پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه را به قرائتگر مخابره می کند بدین ترتیب واضح است که برد این برچسب ها بسیار محدود است، چرا که فاصله برچسب از آنتن باید به اندازه اي باشد که انرژیی که برچسب از قرائتگر دریافت می کند بیدار کردن پردازنده و تامین انرژي موج برگشتی را داشته باشد معمولا برد برچسب هاي غیر فعال از چند سانتی متر تا چند متر است.

برچسب هاي فعال:
انرژي لازم براي پردازنده و ارسال امواج به سمت آنتن را از منبع انرژي داخلی همراه خود تامین می کنند. بدین ترتیب برد این برچسب ها در برخی موارد تا چند صد متر هم می رسد یک پارامتر مهم در انتخاب برچسب هاي فعال طول باتری آن است، چرا که پس از اتمام باتري، مجبور به تعویض برچسب بوده و این باعث افزایش هزینه ها می گردد بدین ترتیب، طول عمر باتري یک عامل تعیین کننده در هزینه نهایی سیستم خواهد بود
برچسب هاي ردیابی دوطرفه:
علاوه بر استفاده از باتري داخلی، می توانند بدون کمک گرفتن از قرائتگر، دیگر اجسام، همانند خود را شناسایی کرده و با آن ها به گفتگو بپردازند.
برچسب هاي ردیابی نیمه غیر فعال:
بسیار شبیه برچسب هاي غیرفعال است، با این تفاوت که باتري کوچکی در آن ها وجود دارد انرژي لازم براي فعال شدن مدار داخل آن ها را فراهم می سازد در عین حال می توانند علاوه بر استفاده از باتري داخلی، از انرژي منتقل شده توسط قرائتگر نیز بهره بگیرند.
برچسب هاي ردیابی هر کدام داراي یک کد منحصر به فرد می باشند، به طوري که هیچ دو برچسبی در دنیا که کدیکسانی داشته باشند تولید نخواهد شد و کلیه تولید کنندگان برچسب تحت نظر انجمن بین المللی مبادرت به ثبت آن ها می نمایند.

مزایا
معایب
توضیح
غیر فعال
طول عمر بیشتر
برچسبها بیشتر از لحاظ مکانیکی انعطاف پذیرند
قیمت پایین
محدودیت فاصله ای تا 4-5 متر کاملا کنترل شده با مقررات داخلی
استفاده گسترده در برنامه های کاربردیRFIDبرچسب های LF،HFیا UHF
هستند
نیمه غیر فعال
فاصله ارتباطی بیشتر
می توانند برای مدیریت دیگر وسایل مانند سنسورها مورد استفاده قرار گیرند
گران: به دلیل داشتن باتری و بسته بندی برچسب
انعطاف پذیری:تشخیص اینکه باتری باتری آن خوب یا بد است خصوصا در محیطهای دارای چندین تقویت کننده مشکل می باشد
اکثرا برای ردیابی مواد با ارزش یا تجهیزات به کارخانه در سیسمها بلادرنگ بکار می روند برچسب ها UHFهستند
فعال

مورد استفاده در حمل و نقل برای ردیابی کانتیتر،کامیون و… برچسب ها UHFیا مایکروویو هستد
جدول3-2 مقایسه بین برچسب ها
طرز عملکردRFID:
شناسه کالا بر روي برچسب ذخیره شده به هنگام نیاز قرائتگر با ارسال امواجی که از طریق آنتن ساطع می شوند برچسب راشناسایی کرده و اطلاعات مربوطه به نرم افزار کاربردي انتقال می یابد و در آنجا بسته به نیاز، گزارشات لازم از سیستم استخراج می گردد.
می کند برچسب را فعال سیگنال ، ارسال با قرائت گر با- 1
2- آنتن موجود در برچسب، سیگنال را دریافت می کند.
3- برچسب اطلاعات موجود در چیپ را به قرائتگر منتقل می کند.
4- قرائتگر اطلاعات دریافتی رو به نرم افزار ارسال می کند.
برچسب و یا دستگاه فرستنده خودکار ، شامل یک مدار الکترونیکی است که به شی مورد نظري که لازم است داراي یک کد شناسایی باشد ، متصل می گردد زمانی که برچسب نزدیک و یا در محدوده کدخوان قرار می گیرد ، میدان مغناطیسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن برچسب می گردد در ادامه ، برچسب بطور پیوسته اقدام به ارسال داده از طریق پالس هاي رادیویی می نماید در نهایت داده توسط کدخوان دریافت و توسط نرم افزارهاي مربوطه پردازش می گردد.

