پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، جامعه آماری، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

نظر گرفتن نسبت ارزش دفتری به بازار، رابطه مثبت و معنی داری بین بازده غیرعادی سهام و اقلام تعهدی وجود دارد.

جدول (2-2) خلاصه پژوهش های انجام شده خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران

نتیجه تحقیق
موضوع تحقیق
سال تحقیق
نام محقق

یافته های این پژوهش بیانگرآن است که ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد

به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند

2009

هیرشلیفر و همکارانش

نتایج پژوهش این محققان حاکی از آن است که تغییرات در دارایی های سهام نهادی به صورت متوالی و مثبتی با بازده سهام آینده همبسته است

به بررسی سرمایه گذاران نهادی، بازده سهام و اعلان سود پرداختند

2009
کمپل و همکاران

نتایج این پژوهش بیانگر این است که شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، شرکت هایی هستند که مدیران به صورت کاراتری تحت نظارت قرار می گیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند
.

موضوع مالکیت نهادی و بازده سهام را بررسی نمود

2009

تاسای

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معکوسی وجود دارد
در پژوهشی تحت عنوان بازده های نامشهود، اقلام تعهدی و بازده معکوس به بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداختند

2010

ریساتک

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عدم ثبات اقلام تعهدی منجر به قابلیت اتکای کمتر آن و در نتیجه قیمت گذاری بیش از اندازه سرمایه گذاران ساده انگار خواهد شد

در این پژوهش فرض می شود تغیر در اقلام تعهدی مرتبط با تغییر در میزان تغییر در سرمایه گذاری می باشد

2011

وُو و همکارانش

نتایج پژوهش آن ها نشان داد که پرتفوهایی با اقلام تعهدی بالا و حجم بالایی از فعالیت های تأمین مالی خارجی، بازده های پایین تری کسب می کنند

به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام پرداختند

2011

پاپاناستاسوپولوس و همکاران

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بازده اقلام تعهدی، برای شرکت های با پیش بینی جریان نقدی عملیاتی ،پایین تر است

به بررسی تأثیر پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر بر قیمت گذاری اقلام تعهدی از سوی سرمایه گذار پرداختند

2014

شی و همکارانش

فصل سوم:
روش پژوهش

3-1).مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون بکارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع پژوهش باید به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش پژوهش به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران،1381).
بر این اساس، در فصل جاری روش پژوهش و شیوه ی استدلال علمی تشریح می گردد.
در ابتدا مسئله ی پژوهش بیان و فرضیات، تدوین می شوند. سپس روش پژوهش و مباحث مربوط به جامعه و نمونه آماری ارائه می گردد. در ادامه روش های آماری به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده ها، به گونه ای که محقق نسبت به تعمیم نتایج به جامعه آماری اطمینان نسبی داشته باشد، مطرح می شود؛ و در انتها، نحوه ی محاسبه ی متغیرهای اساسی پژوهش و روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات تشریح می گردد.

3-2). سوالات و فرضیات پژوهش
3-2-1). سوالات پژوهش
آیا در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) وجود دارد؟
آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) را کاهش می دهد؟
3-2-2). فرضیات پژوهش
فرضیه اول:
بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.
فرضیه سوم:
بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.
فرضیه پنجم:
بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه ششم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است134.
فرضیه هفتم:
بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه هشتم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

3-3).روش پژوهش
دشوارترین گام در فرآیند پژوهش، مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر پژوهش ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف پژوهش و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381).
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و جهت آن پس رویدادی می باشد. تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همچنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش رابطه بین متغیرها مورد نظر است. پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می باشد. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می شود که پژوهش گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می پردازد. بر این اساس تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه انتخاب شده است.
3-4).جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار بگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند در ضمن صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 5 ساله(1389-1393) می باشد.
دلیل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعا نسبتأ جامعی در خصوص وضعیت شرکت ها و روند عملکرد های مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت ها دسترسی یافته و مدلهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد.
3-5).روش نمونه گیری
پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه را دارد. بدیهی است که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل است، بنابراین جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری استفاده کرد و نتایج را به جامعه تعمیم داد.
بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:
نمونه بخشی از جامعه ی تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد.
نمونه برداری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوریکه با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد(سکاران،1385: 296).

در پژوهش حاضر، به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک استفاده شده است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می باشد.

نمونه آماری مورد آزمون باید به گونه ای انتخاب شود که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد.
براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می شود:
1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. به منظور همگن بودن اطلاعات، جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی و… نباشد.
3. اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
4. شرکت ها در دورة مورد بررسی، در هر سال بیش از 3 ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

3-6).حجم نمونه آماری
تعداد شرکت هایی که با استفاده از این نوع نمونه گیری انتخاب شده است به شرح زیر می باشد:
جدول(3-1): روش انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389
421
تعدادشرکت هایی که صورتهای مال منتهی به 29 اسفند نمی باشند.
161
تعدادشرکت هایی که جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، لیزینگ، بیمه و… نباشند.
58
تعداد شرکت هایی که طی دوره ی مورد بررسی تغییر سال مالی داشته اند
12
تعداد شرکت هایی که بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته نباشند.
42
تعداد نمونه محاسبه شده در هر سال
148

در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل 148 شرکت است؛ که اسامی این شرکت ها در پیوست شماره 1 منعکس شده است.

3-7).روش گردآوری اطلاعات و داده ها
جمع آوری اطلاعات فرآیندی برای دستیابی به شواهدی از واقعیت برای پاسخ های صحیح است. زیرا فرضیه پاسخ دیگران به مصادیقی غیر از مصادیق مورد مطالعه می باشد.ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می دهیم تا شواهدی از این مصداق جمع آوری کنیم.
با توجه به ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.
روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب ،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چارچوب نظری پژوهش به کار می رود.
روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش، به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده آتی سهام، بازده سهام Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، جریان های نقدی، جریان های نقدی عملیاتی