پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، آزمون فرضیه، اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

است. در ديدگاه دوم، معيار تعيين اندازه شرکت ارزش فعلي کل جريان‌هاي نقدي آتي شرکت ميباشد و در ديدگاه سوم، به منظور تعيين اندازه شرکت از کل دارايي‌ها و در دیدگاه چهارم از ارزش بازار سهام استفاده ميشود. که در این پژوهش از معیار چهارم استفاده شده است.
رابطه 3-14.
لگارتیم طبیعی ارزش بازار سهام= اندازه شرکت

3-9-3-2).نسبت ارزش دفتری به بازار

در این پژوهش حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به عنوان ارزش دفتری شرکت در نظر گرفته شده است. ارزش دفتری عبارتست از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری. ارزش بازار شرکت عبارتست از تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال ضربدر آخرین قیمت هر سهم در پایان سال (عرب مازار یزدی و عرب احمدی، 1390).
شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگتری دارند، احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت. زیرا با یک شوک در بازار مقدار ارزش بازار مساوی ارزش دفتری و یا نزدیک به ارزش دفتری خواهد شد. در نتیجه می توان استنباط کرد که هر چه این نسبت بزرگتر باشد، ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است. از دیدگاه دیگر، هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجائیکه اکثر قریب به اتفاق شرکت ها به علت مسائل مالیاتی نمی خواهند دارایی ها را تجدید ارزیابی نمایند، لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین ارزش بازار و ارزش دفتری می شود. بدین معنی که شرکتی پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب می کند، در صورتیکه این حسن شهرت در دفاتر مالی آن ثبت نشده ولی در ارزش بازار خودش را نشان می دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام می شود. پس هر چه قدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمتری دارد پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت. ازدیدگاهی دیگر؛ هر چقدر این نسبت کمتر باشد، نشان دهندة سهام رشدی و هر چقدر بیشتر باشد، بیانگر سهام ارزشی است140.
3-9-3-4).نسبت سود به قیمت
در این پژوهش این نسبت از طریق تقسیم سود هر سهم به قیمت هر سهم محاسبه می شود.

3-9-3-5).مالکان نهادی
مالکان نهادی یا سرمایه گذاران نهادی، مطابق با تعریف بوش141 (1998)، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و … هستند که حجم بزرگی از عملیات آن ها به معامله سهامشان بر می گردد. علاوه بر این، مطابق با تعریف بند 27 ماده 1 قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، از سرمایه گذاران نهادی، هر شخص حقیقی با حقوقی که بیش از 5 درصد و بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار خریداری کند نیز جزو این گروه از سرمایه گذاران محسوب می شوند(فخاری و طاهری، 1389). لذا با بررسی یادداشت های همراه در صورت های مالی، درصد مالکیت این سرمایه گذاران از سهام شرکت مشخص گردیده است.
3-9-3-6). اهرم مالی
در این پژوهش از نسبت کل بدهی به کل دارایی به منظور محاسبه اهرم مالی استفاده می شود.
3-10).روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها محقق باید آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون
فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج آنها به عهده دارند.
به طور عمده دو دسته پردازش اصلی در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود؛ که برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد)و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.
3-10-1).تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.
3-10-2).مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها
با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدلی که به منظور آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل دو مدل اصلی می باشد که کلیة فرضیه ها بر اساس آن سنجیده می شود؛ بر این اساس، ابتدا متغیر های مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی برآورد می شوند؛ در انتها فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود.

3-10-2-1).مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه اول و دوم
مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش به شرح رابطه (3-15)می باشد:
SARit+1 = β0 +β1 AWC it + β2 FOCF it +β3 AWC it* FOCF it +β4 Size it +β5 B/M it +β6 E/P it +β7 INSOWN it++ β8LEV it + ε it
رابطه (3-15).
فرضیه ی اول این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β1≠0(بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد)
فرضیه ی دوم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر نیست)
H1: β1≠0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است)
3-10-2-2).مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه سوم و چهارم
مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش به شرح رابطه (3-16)می باشد:
ARit= β0 +β1 AWC it + β2 FOCF it +β3 AWC it* FOCF it +β4 Size it +β5 B/M it +β6 E/P it +β7 INSOWN it++ β8LEV it ε it
رابطه (3-16).