شکل8-2طرز خواندن اطلاعات توسط RFID
EPC11
EPCشماره شناسايي منحصر به فردي است كه به واسطه آن مي توان اطلاعات منحصر به فرد هر قلم كالا را به دست آورد اين كد ،قابل انطباق با ساير سيستم هاي شماره گذاري از جمله باركد هست و در 3 كلاس 64 بيتي ؛ 96 بيتي و 256 بيتي ارائه مي شود. اكنون در ظرفيت ها و با كلاسهاي بيشتري هم براي EPCتوليد و ارائه شده است. ظرفيت بسيار عظيمي درEPCقابل گنجانيدن ميباشداصولاً اين كدها بايد بر مبناي يك سري استانداردهاي جهاني استوار باشد كه همان سيستمي است كه سيستم كدينگ باركد را درسراسر دنيا توسعه داده و رايج كرده و تحت عنوان سازماني به نامGS1بوده و همين ساختاركدينگ را براي كالاها ساختار الكترونيكي محصول را در سطح جهاني ایجاد کرده است كه به هر حال يك توانمندي و همزباني در شناسايي كالاها و رديابي آنها می باشد
.
شکل9-2ساختار شبکهEPC ]25[
شمارهEPCداراي 4 جزء است. در يك كلاس 96 بيتي 2 رقم اولHeader8بيتي هست و بخش بعدي عددEPCManagerبوده كه داراي 28 بيت است كه بيش از 268 ميليون شماره ميتواند بگيرد. بخش بعدObject Classبوده كه 24بيت است و تا 16 ميليون ظرفيت دارد و بخش بعدي اختصاص بهSerial Numberدارد كه 38 بيت بوده و كمتر از 28 بيليون را ميتواند به خود اختصاص دهد. اين سيستم در واقع حجم عظيمي دارد بطوري كه برآورد مي شود اگر بخواهند روي تك تك دانه هاي برنج محصول كل دنيا برچسبRFIDبچسبانند سريالهاي EPCگنجايش يك چنين ظرفيتي را دارد و هيچ دو دانه برنجي را نمي توان با سريال مشابه پيدا كرد.

شکل10-2 نمایش کد ] EPC25[
واسطه نرم افزاريSavant
Savant درRFIDبه عنوان بافر نرم افزاري كه بصورت غيرقابل مشاهده اي بين قرائتگر و سرويس دهنده اي كه اطلاعات محصول را ذخيره ميكند، قرار مي گيرد و به كمپانيها امكان پردازش داده هاي غير ساختاريافته و مرتبط برچسبها كه از تعدادي قرائتگرخوانده شده را مي دهد و آن را به سمت سيستم اطلاعاتي مناسب هدايت ميكند Savant ها قادرند، عمليات مختلفي مانند مانيتور كردن دستگاههاي قرائتگر،مدیریت قرائت گر هاي داراي مشكل، نگهداري دادهها و در نهايت پرس وجو12از 13ONS را انجام دهند.

