پایان نامه ارشد با موضوع انتقال دانش، زنان شاغل

دانلود پایان نامه ارشد

زندگي:
تعريف نظري: برناردز دوره زندگي را تصويري از زندگي فرد برحسب رويدادهاي مهمي که در طول زندگي‌اش رخ مي‌دهد؛ مانند تولد، ازدواج، پدر يا مادرشدن و مرگ تعريف ‌کرده ‌است (برناردز، 1384: 338). بهنام نيز سال‌هاي زندگي را به چهار دوره‌ي اساسي تقسيم مي‌کند؛ کودکي، جواني، بزرگسالي و پيري (بهنام،1383: 113). اين مفهوم به نحو مناسبي پيوند بين تغيير در خانواده را با تغييرات فردي نشان مي‌دهد.
تعريف عملياتي: ما در اين بررسي، مراحل مختلف زندگي زنان متمرکز بر دوره‌هاي مختلف زندگي آن‌ها را به 8 مرحله مجرد شاغل، مجرد غيرشاغل، متاهل شاغل، متاهل غيرشاغل، بي‌همسر در اثر طلاق شاغل، بي‌همسر در اثر طلاق غيرشاغل، بي‌همسر در اثر فوت شاغل، بي‌همسر در اثر فوت غيرشاغل تقسيم‌ مي‌کنيم. اين مراحل از آن‌رو که زنان را درگير جريانات يا نقش‌هاي اجتماعي خاصي مي‌کند بررسي مي‌شوند.
تحصيلات:
تعريف نظري: انتقال دانش از يک نسل به نسل ديگر به وسيله آموزش مستقيم.
تعريف عملياتي: تحصيلات در اين پژوهش بر اساس آخرين مدرک تحصيلي فرد که از آموزش و پرورش دريافت‌ کرده ‌است با طرح سوالي از او پرسيده ‌مي‌شود؛ پاسخگو در سوال دو با انتخاب يکي از گزينه‌هاي بي‌سواد- ابتدايي- زيرديپلم- ديپلم و فوق‌ديپلم- ليسانس- فوق‌ليسانس و دکترا و ساير به سوال پاسخ مي‌دهد و به صورت متغير رتبه‌اي سنجيده‌ مي‌شود.

اشتغال:
تعريف نظري: هر نوع فعاليت فکري يا بدني که مطابق قوانين کشور و عرف غيرمجاز نباشد و براي کسب درآمد (نقدي يا غيرنقدي) صورت مي‌گيرد و نتيجه آن توليد کالا يا انجام خدمات باشد (سفيري، 1377: 110).
تعريف عملياتي: شاغل کسي است که در ازاي فعاليت خود مزدي دريافت مي‌کند؛ با اين تعريف در اين پژوهش زنان خانه‌دار و دانشجويان شاغل محسوب نمي‌شوند. غيرشاغل کسي است که در سنين فعاليت باشد اما به کار اقتصادي براي کسب درآمد مشغول نباشد. سوال سه پرسشنامه براي اين منظور طراحي شده ‌است.
درآمد:
تعريف نظري: درآمد به دستمزدها و حقوقي که از مشاغل مزدبگير و حقوق‌بگيري به دست مي‌آيد، گفته‌ مي‌شود (گيدنز،1379: 248).
سرمايه اقتصادي:
تعريف نظري: در نظريه بورديو يعني همان در اختيار داشتن ثروت و پول تعبير شده ‌است.
تعريف عملياتي: سرمايه‌ي اقتصادي شامل سرمايه‌هاي مالي، ميراث منقول و غيرمنقول، دارايي‌هاي گوناگون و غيره.
پشتوانه اجتماعي:
تعريف عملياتي: داشتن سرمايه اقتصادي يک ارزشي است که احساس احترام را دربين ديگران و هم چنين خانواده همسر و همچنين نوعي ارزش و شخصيت و احساس امنيت را براي شخص ايجاد مي‌نمايد.

