پایان نامه ارشد با موضوع اینترنت اشیا، نفت و گاز، فناوری اینترنت

دانلود پایان نامه ارشد

ی استقرار این فناوری با توجه به محیط عملیاتی و الزامات محیطی امری ضروری است
گستردگی اینترنت اشیا به عنوان یک راه حل باعث افزایش آسیب پدیری در برابر حوادث شده است همچنین بکارگیری طرفیت های ارتباطی تنوع فناوری های به کاررفته و نوع داده های مبادله شده (دیتا،صوت،تصویر،مالتی مدیا) در صنعت نفت و گاز باعث پیچیدگی و دشواری در امنیت شده اند .
دستیابی به یک چارچوب برای رسیدن به درجه قابل قبول امنیت در بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز همان هدفی است که این پژوهش دنبال می کند
4-1سوالات تحقیق
1-پارادایم اینترنت اشیا چیست ؟فناوری های بکار گرفته شده در اینترنت اشیا چیست؟ معماری اینرنت اشیا دارای چه ویژگی هایی است و معماری های که تاکنون برای آن ارائه شده چگونه اند؟ 2-امنیت در اینترنت اشیا چگونه برقرار می شود ؟تاکنون چه کارهایی در حوزه امنیت اینترنت اشیا صورت گرفته کدامیک رویکرد جامع و کلی داشته و کدامیک در محدود خاصی به تعریف مساله پرداخت است؟ 3-آیا مدل ها و چارچوب های امنیتی که تاکنون برای اینترنت اشیا ارائه شده است برای برآورده سازی استفاده امن از این فناوری در صنعتی وسیع مانند نفت و گاز را خواهند داشت؟در صورت عدم کفایت چه ضعف هایی در آن ها وجود دارد؟ 4-چارچوب بهبود یافته که امکان بکارگیری امن فناوری اینترنت اشیا با توجه به فعالیت های کلان در حوزه نفت و گاز را فراهم می کند چه ویژگی های باید داشته باشد و تفاوت آن با روش ها و مدل های که تاکنون برای امنیت اینترنت اشیا ارائه شده در چیست؟ 5-چگونه می توان چارچوب بهبود یافته را ارزیابی کرد؟معیار ارزیابی چه هستند؟

4-1محدوده پژوهش
تمرکز اصلی وعمده در این پژوهش ارائه چارچوبی است که به وسیله آن بتوان وضعیت امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز را در سطح قابل قبول برقرار ساخت . اما برای این منظور باید با مفاهیمی همچون اینترنت اشیا ، فناوری های که در این ساختار به ما در برقراری ارتباط با اشیا کمک میکند ، معماری های اینترنت اشیا وساختار امنیت اینترنت اشیا آشنا می شویم و در سطح بعد با بررسی صنعت نفت و گاز به شناسایی اشیا و کاربردهای اینترنت اشیا می پردازیم و سپس ازبين چارچوبها و معماری ها، معماري امن سه لایه را انتخا ب و بامولفه هاي ، الزامات ساختار عملیات در صنعت نفت و گاز باز تعر يف كرده و چارچوبي جديد در بکارگیری امن اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز ارائه خواهيم داد
نهایتا به انتخاب ابزار و روش مناسبی برای شبیه سازی مدل ارائه شده می پردازیم.
5-1ساختارپایان نامه
ساختار این پایان نامه شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد:
فصل اول در خصوص بیان کلیات پژوهش و چرایی و چگونگی انجام آن می باشد.
فصل دوم به ادبيات موضوع اختصاص دارد و مفاهيمي چون معماري اینترنت اشیا،امنیت در اینترنت اشیا مورد بررسی قرار می گیرد معرفي چارچوبهاي معماري اینترنت اشیاو معماری امنیت در آن به تفصيل بررسي ميشوند
فصل سوم به مربوط به روش پژوهش بوده و به ارائه مدلی بر پایه معماری 4 لایه امنیت اینترنت اشیاو با توجه به نوع محیط عملیاتی صنایع نفت و گاز و با در نظر گرفتن الزامات و قلمرو های امنیت محیطی برای این صنایع خاص باز تعریف شده است
فصل چهارم مختص ارزیابی است که اولا انجام مطالعه موردی خواهیم داشت و سپس مدل را با مدل های امنیتی که تا کنون ارائه شده است با روش محاسباتی مورد مقایسه قرار داده و نهایت به کمک پرسشنامه و با جمع آوری آرای خبرگان در مورد چارچوب پیشنهادی، مدل ارائه شده اعتبارسنجی گردیده و نتایج حاصل از نظرسنجی به دقت تحلیل و بررسی خواهدشد.
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای کارهای آتی می باشد.