شکل 11-2واسط نرم افزاریSavant ]25[
سرويس دهندهONS
اكنون تكنولوژي مورد تائيدي است، كه قادرست حجم دادهاي مورد انتظار در سيستم EPCرا مديريت كند و كد EPCرا با اطلاعاتي در مورد محصول از طريق مكانيزم پرس و جو مانندDNS 14در اينترنت مطابقت دهد. سرويس دهندهONSآدرس پروتكل اينترنت در سرويس دهندهPMLكه اطلاعات مرتبط باEPCرا ذخيره ميكند، فراهم مينمايد.
با استفاده از اين تكنولوژي زنجيره هاي تامين ديگر محدوديت محيطي ندارند و گردش اطلاعات آنها در آينده ميتواند بصورت اتوماتيك و الزامي در اختيار تمام حلقه هاي زنجيره تامين از سراسر دنيا قرار گيرد. همچنين اين سرويس دهنده ميتواند اينكه دادهها درچه محيط هايي و يا توسط چه قرائت گرهایی هايي مجازند تا چه سطح اطلاعاتي دريافت كنند وچه سطحي را نمي توانند دريافت كنند واطلاعات محدود گيرند، را مديريت كند.

شکل12-2سرویس دهنده] ONS25[
PML15
علاوه بر اينكهEPCقادر است محصول مشخص را تشخيص دهد، اطلاعات مورد استفاده واقعي در يك زبان استاندارد نرم افزاري جديد كهPMLنام دارد، نوشه شده استPML.خود برپايهXML 16كه استفاده گستردهاي دارد، استوار است و به عنوان قالب سندي براي تبادل داده در اينترنت طراحي شده استPMLبراي ذخيره اطلاعات مرتبط با يك محصول مانند:
1-اطلاعات مكانيابي
2-اطلاعات كميت(خصوصيات فيزيكي شي از جمله حجم آن، خصوصيات فيزيكي آن، دماي محيط آن)
3- اطلاعات تركيبي
4- تاريخ توليد و انقضا
بكار ميرود.
2-قرائتگر
قرائتگر ها وسايل الكترونيكي هستند كه حضور برچسب ها در محيط را تشخيص داده و اطلاعات ذخيره شده در آنها را بازيابی مي كنند. پل ارتباطی بین امواج فرستاده شده از آنتن و سیستم نرم افزاري کامپیوتري، دستگاهی به نام قرائتگر یا داده خوان است.وظیفه این دستگاه پردازش امواج خروجی از آنتن و تبدیل آن ها به کد قابل تحلیل براي کامپیوتر است. این دستگاه بین کابل ارتباطی آنتن و کامپیوتر نصب می شود و براي سیستم هاي مختلف فرکانسی متفاوت است. معمولا هر قرائتگر داراي یک پورت ورودي امواج و یک پورت خروجی به رایانه است. همان طور که از نام آن مشخص است این دستگاه امکان خواندن اطلاعات و ثبت اطلاعات را دارد. این بدین معنی است که در صورت استفاده از برچسب هاي فعالی که داراي حافظه براي ذخیره سازي اطلاعات باشند، این امر توسط دستگاه قرائتگر انجام می شود.لازم به ذکر است مجموعه آنتن و قرائت کننده ایستگاه نامیده می شود. ایستگاه می تواند اطلاعات ذخیره شده دربرچسب را خوانده و آنرا با اطلاعات جدید به روز نماید. براي این سیستم نرم افزاري بسته به کاربردخاص مورد نظر قابل طراحی است.
سه دسته عمده قرائتگر ها بصورت:
1. مدل ثابت17
2. مدل دستي 18
3. مدل كارت19
آنتن:
عامل ایجاد کننده ارتباط بین قرائتگر و بر چسب کالا در سیستم ردیابی RFID، آنتن است. این وسیله که نقش ارسال و دریافت امواج رادیویی در فرکانس تعریف شده براي سیستم را دارد، می بایست در محل مناسب و در جهت درست نصب شود. محل و زاویه نصب آنتن ها و همچنین تعداد مورد نیاز براي پوشش دادن فضاي مورد نظر توسط روابط پیچیده ریاضی و مخابراتی توسط کارشناسان تعیین می گردد.آنتن ها در ابعاد و انواع مختلف وجود دارد که در باندهاي فرکانسی متفاوتی کار می کنند. همچنین بنا به شرایط استفاده در سیستم براي انواع امواج فرکانس پائین و فرکانس بسیار بالا آنتن هاي متفاوتی مورد نیاز می باشد. لازم به ذکر است که انتخاب آنتن هاي مناسب و همچنین تعیین تعداد، ظرفیت، محل و زاویه پوشش دهی آنها از درجه اهیمت فراوانی برخوردار است. بدیهی است در صورت عدم نصب و محاسبات دقیق، پوشش دهی کامل و بازدهی بهینه حاصل نخواهدشد.