فصل 3
روش شناسي

مقدمه
روش‌شناسي در اجراي يک پژوهش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. انتخاب روش تحقيق در ارتباط تنگاتنگ با موضوع و ماهيت پژوهش قرار دارد. به‌نظر مي‌رسد که در اين پژوهش با توجه به پرسش تحقيق و پيش‌بيني‌هاي نظري، نمي‌توان با اتکا به يک روش به نتايج مورد نظر دست يافت. بر اين‌ اساس، هم اکنون با توجه به رويکردهاي متفاوت و گاه متبايني که در مباني نظري تحقيقات اجتماعي وجود دارد تلاش مي‌شود تا تحقيق به بخش‌هاي مختلف تقسيم شده و در هر گام از بخشي از آن استفاده مي‌شود.

3-1- روش‌شناسي
در اين پژوهش براي نيل به اهداف تحقيق، از مدل زير استفاده مي‌شود.
1. مرحله مطالعات کيفي: که در خلال آن سعي مي‌شود تا به درون فهمي و درک مناسب و درست از زندگي جاري و روزمره زنان که متناسب با آن ميزان مهريه و احساس قدرت زن شکل مي‌گيرد، دست يابيم.
2. مرحله دوم يا استفاده از روش پيمايش براي نيل به شناختي کلي، درخصوص طيف‌هاي مورد بررسي و به منظور کمي‌كردن قابل استفاده خواهد بود.
در هر مرحله از تحقيق با توجه به اهداف آن فاز و امکاناتي که آن روش در اختيار محقق قرار ‌مي‌دهد، تلاش شد تا از ملاک‌ها و شاخص‌هاي مناسب استفاده شده و تکنيک‌هاي خاص آن روش به کار‌برده شود. در اين رابطه به نکات ذيل توجه شد:
– در بخش کيفي، به فهم ذهني و درون بيني و بازشناسي احساس قدرت زنان و ميزان مهريه با گفتگو با زنان در دوره‌هاي مختلف زندگي توجه شد.
در بخش کيفي محقق در صدد برآمد تا نشانه‌هاي آشکارکننده کيفيت‌هاي زندگي را جمع‌آوري نموده و واقعيت‌هاي چندگانه مربوط به ميزان مهريه و احساس قدرت زندگي روزمره مشارکت کنندگان استنتاج نمايد.
بي‌ترديد مطالعات‌ زماني صورت علمي پيدا مي‌كند كه طي آن روش‌هاي به کار برده، مناسب داده‌هاي مورد بررسي باشد. در اين پژوهش نيز با توجه به ماهيت موضوع، روشي كه ابزارهاي مناسبي را براي كسب داده‌هاي واقعي‌‌ و نتايج دقيق‌تر فراهم مي‌كند، روش تركيبي است. چرا که براي دستيابي به اطلاعاتي درست و منطبق بر واقعيت زندگي زنان، نياز به برقراري ارتباط عميق‌تر و صميمانه‌تري با آن‌ها بود و اين امر تحقق نمي‌يافت مگر با بهره‌گيري از تكنيك‌هايي كه ما را به درك و فهم برداشت و تلقي زنان از خود و زندگي آن‌ها نزديك‌تر سازد. همچنين براي توصيف ويژگي‌هاي نمونه مورد نظر و آگاهي از گستردگي اين مفاهيم و برداشت‌ها در بين طيف‌ بيشتر و متنوع‌تري از جامعه آماري با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي روش كمي آن را از منظر تيپ‌هاي تعريف شده زنان بررسي خواهيم كرد. بدين ترتيب پرسشنامه و مصاحبه‌هاي نيمه ساخت يافته ابزارهاي گردآوري داده‌هاي اين پژوهش در دو بخش كمي و كيفي خواهد بود(عليرضانژاد،1383: Creswell, 1994, p 393, 76 ).

3-2- بخش کيفي
در بخش كيفي، پژوهش‌گر تلاش مي‌کند براي پرداختن به مسايل زنان و تجربه‌ي متفاوت آن‌ها، تكنيك‌هاي و شيوه‌هاي متفاوت جمع‌آوري اطلاعات را براي كشف جنبه‌هاي بيان ‌نشده‌ و پنهان تجربه‌ي زنان در زندگي روزمره به كارگيرد، به همين منظور و براي دستيابي به اين هدف از مصاحبه به منزله ابزار خاص گردآوري اين نوع داده‌ها بهره برديم. استفاده از مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته و يا فاقد ساختار و عميق، به زنان اجازه مي‌دهد تا باورها، رفتارها و خاطرات و طرز تلقي‌هاي خود را نسبت به موضوع موردنظر پژوهش آن گونه که تمايل دارند، بيان کنند. در بخش کيفي نمونه‌هاي به صورت گلوله برفي يعني از طرف فرد مصاحبه شونده معرفي مي‌شود.

