات چرم تبريز و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن که توسط سهیلا مهدیزاده صورت پذیرفته شده است سعي شده است موانع توسعه صادرات چرم از لحاظ تئوري هاي بازاريابي و از ديدگاه صادركنندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و همچنين اولويت بندي بين اين عوامل صورت بگيرد. از جمله نتايج اين تحقيق مي توان به شناسايي موانعي همچون نبود تكنولوژي به روز ، کمبود مواد اوليه ، كيفيت نامناسب محصولات ، ‌عدم حمايت دولت ، ‌قوانين و مقررات نامناسب دولتي ،‌ بي توجهي به بازاريابي اشاره كرد . در انتهاي تحقيق نيز پيشنهاداتي به منظور رفع اين موانع ارائه شده است (مهدیزاده،1389)
14. در تحقیقی دیگر با عنوان شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر افزايش صادرات محصولات DMT (مواد اوليه الياف مصنوعي) که توسط اكرم آزادي احمدآبادي صورت پذیرفته شده است پنج فرضیه برای بررسی تأثیرگذاری پنج عامل;عوامل توليد مناسب ، حمايت هاي دولت، توانايي رقابتي شركت، شيوه هاي بسته بندي مناسب، فعاليت هاي بازاريابي مورد بررسی قرار می گیرد که پس از انجام آزمون فرض های آماری 4 عامل اول از عوامل موثر بر میزان صادرات تشخیص داده شدند و میان عامل فعاليت هاي بازاريابي با میزان صادرات DMT رابطه معنا داری وجود نداشت (آزاده احمدآبادي،1384).
15. در پژوهش دیگری با عنوان بررسی مشکلات مصرف، تولید وصادرات فرش دستباف استان کرمان رهیافت تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که به صورت مقطعی در سال1386 توسط فاطمه ایرانی کرمانی و همکاران انجام گرفته است. در این تحقیق که با استفاده از نظر کارشناسان، پرسشنامه اي طراحی شده است114 پرسشنامه بین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایردست اندرکاران فرش دستباف استان کرمان توزیع، و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی این مشکلات رتبه بندي شده است. براساس نتایج این مطالعه رتبه اول مشکلات مصرف، تولید و صادرات فرش دستباف استان کرمان، مربوط به بخش دولتی، رتبه دوم مربوط به بازار، رتبه سوم مربوط به رقیبان و رتبه چهارم مشکلات مربوط به بخش خصوصی است (ایرانی کرمانی،1388).
16. رحیم نیا و صادقیان(1390)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی پرداخته اند. آنها بیان می کنند، روند جهانی سازی و شکل گیری فضاهای رقابتی جدید منجر شده است که صادرات نه تنها برای اقتصاد ملی امری ضروری باشد، بلکه برای بقا و رشد بسیاری از شرکت ها نیز امری حیاتی تلقی شود. نوع جهت گیری استراتژیک به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر موفقیت صادرات مشهود است. یکی از چارچوب های جهت گیری استراتژیک، فعال بودن در مقابل انفعالی بودن است. فعال بودن با درک مدیریتی مبنی بر این که سازمان می تواند ار زریق تحلیل نظام مند فرصت ها و تهدیدها، مقصدش را تحت تأثیر قرار دهد، تعریف می شود و در مقابل انفعالی بودن بیانگر سطوح پایین تحلیل تقاضا و تحقیق بازار در سازمان است. انتظار می رود که شرکت های صادراتی با جهت گیری استراتژیک فعال، موفقیت بیشتری را در امر صادرات تجربه کنند و نیز داشتن جهت گیری استراتژیک انفعالی، موفقیت صادرات شرکت ها را مخدوش می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد، جهت گیری استراتژیک فعال بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات تأثیر مثبت دارد. اگر چه تأثیر منفی جهت گیری استراتژیک انفعالی بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات رد شده است(رحیم نیا و صادقیان، 1390).
2-7-2- پیشینه خارجی
1. شرما در مقاله ای به بررسي عوامل تعيين كننده ي عملكرد صادرات هند پرداخته است . اين مقاله با استفاده از آمار ساليانه طي دوره ي زماني (1970-1998) و با استفاده از سيستم معادلات همزمان انجام شده است. نتايج مطالعه وي نشان داده است كه افزايش قيمت به طور معكوس بر عملكرد صادرات هند تأثير مي گذارد و عرضه ي صادرات ارتباط مثبتي با مقدار صادرات دارد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي از لحاظ آماري بر عملكرد صادرات تأثير نمي گذارد؛ هر چند كه ضريب اين متغير مثبت به دست آمده است (شارما، 2003)1.
2. در مقاله ای دیگر که توسط کوکسال باعنوان چگونگی اثر گذاری تحقیقات بازاریابی صادرات بروی عملکرد صادراتی بنگاه ها نوشته شده است محقق بیان می دارد که صادرات باعث می شود که سطوح استخدام، توسعه صنعتی و رفاه ملی افزایش یابد. همچنین موجب بهبود عملکرد شرکت ها، افزایش حجم فروش و گسترش سهم بازار آنها می شود. این فعالیت اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه سفارش می شود( كوكسال، 2008).