شکل 13-2انواع آنتن های ]RFID25[
2-1-8-2انواع سیستم هايRFID:
1-سیستم بسته:
پس از الصاق برچسب روي کالاي مورد نظر، آن به دست مشتري رفته و مجددا عودت داده می شود.
ویژگی برچسب: نسبتاً دائم، توانایی در قرار گرفتن در شرایط سخت کاري موارد مصرف: مانند سیلندر گاز مایع، نوار ویدئویی اجاره اي، کتاب کتابخانه و مواردي که اموال در یک چرخه حرکت می کنند.
2-سیستم باز:
شئ مورد ردیابی قابل برگشت نیست، لذابرچسب بعد از مدتی از بین می رود.
موارد مصرف: مانند بسته هاي پستی، پارچه، مواد غذایی و اجناس مغازه هاي مختلف.
3-1-8-2استانداردها
سازمان استاندارد جهاني(ISO) و EPC Global معتبرترين سازمان ها در استانداردسازي برايRFIDمی باشند. و بسياري از استاندارد هاي صنعتي و تجاري محلي از اين دو تبعيت مي كنند. استانداردISO جهاني بوده و توسط اغلب كشورهاي جهان پذيرفته شده است ولي EPC Global يك سازمان جهاني نيست
4-1-8-2انواع سیستم هايRFID از نظر محدوده دسترسی
درشکل14-2 زیردسته بندی از این نوع سیستم ها بر اساس فرکانس بیان شده است

شکل14-2 دسته بندی سیستم های RFIDاز نظر محدوده دسترسی
5-1-8-2مزایايRFID:
کاهش هزینه ها)کاهش فعالیت هاي دستی و افزایش سرعت(
اتوماسیون) بدون توقف(
کاهش خطا
امکان به روز رسانی بر چسب ها بدون دخالت دست
امنیت
یکپارچگی
6-1-8-2معایبRFID:
قیمت بالا: علی رغم پیشرفت هاي علمی و فنی صورت گرفته، قیمت برچسبهاي غیرفعال هنوز بسیار گران می باشد.
تداخل: به دو صورت اتفاق میافتد:
1-تداخل قرائتگر ها: زمانی اتفاق میافتد که سیگنالهاي ارسال شده از چند دستگاه قرائتگر تداخل پیدا میکنند.
2-تداخل برچسی هاي ردیابی: زمانی اتفاق میافتد که تعداد برچسب هاي بسیار زیادي در فضاي کوچکی وجود داشته باشند.
مسئله ایمنی: اکثر برچسب هاي RFIDحتی پس از خرید و خروج از فروشگاه فعال هستند. در نتیجه اطلاعات آنها میتواند توسط دستگاه هاي قرائتگر خوانده شود .بنابراین احتمال سرقت کالاها افزایش مییابد. علاوه بر این بسیاري از سازمانها به هنگام خرید مشتري اطلاعاتی را درباره مشتري (از جمله شماره کارت اعتباري، آدرس،نام و… )به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اینترنت اشیا، مقررات دولتی، راهبرد توسعه ملی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، اطلاعات دیجیتالی، پایگاه داده ها