فرضیه ی سوم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β1≠0(بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد)
فرضیه ی چهارم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر نیست)
H1: β1≠0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است)
3-10-2-3).مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه پنجم و ششم
مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه پنجم و ششم پژوهش به شرح رابطه (3-17)می باشد:
SARit+1 = β0 + β1 DACC it + β2 FOCF it + β3 DACC it* FOCF it + β4 Size it + β5 B/M it + β6 E/P it + β7 INSOWN it + β8LEV it + ε it
رابطه (3-17).
فرضیه ی پنجم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β1≠0(بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد)

فرضیه ی ششم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

H0: β1=0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه موثر نیست)
H1: β1≠0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است)
3-10-2-4).مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه هفتم و هشتم
مدل پژوهش جهت آزمون فرضیه هفتم و هشتم پژوهش به شرح رابطه (3-18)می باشد:
ARit = β0 + β1 DACC it + β2 FOCF it + β3 DACC it* FOCF it + β4 Size it + β5 B/M it + β6 E/P it + β7 INSOWN it + β8LEV it + ε it
رابطه (3-18).
فرضیه ی هفتم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β1≠0(بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد)
فرضیه ی هشتم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر نیست)
H1: β1≠0(پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است)
در روابط فوق:
SARit+1 = بازده تعدیل شده بر اساس اندازه (تفاضل مجموع بازده ماهانه سهام و مجموع بازده ماهانه پرتفوی)
ARit = بازده تعدیل شده بر اساس بازار (تفاضل بازده سهام و بازده بازار” شاخص نقدی و قیمت”)
AWC it = اقلام تعهدی سرمایه در گردش
DACC it = اقلام تعهدی اختیاری (براورد شده از مدل تعدیل شدة جونز)
FOCF it = پیش بینی جریان های نقد عملیاتی (برآورد شده از مدل جریان نقدی جاری)
AWC it* FOCF it= اثر متقابل پیش بینی جریان های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام {اثر پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی را بر اقلام تعهدی خلاف قاعده (نابهنجاری اقلام تعهدی)} را نشان می دهد
DACC it* FOCF it = اثر متقابل پیش بینی جریان های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری بر بازده آتی سهام (اثر پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی را بر اقلام تعهدی خلاف قاعده) را نشان می دهد. در واقع سهم اقلام تعهدی اختیاری را در نابهنجاری اقلام نعهدی نشان می دهد.
Size it = اندازه شرکت (لگارتیم طبیعی ارزش بازار سهام)
B/M it = نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
E/P it = نسبت سود به قیمت
INSOWN it= درصد سهام مالکان نهادی
LEV it = اهرم مالی
εit= باقیمانده یا پسماند مدل(جزء خطا)
β0= عرض از مبدأ
زمانیکه فرض های آماری تعریف شدند، قدم بعدی مشخص کردن درجه ای برای معنی دار بودن تفاوتها است. روش کار اینست که فرض H0 را به نفع فرض H1 رد می کنیم به شرط اینکه از یک آزمون آماری، مقداری بدست آوریم که احتمال وقوع آن مقدار با توجه به H0 برابر یا کمتر از یک احتمال بسیار کوچک باشد که با β نشان داده می شود. این احتمال وقوع کوچک را سطح معنی دار142 می گویند.
مقادیر مرسوم برای β بین 01/0 تا 05/0 می باشد. سطح معنی داری که محقق برای تعیین β در پژوهش انتخاب می کند بر تخمین او از اهمیت و یا درجه قابلیت کاربرد یافته هایش مبتنی است. در تحقیقات مالی و حسابداری غالباً این مقدار برابر 05/0 در نظر گرفته می شود(آذر و مومنی،1389:101). از طرفی دیگر در این پژوهش جهت معنی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، جامعه آماری، روش پژوهش Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، سریهای زمانی، داده های تلفیقی، داده های سری زمانی