فصل دوم
ادبیات موضوع

1-2 مقدمه
با توجه به مطالب بیان شده در فصل اول، در این فصل برآنیم تا به بررسی ادبیات موضوعی و بررسی پاره ای از کارهای صورت پذیرفته در حوزه پژوهش بپردازیم. بدین منظور ابتدا مروری اجمالی خواهیم داشت به بررسی وتعریف اشیا، اینترنت اشیا و فناوری و تکنولوژی های مورد نیاز آن ،سپس برای برقرار سازی وبکار گیری این فناوری نیازمند معماری متناسب با این فناوری هستیم که به تشریح معماری های پیشنهاد شده پرداخته و سپس نیازمندی های امنیت اینترنت اشیا به منطور طراحی وضعیت امن را مورد کاوش قرار می دهیم
2-2اينترنت اشياء
گزارش تهيه شده تيم تحليلگران واحد استراتژي و سياست1ITU نگاهي به گام بعدي در ارتباطات مستمر و هميشه برقرار 2 داردبر اين اساس فناوري هاي جديدي مانند 3 RFID و محاسبه هوشمند 4 نويد دهنده دنيايي از تجهيزات شبكه شده و به هم پيوسته است که در آن هنگام هر چيزي از چرخ هاي اتومبيل گرفته تا مسواك وارد حوزه ارتباطات مي شوند كه خبر دهنده طلوع عصر جديدي است و اينترنت كنون (كه حاوي داده و مردم است) را به سمت اينترنت اشياء هدايت مي كند. همانطور كه در شكل 1-2 مشاهده مي شود به نوعي مي توان بحث اينترنت دو بعدي و سه بعدي را به ميان آورد.

شکل1-2 تبدیل اينترنت دو بعدي به سه بعدي]2[
طبق انقلاب اينترنتي كه در گذشته انجام شده، امكان ارتباط افراد و اطلاعات در هر كجا و در هر زمان فراهم شده است. افراد براي اتصال به شبكه جهاني علاوه بر نشستن جلوي رايانه شخصي خود، مي توانند از تلفن هاي همراه و رايانه هاي همراه نيز استفاده كنند . مرحله بعدي اين انقلاب تكنولوژيكي به طور منطقي، اتصال اشياء به شبكه ارتباطات است و همچنين با تعبيه كردن فرستنده،گيرنده هاي سيار دراقلام و اشياء معمولي، شكلهاي جديدي از ارتباط ميان افراد و اشياء و حتي بين خود اشياء فراهم مي شود. بنابراين در دنياي فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات، از برقراري ارتباط در هر زمان و هر مكان براي هر كس به سمت برقراري ارتباط در هر زمان و هر مكان براي هر كس و هر چيز پيش مي رويم (شكل2-2)

شكل2- 2 ابعاد اینترنت اشیا]8[
استفاده از برچسبهاي الكترونيكيRFID و حسگرها گسترش ارتباطات و پتانسيل كنترل شبكه ها را برآورده خواهد سا خت كه اين موضوع به اهميت استفاده از فناوري حسگر در كنار فناوري هاي جديدي همانندRFIDبه منظور دستيا بي به اينترنت اشياء تأكيد دارد
به منظور دستيابي و متصل شدن به اشياء، تشخيص آنها بر روي شبكه از طريق فناوري مانندRFID يك امر ضروري است . سپس به كمك فناوري حسگر به آگاهي از تغييرات در حالات فيزيكي آنها مانند تغيير دما مي پردازيم. هم اكنون به كمك تركيب اين دو تكنولوژي و اينكه چگونه بشر مي تواند اشياء را به واسطه اينترنت اداره كند، به آنها هوش مي دهيم. بنابراين بحث هوشمند كردن اشياء در اينترنت اشياء از اهميت خاصي برخوردار است.
در جدول1-2 زیر مشابهات شبکه اینترنت و اینترنت اشیا نمایش داده شده است:
Internet Of Things
World Wide Web
Epc
IP Number
ONS
DNS
EPC Information Services
Web Sites
EPC Discovery Services
Search Engines
EPC Security Services
SSL
جدول1-2مشابهات شبکه اینترنت و اینترنت اشیا
هرچند آنالیستهااینترنت اشیا را برحسب اتصال اشیا روزمره تعریف می کنند . طبیعت ارتباط باید تعریف شود یک ارتباط دوطرفه بوسیله پروتکل اینترنت یک حالت ایده آل را بوجود می آورد ولی بنیان گذاران مفهوم اینترنت اشیامدل ساده تري را پیشنهاد نموده اند.آنالیستها عموما دوحالت مختلف براي ارتباطات اشیا تعریف می کنند: شی به انسان وشی به شی
1-ارتباطات شی به انسان(وانسان به شی) : به وسیله تکنولوژیها وبرنامه هاي کاربردي به وجود آمده اند که مردم بوسیله آنها با اشیا ارتباط برقرار میکنند وبالعکس این ارتباط کنترل از راه دور اشیا توسط انسان وارسال گزارشات اشیا به انسان نظیر وضعیت موقعیت واطلاعات سنسورها را شامل می شود .
2-ارتباطات شی به شی : شامل تعدادي تکنولوژي و نرم افزار می شود که اشیا روزمره بدون دخالت و واسطه انسان با دیگر اشیا ارتباط برقرار می کنند .این اشیا می توانند اشیا دیگر و وضعیت موجود را مانیتور نمایند و اعمالی به منظور اصلاح وضعیت انجام دهند درصورت نیاز پیامهایی به انسان صادر می کنند. ارتباطات ماشین به ماشین یک زیر مجموعه از ارتباطات شی به شی است که همراه سیستمهاي مقیاس بزرگ فنآوري اطلاعات به کار می رودلذا اشیا روزمره را در بر نمی گیرد
اینترنت اشیا شامل اشیا روزمره اي است که حداقل داراي یک شناسه الکترونیکی باشند. به حساب آوردن همه اشیادر این شبکه می تواند یک چالش بزرگ باشد. چون تخمین زده شده است که هر فرد توسط 1000 تا 5000 اشیاحاطه شده است . اگر همه اشیا شناسه داشته باشند .اینترنت اشیا فراگیر ممکن است 50000 تا 100000 بیلیون عضو داشته باشد]9،10[