3-2-1- ابزار گردآوري اطلاعات در بخش كيفي
در روش کيفي چند تکنيک شناخته شده براي گردآوري اطلاعات وجود دارد، که مصاحبه، مشاهده و بررسي اسناد و تکنيک‌هاي ديگري مانند مصاحبه روايي، تاريخچه زندگي، حرکت اندام، و… نيز بکار مي‌رود. ابزار گردآوري اطلاعات اين بخش از پژوهش، مصاحبه خواهد بود، البته يادداشت‌هاي مصاحبه‌کننده در حين گفتگو و نيز واکنش‌هاي فيزيکي احتمالي افراد در حين مصاحبه به مجموعه داده‌هاي ما افزوده خواهد شد.
در انجام مصاحبه‌ها به رعايت نکات زير، براي ايجاد جو مناسب براي به جريان درآوردن اطلاعات، توجه شد:
1. پيش از شروع جريان مصاحبه توضيحات لازم در خصوص پژوهش به پاسخگو ارائه و به پرسش‌هاي وي پاسخ داده شود، اما به نحوي که فرضيه يا سوگيري خاصي را در ذهن پاسخگو پرورش ندهد.
2. پيش از شروع مصاحبه و در هنگام گفتگوي اوليه براي جلب موافقت پاسخگو براي مصاحبه، در مورد ضبط مصاحبه از وي کسب اجازه شود اما در هنگام مصاحبه، مجددا در اين خصوص اجازه گرفته‌ مي‌شد تا اعتماد و اطمينان پاسخگو، هر چه بيشتر جلب شود.
3. در توضيحات مقدماتي، حتما به اهميت هر مصاحبه در روند تحقيق اشاره کافي شده و نقشي که اطلاعات صحيح حاصل از هر مصاحبه مي‌توانست در فرآيند پژوهش بازي نمايد، روشن شود. لازم به ذکر است که در همين مرحله، از پاسخگو خواسته مي‌شد که در صورتي که به هر دليل نمي‌تواند در مورد پرسشي اطلاعات صحيح ارائه نمايد، از پاسخ گفتن به آن خودداري نموده و پرسشگر را از اين تصميم آگاه نمايد تا با اطلاعات ناصحيح روند پژوهش دچار انحراف نشود.
4. تلاش مي‌شد تا با ايجاد فضاي مناسب، نسبت به تشويق و پاسخگو به ارائه توضيحات کامل‌تر، اقدام شود.
5. هر پرسش در زماني که به‌نظر مي‌رسد پاسخگو به لحاظ ذهني، آماده انديشيدن و توضيح دادن درباره آن است، ارائه مي‌شد.
6. به دقت و با علاقه به صحبت‌هاي مصاحبه‌شونده گوش داده مي‌شد، و در صورتي‌که او مايل به ادامه گفتگو بود، عجله‌اي براي اتمام مصاحبه نشان داده نمي‌شد.
7. داده‌هاي مورد نياز تحقيق از خلال کاوش در زندگي فرد پاسخگو فراهم مي‌شد. طبيعتا در فرآيند چنين مصاحبه‌اي محقق آماده شنيدن درددل‌ها و نصايح پاسخگو بوده و در صورت لزوم، بدون اعمال فشار و به نرمي، پاسخگو به جريان تحقيق بازگردانده مي‌شد.
8. با توجه به آنکه در اين‌ چنين مصاحبه‌اي امکان درگيري و چالش مجدد پاسخگو با مسائل و مشکلاتي که پشت سرگذاشته بود، فراهم مي‌آمد، تلاش مي‌شد پاسخگو با مسئله از جنبه‌هاي مختلف مواجه شود تا حتي‌الامکان در پايان مصاحبه، اثرات اين يادآوري به حداقل کاهش يابد.
9. در پايان مصاحبه، حتما از پاسخگو خواسته مي‌شد تا در صورتي که گمان مي‌کند نکته‌اي از قلم افتاده يا درنظر‌گرفته نشده ‌است، تذکر دهد. به وي تصريح مي‌شد که در صورتي که در آينده نيز نکته‌اي براي اظهار دارد، همواره امکان ارتباط بين وي و محقق فراهم است.
10. در انتخاب مکان مصاحبه معمولا شرايط پاسخگو در‌ نظرگرفته مي‌شد. تلاش مي‌شد تا وي در محيط مصاحبه، احساس امنيت و آرامش نمايد. معمول زنان شاغل محل مصاحبه را در محل کار خود، مثلا در پايان ساعت اداري و يا هنگام ظهر که مراجعي نداشتند، تعيين مي‌کردند. زنان خانه‌دار معمولا ترجيح مي‌دادند که مصاحبه در خانه، انجام شود. سعي مي‌شد که در محل مصاحبه جز مصاحبه ‌کننده و مصاحبه ‌شونده فرد ديگري حضور نداشته‌ باشد. نکته مهم آن است که معمولا زنان مصاحبه‌ شونده ترجيح مي‌دهند که در زمان مصاحبه، همسران آنان در محل حضور نداشته باشند (عليرضانژاد،1383: 129).

