پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش های بازار به اطلاعات، متفاوت است؛ در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه با اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل برمی گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). از طرفی یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهامِ شرکت های مختلف مهم ترین مساله پیش روی سرمایه گذاران در بازار سرمایه محسوب می شود یکی از اهداف این پژوهش بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی(اقلام تعهدی خلاف قاعده) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ریچاردسون و همکاران6(2005) اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردند. همچنین اسلون7 (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک تعریف کرد و ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام را به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات حسابداری مطرح نمود. نتایج پژوهش اسلون(1996) نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایین تری کسب می کند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد، به نحوی که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود، منجر به واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی و قیمت گذاری اشتباه سهام می شود(اسلون، 1996). طبق نظر برنارد و همکاران8(1997) یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. در نظریه های مالی-رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی ها دچار خطا و اشتباه می شوند و نابهنجاری ها در نتیجة خطای قیمت گذاری است(ژانگ، 2011). بر این اساس، مطالعاتی نظیر زای(2001)، زاچ(2003)، کرفت و همکاران(26) کور(2006) و فدیک و همکاران(2011) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه گذاران اشاره می کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی تجریه در بازار، سبب قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار می گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، موجب می شود که سهام شرکت هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا است(رسوتک9، 2010).
در این راستا ماشرووالا و همکارانش10، (2006) اظهار داشتند که از میان اجزای اقلام تعهدی، پیش بینی جریان نقدی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد(یعنی ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را کاهش می دهد). زیرا جریانات نقدی بر عکس سود حسابداری (که یکی دیگر از اجزای تعهدی است) بر اساس معیارهای عینی(ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است؛ در صورتیکه سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی است و با اصول(مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی) و استاندارهای خاص حسابداری(که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد در نتیجه به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست. شی و همکارانش(2014) پیرامون این موضوع اظهار داشتند که پیش بینی جریان نقدی توسط تحلیل گر، باعث شفاف تر شدن دستکاری سود مبنی بر اقلام تعهدی می شود؛ در نتیجه تمایل مدیر برای دستکاری سود را کاهش می دهد ، در نتیجه سود باکیفیت تر می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیش بینی جریان نقدی بر ارتیاط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد.
1-3). ضرورت انجام تحقیق
یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. از آنجائیکه یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. بنابراین با بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) نه تنها درک ما از نابهنجاری اقلام تعهدی افزایش یافته، بلکه شواهدی مبنی بر اینکه چگونه سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر استفاده می کنند هم ارائه می شود. به علاوه پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیل گران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.
1-4). اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش،
بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی
که در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، اهداف فرعی ذیل به تفکیک بررسی می شوند:
بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی
بررسی بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازار در شرکت های بورسی ایرانی
بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده
برآورد مدل ارائه شده و مشخص نمودن رابطه بین متغیرها

اهداف کاربردی این پژوهش،
کمک به سرمایه گذاران وتحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتبار دهندگان برای اتخاذ تصمیمات بهینه
افزایش دانش مالیِ دانش پژوهان و محققان حسابداری مالی
1-5).سوالات پژوهش
در این تحقیق به سوالات ذیل پاسخ داده خواهد شد:
آیا در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد؟
آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) را کاهش می دهد؟
1-6).فرضیه های پژوهش
فرضیه اول:
بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد11.
فرضیه دوم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است12.
فرضیه سوم:
بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.
فرضیه پنجم:
بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد13.
فرضیه ششم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.
فرضیه هفتم:
بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه هشتم:
پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

1-7).روش پژوهش
این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت ها، به بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از مدل رگرسیون خطی و داده های ترکیبی پرداخته می شود.
جامعه آماری این پژوهش شللامل کلیه ی شللرکت های پذیرفته شللده در بورس اوراب بهادار تهران در
(قلمرو زمانی 5 ساله ) 1389 -1393 می باشد. البته، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به علت
ماهیت متفاوتشان با دیگر شرکت ها از این پژوهش مستثنی شده اند..
انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراب بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای
زیر انجام می شود:
1.به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
به منظور همگن بودن اطلاعات، جز شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، بیمه و … نباشد.
اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.
4.شرکت های مورد بررسی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

1-8). تعریف متغیرها و واژه های اختصاصی :

تعريف واژه‏ها واصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) :

جدول (1-1): لیست متغیرهای مورد بررسی
نوع متغیر
نام متغیر
معیار اندازه گیری
علامت اختصاری
وابسته
بازده تعدیل شده بر اساس اندازه
تفاضل میانگین بازده ماهانه شرکت و میانگین بازده پرتفوی
SAR i,t+1

بازده تعدیل شده بر اساس بازار
تفاضل بازده سهام و بازده بازار(شاخص نقدی و قیمت14)
AR t
مستقل
کل اقلام تعهدی
اقلام تعهدی سرمایه در گردش
AWC it

اقلام تعهدی اختیاری
باقیمانده مدل تعدیل شده جونز
DACC it

پیش بینی جریان های نقد عملیاتی
باقیمانده مدل جریان های نقدی
FOCF it
کنترلی
اندازه شرکت
لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام
Size it

نسبت ارزش دفتری به بازار
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
BM it

نسبت سود به قیمت
نسبت سود به قیمت
EP it

مالکیت نهادی
مجموع درصد سهام مالکان نهادی
INSOWN it

اهرم مالی
نسبت کل بدهی به کل دارایی
LEV it

1-8-1).تعریف واژگان تحقیق :
اقلام تعهدی:
جونزتفاوت میان سود عملیاتی(OI) و وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی(CFO) را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است(مشایخی و همکارانش، 1384). لذا می توان اقلام تعهدی را به صورت زیر نوشت: Accruals=OI-CFO
به طور کلی، اقلام تعهدی عبارتند از تعدیلات موقتی، که جریانات نقدی را به دوره ای که در سودو زیان شناسایی می شوند، انتقال می دهند(دچو و دیچو15، 2002).

اقلام تعهدی اختیاری:
اقلام تعهدی اختیاری اقلامی است که مدیریت بر آنها کنترل دارد و می تواند آنها را به تأخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع کند(عارف منش و مهرانی، 1387).
اقلام تعهدی خلاف قاعده:
مفهوم اقلام تعهدی خلاف قاعده آن است که سرمایه گذاران سودهای آتی را با توجه با اطلاعات گذشته برآورد می کنند و زمانی که سودهای آینده اعلام می شود، میزان این سودها با توجه به حرکت معکوس اقلام تعهدی نسبت به انتظارات سرمایه گذاران، پایین تر یا بالاتر خواهد بود و به نوعی موجب غافلگیری سرمایه گذاران می شود(کوی16، 2007).
اسلون، رابطة منفی بین کل اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را به عنوان اقلام تعهدی خلاف قاعده بیان نمود و علت این امر را وجود سرمایه گذاران بی تجربه در بازار معرفی کرد(اسلون،1996).

•بازده غیر عادی
تفاضل بازده واقعی شرکت مورد نظر و بازده بازار نشانگر بازده غیرعادی سهام است.

1-9).قلمرو پژوهش
به منظور بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی مرزهای زیر به عنوان قلمرو مشخص شده اند.

1-9-1).قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی این تحقیق، تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی می باشد.

1-9-2).قلمرو زمانی تحقیق: محدوده زمانی تحقیق شامل 5 سا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، آزمون فرضیه، نابهنجاری اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، قیمت گذاری، نابهنجاری اقلام تعهدی