شکل3-2 تعداد فزاینده ای از اشیایی که تا سال 2020 به اینترنت متصل می شوند]11[

شکل4-2تخمین اشیا ( بخش های مختلف) متصل به اینترنت]12[
روشهاي مختلف شماره گذاري براي مقابله با این چالش وجود دارد. پروتکل قدیمی و پر استفاده اینترنت نسخه 4با 32 بیت تنها امکان آدرس دهی 4 بیلیون آدرس را دارد لذا قابل استفاده بدین منظور نیست. پروتکل جدید اینترنت نسخه 6 با 128 بیت امکان آدرس دهی3.4〖*10〗^38شناسه را فراهم می کند]13[
اینترنت اشیا را می توان مجموعه ای از وب سرویسها، دستگاه (RFID)، سنسورهای مادون قرمز، سیستم های تعیین موقعیت جهانی، اسکنرهای بارکد، شبکه اینترنت و… دانست که با استفاده از پروتکل متعارف، به تبادل اطلاعات وبرقراری ارتباط، به منظور دستیابی به شناسایی، پیگیری، نظارت و مدیریت هوشمند اشیا ازآنها استفاده می شود]14[ همچنین اینترنت اشیا را می توان ترکیب از اینترنت و شبکه های ارتباطی (کوتاه برد) دیگر دانست که شکل زیر ارتباط اینترنت اشیا با باسایر شبکه ها و اینترنت نشان می دهد]15[
3-2تعریف اشیا با توجه به پروژه های تحقیقاتی اروپا بر روی اینترنت اشیا:
اشیا عبارتند از تمامی شرکت کنندگان فعال در کسب و کار، اطلاعات وفرآیندها که قادر به تعامل و ارتباط در میان خود و با محیط اطراف بوده وبه تبادل داده ها و اطلاعات در محیط های احساس می پردازند ، همچنین امکان واکنش به حوادث دنیای واقعی ، فیزیکی را دارند اشیا نقش مؤثر بر فرایندهای در حال اجرا دارند و همچنین امکان ایجاد اقدامات و خدمات با یا بدون دخالت مستقیم انسان را نیز دارا می باشند . ]7[
4-2کاربرد های اینترنت اشیا:
از اینترنت اشیا می توان در زمینه هم جوشی صنعتی و اطلاعات بهره برد، اینترنت اشیا دستیابی به اطلاعات مورد نیاز صنعت را راحت میسر می کند. هنگامی که اینترنت اشیا شروع به گسترده تر شود نیاز است که بسیاری از سنسورهای هوشمند تری نصب شوند.
1-4-2دسته بندی کاربردهای اینترنت اشیا:
با توجه به ویژگی های اینترنت اشیا ، دسته بندی از خدمات اینترنت اشیا ارائه شده است:
1- خدمات شبکه: شناسایی کالا،ارتباطات و موقعیت آنها
2- خدمات اطلاعاتی: جمع آوری اطلاعات،ذخیره سازی و پرس و جو
3- خدمات عملیات: پیکربندی از راه دور،نظارت، عملیات و کنترل
4-خدمات امنیتی: مدیریت کاربر، کنترل دسترسی،زنگ رویداد، تشخیص نفوذ، جلوگیری از حمله
5-خدمات مدیریت: تشخیص عیب، عملکردبهینه سازی، ارتقاء سیستم، مدیریت صورت حساب خدمات.
5-2چالش ها:
1-5-2استانداردها:
برای استقرار اینترنت اشیا در سطح جهان نیاز به استانداردهای در تمام حوزه های مربوط به اینترنت اشیا است که با پذیرش تمام مردم به اجرا گذاشته شده باشد.
2-5-2حریم شخصی:
یکی از چالش های عمده در پذیرش جهانی این تکنولوژی حفظ حریم خصوصی تریلیون از اشیایی است که در اینترنت اشیا حضور دارد ]10[
3-5-2شناسایی و تصدیق هویت :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اینترنت اشیا، نفت و گاز، مدل پیشنهادی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اینترنت اشیا، مقررات دولتی، راهبرد توسعه ملی