2-8- مدل مفهومی تحقیق
مدل اولیه تحقیق بر اساس مدل الماس ملی پورتر تدوین شده است و بر اساس آن 47 عامل اثر گذار بر صادرات بعنوان موانع صادراتی در 6 بعد مطرح شده است. ابعاد 6 گانه بر اساس مدل پورتر تعیین شده و مؤلفه های هر کدام از ابعاد نیز بر اساس مرور مبانی نظری و تحقیقات پیشین و نیز اطلاعات بدست آمده از حوزه فعالیت صنایع شوینده، بهداشتی شناسایی شده اند. 4 معیار رتبه بندی برای انجام مقایسات و تعیین ضرایب مورد توجه قرار گرفته است. براساس این مدل ابتدا با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، مهمترین مؤلفه های هر بعد شناسایی می شود و در مرحله ای دیگر با استفاده از روش AHP مورد بررسی و رتبه بندی قرار می گیرند. مدل درختی تصمیم مربوط به رتبه بندی 6 بعد موانع به صورت شکل(2-7) است.

شکل‏27- مدل درختی تصمیم

جدول ‏23- ابعاد و مؤلفه های موانع صادرات
ابعاد موانع
ردیف
مؤلفه‌ها
عوامل تولید
1
فناوری پیشرفته و ماشین آلات جدید در تولید محصول

2
تسهیلات مراکز توسعه صادراتی(مشاوره و آموزش در مسائل بازاریابی)

3
امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی در کشور در زمینه بهبود فناوری تولید

4
سهولت دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و به صرفه

5
دستیابی به منابع دانشی لازم برای توسعه تولیدات

6
سهولت دسترسی به منابع مالی(ریالی-ارزی)

7
دستیابی به منابع انسانی متخصص

8
تمرکز بر عوامل تولید متخصص بجای عوامل تولید عمومی

9
دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته تولید

10
وجود زیرساخت های پیشرفته (نظام بانکی، نظام ارتباطات، حمل و نقل)

11
دسترسی به منابع سرمایه ای با هزینه کمتر
استراتژی،
ساختار
و رقابت پذیری
12
فشردگی رقابت در سطح کشور

13
واردات محصولات مشابه

14
عدم وجود نگرش مثبت برای ساخت محصول رقابتی

15
عدم وجود دیدگاه های راهبردی برای حضور در بازارهای جهانی

16
عدم وجود بینش مدیریت مبنی بر توانایی رقابت با رقبای بین المللی

17
عدم رعایت استانداردهای معمول بین المللی و کنترل های کیفی دقیق

18
کیفیت محصولات در مقایسه با محصولات رقبای خارجی

19
آگاهی و آشنایی با محدودیت ها و مقررات بین المللی درباره صادرات

20
آگاهی مدیریت شرکت ها در باره مدیریت صادرات و بازاریابی جهانی

21
استفاده از تحقیقات بازاریابی برای شناخت مشتریان و رقبای خارجی

22
فعالیت واحد تحقیق و توسعه در شرکت

23
شرکت در نمایشگاه های تخصصی و بین المللی

24
عدم استفاده از شیوه های گوناگون تبلیغاتی در بازارهای خارجی

25
استفاده از شبکه های اطلاع رسانی بین المللی

26
عدم آگاهی از نوع و روش تبلیغات در کشور مقصد

ادامه جدول 2-3
ابعاد موانع
ردیف
مؤلفه‌ها
شرایط
تقاضای داخلی
27
حساسیت مصرف کننده داخلی

28
عدم تشابه تقاضا با تقاضای بازار خارجی

29
کوچک بودن اندازه تقاضای داخلی

30
الگوی رشد تقاضای داخلی

31
تنوع تقاضا نسبت به تقاضای خارجی

32
توانایی شرکت ها در فروش اعتباری در بازار داخلی

33
ارائه خدمات قبل و پس از فروش به مشتریان
صنایع مرتبط
و پشتیبان
34
برخورداری از صنایع مرتبط رقابتی در بازار داخلی

35
تامین مواد وقطعات مورد نیاز

36
رقابت بین شرکت های عرضه کننده مواد اولیه

37
هماهنگی بین عرضه کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان و توزیع کنندگان

38
همکاری مراکز و نهادهای رسمی توسعه صادرات جهت تأمین مالی
اقدامات دولت
39
کنترلهای قیمتی توسط دولت- آزادی عمل شرکت ها در قیمت گذاری

40
سیاستهای مالیاتی دولت

41
اعمال محدودیت بر رقابت پذیری از طریق سیاستهای کلان

42
حمایت دولت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش های مختلف صنعت

43
قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات

44
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه

45
سیاست های تشویقی صادرات در زمینه صنعت
رویداد های
شانسی
46
نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز در فعالیت های صادراتی

47
تغییرات ناگهانی در هزینه های عوامل تولید محصولات صادراتی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق
3-1- مقدمه
هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون آدمی است . به موازات تکامل دانش بشری روشهای شناخت نیز تکامل یافته اند . امروزه بشر برای کسب آگاهی از دنیای اطراف خود از روش های علمی استفاده می نماید . از جمله ویژگی های روش علمی که هدف آن کشف حقیقت است ، برخورداری از یک روش تحقیق مناسب و نظام مند است . انتخاب روش تحقیق مناسب ، بستگی به موضوع مورد تحقیق ، ماهیت آن و هدف از انجام تحقیق دارد.
تحقيق را به عنوان كوششي منظم جهت فراهم نمودن پاسخ يا پاسخهايي به سؤالات مورد نظر تعريف كرده اند. هدف اصلي هر تحقيق حل يك مشكل يا پاسخگويي به يك سؤال و يا دست يابي به روابط بين متغييرهاست. بنابراين تحقيق به معناي عام، مجموعه اي از عمليات جستجوگرانه است که برای پاسخگویی به سؤال، انجام می شود.(ساعی، 1377)
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مزیت رقابتی، رقابت پذیری، توسعه صادرات، عرضه کنندگان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری، مقایسات زوجی، روش تحقیق، نمونه برداری