3-2-2- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
براي تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل از گفتگوها، ابتدا نوارهاي مصاحبه‌ها پياده و بر اساس تيپ‌هاي مورد نظر پژوهش دسته‌بندي شد. ايده‌هاي اصلي هر مصاحبه، تمام نكاتي كه در حين گفتگو با زنان مورد نظر يادداشت شده و نيز مسايلي كه پاسخگويان در حين تكميل پرسشنامه‌ها براي كامل‌تر كردن پاسخ‌هاي خود مطرح كرده‌بودند، جمع‌آوري و طبقه‌بندي شد. ابتدا مفاهيم اصلي كه پايه اصلي پژوهش به حساب مي‌آيند، و در جريان مصاحبه‌ها به دست آمده‌ بود، استخراج شد و در جداول قرار گرفت و براساس اين مفاهيم و با دسته‌بندي اطلاعات مصاحبه‌ها در قالب اين مفاهيم، شباهت‌ها و تضادها‌ي آن‌ها با توجه به تيپ‌هاي متفاوت زنان مورد توجه قرار گرفت. در تجزيه و تحليل داده‌ها به نکات ذيل توجه شد:
1. هدف از تجزيه و تحليل داده‌ها فهميدن معني است. براي نيل به اين کار به چيدن اطلاعات درکنار يکديگر و منظم نمودن آن اقدام شد.
2. براي ارائه مطالب و سازماندهي آن‌ها، به مقايسه داده‌هاي حاصل از مصاحبه‌ها پرداخته شد. در اين روند به شباهت‌ها، مغايرت‌ها و درون بيني‌ها توجه شد. طبقه بندي داده‌ها به منظور فراهم آوردن امکان مقايسه و تجزيه و تحليل انجام شد. اصول مربوط به طبقه‌بندي از داخل مصاحبه‌ها استخراج شده‌ است.
3. اولين مرحله تجزيه و تحليل داده‌ها، با کدگذاري مطالب آغاز شد. لازم به ذکر است که دسته‌بندي و کدگذاري داده‌ها، همزمان با گردآوري اطلاعات آغاز و در خلال آن تداوم يافته و تکميل‌ شد. اين کدگذاري‌ها امکان دستيابي به نکات اساسي و پايه‌اي مصاحبه‌ها را براي محقق فراهم مي‌سازد. طبيعتا اين فرآيند موجبات پالايش و تکميل مصاحبه‌هاي بعدي را فراهم ساخت و آخرين مصاحبه‌ها بيشترين نشانه‌‌ها را در خصوص پيشبيني‌هاي نظري، ارائه خواهد نمود. به کدگذاري به مثابه ارائه مدل مفهومي اين بخش از تحقيق نگريسته مي‌شد.
4. محتواي مصاحبه‌ها تحليل محتوي کيفي شدند تا ايده‌هاي اساسي به دست آمده در هر مصاحبه‌استخراج شده و البته براي تقويت مصاحبه‌هاي آتي به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد معیارهای ارزیابی، معیارهای ارزیابی.، علوم اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبکه اجتماعی، انتخاب کالا، تجارت الکترونیک