پایان نامه ارشد با موضوع انتشار سهام، تأمین مالی خارجی، استانداردهای حسابداری، حسابداری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ة عمده براي نگه داشت وجه نقد هستند انگيزة معاملاتي به استفاده از داراييهاي ديگري به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاري اشاره دارد. در اين رويكرد، شركتهايي كه با كمبود منابع داخلي روبه رو هستند، ميتوانند با فروش داراييها، ايجاد بدهيهاي جديد، انتشار سهام جديد، يا با عدم پرداخت سود سهام نقدي، منابع خود را افزايش دهند. بنابراين انتظار ميرود شركتهايي كه با هزينة معاملات بيشتري مواجه هستند، داراييهاي نقدي بيشتري نگهداري كنند (کاشانیپور و نقینژاد، 1388).
وجه نقد يكي از مهمترين اقلام تشكيل دهندة داراييهاي جاري هر شركتي است كه نقش مهمي در فرايند اجراي عمليات شركتها و واحدهاي انتفاعي دارد. بنابراين يكي از وظايف بسيار مهم مديران مالي، پيشبيني جريانهاي مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفتهاي مديريت وجه نقد، از مهمترين وظايف در فرايند مديريت مالي است؛ زيرا از يك سو كمبود وجه نقد موجب ميشود كه شركت در برآورده كردن نيازهاي روزمره خود با مشكل روبه رو شود و از سوي ديگر، نگهداري سطح بالايي از وجه نقد براي شركت هزينة فرصت به همراه دارد. با وجود اين، بسياري از شركت ها به دليل انعطاف پذيري در نشان دادن واكنشهاي مناسب نسبت به موقعيتهاي پيشبيني نشده و همچنين نيازهاي روزمره، تمايل به نگهداري مقادير زيادي وجه نقد دارند (گارسيا تروئل و مارتينز سولانو2، 2008)، امروزه سرمایهگذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایهگذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایهگذاری در شرکتهای فاقد وجه نقد میپرهیزند. اعتباردهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی برخوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیمگیری بهینه) و هم برای سرمایهگذاران و هم برای اعتباردهندگان از اهمیت زیادی برخوردار است. جریانهای ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیمگیریها و قضاوتهای گروهها عمده استفادهکنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل میدهد (صابری، 1386).
مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایهگذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار میدهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر میکند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکتهایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری میکنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گرانترین منبع مالی برای شرکت به شمار میرود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینههای شناور ترکیب میشود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکتهای بزرگ واکنش مثبت نشان میدهد. ممکن است مدیران شرکتها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی میکند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکتها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح میدهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح میدهند. به عبارتی، مدیریت شرکتها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم میدانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال 1958 درمقاله» هزینه سرمایه، امور مالی شرکتها و تئوری سرمایهگذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکتها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکتها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمیتواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریانهای نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیههای ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایهگذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قویتر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایهگذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکتها و تصمیمات سرمایهگذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکتها بیشتر باشد؛ سرمایهگذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش مییابد. بسیاري از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقصهاي بازار سرمایه نشان دادهاند که نقصهاي بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان دادهاند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).
در بیانیهی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری باید به منظور کمک به سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگر استفادهکنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهای آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافتهای نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سررسید و نیازهای عملیاتی نقدی از جمله سرمایهگذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایهگذاران و اعتباردهندگان درباره توانایی تأثیرگذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان میکند که اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عربمازیار، 1385).
بازار سرمایه برای شرکتها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش میکنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکتها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایهگذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار میدهند:
1 . اجرای پروژه های سرمایهای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا
2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینههای مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیشبینیکنندگی آنها بیان میدارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای وجوه نقد آتی به استفادهکنندگان صورتهای مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیشبینی جریانهای نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی میشناسد که میتواند در پیشبینی جریانهای نقدی اثرگذار باشد.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی3 باور دارد که در پیشبینی جریانهای نقد آتی، سود نسبت به دریافت و پرداختهای آتی شاخص مطلوبتری میباشد. به این ترتیب پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند. تأکید چارچوبهای نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیشبینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهای نقدی جاری استفاده میشود، قابلیت پیشبینی را افزایش میدهد. در حال حاضر تصميمگيري براي تعيين ميزان ذخاير نقدي، تبديل به يكي از عوامل قابل توجه در ادبيات تأمين مالي شده است. مزيت عمدة نگهداري وجه نقد در بازارهاي سرمايه، افزايش توانايي شركت براي استفاده از فرصتهاي سرمايهگذاري ارزشمند و اجتناب از هزينههاي بالاي تأمين مالي خارجي است. بر همين اساس، جريانهاي ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسي واحدهاي انتفاعي به آن، شالوده و مبناي بسياري از تصميمگيريها و قضاوتهاي گروههاي عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالي واحدهاي انتفاعي را تشكيل ميدهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود.
بر این اساس پرسشهای تحقیق حاضر به شرح زیر بیان میشود:
1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریانهای نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟
2) آیا شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟
3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکتهای با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟
توجه اصلي ما در اين تحقيق بر اثر گردش وجوه بر تامين مالي خارجي است. اين مدل مبنا اندازه شركت را لحاظ كرده و اين واقعيت را درك ميكند كه شركتهاي بزرگتر مستعد جابهجايي بين سرمايه داخلي وخارجي به منظور سود بردن از مقياس اقتصاد ميباشد، اين مدل در بردارنده فرصتهاي رشد در تحليل و پیشبینی سود مي باشد كامپلو (2010).

اهداف تحقیق
طبق بیانیه مفهومی شماره یک4 هیئت استانداردهای حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفادهکنندگان در پیشبینی جریانهای نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، 1987).
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که براساس مبنای تعهدی محاسبه میشود، نسبت به اطلاعات جریانهای نقدی، قابلیت پیشبینی بیشتری برای جریانهای نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995)، نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش میشوند، استفادهکنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریانهای نقدی آتی یاری میرساند (خدادادی و همکاران، 1388).
در حال حاضر تصميم گيري براي تعيين ميزان ذخاير نقدي، تبديل به يكي از عوامل قابل توجه در ادبيات تأمين مالي شده است. مزيت عمدة نگهداري وجه نقد در بازارهاي سرمايه، افزايش توانايي شركت براي استفاده از فرصتهاي سرمايهگذاري ارزشمند و اجتناب ازهزينههاي بالاي تأمين مالي خارجي است. بر همين اساس، جريانهاي ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسي واحدهاي انتفاعي به آن، شالوده و مبناي بسياري از تصميمگيريها و قضاوتهاي گروههاي عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالي واحدهاي انتفاعي را تشكيل ميدهد. بنابراين ميزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثري در سياستهاي تصميم گيري سرمايهگذاران است كه بررسي واكنش شركتها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رويي باجريان هاي نقدي مثبت و منفي، ميتواند به ادبيات اين حوزه بيفزايد.
هدف این تحقیق بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. از آنجا که صورتهای مالی در پیشبینی جریان نقد آتی، بهعنوان ملاک ارزیابی و ارزشگذاری شرکتها در نظر گرفته میشوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسيت تأمین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، انتشار سهام، نگهداری وجه نقد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جریان نقدی، بازده سهام، انتشار سهام، سلسله مراتب