پایان نامه ارشد با موضوع انساني، سيستم، رهبري

دانلود پایان نامه ارشد

به اين نتيجه دست يافت که : بسياري از سازمان ها گام هاي اوليه را در مسير انتخاب يک مدير دانش ارشدبرداشته اند تا در ذهن جمعي سازمان خود نفوذ کنند. اين رويکرد موضوع بسياري از مباحث رهبري دانش بوده است. اگر چه تعدادي از سازمان ها چنين جايگاهي را در چارت سازماني خود براي اين دسته از رهبران يا به عبارت بهتر مديران در نظر گرفته اند، اما اين رويکرد تنها يکي از چندين رويکردي است که امروزه براي نهادينه کردن امر رهبري دانش مورد استفاده قرار مي گيرد.

بخش چهارم
?-4- بررسي چارچوب نظري¸ مدل مفهومي ¸ مدل تحليلي و فرضيات تحقيق
?-?-?-چارچوب نظري تحقيق
در اين تحقيق متغير پيش بين سبک رهبري دانشي مي باشد و متغير ملاک ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني مي باشد .
در ارتباط با سبک رهبري دانشي مطالعات مختلفي صورت گرفته است که يکي از مهمترين اين اطلاعات به وسيله “ريتا ويتالا “صورت گرفته است و مدلي سه بعدي ارائه شده است . بر اساس استدلال هاي ريتا ويتالا رهبري دانشي به عنوان يک فرايندي تعريف شده است که در آن يک فرد ديگراعضاي گروه را در فرايند يادگيري مورد نياز براي رسيدن به اهداف گروه و يا سازماني حمايت مي کند( استاگديل162 ، 1974 : 9 ).
ابعاد رهبري دانش عبارتند از:
1- راهنمايي جهت يادگيري
2- ايجاد جوي براي کمک به يادگيري
3- حمايت از فرآيند يادگيري در سطح گروهي و فردي (ويتالا ، 2004 : 528).
در رابطه با سيستم اطلاعاتي منابع انساني تحقيقات زيادي انجام شده است که با استناد به مدل ارائه شده توسط ” لاودون ” ميتوان سيستم اطلاعات منابع انساني را سيستمي دانست که برا ي گردآوري، پردازش، ذخيره و انتشار اطلاعات به منظور پشتيباني تصميم، هماهنگ سازي، کنترل، تحليل و رويت فعاليت ها ي مديريت منابع انساني سازمان به کار ميرود (دسلر163 ، 2000).
لاودن164 (2000) در تحقيقي ابعاد سيستم اطلاعات منابع انساني را در 4 دسته آورده است که عبارتند از :
تحليل سازمان ، بانک داده ، مديريت اطلاعات، نگاه سيستمي .
در مطالعات انجام شده در رابطه بين سبک رهبري دانشي و ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني نشان داده شده است که ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني با رهبري دانشي رابطه دارد (ويتالا،????).

?-?-?- مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومي اين تحقيق نشان دهنده رابطه متغير ها مي باشد که اين مدل عبارت است از :

متغير پيش بين

متغير ميانجي

متغير ملاک

شکل?-? مدل مفهومي تحقيق

?-?-?- مدل تحليلي تحقيق

شکل ?-?مدل تحليلي تحقيق

2-?-?- فرضيات تحقيق
فرضيات تحقيق به شرح ذيل شامل فرضيات اصلي و فرضيات فرعي مي باشد :
فرضيه اصلي تحقيق :
بين سبک رهبري دانشي و ميزان به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهرکرمان رابطه وجود دارد .
فرضيات فرعي تحقيق :
1- بين گراش يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد .
2- بين جو حمايتي يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد .
3- بين حمايت از فرآيند هاي يادگيري فرد ي و گروهي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد .
4- بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني با توجه به متغير هاي تعديل کننده (سن ¸ جنس ¸ وضعيت تاهل ¸ ميزان تحصيلات ¸ سوابق کاري ) در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد .

خلاصه
در اين فصل به بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق مس پردازد و در ? بخش اول به سبک رهبري دانشي و سيستم اطلاعات منابع انساني پرداخته شده است . در بخش سوم به بررسي پيشينه پژوهش انجام گرفته در ايران و خارج از ايران پرداخته شده و در نهايت چارچوب نظري پژوهش شامل چارچوب نظري ¸ مدل مفهومي ¸ مدل تحليلي و فرضيه هاي پژوهش بيان گرديده است .

مقدمه
پژوهش علمي فعاليتي منسجم براي پاسخ دادن به يک مسئله است که طي مراحل معيني انجام مي گردد. اين مرحله همان روش حل مسئله است که به عنوان روش علمي پذيرفته شده است. روش علمي فرايند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين است که با شناسايي و بيان مسئله شروع و با جستجوي پيشينه، تدوين فرضيه، تهيه ي ابزار، جمع آوري اطلاعات، آزمون فرضيه و پذيرش يا رد فرضيه به پايان مي رسد. بنابراين پژوهش علمي به بررسي نظام يافته و تجربي روابط احتمالي بين پديده هاست که به وسيله ي نظريه و فرضيه هدايت و به پيشنهاداتي براي علمي منجر مي شود. انتخاب روش تحقيق در علوم رفتاري بستگي به ماهيت مسئله، اهداف، شرايط مورد مطالعه، امکانات و محدوديت ها بستگي دارد. بنابراين پژوهشگر براي پاسخ به يک مسئله ي تحقيق بايد با توجه به عوامل فوق روش مناسبي را انتخاب و با انجام مراحل روش علمي به مسئله پاسخ دهد. فصل روش تحقيق يكي از فصول مهم در تحقيق علمي است. ديويي، پژوهش را عبارت از جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت مي داند. بنابراين پژوهش فرايندي است كه از طريق آن مي توان درباره ي ناشناخته ها به جستجوي منظم پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كشف كرد. روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرايند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين است(مقيمي، 1385: 17).
در اين فصل ابتدا به بيان روش تحقيق پرداخته و سپس با ترسيم مدل فرايند تحقيق، كل عمليات از ابتدا تا انتهاي مراحل ارائه شده است. در ادامه جامعه ي آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري، ابزار اندازه گيري، روايي و پايايي، روش هاي تجزيه و تحليل داده ها مورد بحث قرار گرفته است.
?-?- روش تحقيق
انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف، ماهيت و موضوع تحقيق و نيز امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت موضوع پژوهش، هدف ها و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد(نادري و سيف نراقي،1385: 64).
برخي از مسائل پژوهشي ماهيت غير آزمايشي يا توصيفي هستند. در روش هاي توصيفي، محقق متغيرها را کنترل نمي نمايد و در صدد کشف روابط علت و معلولي نيز نيست، بلکه صرفاً در صدد توصيف، توضيح و پيش بيني ارتباط بين متغير هاست. يکي از روش هاي غير آزمايشي، مطالعات همبستگي است. هدف از اين پژوهش ها کشف روابط بين متغير ها با استفاده از آماره هاي همبستگي است. مطالعات همبستگي چند متغير در يک زمان واحد بدون اينکه موقعيت را دستکاري يا تصنعي نمايد ميزان ارتباط بين چندين متغير را به صورت کمي مشخص و امکان تبيين پديده هاي اجتماعي و سازماني را در قالب مدل هاي رگرسيوني فراهم مي نمايد(هومن165، ترجمه فارسي؛ 1386: 211).
با توجه به اينکه هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان مي باشد، از روش همبستگي استفاده شده است. اين روش براي مطالعه ميزان تغييرات در يك يا چند عامل، در اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر است(نادري و سيف نراقي، 1385: 81).
اين تحقيق از نظر هدف جزء تحقيقات كاربردي است كه به شيوه ي ميداني و مطالعات كتابخانه اي به جمع آوري داده ها پرداخته است.اين پژوهش يک تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد .

3-2-فرايند تحقيق

3-3-جامعه آماري
کليه افراد و اشيايي که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند، تشکيل جامعه آماري مي‌دهند(صالحي‌ صدقياني و ابراهيمي،1380). جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه مديران و معاونان در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان مي باشد، تعداد آن ها 174 نفر است که در ??دستگاه اجرائي مشغول به فعاليت مي باشند(پيوست الف ).
?-?-حجم نمونه و روش نمونه گيري
نمونه بخشي از جامعه است که معرف آن باشد. به بيان ديگر نمونه گيري يعني انتخاب تعدادي از افراد، حوادث و اشياء از يک جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه(خورشيد و قريشي، 1386: 135).
?-?-? حجم نمونه
حجم نمونه اي که با استفاده از فرمول کوکران ??? نفر به دست آمده است . براي انتخاب افراد از نمونه گيري به روش تصادفي ساده استفاده مي شود .

?-4-2-روش نمونه گيري
به منظور تعيين حجم نمونه مورد نياز ، از فرمول کوکران با فروض زير استفاده شده است .
??/? = Z صدک نهصد و هفتاد و پنج هزارم در توزيع نرمال استاندارد
?/? = P و q=1-P نسبت واحد هاي با يک ويژگي مورد نظر
05/0= ? خطا يا احتمال ارتكاب به خطاي نوع اول
??/? = d حداکثر خطاي بر آورد در نظر گرفته شده
???= N حجم جامعه
3-5- ابزار گردآوري داده ها
در اين پژوهش، ابزار جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه مي‌باشد. پرسشنامه، تكنيك ساختمندي براي گردآوري داده‌ها است كه در آن از همه پاسخگويان، مجموعه سوالات يكساني پرسيده مي‌شود(رواس، ترجمه فارسي، 1386: 87).
به منظور جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز در تحقيق حاضر، از دو پرسشنامه استفاده گرديده است(پيوست ب و ج).
پرسشنامه الف در اين تحقيق براي سنجش سبک رهبري دانشي از پرسشنامه محقق ساخته ‌مشتمل بر سه مولفه؛ گرايش يادگيري ، جو حمايتي يادگيري و حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي است که حاوي ?? پرسش پنج گزينه‌اي است که مقياس اندازه‌گيري‌ آن از نوع ليکرت مي‌باشد، استفاده مي گردد. به صورت پنج گزينه‌اي(کاملاً مخالفم، مخالفم، نسبتاً موافقم، موافقم و کاملاً موافقم) طراحي شده است. به گزينه کاملاً مخالفم نمره 1، مخالفم نمره 2، نسبتاً موافقم نمره 3، موافقم نمره 4 و کاملاً موافقم نمره 5 اختصاص داده شده است(جدول 3-1).

جدول 3-1 امتيازبندي سوالات سبک رهبري دانشي و مولفه هاي آن
ابعاد سبک رهبري دانشي
شماره سوال
گرايش يادگيري
?-??
جو حمايتي يادگيري
??-??
حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي
??-??

پرسشنامه ب، براي سنجش ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني از پرسشنامه اي استاندارد که داراي ?? سوال مي باشد و شامل چهار مولفه؛ تحليل سازماني، بانک داده ، مديريت اطلاعات و ديدگاه سيستمي است، استفاده خواهد شد. سوالات به صورت پنج گزينه اي(خيلي کم ، کم ، نسبتا زياد ، زياد و خيلي زياد) طراحي شده است. به گزينه خيلي کم نمره 1، کم نمره 2، نسبتا زياد نمره 3، زياد نمره 4 و خيلي زياد نمره 5 اختصاص داده شده است (جدول 3-2).

جدول 3-2 امتيازبندي سوالات ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني و مولفه هاي آن
تعهد سازماني
شماره سوال
تحليل سازماني
?-?
بانک داده
??-??
مديريت داده
??-??
ديدگاه سيستمي
??-??

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، پردازش اطلاعات، عرضه و تقاضا Next Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی